Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0062/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0062/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Evgeniy Zhovtisin tapauksesta Kazakstanissa

16.9.2009

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7‑0062/2009)
S&D (B7‑0064/2009)
ALDE (B7‑0066/2009)
PPE (B7‑0069/2009)

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2678(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0062/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0062/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Evgeniy Zhovtisin tapauksesta Kazakstanissa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kazakstanista ja Keski-Aasian tasavalloista,

–   ottaa huomioon EU:n Keski-Aasian strategiasta 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2007 hyväksytyn Euroopan unionin Keski-Aasian strategian,

–   ottaa huomioon EY:n Keski-Aasian strategia-asiakirjan 2007–2013,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kazakstanin yhteistyöneuvoston kymmenennen kokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon Brysselissä 31. maaliskuuta 2008 pidetyn EU:n ja Kazakstanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan kahdeksannen kokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kazakstanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yhteistyö EU:n ja Kazakstanin välillä sekä osapuolten väliset suhteet lisääntyvät jatkuvasti kaikilla tasoilla; ottaa huomioon, että Kazakstan on keskeinen tekijä Keski-Aasian vakauden ja turvallisuuden ja koko alueen taloudellisen kehityksen näkökulmasta katsoen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajuus siirtyy Kazakstanille vuonna 2010; ottaa huomioon, että kyseinen asema lisää maan näkyvyyttä ja vastuuta demokratian ja ihmisoikeuksien aloilla; ottaa huomioon, että Etyj on kehottanut Kazakstania syventämään demokraattisia uudistuksiaan ennen puheenjohtajakautensa alkua,

C. ottaa huomioon, että tästä merkittävästä kansainvälisestä tehtävästä huolimatta Kazakstanin sisäistä tilannetta ovat viime kuukausina varjostaneet tiedotusvälineitä koskevien rajoitusten kiristäminen sekä lukuisten kiistanalaisten syytteiden nostaminen,

D. ottaa huomioon, että Kazakstanin ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota seuraavan kansainvälisen järjestön (Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law) johtaja ja merkittävä ihmisoikeuksien puolustaja Yevgeniy Zhovtis todettiin syylliseksi tappoon ja tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen, kun hän oli törmännyt autollaan kohtalokkain seurauksin jalankulkijaan 26. heinäkuuta 2009,

E.  ottaa huomioon, että Yevgeniy Zhovtis nimettiin 27. heinäkuuta 2009 todistajaksi poliisin samana päivänä käynnistämässä tutkimuksessa; ottaa huomioon, että Zhovtisin asema tutkimuksessa muutettiin todistajasta epäillyksi 28. heinäkuuta 2009, mutta vastoin Kazakstanin lakia hänen oikeudellisille avustajilleen ei ilmoitettu muutoksesta kuin vasta 14. elokuuta 2009;

F.  ottaa huomioon Etyj:n alaisen Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston todenneen, että kyseenalaisilla menettelyillä on voitu rikkoa Zhovtisin oikeutta saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti, mikä on taattu Kazakstanin perustuslaissa, maan antamissa sitoumuksissa Etyj:lle sekä asianmukaisissa kansainvälisissä perusnormeissa,

G. ottaa huomioon, että Zhovtis on esittänyt hiljan pidetyissä Etyj:n kokouksissa maassaan tehtyjä ihmisoikeusloukkauksia koskevia yksityiskohtaisia tietoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi maan soveltuvuuden toimia demokraattisia periaatteita puolustavan järjestön puheenjohtajana,

H. ottaa huomioon, että aiemmin on kannettu vakavaa huolta muiden kazakstanilaisten ihmisoikeusaktivistien, kuten Ramazan Yesergepovin ja Sergei Duvanovin oikeudenkäynneistä ja niissä langetetuista vankeustuomioista,

I.   ottaa huomioon, että Kazakstanin ulkoministeri Marat Tahzin lupasi kesäkuussa 2008 ja uudelleen toukokuussa 2009 tehostaa maansa tulevan Etyj-puheenjohtajakauden yhteydessä ihmisoikeuksien vahvistamista ja noudattamista Kazakstanissa,

J.   ottaa huomioon, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklassa määrätään demokratian ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien noudattamisesta,

1.  ilmaisee vakavan huolensa tavasta, jolla traagista onnettomuutta koskeva tutkimus toteutettiin ja jolla tämän jälkeen seurannut oikeudenkäynti vietiin läpi, ja kiinnittää huomiota väitteisiin, joiden mukaan Yevgeni Zhovtisin puolustusta tukevia lausuntoja ei hyväksytty todistusaineistoksi oikeudenkäynnin aikana, asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi riippumatonta oikeuslaitosta, joka on demokraattisen järjestelmän keskeinen osa;

2.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia toteuttamaan viipymättä ehdottoman avoimesti ja oikeusvaltion periaatteita noudattaen uuden perusteellisen ja oikeudenmukaisen tutkimuksen onnettomuuteen liittyvistä olosuhteista, sekä arvioimaan Yevgeniy Zhovtisin syylliseksi toteamisen ja hänelle langetetun tuomion tämän jälkeen uudelleen;

3.  kehottaa painokkaasti Kazakstanin viranomaisia antamaan viralliset ja tarkat tiedot Yevgeniy Zhovtisin tapauksesta sekä sallimaan hänen turvautua oikeudellisiin menettelyihin, mukaan lukien muutoksenhakuoikeuteen, Kazakstanin lainsäädännön mukaisesti;

4.  palauttaa mieleen ihmisoikeusjärjestöjen ilmaisemat voimakkaat epäilyt Kazakstanin hallituksen todellisesta sitoutumisesta muutoksiin, kun päätös myöntää Etyj:n puheenjohtajuus julkistettiin vuonna 2007, ja odottaa Kazakstanin viranomaisten tekevän parhaansa demokratian lujittamiseksi ja selkeiden edistysaskeleiden ottamiseksi demokratisoinnin ja ihmisoikeuksien alalla ennen Etyj:n puheenjohtajakautensa alkua;

5.  kehottaa komissiota tässä yhteydessä lisäämään EU:n antamaa tukea ja Kazakstanin kanssa näillä aloilla tekemää yhteistyötä, jotta Kazakstanin hallitus voisi valmistua paremmin kyseisen merkittävän kansainvälisen tehtävän vastaanottamiseen;

6.  kehottaa neuvostoa ottamaan tämän tapauksen selkeästi esille Kazakstanin viranomaisten kanssa ja erityisesti tarkastelemaan Zhovtisin tapausta EU:n ja Kazakstanin ihmisoikeusvuoropuhelussa, jonka toinen kierros on määrä järjestää 21. lokakuuta, sekä EU:n ja Kazakstanin yhteistyöneuvoston kokouksessa marraskuun puolivälissä;

7.  kehottaa komissiota lisäämään hankkeitaan ja ohjelmiaan Kazakstanissa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, EU:n Keski-Aasian erityisedustajalle, Etyjille, Euroopan neuvostolle sekä Kazakstanin parlamentille, hallitukselle ja presidentille.