Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0248/2009Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0248/2009

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

23.4.2009

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord

Menetlus : 2009/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0248/2009
Esitatud tekstid :
RC-B6-0248/2009
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ashrafi laagri elanike humanitaarolukorra kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Genfi konventsioone ja eelkõige kaitstud isikute õiguslikku seisundit käsitleva neljanda Genfi konventsiooni artiklit 27;

–  võttes arvesse 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ning selle 1967. aasta lisaprotokolli;

–  võttes arvesse USA ja Iraagi valitsuste vahel 2008. aasta novembris allkirjastatud vägede staatuse lepingut;

–  võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni Iraagi pagulaste humanitaarolukorra kohta ja 4. septembri 2008. aasta resolutsiooni hukkamiste kohta Iraanis, milles viidatakse, et Ashrafi laagri elanikel on neljanda Genfi konventsiooni alusel kaitstud isiku õiguslik seisund;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.  arvestades, et Põhja-Iraagis asuv Ashrafi laager asutati 1980. aastatel Iraani opositsioonilise rühmituse Mujahedin-e Khalq liikmete jaoks;

B.   arvestades, et 2003. aastal desarmeerisid Iraagis paiknevad USA relvajõud Ashrafi laagri elanikud ja pakkusid neile kaitset, kuulutades nad Genfi konventsioonide alusel kaitstud isikuteks;

C.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemkomissar nõudis oma 15. oktoobri 2008. aasta kirjas tungivalt, et Iraagi valitsus kaitseks Ashrafi elanikke tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega vastuolus oleva sunniviisilise tagasisaatmise, väljasaatmise või repatrieerimise eest, ning hoiduks igasugusest tegevusest, mis võiks seada ohtu elanike elu või julgeoleku;

D.  arvestades, et pärast USA ja Iraagi vahelist vägede staatuse lepingut anti kontroll Ashrafi laagri üle 1. jaanuaril 2009. aastal üle Iraagi julgeolekuvõimudele;

E.  arvestades, et Iraagi riikliku julgeolekunõuniku hiljutiste väidetavate avalduste kohaselt kavatsevad ametivõimud muuta Ashrafi laagri elanike pideva kohaloleku järk-järgult väljakannatamatuks ning arvestades, et ta viitas väidetavalt ka nende väljasaatmisele/väljaandmisele ja/või nende sunniviisilisele ümberpaigutamisele Iraagis,

1.  nõuab tungivalt, et Iraagi peaminister kinnitaks, et Iraagi ametivõimud ei võta ühtegi meedet, millega rikutakse Ashrafi laagri elanike inimõigusi, ning selgitaks valitsuse kavatsusi elanike suhtes; kutsub Iraagi ametivõime üles kaitsma Ashrafi laagri elanike elusid ning nende füüsilist ja vaimset puutumatust ning kohtlema neid kooskõlas Genfi konventsioonidest tulenevate kohustustega, eelkõige hoiduma nende sunniviisilisest ümberpaigutamisest, tagasisaatmisest, väljaheitmisest või repatrieerimisest, mis on vastuolus tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega;

2.  on seisukohal, pidades silmas Ashrafi laagri iga elaniku isiklikke soove tulevikuks, et Ashrafi laagri elanikke ja teisi praegu Iraagis elavaid Iraani kodanikke, kes lahkusid Iraanist poliitilistel põhjustel, võivad ähvardada tõsised inimõiguste rikkumised, kui nad saadetaks oma tahte vastaselt Iraani tagasi, ning nõuab, et mitte kedagi ei saadetaks tagasi – kas otse või kolmanda riigi kaudu – olukorda, kus neid ähvardab piinamine või muud tõsised inimõiguste rikkumised;

3.  kutsub Iraagi valitsust üles lõpetama laagri blokaad ja austama Ashrafi laagri elanike õiguslikku seisundit kui Genfi konventsioonide alusel kaitstud isikuid ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis seaks ohtu nende elu või julgeoleku, võimaldades neile täieliku juurdepääsu toidule, joogiveele, arstiabile ning esmatarvetele, kütusele, pereliikmetele ja rahvusvahelistele humanitaarorganisatsioonidele;

4.   kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike ning Iraagi ja USA valitsusi, ÜRO inimõiguste ülemkomissari ja Rahvusvahelist Punase Risti Komiteed üles töötama Ashrafi elanikele rahuldava pikaajalise õigusliku seisundi leidmise nimel;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, Ameerika Ühendriikide valitsusele ning Iraagi valitsusele ja parlamendile.