Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0062/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0062/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν

16.9.2009

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0062/2009)
S&D (B7‑0064/2009)
ALDE (B7‑0066/2009)
PPE (B7‑0069/2009)

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Andrikiene εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Veronique De Keyser εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2009/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0062/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0062/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για το Καζαχστάν και τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας,

-    έχοντας υπόψη το από 20 Φεβρουαρίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

-    έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 23 Ιουνίου 2007 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία,

-    έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική για την Κεντρική Ασία την περίοδο 2007-2013,

-    έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της 10ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν,

-    έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Καζαχστάν-ΕΕ που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 31 Μαρτίου 2008,

-    έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις και η συνεργασία ΕΕ-Καζαχστάν διευρύνονται σταθερά σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν έχει κρίσιμο ρόλο ως προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία και ως προς την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν θα αναλάβει το 2010 την προεδρία του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση αυτή θα προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη προβολή και περισσότερες ευθύνες στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ έχει ζητήσει από το Καζαχστάν να έχει επεκτείνει τις δημοκρατικές του μεταρρυθμίσεις προτού αναλάβει την προεδρία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το σημαντικό αυτό διεθνές καθήκον, η εσωτερική κατάσταση στο Καζαχστάν τους τελευταίους λίγους μήνες σημαδεύτηκε από την πρόσφατη σκλήρυνση των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης και από μια σειρά αμφιλεγόμενων δικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 ο Yevgeny Zhovtis, διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Καζαχστάν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου και εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία επειδή παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν πεζό στις 26 Ιουλίου 2009 και καταδικάστηκε σε τετραετή κάθειρξη σε ποινικό στρατόπεδο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουλίου 2009 ο Evgeniy Zhovtis θεωρήθηκε μάρτυρας στην αστυνομική έρευνα που ξεκίνησε την ίδια ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιουλίου 2009 θεωρήθηκε ύποπτος αλλά, κατά παράβαση της νομοθεσίας του Καζαχστάν, η νομική του υπεράσπιση μέχρι τις 14 Αυγούστου 2009 δεν είχε ενημερωθεί για αυτή την αλλαγή ιδιότητας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που υπάγεται στον ΟΑΣΕ, δήλωσε ότι "οι ανακριτικές διαδικασίες πιθανόν να παραβίασαν τα δικαιώματα του Zhovtis" ως προς μια δίκαιη δίκη, βάσει των εγγυήσεων που προσφέρουν το Σύνταγμα του Καζαχστάν, οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στον ΟΑΣΕ και οι θεμελιώδεις διεθνείς κανόνες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις συνεδριάσεις του ΟΑΣΕ ο Zhovtis είχε καταθέσει λεπτομερώς για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του οι οποίες θέτουν ένα ερωτηματικό ως προς την ικανότητα της χώρας του να αναλάβει την προεδρία ενός οργανισμού που έχει ως καθήκον την προάσπιση των δημοκρατικών αρχών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν είχαν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες ως προς τις δίκες και τις συνεπακόλουθες φυλακίσεις άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων των Ramazan Yesergepov και Sergei Duvanov,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2008 και ξανά τον Μάιο του 2009, σε σχέση με την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του ΟΑΣΕ από τη χώρα του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καζαχστάν κ. Marat Tazhin παρουσίασε βελτιώσεις ως προς την ενίσχυση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας απαιτεί σεβασμό της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  χωρίς να αμφισβητεί την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε δημοκρατικού συστήματος, εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι έρευνες για το τραγικό ατύχημα και ακολούθως η δίκη και επισημαίνει τους ισχυρισμούς ότι κατά τη δίκη δεν κρατήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο μια ευνοϊκή για τον κ. Zhovti κατάθεση·

2.  καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να διενεργήσουν αμέσως και με πλήρη σεβασμό της διαφάνειας και του κράτους δικαίου, μια δεύτερη πλήρη και αμερόληπτη έρευνα ως προς τις περιστάσεις του ατυχήματος και να επανεξετάσουν αναλόγως την ενοχή και καταδίκη του Evgeniy Zhovtis·

3.  καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να παράσχουν λεπτομερή επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση του Yevgeny Zhovtis και να σεβασθούν δεόντως τη δικονομία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έφεσης βάσει της νομοθεσίας του Καζαχστάν·

4.  υπενθυμίζει τις έντονες επιφυλάξεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είχαν διατυπώσει αμφιβολίες ως προς την πραγματική δέσμευση της Κυβέρνησης του Καζαχστάν υπέρ των αλλαγών, όταν ανακοινώθηκε το 2007 η απόφαση να της ανατεθεί η προεδρία του ΟΑΣΕ, και αναμένει από τις αρχές του Καζαχστάν να κάνουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν βελτίωση και να πραγματοποιήσουν απτά βήματα προόδου στους τομείς του εκδημοκρατισμού της χώρας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού αναλάβουν την προεδρία του ΟΑΣΕ·

5.  καλεί επ΄αυτού την Επιτροπή να βελτιώσει τη βοήθεια και συνεργασία που παρέχει η ΕΕ σε αυτούς τους τομείς με το Καζαχστάν, ώστε να προετοιμασθεί καλύτερα η Κυβέρνηση του Καζαχστάν για να αναλάβει αυτό το σημαντικό διεθνές καθήκον·

6.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει ξεκάθαρη θέση θέτοντας το θέμα στις αρχές του Καζαχστάν και ειδικότερα να θίξει το θέμα του κ. Zhovtis στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Καζαχστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του οποίου ο β΄ γύρος έχει προγραμματισθεί για τις 21 Οκτωβρίου, καθώς και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν στα μέσα Νοεμβρίου·

7.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα σχέδια και προγράμματά της στο Καζαχστάν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

8.. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στον ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στο Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο του Καζαχστάν.