Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0071/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0071/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriasta: Muhannad al-Hassanin tapaus

16.9.2009

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Hélène Flautre, Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2009/2679(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0071/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0071/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta: Muhannad al-Hassanin tapaus

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1998 antaman julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Syyria ratifioi vuonna 1969,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen vuodelta 1984, jonka Syyria ratifioi vuonna 2004,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan ja EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan, joissa ihmisoikeuksien edistäminen vahvistetaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteeksi,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat vuodelta 2004,

–   ottaa huomioon aikaisemmat Syyriasta antamansa päätöslauselmat, erityisesti poliittisista vangeista Syyriassa 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman, ihmisoikeusloukkauksista Syyriassa 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman ja ihmisoikeuksista Syyriassa 24. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. on tietoinen Euroopan unionin ja Syyrian välisten poliittisten, taloudellisten ja kulttuurisiteiden merkityksestä; ottaa huomion, että Syyrialla on tärkeä osuus kestävän rauhan ja vakauden aikaansaamisessa Lähi-itään; ottaa huomioon myönteiset tapahtumat, joiden pohjalta voidaan aloittaa uudelleen ponnistelut assosiaatiosopimuksen tekemiseksi,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välinen assosiaatiosopimus on edelleen allekirjoittamatta ja ratifioimatta; ottaa huomioon, että sopimuksen 2 artiklan mukaan ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamisen on oltava johtoajatuksena osapuolten kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa ja että se on keskeinen osa sopimusta,

C. ottaa huomioon, että Syyrian viranomaiset pidättivät johtavan ihmisoikeusjuristin ja Syyrian ihmisoikeusjärjestön (Swasiah) puheenjohtajan Muhannad al-Hassanin 28. heinäkuuta 2009; ottaa huomioon, että hänet vietiin Damaskoksen oikeuspalatsiin, jossa häntä kuulusteltiin ja jossa hänet suljetussa istunnossa, jossa hänen asianajajansa ei saanut olla läsnä, asetettiin syytteeseen "kansallistunteiden heikentämisestä" ja "väärien uutisten levittämisestä",

D. ottaa huomioon, että Muhannad al-Hassani osallistui Syyrian vankilaolojen ja erityisesti valtion turvallisuudesta vastaavan korkeimman tuomioistuimen oikeuskäytäntöjen valvontaan, ja toteaa, että kyseisen tuomioistuimen oikeudenkäynnit eivät Human Rights Watch -järjestön helmikuussa 2009 antaman raportin mukaan täytä kansainvälisiä standardeja; ottaa huomioon, että Muhannad al- Hassania on kuulusteltu useita kertoja ennen pidätystä ja että kuulustelut koskivat pääasiassa hänen toimintaansa ihmisoikeuksien ja poliittisten vankien puolustamiseksi,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja sen puhemies ovat jo monta kertaa vedonneet Syyrian vankiloissa olevien ihmisoikeusaktivistien, parlamentin jäsenten ja muiden poliitikkojen, Michel Kilo ja Mahmoud Issa mukaan lukien, vapauttamiseksi; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on ilahtunut kaikista Syyrian ja kansainvälisten toimijoiden onnistuneista aloitteista ihmisoikeuksien puolustajien vapauttamiseksi,

F.  ottaa huomioon, että vuodesta 1963 lähtien voimassa ollut hätätilalaki rajoittaa voimakkaasti kansalaisten mahdollisuuksia käyttää kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia oikeuksiaan; ottaa huomioon, että Syyrian viranomaiset ovat aikaisemmin estäneet Muhannad al-Hassania ja muita ihmisoikeusjuristeja matkustamasta ulkomaille ihmisoikeustapahtumiin ja seminaareihin; toteaa, että tämä on vakiintunut käytäntö, jolla Syyrian viranomaiset ahdistelevat ja rankaisevat ihmisoikeusaktivisteja,

1.  ilmaisee syvän huolensa Muhannad al-Hassanin pidätyksestä, jonka tarkoituksena näyttää olevan al-Hassanin rankaiseminen hänen ihmisoikeustoiminnastaan ja erityisesti valtion turvallisuudesta vastaavan korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöjen ja Syyrian vankilaolojen seurannasta;

2.  kehottaa Syyrian viranomaisia välittömästi vapauttamaan Muhannad al-Hassanin sekä takaamaan kaikissa oloissa hänen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuutensa;

3.  ilmaisee syvän huolensa siitä, että ihmisoikeusaktivistit joutuvat Syyriassa edelleen voimakkaan painostuksen kohteeksi ja että Syyrian viranomaiset eivät ole edistyneet ihmisoikeuksien kunnioittamisessa; uskoo, että Syyria, jolla voisi olla tärkeä tehtävä rauhan edistämisessä alueella, parantaa ja tukee ihmisoikeuksia ja sananvapautta maassa;

4.  kehottaa Syyrian viranomaisia lopettamaan ihmisoikeusaktivistien ja heidän perheidensä vainoamisen ja ahdistelun ja välittömästi vapauttamaan kaikki mielipidevangit, ihmisoikeusaktivistit, Anwar al-Bunni ja Kamal Labwani mukaan lukien, ja rauhanaktivistit;

5.  kehottaa Syyrian viranomaisia takaamaan oikeusjärjestelmän ja erityisesti valtion turvallisuudesta vastaavan korkeimman oikeuden toiminnan avoimuuden;

6.  vaatii Syyrian viranomaisia noudattamaan tiukasti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta ja muita asiaa koskevia kansainvälisiä asiakirjoja ja standardeja taatakseen, että Syyrian vankiloissa olevia vankeja

a)  kohdellaan hyvin eikä heitä kiduteta tai kohdella muuten epäasianmukaisesti

b)  ja heidän annetaan viivästyksittä, säännöllisesti ja rajoituksitta tavata perheensä, asianajajansa ja lääkärinsä;

7.  toistaa jälleen olevansa vakuuttunut siitä, että ihmisoikeuksien edistäminen on yksi EU:n ja Syyrian välisiä suhteita ylläpitävä pilari; pitää myönteisenä Euroopan unionin ja Syyrian välistä jatkuvaa vuoropuhelua ja toivoo, että jatkuvat ponnistelut johtavat Syyrian taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen paranemisen lisäksi myös poliittisen tilanteen ja ihmisoikeuksien paranemiseen; kehottaa puheenjohtajavaltio Ruotsia, neuvostoa ja komissiota ennen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista hyväksymään toimintasuunnitelman, jossa selkeästi määritellään ne ihmisoikeuksien parannukset, joita ne Syyrian viranomaisilta odottavat;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille.