Predlog skupne resolucije - RC-B7-0071/2009Predlog skupne resolucije
RC-B7-0071/2009

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Siriji: primer Muhanada Al Hasanija

16.9.2009

v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7‑0071/2009)
S&D (B7‑0072/2009)
ALDE (B7‑0073/2009)
PPE (B7‑0074/2009)
ECR (B7‑0075/2009)

Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Michael Gahler v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt v imenu skupine S&D
Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
Hélène Flautre, Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock v imenu skupine ECR

Postopek : 2009/2679(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0071/2009
Predložena besedila :
RC-B7-0071/2009
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o Siriji: primer Muhanada Al Hasanija

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic iz leta1998,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Sirija ratificirala leta 1969,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju iz leta 1984, ki jo je Sirija ratificirala leta 2004,

–   ob upoštevanju člena 11(1) Pogodbe o Evropski uniji in člena 177 Pogodbe o ES, ki med cilje skupne zunanje in varnostne politike uvršča spodbujanje človekovih pravic,

–   ob upoštevanju smernic Evropske unije o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti tistih z 8. septembra 2005 o političnih zapornikih v Siriji, s 15. junija 2006 o kršenju človekovih pravic v Siriji in s 24. maja 2007 o človekovih pravicah v Siriji,

–   ob upoštevanju člena 122(5) svojega poslovnika,

A. ob upoštevanju političnih, gospodarskih in kulturnih vezi, ki obstajajo med Evropsko unijo in Sirijo; ker ima pri iskanju trajnega miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu Sirija pomembno vlogo; ker je v zvezi s tem prišlo do pozitivnih dogodkov, kar zagotavlja podlago za ponoven zagon prizadevanj, usmerjenih v sklenitev pridružitvenega sporazuma,

B.  ker pridružitveni sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani še ni bil podpisan in ratificiran; ker člen 2 tega sporazuma določa, da spoštovanje človekovih pravic in demokratična načela usmerjajo notranje in mednarodne politike podpisnic in da predstavljajo bistven sestavni del sporazuma,

C. ker so sirski organi 28. julija 2009 aretirali Muhanada Al Hasanija, enega od vodilnih pravnikov na področju človekovih pravic in predsednika sirske organizacije za človekove pravice (Swasiah); ker je bil priveden pred sodišče v Damasku, kjer je bil za zaprtimi vrati zaslišan in uradno obdolžen „slabljenja narodnih čustev“ in „širjenja lažnih novic“, njegov odvetnik pa pri tem ni smel biti navzoč,

D. ker je Muhanad Al Hasani sodeloval pri nadzoru pripornih pogojev v Siriji in zlasti pravnih praks vrhovnega državnega varnostnega sodišča, pred katerim sojenja niso izpolnjevala mednarodnih standardov, kot v poročilu iz februarja 2009 navaja organizacija Human Rights Watch; ker je bil pred aretacijo večkrat zaslišan, ta zaslišanja pa so se predvsem osredotočala na njegovo delovanje na področju človekovih pravic in pri obrambi političnih zapornikov,

E.  ker sta Evropski parlament in njegov predsednik že večkrat posredovala, da bi zagotovila izpust zagovornikov človekovih pravic, parlamentarcev in drugih politikov, ki so zaprti v sirskih zaporih, vključno z Michelom Kilo in Mahmudom Iso; ker Evropski parlament pozdravlja vse uspešne pobude sirskih in mednarodnih akterjev, ki so namenjene izpustitvi zagovornikov človekovih pravic,

F.  ker zakon o izrednih razmerah, ki velja že od leta 1963, dejansko omejuje državljane pri izvajanju njihovih državljanskih in političnih pravic; ker so sirske oblasti že poprej preprečile Muhanadu Al Hasaniju in drugim pravnikom, ki delujejo na področju človekovih pravic, potovati v tujino, da bi sodelovali na prireditvah in seminarjih o človekovih pravicah; ker je to dobro uveljavljen vzorec, ki ga sirske oblasti uporabljajo za nadlegovanje in kaznovanje zagovornikov človekovih pravic,

1.  izraža globoko zaskrbljenost glede priprtja Muhanada Al Hasanija, za katero se zdi, da je namenjeno kaznovanju njegovih dejavnosti na področju človekovih pravic, zlasti kar zadeva spremljanje vrhovnega državnega varnostnega sodišča in pripornih razmer v Siriji;

2.  poziva sirske oblasti, naj nemudoma izpustijo Muhanada Al Hasanija ter naj v vseh okoliščinah zagotavljajo njegovo telesno in psihološko nedotakljivost;

3.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi velike represije, s katero se morajo še vedno soočati zagovorniki človekovih pravic v Siriji, in pomanjkanje napredka pri sirskih oblasteh, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic; je prepričan, da bo Sirija, ki bi lahko igrala pomembno vlogo pri vzpostavljanju miru v tej regiji, podpirala človekove pravice in svobodo izražanja v državi ter izboljšala njihov položaj;

4.  poziva sirske oblasti, naj končajo s politiko preganjanja in nadlegovanja zagovornikov človekovih pravic in njihovih družin ter naj nemudoma izpustijo vse zapornike vesti, zagovornike človekovih pravic, vključno z Anvarom Al Bunijem in Kamalom Labvanijem, ter mirovne aktiviste;

5.  poziva sirske oblasti, naj zagotovijo pregledno delovanje sodnega sistema, še posebej vrhovnega državnega varnostnega sodišča;

6.  poziva sirske oblasti, naj dosledno spoštujejo konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju in druge ustrezne mednarodne dokumente in standarde, da za zaprte v sirskih zaporih zagotovijo,

(a)  da se bo z njimi ravnalo dostojno in da se jih ne bo mučilo ali z njimi kako drugače slabo ravnalo,

(b) da bodi imeli hiter, reden in neomejen dostop do svojih družin, odvetnikov in zdravnikov;

7.  ponovno izraža prepričanje, da je spodbujanje človekovih pravic eden od stebrov, na katerih temeljijo odnosi med EU in Sirijo; pozdravlja nadaljevanje dialoga med Evropsko unijo in Sirijo ter upa, da bodo nenehna prizadevanja privedla do izboljšanja, ne zgolj gospodarskih in socialnih razmer v Siriji, temveč tudi politično in na področju človekovih pravic; poziva švedsko predsedstvo, Svet in Komisijo, naj pred podpisom pridružitvenega sporazuma sprejmejo časovni načrt, ki bo jasno opredeljeval določen napredek na področju človekovih pravic, ki se pričakuje od sirskih oblasti;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Sirske arabske republike.