Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0270/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0270/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6.5.2009

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Iranista: Roxana Saberin tapaus

Menettely : 2009/2603(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0270/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0270/2009
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista: Roxana Saberin tapaus

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti Iranin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 63/191 Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 1. lokakuuta 2008 päivätyn raportin Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 10. huhtikuuta 2009 antaman julkilausuman Roxana Saberin tapauksesta ja sen 20. huhtikuuta 2008 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Roxana Saberin tuomiosta,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joissa kaikissa Iran on osapuolena,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  toteaa, että Iranin vallankumoustuomioistuin langetti 18. huhtikuuta 2009 kahdeksan vuoden vankeustuomion vakoilusta iranilais-amerikkalaiselle toimittajalle Roxana Saberille, joka teki töitä muun muassa ABC-radioyhtiölle, BBC:lle, Etelä-Afrikan yleisradioyhtiölle ja NPR-radioyhtiölle,

B.  toteaa, että Roxana Saberi joutui odottamaan viisi viikkoa asianajajan apua eikä saanut avointa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä,

C.  toteaa, että Saberin asianajaja on valittanut tuomiosta, koska hänen päämiehensä on kiistänyt kaikki syytteet,

D.  toteaa, että Saberi ryhtyi syömälakkoon, että hänet siirrettiin 1. toukokuuta 2009 erittäin heikossa kunnossa Evinin vankilan sairaalaan ja että hän on ilmoittanut jatkavansa syömälakkoa, kunnes hänet vapautetaan,

E.  toteaa, että toimittaja Maryam Malek, joka kuuluu One Million Signatures ‑tasa‑arvokampanjan järjestäjiin, pidätettiin monen muun kampanjaan osallistuneen henkilön pidättämisen jälkeen 25. huhtikuuta 2009, ja että hänen perheensä ei kykene maksamaan hänen vapauttamisensa ehdoksi asetettua 200 miljoonan rialin (yli 10 000 euron) suuruista takuusummaa,

F.  toteaa, että kansainvälisenä työn päivänä 1. toukokuuta 2009 turvallisuusjoukot ja poliisi tukahduttivat väkivaltaisesti useilla paikkakunnilla Iranissa pidettyjä rauhanomaisia mielenosoituksia, jotka olivat kymmenen riippumattoman ammattijärjestön järjestämiä, ja että tietojen mukaan yli 100 ihmistä pidätettiin,

G.  toteaa, että 1. toukokuuta 2009 Iranin viranomaiset teloittivat Delara Darabin Rashtin keskusvankilassa, vaikka korkein oikeusviranomainen oli 19. huhtikuuta myöntänyt teloitukselle kahden kuukauden lykkäyksen, ja että hän ei ole ainoa tänä vuonna teloitettu henkilö, joka oli tuomittu väitetystä rikoksesta, jonka tekohetkellä hän oli vielä alle 18‑vuotias,

H.  ottaa huomioon, että Iranin yleinen ihmisoikeustilanne on heikentynyt jatkuvasti vuodesta 2005 lähtien kaikilla aloilla ja kaikissa suhteissa, erityisesti kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien harjoittamisen osalta, vaikka Iran on alan eri kansainvälisten sopimusten nojalla sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

1.  tuomitsee Iranin vallankumoustuomioistuimen Roxana Saberille 18. huhtikuuta 2009 langettaman perusteettoman tuomion;

2.  on erittäin huolestunut Roxana Saberin heikentyneestä terveydentilasta, joka voi olla hengenvaarallinen;

3.  kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan Roxana Saberin välittömästi ja ehdoitta sillä perusteella, että oikeudenkäynti pidettiin suljetuin ovin ja kansainvälisiä normeja rikkoen, ja luopumaan kaikista syytteistä Saberia vastaan;

4.  on järkyttynyt Dilara Darabin epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja teloituksesta ja pöyristynyt alaikäisten rikoksentekijöiden teloittamisesta kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja huolimatta Iranin viranomaisten vakuutteluista, joiden mukaan Iran olisi luopunut tällaisesta epäinhimillisestä käytännöstä; kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan antamiaan sitoumuksia ja lopettamaan alaikäisten rikoksentekijöiden teloitukset;

5.  tuomitsee Iranin viranomaisten harjoittaman takuumaksujärjestelmän, jolla pyritään tukahduttamaan kriittisten kansalaisten ja rauhanomaisten uudistusliikkeiden julkiset mielenilmaukset, ja kehottaa vapauttamaan Maryam Malekin välittömästi;

6.  palauttaa mieleen, että lukuisia ammattiyhdistysaktivisteja, kuten Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar ja Ghaleb Hosseini, pidetään vangittuina ainoastaan sillä perusteella, että he puolustavat työntekijöiden oikeuksia, ja toistaa kehotuksensa vapauttaa heidät välittömästi;

7.  kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan kaikkia Iranin ratifioimia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta ja ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, joissa molemmissa taataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

8.  kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioiden Iranissa olevaa diplomaattikuntaa toteuttamaan pikaisesti yhteisiä toimenpiteitä edellä mainittujen tapausten osalta;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan Iranin ihmisoikeustilanteen tutkintaa ja toimittamaan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen asiasta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Iranin oikeuslaitoksen johdolle sekä Iranin hallitukselle ja parlamentille.