Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0026/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0026/2009

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης

  14.9.2009

  σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ALDE (B7‑0026/2009)
  PPE (B7‑0027/2009)
  S&D (B7‑0029/2009)
  Verts/ALE (B7‑0030/2009)
  GUE/NGL (B7‑0031/2009)
  Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik εξ ονόματος της ομάδας PPE
  Claude Moraes‚ Michael Cashman‚ Monika Flasikova Benova εξ ονόματος της ομάδας S&D
  Sophia in 't Veld‚ Jeanine Hennis-Plasschaert‚ Leonidas Donskis‚ Gianni Vattimo‚ Sarah Ludford εξ ονόματος της ομάδας ALDE
  Ulrike Lunacek‚ Raül Romeva i Rueda‚ Jean Lambert‚ Judith Sargentini εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
  Rui Tavares‚ Cornelia Ernst‚ Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat‚ Cornelis de Jong‚ Thomas Händel, Sabine Lösing εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL


  Διαδικασία : 2009/2632(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0026/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0026/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προβλέπονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

  –   έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ που αναφέρει ότι: «Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχει αυτή στην Κοινότητα, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στη δημοκρατία και την αρχή του κράτους δικαίου, την ισότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων, και ότι για το σκοπό αυτό έχουν εγκριθεί και προταθεί οδηγίες, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στη σφαίρα του ατομικού δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνεται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να προάγουν την ισότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των μεμονωμένων ατόμων,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουλίου 2009 το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2010, ο οποίος θα απαγορεύει την «άμεση παροχή σε ανηλίκους […] δημόσιων πληροφοριών που προωθούν ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές ή πολυγαμικές σχέσεις» με το αιτιολογικό ότι έχει «επιζήμιες συνέπειες για την ανάπτυξη των ανηλίκων»,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατύπωση του νόμου, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 4, είναι αόριστη και νομικά ασαφής, και μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικές ερμηνείες,

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόρριψή του από την Πρόεδρο της Λιθουανίας, το νομοσχέδιο επανεξετάζεται τώρα από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές, τι ακριβώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου και κατά πόσο καλύπτονται επίσης τα βιβλία, η τέχνη, ο τύπος, η διαφήμιση, η μουσική και οι δημόσιες παραστάσεις, όπως το θέατρο, οι εκθέσεις ή οι διαδηλώσεις,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πραγματοποιήσει διάλογο με τις λιθουανικές αρχές σχετικά με το νόμο αυτό, ενώ η νέα Πρόεδρος της Λιθουανίας έχει δηλώσει ότι θα προβεί σε ενέργειες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις της ΕΕ και τις διεθνούς κοινότητας,

  1.  ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να γνωμοδοτήσει σχετικά με το νόμο αυτό και τις τροποποιήσεις του, υπό το φως των συνθηκών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  2.  επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, και ιδιαίτερα των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

  3.  ενστερνίζεται την αρχή που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, ότι «το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης της νομικής προστασίας»·

  4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τη σύσταση ομάδας εργασίας στη Λιθουανία, επιφορτισμένης με την αξιολόγηση των πιθανών τροποποιήσεων του νόμου, ζητεί δε από την Πρόεδρο και τις αρχές της Λιθουανίας να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο·

  5.  επισημαίνει ότι ο νόμος για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, που ψήφισε το λιθουανικό κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου 2009, δεν βρίσκεται ακόμη σε ισχύ και χρειάζεται να υποβληθεί σε επανεξέταση πριν τεθεί σε ισχύ·

  6.  αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να παρακολουθεί το θέμα·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, την Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Λιθουανίας, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης.