Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0026/2009Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0026/2009

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről

14.9.2009

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7‑0026/2009)
PPE (B7‑0027/2009)
S&D (B7‑0029/2009)
Verts/ALE (B7‑0030/2009)
GUE/NGL (B7‑0031/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoportja nevében
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová az S&D képviselőcsoport nevében
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford az ALDE képviselőcsoport nevében
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing a GUE/NGL képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2009/2632(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0026/2009
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0026/2009
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő litván törvényről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményekben és az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményben foglalt és egyéb nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre, valamint az ENSZ gyermekjogi egyezményére,

–   tekintettel az Európai Unió emberi jogokkal kapcsolatos előírásaira, különös tekintettel az EU-Szerződés 6. cikkére és az EK-Szerződés 13. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkére, amely kimondja, hogy: „e szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a szerződés által a Közösségre átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére”,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel az EU az emberi jogokon, az alapvető szabadságjogokon, a demokrácián, a jogállamiságon, az egyenlőségen és a megkülönböztetésmentességen alapuló értékközösség, és ezen cél elérése érdekében a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelmet is magában foglaló irányelveket javasoltak és fogadtak el,

B.  mivel a szexuális irányultság a magánélethez való egyéni jog hatáskörébe tartozik, amelyet nemzetközi, európai és nemzeti emberi jogi törvények garantálnak, míg az egyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet a hatóságoknak kell előmozdítaniuk, a média, a nem kormányzati szervezetek és a magánszemélyek számára pedig biztosítani kell a szólásszabadságot,

C. mivel a litván parlament 2009. július 14-én elfogadta a 2010. március 1-jén hatályba lépő, a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvény módosításait, amely értelmében tilos lesz „a homoszexuális és biszexuális kapcsolatokra buzdító [...] nyilvános információkat közvetlenül kiskorúaknak terjeszteni”, mivel ezek „káros hatást gyakorolnak a kiskorúak fejlődésére”,

D. mivel a törvény megfogalmazása és különösen annak 4. cikke homályos és pontatlan, amely vitatható értelmezéseket is adhat,

E.  mivel a litván elnöki vétó elutasítását követően a törvénytervezetet a litván hatóságok jelenleg is vizsgálják,

F.  mivel nem világos, hogy ez a törvény milyen típusú anyagokra vonatkozna, és hogy annak hatálya kiterjed-e a könyvekre, a művészetre, a sajtóra, a reklámra, a zenére és az olyan nyilvános rendezvényekre, mint a színház, a kiállítások vagy a demonstrációk,

G.  mivel az EU svéd elnöksége megtárgyalta a törvényt a litván hatóságokkal, miközben az új litván elnök kijelentette, hogy biztosítani fogja, hogy a törvény összhangban legyen az uniós és nemzetközi követelményekkel,

1.  kéri az Alapjogi Ügynökséget, hogy véleményezze a törvényt és annak módosításait az európai uniós szerződések és jogszabályok fényében;

2.  megerősíti annak jelentőségét, hogy az EU fellépjen a hátrányos megkülönböztetés valamennyi – különösen a szexuális irányultságon alapuló – formája ellen;

3.  megerősíti az ENSZ gyermekjogi egyezményében megfogalmazott elvet, miszerint „a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre”;

4.  üdvözli Litvánia új köztársasági elnökének nyilatkozatait, valamint a törvény esetleges módosításait értékelő litván munkacsoport létrehozását, és felkéri a litván elnököt és hatóságokat annak biztosítására, hogy a nemzeti jogszabályok összhangban legyenek a nemzetközi és európai jogszabályokban foglalt emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal;

5.  megjegyzi, hogy a litván parlament által 2009. július 14-én elfogadott, a kiskorúakat a nyilvános információk káros hatásaitól védő törvény még nem hatályos és hatálybalépése előtt felülvizsgálaton kell átesnie;

6.  utasítja illetékes bizottságát, hogy kövesse nyomon az ügyet;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányának és parlamentjének, Litvánia elnökének és parlamentjének, az Alapjogi Ügynökségnek és az Európa Tanácsnak.