Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0047/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0047/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om krisen i mejerisektoren

16.9.2009

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B7‑0047/2009)
EFD (B7‑0051/2009)
PPE (B7‑0053/2009)
S&D (B7‑0054/2009)
ALDE (B7‑0056/2009)

Albert Deß for PPE-Gruppen
Ricardo Cortés Lastra, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen
George Lyon for ALDE-Gruppen
James Nicholson for ECR-Gruppen
Giancarlo Scotta’, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen


Procedure : 2009/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0047/2009
Indgivne tekster :
RC-B7-0047/2009
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i mejerisektoren

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktatens artikel 33,

–   der henviser til sin beslutning af af 25. oktober 2007 om de stigende foder- og fødevarepriser[1],

–   der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik (Goepel-betænkningen)[2] ,

–   der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om prisstigninger på fødevarer i Den Europæiske Union og i udviklingslandene[3],

–   der henviser til sin skriftlige erklæring om undersøgelse af og indgreb over for det magtmisbrug, som store supermarkeder i Den Europæiske Union udøver[4],

–   der henviser til sin beslutning af 26 marts 2009 om fødevarepriser i Europa (Batzeli-betænkningen)[5],

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2009 af 19. januar 2009 om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1405/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. 479/2008 samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1883/78, (EØF) nr. 1254/89, (EØF) nr. 2247/89, (EØF) nr. 2055/93, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 2596/97, (EF) nr. 1182/2005 og (EF) nr. 315/2007[6],

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet om situationen på markedet for mejeriprodukter i 2009 (KOM(2009)0385),

–   der henviser til forslaget til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår interventionsperioderne i 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver (KOM(2009)0354) og til De Castro-betænkningen om dette forslag (A7-0005/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A. der henviser til, at situationen på markedet for mejeriprodukter er blevet drastisk forværret i de seneste 12 måneder, idet mælkepriserne er faldet til under 21 cent pr. liter på trods af intervention og eksportstøtte, og eftersom mange landmænd nu sælger mejeriprodukter til en pris, der ligger under produktionsomkostningerne,

B.  der henviser til, at mange EU-mælkeproducenters levevej nu er alvorligt truet, og at mange kun overlever, fordi de bruger deres personlige opsparing, hvilket helt klart er en uholdbar situation og har foranlediget landmændene til at afholde omfattende offentlige demonstrationer i hele EU,

C. der henviser til, at en følge af den globale økonomiske krise har været et drastisk fald i efterspørgslen efter mejeriprodukter, samtidig med at udbuddet er steget som følge af en stigning i produktionen hos en række tredjelande som f.eks. New Zealand, Australien, Argentina, Brasilien og USA,

D. der henviser til, at Parlamentet som led i EU's 2009-budgetprocedure prioriterede etableringen af en særlig EU-mejerifond, som skulle hjælpe sektoren gennem en vanskelig tilpasningsperiode,

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har henledt opmærksomheden på forskellen mellem de priser, som forbrugerne betaler for landbrugsprodukter i supermarkederne, og producenternes priser, og har indtrængende slået til lyd for en gennemgribende undersøgelse af eventuel markedsmisbrug,

F.  der henviser til, at Kommissionen har beregnet, at de priser, som forbrugerne betalte for mælk og ost, steg med mere end 14 % i perioden fra maj 2006 til maj 2009, mens producentpriserne i visse medlemsstater faldt med mere end 40 % på ét år,

1.  mener, at det er nødvendigt med både vidtrækkende og kortsigtede foranstaltninger i lyset af den fortsat kritiske situation på markedet for mejerivarer, og påpeger, at de foranstaltninger, som Kommissionen til dato har iværksat, ikke er tilstrækkelige til at løse krisen inden for sektoren;

2.  beklager, at Kommissionen ikke forudså den nuværende krises omfang og ikke foreslog passende foranstaltninger på et tidligere tidspunkt;

3.  opfordrer Kommissionen til som en hastesag at træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger der vil kunne stabilisere markedet, og til i samarbejde med interessenter og medlemsstater at foretage en nøje evaluering af mælkesektorens fremtid for at analysere mulighederne for at styrke forvaltningsmekanismer, som kan forhindre prisvolatilitet;

4.  understreger på ny, at det støtter oprettelsen af en EU-mejerifond på 600 mio. EUR til støtte for producentorganisationer og kooperativer og til fremme af investeringer, modernisering, diversificering, områdebaserede foranstaltninger, afsætningsaktiviteter, mindre producenter og unge inden for landbruget, og erindrer om, at Parlamentet allerede anmodede herom i forbindelse med 2009-budgetbehandlingen;

5.  anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag om foranstaltninger, som kan hjælpe producenterne med at øge merværdien af deres produkter og tilskynde dem til at producere mælkebaserede produkter af høj kvalitet, især i de områder, hvor der kun er få produktionsalternativer;

6.  opfordrer Kommissionen til at indføre hasteforanstaltninger til fremme af efterspørgslen efter mejeriprodukter og anser en udvidelse af omfanget og finansieringen af skolemælksordningen samt af produktudbuddet i forbindelse hermed for at være et godt eksempel på et muligt initiativ; kræver i denne forbindelse øget samordning mellem Kommissionens generaldirektorater;

7.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag, der kan skabe balance mellem udbud og efterspørgsel på markedet for mejeriprodukter;

8.  tilskynder Kommissionen til at undersøge muligheden for førtidspensionering for producenter af mejeriprodukter, f.eks. ved at indføre et program for tilbagekøb af kvoter i lighed med rydningsordningen i forbindelse med den fælles markedsordning for vin;

9.  opfordrer under henvisning til, at krisen i mejerisektoren er af europæisk karakter, Kommissionen til at påtage sig ansvaret for at finde frem til fælles løsninger, og undgå, at der opstår uligheder blandt medlemsstaterne og markedsforvridninger som følge af national støtte;

10. støtter Kommissionens planer om at undersøge foranstaltninger såsom lån på gunstige vilkår og gensidige garantiordninger, der vil kunne bidrage til at begrænse prisudsvingene på markederne for landbrugsråvarer;

11. går ind for, at man ufortøvet går over til at anvende mælkepulver til opfodring af kalve som et middel til at øge efterspørgslen efter mejeriprodukter;

12. minder om, at en tydelig mærkning af mejeriprodukterstatninger som ost og andre produkter, der ikke er baseret på dyrefedt, er yderst vigtig og bør omfatte nærmere oplysninger om råvarer og oprindelsesland; insisterer på, at produkter, der markedsføres som mejeriprodukter, reelt skal være mejeriprodukter;

13. støtter Kommissionens forslag om at forlænge interventionsperioden for smør og skummetmælkspulver indtil den 28. februar 2010 og mener, at interventionsprisen bør forhøjes, i det mindste på kort sigt; erkender, at der er tale om en nødforanstaltning, der har til formål at afhjælpe de ekstreme skævheder på markedet, og ikke en langsigtet løsning;

14. kræver, at privat oplagring udvides til at omfatte osteprodukter, og at der fastsættes et passende støtteniveau med henblik på denne foranstaltnings gennemførelse, samt at antallet af de tredjelande - som f.eks. USA - til hvilke EU kan eksportere osteprodukter med eksportrestitution, øges;

15. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorledes bevillinger svarende til eksportrestitutioner kan opretholdes på længere sigt inden for mejerisektoren, når sådanne restitutioner er afviklet;

16. opfordrer Kommissionen til at blåstemple ordningen med eksportkreditforsikring for landbrugsprodukter, således som den praktiseres i USA;

17. opfordrer Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til priser inden for fødevareforsyningskæden, da forbrugerpriserne i mange medlemsstater stadig er mistænkeligt høje på trods af det drastiske fald i producentpriserne;

18. opfordrer Kommissionen til snarest at forelægge sin meddelelse om fødevarepriser i Europa; minder om, at Parlamentet længe har anmodet Kommissionen om at undersøge potentielt misbrug af markedsposition inden for fødevareforsyningskæden, især inden for mejerisektoren, og påpeger, at en sådan undersøgelse for længst burde være iværksat;

19. mener, at det er nødvendigt at indføre en fuldt gennemsigtig ordning til overvågning af varepriserne, især forbrugerpriserne;

20. finder det beklageligt, at Rådet ikke nåede til enighed om konkrete foranstaltninger til afhjælpning af den aktuelle krise på sin samling den 7. september 2009;

21. kræver, at Kommissionen i de kommende måneder regelmæssigt aflægger rapport til Parlamentet om situationen på markedet for mejeriprodukter;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.