Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0047/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0047/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maitoalan kriisistä

16.9.2009

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7‑0047/2009)
EFD (B7‑0051/2009)
PPE (B7‑0053/2009)
S&D (B7‑0054/2009)
ALDE (B7‑0056/2009)

Albert Deß PPE-ryhmän puolesta
Ricardo Cortés Lastra, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta
George Lyon ALDE-ryhmän puolesta
James Nicholson ECR-ryhmän puolesta
Giancarlo Scotta', Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0047/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0047/2009
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma maitoalan kriisistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 33 artiklan,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman rehujen ja elintarvikkeiden hintojen noususta[1],

–   ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman YMP:n "terveystarkastuksesta" (Goepelin mietintö)[2],

–   ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman elintarvikkeiden hintojen noususta Euroopan unionissa ja kehitysmaissa[3],

–   ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa kirjallisen kannanoton Euroopan unionissa toimivien suurten supermarkettien vallan väärinkäytön tutkimiseen ja siihen puuttumiseen[4],

–   ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman elintarvikkeiden hinnoista Euroopan unionissa (Batzelin mietintö)[5],

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1405/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o 479/2008 muuttamalla sekä asetukset (ETY) N:o 1883/78, (ETY) N:o 1254/89, (ETY) N:o 2247/89, (ETY) N:o 2055/93, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 2596/97, (EY) N:o 1182/2005 ja (EY) N:o 315/2007 kumoamalla[6],

–   ottaa huomioon komission neuvostolle antaman tiedonannon maitoalan markkinatilanteesta vuonna 2009 (KOM(2009)0385 lopullinen),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi asetuksesta (EC) No 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) poikkeamiseksi vuosina 2009 ja 2010 voin ja maitojauheen interventiokausien osalta ((KOM(2009)0354 lopullinen), ja ottaa huomioon mainittua ehdotusta koskevan De Castron mietinnön (A7-0005/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että viimeksi kuluneen vuoden aikana maitoalan tilanne on heikentynyt dramaattisesti, koska tukiostoista ja vientituesta huolimatta maidon tuottajahinta on laskenut vähempään kuin 21 senttiin litralta, ja että tällä hetkellä monet maidontuottajat joutuvat myymään maitotuotteita hinnalla, joka ei vastaa tuotantokustannuksia,

B.  ottaa huomioon, että monen EU:n maidontuottajan kestokyky on vakavasti uhattuna, koska monet joutuvat turvautumaan omiin säästöihinsä, mikä selvästi ei ole kestävää ja mikä on saanut tuottajat järjestämään mittavia julkisia mielenosoituksia ympäri EU:ta,

C. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena maitotuotteiden kysyntä on laskenut huomattavasti juuri samaan aikaan, kun maidon tarjonta on kasvanut merkittävästi Uuden Seelannin, Australian, Argentiinan, Brasilian ja Yhdysvaltojen kaltaisten maiden tuotantomäärien nousun vuoksi,

D. ottaa huomioon, että vuoden 2009 talousarviomenettelyn yhteydessä parlamentti asetti ensisijaiseksi tavoitteeksi erityisen EU:n maitorahaston perustamista tarkoituksena auttaa maitoalaa selviytymään vaikeasta mukautumiskaudesta,

E.  ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti korostanut eroa tuottajahintojen ja sen välillä, mitä kuluttajat maksavat maataloustuotteista elintarvikekaupoissa, ja vaatinut perusteellista tutkimusta mahdollisista markkina-aseman väärinkäytön tapauksista,

F.  ottaa huomioon, että komission laskelmien mukaan maidon ja juuston kuluttajahinnat nousivat yli 14 prosenttia toukokuusta 2006 toukokuuhun 2009, ja että samaan aikaan joissakin jäsenvaltioissa tuottajien saamat korvaukset ovat laskeneet 40 prosenttia vuodessa,

1.  katsoo, että maitoalan jatkuvasti kriittisen tilanteen vuoksi sekä pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin toimet ovat välttämättömiä, ja huomauttaa, että maitoalan kriisiä ei ole pystytty ratkaisemaan komission tähän saakka toteuttamilla toimilla;

2.  pitää valitettavana, että komissio ei kyennyt ennustamaan nykyisen kriisin vakavuutta ja että se ei ehdottanut asianmukaisia toimenpiteitä aikaisemmin;

3.  kehottaa komissiota päättämään nopeasti, millä toimilla markkinat voitaisiin vakauttaa, sekä laatimaan yhdessä maitoalan toimijoiden ja jäsenvaltioiden kanssa perusteellisen arvioinnin maitoalan tulevaisuudesta, jotta voidaan arvioida sellaisten vahvistavien hallintomekanismien mahdollisuutta, joiden avulla voidaan päästä eroon hintojen epävakaudesta;

