Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0071/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0071/2009

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani

16.9.2009

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Richard Howitt for S&D-Gruppen
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen
Hélène Flautre, Frieda Brepoels for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen

Procedure : 2009/2679(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0071/2009
Indgivne tekster :
RC-B7-0071/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Syrien: sagen om Muhannad al-Hassani

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, der ratificeredes af Syrien i 1969,

–   der henviser til De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984, som ratificeredes af Syrien i 2004,

–   der henviser til artikel 11, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 177 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ifølge hvilke styrkelse af menneskerettighederne er et mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

–   der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2004,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 8. september 2005 om politiske fanger i Syrien, 15. juni 2006 om krænkelse af menneskerettighederne i Syrien og 24. maj 2007 om menneskerettighederne i Syrien,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. der henviser til betydningen af de politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem Den Europæiske Union og Syrien; der henviser til, at Syrien har en vigtig rolle at spille i forbindelse med at opnå varig fred og stabilitet i Mellemøsten; der henviser til de positive begivenheder i denne forbindelse, der udgør et grundlag for at genoptage bestræbelserne for at indgå associeringsaftalen,

B.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side endnu ikke er undertegnet og ratificeret; der henviser til artikel 2 i denne aftale, ifølge hvilken respekt for menneskerettighederne og demokratiske principper er bestemmende for aftaleparternes interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i aftalen,

C. der henviser til, at Muhannad al-Hassani, der er en førende menneskerettighedsadvokat og leder af den syriske menneskerettighedsorganisation Swasiah, blev anholdt af de syriske myndigheder den 28. juli 2009; der henviser til, at han blev overført til justitspaladset i Damaskus, hvor han blev forhørt og formelt anklaget for at ”svække nationale følelser” og ”sprede falske nyheder” på et lukket møde, som hans advokat blev nægtet adgang til,

D. der henviser til, at Muhannad al-Hassani var involveret i overvågningen af forholdene i forbindelse med tilbageholdelser i Syrien og navnlig af retspraksis hos den syriske højesteret for statens sikkerhed, hvor den retslige behandling ifølge Human Rights Watch’s rapport fra februar 2009 ikke lever op til internationale standarder; der henviser til, at han var blevet afhørt ved flere lejligheder før anholdelsen, og at disse afhøringer i det væsentlige drejede sig om hans aktiviteter vedrørende menneskerettigheder og forsvaret af politiske fanger,

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og dets formand allerede har grebet ind flere gange for at få løsladt menneskerettighedsforkæmpere, parlamentarikere og andre politikere, der var blevet tilbageholdt i syriske fængsler, herunder Michel Kilo og Mahmoud Issa; der henviser til, at Europa-Parlamentet glæder sig over alle vellykkede initiativer, som syriske og internationale aktører tager med henblik på at få menneskerettighedsforkæmpere løsladt,

F.  der henviser til, at nødloven, der har været i kraft siden 1963, på effektiv vis begrænser borgerne i udøvelsen af deres borgerlige og politiske rettigheder; der henviser til, at de syriske myndigheder tidligere har hindret Muhannad al-Hassani og andre menneskerettighedsadvokater i at rejse til udlandet for at deltage i menneskerettighedsarrangementer og kurser; der henviser til, at dette sker efter et veletableret mønster, som de syriske myndigheder følger i forbindelse med forfølgelse og afstraffelse af menneskerettighedsforkæmpere,

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over Muhannad al-Hassanis tilbageholdelse, som tilsyneladende er rettet mod hans menneskerettighedsaktiviteter, navnlig for så vidt angår overvågningen af den syriske højesteret for statens sikkerhed og af forholdene i forbindelse med tilbageholdelser i Syrien;

2.  opfordrer de syriske myndigheder til omgående at løslade Muhannad al-Hassani og sikre hans fysiske og psykiske integritet under alle forhold;

3.  udtrykker sin dybeste bekymring for den betydelige undertrykkelse, som menneskerettighedsforkæmpere i Syrien stadig er udsat for, og for manglen på fremskridt med hensyn til de syriske myndigheders respekt for menneskerettighederne; har tillid til, at Syrien, der kunne spille en vigtig rolle i forbindelse med at skabe fred i regionen, vil forbedre og støtte menneskerettighederne og ytringsfriheden i landet;

4.  opfordrer de syriske myndigheder til at ophøre med at føre denne politik med forfølgelse og krænkelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres familier og til omgående at løslade samtlige samvittighedsfanger, menneskerettighedsforkæmpere, herunder Anwar al-Bunni og Kamal Labwani, og fredsaktivister;

5.  opfordrer de syriske myndigheder til at sikre gennemsigtighed i retssystemet, navnlig hvad angår den syriske højesteret for statens sikkerhed;

6.  opfordrer indtrængende de syriske myndigheder til nøje at overholde De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf samt andre relevante internationale dokumenter og standarder med henblik på at sikre, at tilbageholdte i syriske fængler:

a)  behandles godt og ikke underkastes tortur og/eller anden mishandling, og

b)  prompte, regelmæssigt og uden restriktioner får adgang til familie, advokater og læger.

7.  gentager, at det er overbevist om, at fremme af menneskerettigheder er en af de søjler, der understøtter forholdet mellem EU og Syrien; glæder sig over den vedvarende dialog mellem EU og Syrien og håber, at de vedvarende bestræbelser vil føre til forbedringer ikke kun af den økonomiske og sociale situation i Syrien, men også politisk og på menneskerettighedsområdet; opfordrer det svenske formandsskab, Rådet og Kommissionen til forud for undertegnelsen af associeringsaftalen at vedtage en køreplan med en klar beskrivelse af de specifikke forbedringer, som forventes af de syriske myndigheder på menneskerettighedsområdet;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament.