Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0062/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0062/2009

      FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan

  16.9.2009

  jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  Verts/ALE (B7‑0062/2009)
  S&D (B7‑0064/2009)
  ALDE (B7‑0066/2009)
  PPE (B7‑0069/2009)

  Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen
  Véronique De Keyser for S&D-Gruppen
  Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen
  Heidi Hautala, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen


  Procedure : 2009/2678(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0062/2009
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0062/2009
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om sagen om Evgenij Zhovtis i Kasakhstan

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kasakhstan og de centralasiatiske republikker,

  –   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien,

  –   der henviser til EU-strategien for Centralasien, som blev vedtaget den 23. juni 2007,

  –   der henviser til Kommissionens strategidokument for bistand til Centralasien (2007-2013),

  –   der henviser til konklusionerne fra det tiende møde i Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan,

  –   der henviser til konklusionerne fra det ottende møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan i Bruxelles den 31. marts 2008,

  –   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EF og Kasakhstan, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

  A. der henviser til, at forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Kasakhstan fortsat udvikles på alle niveauer, der henviser til, at Kasakhstan spiller en afgørende rolle for stabiliteten og sikkerheden i Centralasien og for hele områdets økonomiske udvikling,

  B.  der henviser til, at Kasakhstan i 2010 vil overtage formandskabet for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), der henviser til, at denne position vil give landet en mere fremtrædende rolle og et øget ansvar inden for demokrati og menneskerettigheder, der henviser til, at OSCE indtrængende har opfordret Kasakhstan til at udbygge de demokratiske reformer, inden landet overtager formandskabet,

  C. der henviser til, at Kasakhstans interne situation til trods for denne vigtige internationale opgave i de sidste par måneder er blevet forværret gennem den seneste skærpelse af medierestriktionerne og en række omstridte retsforfølgelser,

  D. der henviser til, at Evgenij Zhovtis, der er direktør for det kasakhiske internationale kontor for menneskerettigheder og retsstatsprincipper og en fremtrædende menneskerettighedsforkæmper, blev dømt skyldig i uagtsomt manddrab og idømt fire års fængsel, fordi han den 26. juli påkørte og dræbte en fodgænger,

  E.  der henviser til, at Evgenij Zhovtis den 27. juli 2009 blev omtalt som vidne i politiets efterforskning, som blev indledt på denne dato, der henviser til, at Zhovtis' status i efterforskningen blev ændret til at være en mistænkt den 28. juli 2009, men at hans juridiske rådgivere i strid med kasakhisk lovgivning ikke blev underrettet om dette før den 14. august 2009,

  F.  der henviser til, at Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, der er tilknyttet OSCE, har oplyst, at tvivlsomme procedurer kan have krænket Zhovtis' ret til en retfærdig rettergang, som er sikret ved den kasakhiske forfatning, landets OSCE-forpligtelser og de grundlæggende internationale normer,

  G. der henviser til, at Zhovtis på møder med OSCE havde berettet om krænkelser af menneskerettigheder i sit land og rejst tvivl om landets egnethed til at have formandskabet for en organisation, som arbejder for at opretholde demokratiske principper,

  H. der henviser til, at der tidligere er blevet givet udtryk for betydelig bekymring over retssager og efterfølgende fængsling af andre kasakhiske menneskerettighedsaktivister, herunder Ramazan Jesergepov og Sergej Duvanov,

  I.   der henviser til, at den kasakhiske udenrigsminister, Marat Tazhin, i juni 2008 og på ny i maj 2009 i forbindelse med sit lands kommende formandskab for OSCE gav tilsagn om forbedringer med hensyn til at styrke og sikre menneskerettighederne i Kasakhstan,

  J.   der henviser til, at der ifølge artikel 2 i partnerskabs og samarbejdsaftalen kræves respekt for demokratiet, de folkeretlige principper og menneskerettighederne,

  1.  udtrykker alvorlig bekymring over måden, hvorpå efterforskningen af den tragiske begivenhed og den efterfølgende retssag blev gennemført uden at sætte spørgsmålstegn ved retssystemets uafhængighed, som er et vigtigt element i ethvert demokrati, og henleder opmærksomheden på påstande om, at det ikke var tilladt at bruge vidneudsagn som bevismateriale i forbindelse med Zhovtis' forsvar;

  2.  opfordrer de kasakhiske myndigheder til straks og med fuld respekt for gennemskuelighed og retsstatsprincippet at gennemføre en ny fuldstændig og retfærdig efterforskning af omstæn­dighederne omkring begivenheden og i overensstemmelse hermed at tage Evgenij Zhovtis' domsafsigelse og dom op til fornyet overvejelse;

  3.  opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at forelægge officielle detaljerede oplysninger om sagen om Evgenij Zhovtis og give ham mulighed for en behørig retssag, herunder ret til appel i overensstemmelse med kasakhisk lovgivning;

  4.  henleder opmærksomheden på, at en række menneskerettighedsorganisationer gav udtryk for betydelige forbehold over for den kasakhiske regerings reelle ønske om ændringer, da afgø­relsen om at tildele landet formandskabet for OSCE blev offentliggjort i 2007, og forventer, at de kasakhiske myndigheder gør alt for at forbedre og gøre konkrete fremskridt i retning af demokrati og menneskerettigheder, inden landet overtager formandskabet for OSCE;

  5.  opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at øge EU's bistand til og samarbejde med Kasakhstan på disse områder for bedre at forberede den kasakhiske regering på at varetage denne vigtige internationale opgave;

  6.  opfordrer Rådet til at indtage en fast holdning, når det rejser dette spørgsmål over for de kasakhiske myndigheder, og navnlig at behandle Zhovtis' sag i forbindelse med menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kasakhstan, hvor den anden runde er fastsat til den 21. oktober 2009, og mødet i Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan til i midten af november 2009;

  7.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde sine projekter og programmer i Kasakhstan under Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR);

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, EU's særlige repræsentant for Centralasien, OSCE, Europarådet og Kasakhstans parlament, regering og præsident.