Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0071/2009Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0071/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Sýrii: prípad Muhannada Al-Hassániho

16.9.2009

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt v mene skupiny S&D
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
Hélène Flautre, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR

Postup : 2009/2679(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0071/2009
Predkladané texty :
RC-B7-0071/2009
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii: prípad Muhannada Al-Hassániho

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Sýria ratifikovala v roku 1969,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984, ktorý Sýria ratifikovala v roku 2004,

–   so zreteľom na článok 11 ods.1 Zmluvy o Európskej únii a článok 177 Zmluvy o ES, ktorý stanovuje presadzovanie ľudských práv ako cieľ spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv z roku 2004,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, a to najmä uznesenie o politických väzňoch v Sýrii z 8. septembra 2005, uznesenie o porušovaní ľudských práv v Sýrii z 15. júna 2006 a uznesenie o ľudských právach v Sýrii z 24. mája 2007,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže medzi Európskou úniou a Sýriou existujú významné politické, hospodárske a kultúrne väzby; keďže Sýria zohráva významnú úlohu v úsilí o trvalý mier a stabilitu na Blízkom východe; keďže v tejto súvislosti došlo k pozitívnym udalostiam, čo poskytuje základ pre pokračovanie v úsilí zameranom na uzavretie asociačnej dohody,

B.  keďže asociačná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej ešte nebola podpísaná a ratifikovaná; keďže článok 2 tejto dohody stanovuje, že dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad usmerňuje vnútornú a zahraničnú politiku jej strán a predstavuje základný prvok dohody,

C. keďže sýrske orgány 28. júla 2009 zatkli Muhannada Al-Hassániho, popredného právnika v oblasti ľudských práv a predsedu Sýrskej organizácie pre ľudské práva (Swasiah); keďže bol prevezený do justičného paláca v Damasku, kde bol vypočúvaný a formálne obvinený z oslabovania národného cítenia a rozširovania nepravdivých správ, pričom tento výsluch bol neverejný a jeho právnikovi nebola umožnená účasť na ňom,

D. keďže Muhannad Al-Hassáni sa zúčastňoval na monitorovaní väzenských podmienok v Sýrii, a najmä právnych postupov Najvyššieho súdu štátnej bezpečnosti (SSSC), ktorého súdne konania podľa správy organizácie Human Rights Watch z februára 2009 nespĺňajú medzinárodné normy; keďže pred zatknutím už bol niekoľkokrát vypočúvaný a pri týchto výsluchoch išlo najmä o jeho pôsobenie v oblasti ľudských práv a obhajobu politických väzňov,

E.  keďže Európsky parlament a jeho predseda už niekoľkokrát požiadali o prepustenie ochrancov ľudských práv, poslancov a ďalších politikov zadržiavaných v sýrskych väzeniach vrátane Michaela Kila a Mahmouda Issu; keďže Európsky parlament víta všetky úspešné iniciatívy sýrskych a medzinárodných subjektov, ktorých cieľom je prepustenie ochrancov ľudských práv,

F.  keďže Zákon o stannom práve, ktorý platí od roku 1963, účinne obmedzuje občanov pri vykonávaní ich občianskych a politických práv; keďže sýrske orgány v minulosti zabránili pánovi Muhannadovi Al-Hassánimu a ďalším právnikom špecializujúcim sa na oblasť ľudských práv vycestovať do zahraničia, kde sa mali zúčastniť na akciách venovaných ľudským právam a na odborných seminároch; keďže sýrske orgány často používajú tieto praktiky na zastrašenie a potrestanie ochrancov ľudských práv,

1.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad uväznením pána Al-Hassániho, ktorého cieľom je zjavne potrestať ho za jeho aktivity v oblasti ľudských práv, a to najmä pokiaľ ide o monitorovanie Najvyššieho súdu štátnej bezpečnosti a podmienok v sýrskych väzniciach;

2.  vyzýva sýrske orgány, aby ihneď prepustili pána Muhannada Al-Hassániho a aby v každom prípade zaručili jeho fyzickú a duševnú nedotknutosť;

3.  vyjadruje najhlbšie obavy z vážnych represií voči ochrancom ľudských práv v Sýrii, ktorým musia čeliť, a z nedostatku pokroku v dodržiavaní ľudských práv zo strany sýrskych orgánov; je presvedčený, že Sýria, ktorá by mohla zohrať významnú úlohu v presadzovaní mieru v regióne, zlepší a bude podporovať dodržiavanie ľudských práv a slobody prejavu v krajine;

4.  vyzýva sýrske orgány, aby ukončili túto politiku prenasledovania a zastrašovania ochrancov ľudských práv a ich rodín a aby ihneď prepustili všetkých väzňov svedomia, ochrancov ľudských práv vrátane Anwara al-Bunniho a Kamala Labwaniho a mierových aktivistov;

5.  vyzýva sýrske orgány, aby zaistili transparentné fungovanie súdneho systému s osobitným zreteľom na Najvyšší súd štátnej bezpečnosti;

6.  nalieha na sýrske orgány, aby prísne dodržiavali Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a ďalšie príslušné medzinárodné dokumenty a normy s cieľom zabezpečiť, že s osobami zadržiavanými v sýrskych väzniciach

(a) sa dobre zaobchádza a že nie sú vystavené mučeniu alebo iným druhom zlého zaobchádzania

(b) a že majú zabezpečený priamy, pravidelný a neobmedzený prístup k svojim rodinám, právnikom a doktorom;

 

7.  opätovne vyjadruje svoje presvedčenie, že presadzovanie dodržiavania ľudských práv je jedným z pilierov, na ktorých stoja vzťahy medzi EÚ a Sýriou; víta pokračujúci dialóg medzi Európskou úniou a Sýriou a dúfa, že pokračujúce úsilie povedie k zlepšeniu nielen hospodárskej a sociálnej situácie v Sýrii, ale aj v politickej oblasti, ako aj v oblasti ľudských práv; vyzýva švédske predsedníctvo, Radu a Komisiu, aby pred podpísaním asociačnej dohody prijali plán, v ktorom budú jasne uvedené konkrétne zlepšenia v oblasti ľudských práv, ktoré sa očakávajú od sýrskych orgánov;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.