Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0026/2009Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0026/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

14.9.2009

predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7‑0026/2009)
PPE (B7‑0027/2009)
S&D (B7‑0029/2009)
Verts/ALE (B7‑0030/2009)
GUE/NGL (B7‑0031/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik v mene poslaneckého klubu PPE
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0026/2009
Predkladané texty :
RC-B7-0026/2009
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medzinárodné a európske záväzky v oblasti ľudských práv vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch OSN o ľudských právach, v Európskom dohovore o ľudských právach a základných slobodách a v Dohovore OSN o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na ustanovenia Európskej únie o ľudských právach, konkrétne na článok 6 Zmluvy o EÚ, článok 13 Zmluvy o ES a Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES, ktorý znie: „Rada môže, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy, a v rámci právomocí, ktorými je poverené Spoločenstvo, na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, jednomyseľne prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii“,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je spoločenstvom hodnôt založených na ľudských právach, základných slobodách, demokracii a právnom štáte, rovnosti a nediskriminácii a keďže sa schválili a navrhli smernice na dosiahnutie tohto cieľa vrátane boja proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii,

B.  keďže sexuálna orientácia sa týka práva jednotlivca na súkromie, ktoré zabezpečujú medzinárodné, európske a vnútroštátne právne predpisy v oblasti ľudských práv, a keďže verejné orgány by mali podporovať rovnosť a nediskrimináciu zároveň so zaručením slobody prejavu médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom,

C.      keďže 14. júla 2009 litovský parlament schválil novelu zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. marca 2010, na základe ktorého bude zakázané „priamo šíriť medzi neplnoletými osobami […] verejné informácie, ktoré propagujú homosexuálne, bisexuálne alebo polygamné vzťahy“, pretože to má „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“,

D. keďže znenie zákona, najmä pokiaľ ide o jeho článok 4, je vágne a právne nejasné a mohlo by viesť ku kontroverznému výkladu,

E.  keďže po zamietnutí veta litovskej prezidentky návrh teraz preskúmavajú litovské vnútroštátne orgány,

F.  keďže je nejasné, na aké materiály sa vzťahuje tento zákon a či sa jeho pôsobnosť týka kníh, umenia, tlače, reklamy, hudby a verejných predstavení, ako sú divadlo, výstavy alebo prezentácie,

G. keďže švédske predsedníctvo EÚ prerokovalo zákon s litovskými orgánmi, pričom nová litovská prezidentka vyhlásila, že zabezpečí jeho súlad s požiadavkami EÚ a medzinárodnými požiadavkami,

1.  žiada Agentúru pre ľudské práva, aby poskytla stanovisko k zákonu a k jeho novele so zreteľom na zmluvy a právne predpisy EÚ;

2.  opäť potvrdzuje, že je dôležité, aby EÚ bojovala proti všetkým formám diskriminácie, a najmä proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii;

3.  opäť potvrdzuje zásadu stanovenú v Deklarácii práv dieťaťa, podľa ktorej „dieťa z dôvodu svojej fyzickej i duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť vrátane primeranej právnej ochrany“ ;

4.  víta vyhlásenia novej prezidentky Litovskej republiky a vytvorenie pracovnej skupiny v Litve, ktorá má za úlohu hodnotiť prípadné zmeny uvedeného zákona, a vyzýva litovskú prezidentku a orgány, aby zabezpečili súlad vnútroštátnych právnych predpisov s ľudskými právami a základnými slobodami, ako je zakotvené v medzinárodnom a európskom práve;

5.  poznamenáva, že zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý litovský parlament schválil 14. júla 2009, ešte nenadobudol účinnosť a než sa tak stane, je potrebné ho zrevidovať;

 

6.  poveruje príslušný výbor, aby túto otázku sledoval;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, prezidentke a parlamentu Litovskej republiky, Agentúre pre základné práva a Rade Európy.