Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0071/2009Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0071/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos. Muhannado al-Hassani atvejis

16.9.2009

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Richard Howitt S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
Hélène Flautre, Frieda Brepoels Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2009/2679(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0071/2009
Pateikti tekstai :
RC-B7-0071/2009
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos. Muhannado al-Hassani atvejis

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. paskelbtą Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo 1969 m.,

–   atsižvelgdamas į 1984 m. priimtą JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Sirija ratifikavo 2004 m.,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 1 dalį ir į EB sutarties 177 straipsnį, kuriuose pažymėta, kad žmogaus teisių skatinimas yra bendrosios užsienio ir saugumo politikos siekis,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. parengtas Europos Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių padėties Sirijoje, į 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Sirijoje ir į 2007 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. suvokdamas Europos Sąjungą ir Siriją siejančių politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių svarbą; kadangi Sirijai teko svarbus vaidmuo užtikrinant ilgalaikę taiką ir stabilumą Artimuosiuose Rytuose; kadangi šiuo požiūriu įvyko teigiamų pokyčių, taigi esama pagrindo iš naujo pradėti darbą siekiant sudaryti asociacijos susitarimą,

B.  kadangi vis dar turi būti pasirašytas ir ratifikuotas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos asociacijos susitarimas; kadangi šio susitarimo 2 straipsnyje nurodyta, kad šalių vidaus ir tarptautinė politika grindžiama pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams ir kad jie sudaro esminę minėtojo susitarimo dalį,

C. kadangi 2009 m. liepos 28 d. Sirijos valdžios institucijų nurodymu suimtas teisininkas, vienas labiausiai žinomų žmogaus teisių specialistų ir Sirijos žmogaus teisių organizacijos „Swasiah“ pirmininkas Muhannad al-Hassani; kadangi jis buvo nusiųstas į Teisingumo rūmus Damaske, kur buvo apklaustas ir uždarame posėdyje, į kurį nebuvo įleistas jo advokatas, oficialiai apkaltintas „silpstančiais nacionaliniais jausmais“ ir „melagingos informacijos skleidimu“,

D. kadangi Muhannad al-Hassani dalyvavo stebint kalinimo sąlygas Sirijoje, ypač teisinę Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo, kurio procesai, kaip pažymėta 2009 m. vasario mėn. parengtoje organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje, neatitinka tarptautinių standartų, praktiką; kadangi prieš suimant Muhannadą al-Hassani jis buvo keletą kartų tardomas; kadangi šių tardymų metu daugiausia dėmesio skirta jo veiklai, susijusiai su žmogaus teisėmis ir politinių kalinių gynymu,

E.  kadangi Europos Parlamentas ir jo pirmininkas ne kartą įsikišo siekdami išlaisvinti žmogaus teisių gynėjus, parlamento narius ir kitus Sirijos kalėjimuose laikomus politikos veikėjus, įskaitant Michelį Kilo ir Mahmoudą Issą; kadangi Europos Parlamentas palankiai vertina visas pavykusias iniciatyvas, kurių Sirijos ir tarptautiniai veikėjai ėmėsi siekdami išlaisvinti žmogaus teisių gynėjus,

F.  kadangi remiantis nuo 1963 m. galiojančio Nepaprastosios padėties įstatymo nuostatomis veiksmingai ribojamos piliečių galimybės naudotis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis; kadangi Sirijos valdžios institucijos yra anksčiau trukdžiusios Muhannadui al-Hassani ir kitiems žmogaus teisių srityje dirbantiems teisininkams keliauti į užsienį ir dalyvauti žmogaus teisių renginiuose ir mokymo seminaruose; kadangi tai įsigalėjęs metodas, kurį Sirijos valdžios institucijos naudoja žmogaus teisių gynėjams persekioti ir bausti,

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Muhannado al-Hassani įkalinimo, kadangi taip greičiausiai siekiama trikdyti jo vykdomą žmogaus teisių veiklą, ypač kai ji susijusi su Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo veiklos ir kalinimo sąlygų Sirijoje stebėsena;

2.  ragina Sirijos valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti Muhannadą al-Hassani ir bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti jo fizinį ir psichologinį neliečiamumą;

3.  reiškia kuo giliausią susirūpinimą dėl to, kad Sirijos žmogaus teisių gynėjai iki šiol patiria didžiules represijas ir kad Sirijos valdžios institucijos nesistengia pažangiai spręsti žmogaus teisių klausimų; yra įsitikinęs, kad Sirija, kuri galėtų vaidinti svarbų vaidmenį skatindama taiką regione, pagerins ir parems žmogaus teisių padėtį ir užtikrins žodžio laisvę šalyje;

4.  ragina Sirijos valdžios institucijas nutraukti vykdomą žmogaus teisių gynėjų ir jų šeimos narių persekiojimo ir bauginimo politiką ir nedelsiant išlaisvinti visus sąžinės kalinius, žmogaus teisių gynėjus, įskaitant Anwarą al-Bunni ir Kamalą Labwani, ir kovotojus už taiką;

5.  ragina Sirijos valdžios isntitucijas užtikrinti skaidrų teismų sistemos funkcionavimą ir ypač daug dėmesio skirti Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo veiklai;

6.  ragina Sirijos valdžios institucijas atidžiai vadovautis JT konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, taip pat kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais ir standartais ir užtikrinti:

a)  gerą elgesį su Sirijos kalėjimuose laikomais kaliniais – kad jie nebūtų kankinami ar kitaip žalojami,

b)  galimybę jiems greitai, nuolat ir netrukdomai susitikti su šeimomis, advokatais ir gydytojais;

 

7.  dar kartą pakartoja įsitikinimą, kad žmogaus teisių skatinimas yra vienas iš ES ir Sirijos santykius palaikančių ramsčių; palankiai vertina tęsiamą Europos Sąjungos ir Sirijos dialogą ir tikisi, kad nuolatinės pastangos leis pagerinti ne tik ekonominę ir socialinę, bet ir politinę bei žmogaus teisių padėtį Sirijoje; ragina ES pirmininkaujančią Švediją, Tarybą ir Komisiją prieš pasirašant asociacijos susitarimą patvirtinti planą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kokių žmogaus teisių padėtį gerinančių pokyčių tikimasi iš Sirijos valdžios institucijų;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.