Predlog skupne resolucije - RC-B7-0026/2009Predlog skupne resolucije
RC-B7-0026/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o litovskem zakonu o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja

14.9.2009

v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7‑0026/2009)
PPE (B7‑0027/2009)
S&D (B7‑0029/2009)
Verts/ALE (B7‑0030/2009)
GUE/NGL (B7‑0031/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL


Postopek : 2009/2632(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0026/2009
Predložena besedila :
RC-B7-0026/2009
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o litovskem zakonu o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju mednarodnih in evropskih obveznosti na področju človekovih pravic, med drugimi tistih, ki so zapisane v konvencijah ZN o človekovih pravicah in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Konvenciji ZN o otrokovih pravicah,

–   ob upoštevanju predpisov Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti člena 6 Pogodbe o EU, člena 13 Pogodbe o ES in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o ES, v katerem je zapisano: „brez poseganja v druge določbe te pogodbe in v mejah pristojnosti Skupnosti po tej pogodbi lahko Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti“,

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A. ker je Evropska unija skupnost vrednot, temelječih na človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah, demokraciji, pravni državi, enakosti in nediskriminaciji, za uresničitev tega cilja pa so bile predlagane in sprejete direktive, ki vključujejo boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti,

B.  ker je spolna usmerjenost zadeva, ki sodi na področje posameznikove pravice do zasebnosti, zajamčene z mednarodno, evropsko in nacionalno zakonodajo na področju človekovih pravic, in ker bi morali javni organi spodbujati enakost in nediskriminacijo, pri čemer je treba zagotoviti svobodo izražanja medijev, nevladnih organizacij in posameznikov,

C. ker je litovski parlament 14. julija 2009 sprejel spremembe zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja, ki bo začel veljati 1. marca 2010 in ki prepoveduje neposredno širjenje informacij med mladoletnike, v katerih se spodbujajo homoseksualni, biseksualni ali poligamni odnosi, saj ima to škodljive posledice za razvoj mladoletnikov,

D. ker je besedilo zakona, zlasti v členu 4, pravno nejasno in bi bila lahko njegova razlaga sporna,

E.  ker po zavrnitvi veta litovske predsednice osnutek zakona zdaj pregledujejo litovski nacionalni organi,

F.  ker ni jasno, kateri material je zajet v tem zakonu in ali bo zakon veljal tudi za knjige, umetnost, tisk, oglase, glasbo in javne predstave, kot so gledališče, razstave ali predstavitve,

G. ker je švedsko predsedstvo EU o zakonu razpravljalo z litovskimi oblastmi in je nova litovska predsednica izjavila, da bo ukrepala in zagotovila, da bo zakon v skladu z zahtevami EU in mednarodnimi obveznostmi,

1.  poziva agencijo za temeljne pravice, naj poda mnenje o zakonu in njegovih spremembah v luči pogodb in prava EU;

2.  ponovno poudarja pomembnost tega, da se EU bori proti vsem oblikam diskriminacije, zlasti proti diskriminaciji, ki temelji na spolni usmerjenosti;

3.  ponovno poudarja načela iz deklaracije o otrokovih pravicah, da otrok zaradi telesne in duševne nezrelosti potrebuje posebno skrb in varstvo ter ustrezno pravno varstvo, tako pred rojstvom kakor tudi po njem;

4.  pozdravlja izjave nove predsednice Republike Litve in ustanovitev delovne skupine v Litvi, katere naloga bo oceniti morebitne spremembe zakona, ter poziva litovsko predsednico in litovske oblasti, naj zagotovijo, da bodo nacionalni zakoni skladni s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, kakor so določene v mednarodnem in evropskem pravu;

5.  ugotavlja, da zakon o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja, ki ga je sprejel litovski parlament 14. julija 2009, še ne velja in mora biti še pregledan, preden bo začel veljati;

6.  naroči svojemu pristojnemu odboru, naj zadevo spremlja;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, litovski predsednici in litovskemu parlamentu, Agenciji EU za temeljne pravice ter Svetu Evrope.