Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0026/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0026/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden

14.9.2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7‑0026/2009)
PPE (B7‑0027/2009)
S&D (B7‑0029/2009)
Verts/ALE (B7‑0030/2009)
GUE/NGL (B7‑0031/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0026/2009
Indgivne tekster :
RC-B7-0026/2009
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til internationale og europæiske forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, herunder de forpligtelser der fremgår af FN's konventioner om menneskerettigheder og af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

–   der henviser til EU's bestemmelser om menneskerettigheder, navnlig EU-traktatens artikel 6, EF-traktatens artikel 13 og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 13, der fastsætter følgende: "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A. der henviser til, at EU er et værdifællesskab, der bygger på menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet, lighed og ikke-forskelsbehandling, og at der er blevet foreslået og vedtaget direktiver med henblik på at nå dette mål, hvilket omfatter bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering,

B.  der henviser til, at seksuel orientering er et anliggende, der hører under den individuelle ret til privatlivets fred, som er fastlagt ved internationale, europæiske og nationale menneskerettighedslove, at lighed og ikke-forskelsbehandling bør fremmes af offentlige myndigheder, og at mediers, ngo'ers og den enkeltes ytringsfrihed bør sikres,

C. der henviser til, at det litauiske parlament den 14. juli 2009 godkendte ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der vil træde i kraft den 1. marts 2010, og ifølge hvilken det vil blive forbudt direkte at udbrede oplysninger til offentligheden, der propaganderer for homoseksuelle, biseksuelle eller polygame forhold, idet disse har skadelige virkninger på mindreåriges udvikling,

D. der henviser til, at ordlyden af loven, med særlig henvisning til dens artikel 4, er vag og juridisk uklar og kan føre til kontroversielle fortolkninger,

E.  der henviser til, at lovforslaget, efter at den litauiske præsidents veto er blevet underkendt, nu behandles af de litauiske nationale myndigheder,

F.  der henviser til, at det er uklart, hvilke materialer der ville falde ind under denne lov, og hvorvidt dens jurisdiktion omfatter bøger, kunst, presse, reklame, musik og offentlige repræsentationer såsom teater, udstillinger og demonstrationer,

G. der henviser til, at det svenske EU-formandskab har drøftet loven med de litauiske myndigheder, og at den nye litauiske præsident har erklæret, at hun vil sørge for at sikre, at loven er i overensstemmelse med EU's krav og internationale krav,

1.  anmoder Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om at redegøre for sin holdning til loven og ændringerne i lyset af EU's traktater og lovgivning;

2.  bekræfter på ny, at det er vigtigt for EU at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, og navnlig forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

3.  bekræfter på ny det princip, der fremgår af erklæringen om barnets rettigheder, om at "barnet som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed, har behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen";

4.  glæder sig over udtalelserne fra den nye præsident for Republikken Litauen og nedsættelsen af en arbejdsgruppe i Litauen, som har til opgave at vurdere mulige ændringer af loven, og opfordrer den litauiske præsident og de litauiske myndigheder til at sikre, at national lovgivning er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som international og europæisk lovgivning værner om;

5.  noterer sig, at loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden, der blev vedtaget af det litauiske parlament den 14. juli 2009, endnu ikke er gældende og må revurderes, inden den træder i kraft;

6.  pålægger sit korresponderende udvalg at følge op på spørgsmålet;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Litauens præsident og parlament, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet.