Procedūra : 2009/2678(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0062/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0062/2009

Debatai :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 10.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0023

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 75k
16.9.2009
PE428.666v01-00}
PE428.668v01-00}
PE428.670v01-00}
PE428.673v01-00} RC1
 
B7-0062/2009}
B7-0064/2009}
B7-0066/2009}
B7-0069/2009} RC1

pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B7‑0062/2009)

S&D (B7‑0064/2009)

ALDE (B7‑0066/2009)

PPE (B7‑0069/2009)


dėl Jevgenijaus Žovtiso bylos Kazachstane


Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu
Heidi Hautala, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jevgenijaus Žovtiso bylos Kazachstane  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kazachstano ir Centrinės Azijos respublikų,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 23 d. priimtą Europos Sąjungos strategiją Centrinės Azijos atžvilgiu,

–   atsižvelgdamas į 2007–2013 m. EB strategijos dokumentą dėl Centrinės Azijos,

–   atsižvelgdamas į ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos dešimtojo susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į ES ir Kazachstano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto aštuntojo susitikimo, įvykusio 2008 m. kovo 31 d. Briuselyje, išvadas,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusį EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi ES ir Kazachstano santykiai ir bendradarbiavimas nuolat gerėja visais lygmenimis; kadangi Kazachstanas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant Centrinės Azijos stabilumą ir saugumą bei viso regiono ekonominį vystymąsi,

B.  kadangi Kazachstanas 2010 m. perims pirmininkavimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO); kadangi dėl šios pozicijos šaliai bus teikiama didesnė svarba ir atsakomybė demokratijos ir žmogaus teisių srityse; kadangi ESBO paragino Kazachstaną prieš perimant pirmininkavimą sustiprinti demokratines reformas,

C. kadangi nepaisant šio svarbaus tarptautinio uždavinio per pastaruosius keletą mėnesių Kazachstano vidaus padėtį pablogino neseniai sugriežtinti apribojimai žiniasklaidai ir daugelis abejotinų baudžiamųjų kaltinimų,

D. kadangi rugsėjo 3 d. Kazachstano tarptautinio žmogaus teisių ir teisės viršenybės biuro direktorius ir žinomas žmogaus teisių gynėjas Jevgenijus Žovtisas (Yevgeny Zhovtis) buvo nuteistas ketverius metus kalėti už žmogaus nužudymą, nes 2009 m. liepos 26 d. savo automobiliu partrenkė ir užmušė pėsčiąjį,

E.  kadangi Jevgenijus Žovtisas 2009 m. liepos 27 d. pradėto policijos tyrimo metu dalyvavo kaip liudininkas; kadangi 2009 m. liepos 28 d. J. Žovtiso statusas tyrime buvo pakeistas į įtariamojo, bet, pažeidus Kazachstano įstatymus, jo teisininkams apie šį įvykį nebuvo pranešta iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.,

F.  kadangi, Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO filialas) nuomone, „vykdant abejotinas procedūras galėjo būti pažeistos J. Žovtiso teisės į sąžiningą teismo procesą, kurios užtikrinamos pagal Kazachstano Konstituciją, šalies įsipareigojimai ESBO ir pagrindiniai tarptautiniai standartai“,

G. kadangi ESBO susitikimų metu J. Žovtisas išvardijo žmogaus teisių pažeidimus savo šalyje, dėl kurių kyla abejonių, ar šalis tinkama pirmininkauti organizacijai, kurios tikslas – puoselėti demokratijos principus,

H. kadangi ir anksčiau buvo išreikštas rimtas susirūpinimas dėl kitų Kazachstano žmogaus teisių aktyvistų, įskaitant Ramazaną Jesergepovą ir Sergėjų Duvanovą, teismo procesų ir įkalinimo,

I.   kadangi 2008 m. birželio mėn. ir 2009 m. gegužės mėn. Kazachstano užsienio reikalų ministras Maratas Tahzinas, kalbėdamas apie savo šalies būsimą pirmininkavimą ESBO, pažadėjo labiau stiprinti ir puoselėti žmogaus teises Kazachstane,

J.   kadangi pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo 2 straipsnį reikalaujama gerbti demokratiją, tarptautinės teisės ir žmogaus teisių principus;

1.  nekvestionuodamas nepriklausomos teismų sistemos, kuri yra pagrindinė bet kokios demokratinės šalies dalis, reiškia didelį susirūpinimą tuo, kaip buvo atliktas tragiško nelaimingo atsitikimo tyrimas ir kaip po jo vyko teismo procesas, ir atkreipia dėmesį į tvirtinimą, kad J. Žovtiso gynėjų parodymai nebuvo pripažinti įrodymais teismo proceso metu;

2.  ragina Kazachstano valdžios institucijas nedelsiant ir visiškai laikantis skaidrumo ir teisės viršenybės principų atlikti antrą išsamų ir sąžiningą nelaimingo atsitikimo aplinkybių tyrimą ir atitinkamai persvarstyti nuosprendį dėl J. Žovtiso ir jam skirtą bausmę;

3.  ragina Kazachstano valdžios institucijas oficialiai pranešti apie J. Žovtiso bylą ir suteikti jam galimybę dalyvauti tinkamame teisiniame procese, taip pat užtikrinti teisę apskųsti sprendimą pagal Kazachstano teisę;

4.  atkreipia dėmesį į rimtas žmogaus teisių organizacijų abejones dėl tikrojo Kazachstano vyriausybės įsipareigojimo dėl pokyčių, kai 2007 m. buvo paskelbtas sprendimas dėl šalies pirmininkavimo ESBO, ir tikisi, kad Kazachstano valdžios institucijos, prieš perimdamos pirmininkavimą ESBO, labai stengsis pagerinti padėtį ir pasiekti akivaizdžios pažangos demokratizacijos ir žmogaus teisių srityse;

5.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją padidinti ES paramą ir bendradarbiavimą su Kazachstanu šiose srityse siekiant geriau paruošti Kazachstano vyriausybę perimti šį svarbų tarptautinį uždavinį;

6.  ragina Tarybą ryžtingai pateikti šį klausimą Kazachstano valdžios institucijoms ir ypač aptarti J. Žovtiso bylą atsižvelgiant į ES ir Kazachstano žmogaus teisių dialogą, kurio antrasis etapas numatytas 2009 m. spalio 21 d., ir į ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos susitikimą, kuris įvyks 2009 m. lapkričio mėn. viduryje;

7.  ragina Komisiją Kazachstane vykdyti daugiau savo projektų ir programų pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonę (EDŽTP);

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, ES specialiajam atstovui Centrinėje Azijoje, ESBO, Europos Tarybai ir Kazachstano parlamentui, vyriausybei bei prezidentui.

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika