Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0071/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0071/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συρία: Υπόθεση Muhannad Al Hassani

16.9.2009

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2009/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0071/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0071/2009
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία: Υπόθεση Muhannad Al Hassani

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1998,

–   έχοντας υπόψη την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Πολίτη και τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 την οποία έχει κυρώσει η Συρία το 1969,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984 την οποία η Συρία κύρωσε το 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ που θεωρούν την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα από τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

–   έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2004,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και ιδιαίτερα εκείνα της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 για τους πολιτικούς κρατούμενους στη Συρία, της 14ης Ιουνίου 2006 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και της 24ης Μαΐου 2007 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υφισταμένων πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Συρίας· ότι η Συρία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή· ότι σημειώθηκαν σχετικά θετικές εξελίξεις που παρέχουν τη βάση για την επανάληψη των προσπαθειών με στόχο τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας αφετέρου, πρέπει ακόμη να υπογραφεί και να κυρωθεί· ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας αυτής προβλέπει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών καθοδηγεί την εσωτερική και διεθνή πολιτική των συμβαλλομένων μερών και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Συμφωνίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Muhannad Al Hassani, εξέχων νομικός που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συρίας (Swasiah) συνελήφθη από τις αρχές της Συρίας στις 28 Ιουλίου 2009· ότι προσήχθη ενώπιον του δικαστηρίου στη Δαμασκό όπου εξετάστηκε και κατηγορήθηκε επισήμως για "υπόσκαψη εθνικού αισθήματος" και "διασπορά ψευδών ειδήσεων" σε συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών στην οποία δεν επετράπη η είσοδος στο συνήγορό του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Muhannad Al Hassani συμμετείχε στον έλεγχο των συνθηκών κράτησης στη Συρία και ιδιαίτερα των νομικών πρακτικών του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας (SSSC) οι δίκες του οποίου δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Φεβρουαρίου 2009· ότι ανακρίθηκε κατ' επανάληψη πριν από τη σύλληψη, οι ανακρίσεις αυτές αφορούσαν ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπεράσπισης των πολιτικών κρατουμένων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν ήδη παρέμβει κατ' επανάληψη προκειμένου να επιτύχουν την αποφυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βουλευτών και άλλων πολιτικών που εκρατούντο στις φυλακές της Συρίας, περιλαμβανομένων των Michel Kilo και Mahmoud Issa· ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει όλες τις επιτυχείς πρωτοβουλίες που ανέλαβαν Σύριοι και διεθνείς παράγοντες με στόχο την αποφυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός νόμος που ισχύει από το 1963 περιορίζει ουσιαστικά την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη· ότι οι αρχές της Συρίας εμπόδισαν στο παρελθόν τον κ. Muhannad Al Hassani και άλλους νομικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ταξιδέψουν στο εξωτερικό προκειμένου να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιμορφωτικά σεμινάρια· ότι πρόκειται για ένα καθιερωμένο πλαίσιο που χρησιμοποιούν οι αρχές της Συρίας προκειμένου να παρενοχλούν και να τιμωρούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την κράτηση του κ. Al Hassani που όπως φαίνεται, έχει στόχο την τιμωρία του για τις δραστηριότητές του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας και των συνθηκών κράτησης στη Συρία·

2.  καλεί τις αρχές της Συρίας να ελευθερώσουν άμεσα τον κ. Muhannad Al Hassani και να εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση τη σωματική και ψυχολογική του ακεραιότητα·

3.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη σημαντική καταπίεση που εξακολουθούν να υφίστανται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία καθώς και για την απουσία προόδου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρους των αρχών της χώρας· ευελπιστεί ότι η Συρία, που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ειρήνη στην περιοχή, θα βελτιώσει και θα υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης στη χώρα·

4.  καλεί τις αρχές της Συρίας να τερματίσουν την πολιτική αυτή δίωξης και παρενόχλησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους και να ελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατουμένους συνείδησης, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των Anwar al-Bunni και Kamal Labwani, καθώς και των ακτιβιστών για την ειρήνη·

5.  καλεί τις αρχές της Συρίας να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ανώτατο Κρατικό Δικαστήριο Ασφαλείας·

6.  καλεί επειγόντως τις αρχές της Συρίας να τηρήσουν αυστηρά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τα άλλα σχετικά διεθνή έγγραφα και προδιαγραφές προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι κρατούμενοι στις φυλακές της Συρίας

(α) θα έχουν καλή μεταχείριση και δεν θα υφίστανται βασανιστήρια ή άλλη μορφή κακομεταχείρισης,

(β) θα έχουν άμεση, τακτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις οικογένειές τους, δικηγόρους και γιατρούς·

7.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ένας από τους πυλώνες των σχέσεων ΕΕ-Συρίας· χαιρετίζει τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συρίας και εκφράζει την ελπίδα ότι οι συνεχείς προσπάθειες θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις όχι μόνο στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Συρία αλλά και στην πολιτική καθώς και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από τη Σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν ένα χάρτη πορείας πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης που θα διαρθρώνεται σαφώς σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναμένονται εκ μέρους των αρχών της Συρίας·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.