4.  vahvistaa sitoutumisensa pääomaltaan 600 miljoonan euron EU:n maitorahaston perustamiseen tarkoituksena auttaa tuottajajärjestöjä ja osuuskuntia ja tukea maatilojen investointeja, uudistamista, tuotannon monipuolistamista, aluekohtaisia toimenpiteitä, markkinointitoimia, pientuottajia ja nuoria maanviljelijöitä, ja muistuttaa, että parlamentti esitti mainitun pyynnön jo vuoden 2009 talousarviomenettelyn yhteydessä;

5.  pyytää komissiota ehdottamaan toimia, joilla tuottajat voivat lisätä tuotteidensa lisäarvoa ja joilla heitä rohkaistaan tuottamaan korkealaatuisia maitotuotteita (kuten juustoa) erityisesti alueilla, joilla on vain harvoja tuotantovaihtoehtoja;

6.  kehottaa komissiota ottamaan välittömästi käyttöön maitotuotteiden kysyntää lisääviä toimia ja katsoo, että koulumaito-ohjelman soveltamisalan, tuotevalikoiman ja rahoituksen laajentaminen on hyvä esimerkki käyttökelpoisesta aloitteesta; vaatii tässä yhteydessä komission pääosastojen keskinäisen koordinoinnin tehostamista;

7.  kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia keinoiksi, joilla kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon EU:n maitomarkkinoilla;

8.  kehottaa komissiota tutkimaan maidontuottajien varhaiseläkkeelle siirtymisjärjestelyn mahdollisuutta esimerkiksi kiintiön takaisinostojärjestelmän avulla viinin yhteisen markkinajärjestelyn raivausjärjestelmän esimerkin mukaisesti;

9.  vaatii maitoalan kriisin eurooppalainen luonne mielessä pitäen komissiota kantamaan vastuunsa yhteisten ratkaisujen löytämisestä siten, että vältetään jäsenvaltioiden välinen eriarvoisuus ja markkinavääristymät, joita kansalliset tuet aiheuttavat;

10. tukee komission aikomusta tarkastella toimenpiteitä, kuten edullisia lainoja ja keskinäisiä takausjärjestelmiä, jotka auttaisivat vähentämään hintojen vaihtelua maataloushyödykkeiden markkinoilla;

11. kannattaa sitä, että maitojauhetta käytetään välittömästi vasikoiden ruokkimiseen, koska sen avulla voidaan lisätä maitotuotteiden kysyntää;

12. palauttaa mieliin, että maitotuotteiden korvikkeiden, kuten muiden kuin eläinrasvapohjaisten juustojen ja vastaavien tuotteiden, selkeä merkitseminen on erittäin tärkeää, ja että maitotuotteissa olisi oltava eritelty luettelo raaka-aineista ja tuotteen alkuperämaan merkintä; vaatii, että maitotuotteiksi merkittyjen tuotteiden on oltava maitotuotteita;

13. pitää myönteisenä komission ehdotusta jatkaa voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevien interventiotoimien voimassaoloa 28. helmikuuta 2010 saakka ja katsoo, että interventiohintaa on korotettava ainakin lyhyellä aikavälillä; myöntää, että kyse on hätätoimenpiteestä, jolla korjataan markkinoiden poikkeuksellisia vääristymiä ja joka ei sovellu pitkän aikavälin ratkaisuksi;

14. vaatii yksityisen varastoinnin ulottamista koskemaan juustotuotteita ja vaatii riittävän tukijärjestelmän perustamista mainitun toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi, sekä niiden kolmansien maiden lukumäärän lisäämistä, joihin EU:n juustotuotteiden voidaan viedä vientituen avulla, esimerkkinä Yhdysvallat;

15. kehottaa komissiota tutkimaan pitkällä aikavälillä ja sen jälkeen kun vientituet on poistettu asteittain, kuinka vastaavien tukien maksamista voidaan jatkaa maitoalalla;

16. kehottaa komissiota sallimaan maataloustuotteiden vientiluottovakuutuksen käyttöönoton Yhdysvaltojen mallin mukaisesti;

17. kehottaa komissiota parantamaan elintarvikkeiden toimitusketjun hintaläpinäkyvyyttä, koska useissa jäsenvaltioissa kuluttajahinnat ovat edelleen huomattavan korkealla dramaattisesti laskeneista tuottajahinnoista huolimatta;

18. kehottaa komissiota antamaan Euroopan elintarvikkeiden hintoja koskevan tiedonantonsa viipymättä; muistuttaa, että parlamentti on jo kauan sitten pyytänyt komissiota tutkimaan elintarvikeketjun markkina-aseman mahdollisen väärinkäyttämisen tapauksia – erityisesti maitoalalla – ja katsoo, että mainittu tutkimus olisi pitänyt laatia jo kauan sitten;

19. pitää välttämättömänä sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, jolla tuotteiden hintoja ja erityisesti kuluttajien maksamia hintoja seurataan täydellisen läpinäkyvästi;

20. pitää valitettavana, että neuvosto ei kyennyt kokouksessaan 7. syyskuuta 2009 sopimaan konkreettisista toimista nykyisen kriisin ratkaisemiseksi;

21. vaatii komissiota antamaan parlamentille säännöllisesti tietoja maitoalan markkinatilanteesta tulevina kuukausina;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.