Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0082/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0082/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Πίτσμπουργκ, 24-25 Σεπτεμβρίου 2009

6.10.2009

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0082/2009)
ALDE (B7‑0083/2009)
PPE (B7‑0086/2009)

Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Udo Bullmann εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Sylvie Goulard εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


Διαδικασία : 2009/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0082/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0082/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Πίτσμπουργκ, 24-25 Σεπτεμβρίου 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Πίτσμπουργκ στις 25 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G-20 που εκδόθηκαν στις 2 Απριλίου 2009 στο Λονδίνο, καθώς και το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη σύνοδο κορυφής της G 20 στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009[1],

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της G-20 που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2008 στην Ουάσινγκτον,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2009 σχετικά την στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση (COM (2009) 160),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κλιματική αλλαγή, και ιδίως τα ψηφίσματα της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα "2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος"[2] και της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη "στρατηγική της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη συνεκτικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη και τη δέουσα πρόβλεψη χρηματοδότησης της σχετικής πολιτικής"[3],

–   έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ του Ιουνίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) των Ηνωμένων Εθνών και τις δεσμεύσεις παροχής βοήθειας των κρατών μελών της ΕΕ για αντιμετώπιση της πείνας και της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη τις γλωσσικές διατυπώσεις που συμφωνήθηκαν για τη σύνοδο κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ, όπως εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 17 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A. εκτιμώντας ότι η διαδικασία της οικονομικής ανάκαμψης παραμένει ανολοκλήρωτη· εκτιμώντας ότι η αντιμετώπιση της ογκούμενης ανεργίας παραμένει θέμα κατεπείγον και ύψιστης σημασίας· επισημαίνοντας ειδικότερα ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη έφτασε τον Ιούλιο σε δεκαετές υψηλό των 9,5% και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω,

Β.  εκτιμώντας ότι η κύρια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να εξασφαλιστεί η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη είναι η αποκατάσταση της ιδιωτικής ζήτησης· εκτιμώντας ότι ουσιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, που να είναι ισόρροπη και βιώσιμη, είναι η επίτευξη αποφασιστικής προόδου στις μεταρρυθμίσεις,

Γ.  εκτιμώντας ότι οι σημερινές οικονομικές δυσκολίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία για την προώθηση των στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ, την επανάληψη της δέσμευσης για καταπολέμηση της ανεργίας και της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής η οποία να πραγματοποιεί τη μετάβαση από την επείγουσα διαχείριση κρίσεων στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη,

Δ.  εκτιμώντας ότι οι μείζονες αποτυχίες του ρυθμιστικού και εποπτικού συστήματος, επιπροσθέτως προς την απερίσκεπτη και ανεύθυνη ανάληψη κινδύνων εκ μέρους ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υπερβολική προσφορά ρευστότητας λόγω της εφαρμογής χαλαρής νομισματικής πολιτικής σε ορισμένες περιοχές του κόσμου έχουν συμβάλει σημαντικά στη σημερινή κρίση,

Ε.  εκτιμώντας ότι ο διεθνής συντονισμός είναι απαραίτητος για την οικονομία, ότι χρειάζεται στενή διεθνής συνεργασία για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε τάσεις προστατευτισμού και ότι η πολιτική αδράνεια θα μπορούσε να βάλει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον πειρασμό να επιστρέψουν στις συνήθεις πρακτικές τους,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η G20 έχει συλλογική ευθύνη για την άμβλυνση του κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες που επλήγησαν με δριμύτητα από τις παρενέργειες της κρίσης,

Ζ.  εκτιμώντας ότι τα εξωχώρια (offshore) κέντρα έχουν υπονομεύσει τη ρυθμιστική πλαισίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας,

Γενικές παρατηρήσεις. Αποκατάσταση της ανάπτυξης

1.  χαιρετίζει τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας G20, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για αποφυγή οιασδήποτε πρόωρης παύσης της εφαρμογής μέτρων τόνωσης· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία τις ταχείες αυξήσεις του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων· τονίζει τη σπουδαιότητα της εδραίωσης υγιών δημόσιων οικονομικών και της εξασφάλισης μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών· παροτρύνει να καταβληθούν από τώρα προσπάθειες για την εκπόνηση αποδοτικών στρατηγικών εξόδου, οι οποίες να εφαρμοστούν ταχέως μόλις το επιτρέψει η ανάκαμψη·

2.  τονίζει ότι οι άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι η επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και της δανειοδοσίας, η στήριξη και προώθηση της απασχόλησης και η προστασία των πολιτών από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις φτωχότερες και πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

3.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι οι παγκόσμιες ανισορροπίες, οι οποίες βρίσκονται στη ρίζα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, εξετάσθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας G20· τονίζει ότι, για να προληφθεί το ενδεχόμενο χρηματοπιστωτικών κρίσεων στο μέλλον, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια (συμπεριλαμβανομένων των υπέρμετρων εμπορικών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων), τα οποία έχουν συνέπειες που υπερβαίνουν κατά πολύ τη σφαίρα της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και της θεσμικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι μια αποτελεσματική πολυμερής απάντηση στην κρίση απαιτεί να αντιμετωπιστούν τα αίτια των συναλλαγματικών ανισορροπιών και της ευμεταβλητότητας της τιμής των βασικών εμπορευμάτων σε πολυμερές πλαίσιο·

4.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη αξιολόγησης των σημαντικών αποτυχιών της ρύθμισης και εποπτείας, που αναγνωρίστηκαν ως αιτίες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί επανάληψη των ίδιων ρυθμιστικών και εποπτικών σφαλμάτων και κατά συνέπεια μια άλλη παρόμοια κρίση· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

5.  χαιρετίζει την ανανεωμένη δέσμευση για επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και για πραγμάτωση των δεσμεύσεων επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για το εμπόριο, της ελάφρυνσης του χρέους και των δεσμεύσεων Gleneagles·

6.  χαιρετίζει τη συμφωνία των ηγετών της G-20 να επεξεργαστούν ένα διεθνές πλαίσιο για έναν φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ζητεί να υπάρξει γρήγορη πρόοδος στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα επωμισθεί το μερίδιο που του αναλογεί από τα βάρη της εξασφάλισης της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, δεδομένου ότι έως τώρα το κόστος της κρίσης το επωμίζονται οι φορολογούμενοι, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες·

Απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση

7.  χαιρετίζει την απόφαση των ηγετών της G-20 να θέσουν την επίτευξη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στο επίκεντρο της προσπάθειας για ανάκαμψη και μεταρρύθμιση, και ειδικότερα χαιρετίζει τον ρόλο που έχει συμφωνηθεί για τη ΔΟΕ·

8.  χαιρετίζει τη δέσμευση της G20 για αντιμετώπιση της κρίσης της απασχόλησης σε διεθνές επίπεδο και ενίσχυση της στήριξης των πλέον ευάλωτων, δεδομένου ότι αυτοί πλήττονται περισσότερο από την κρίση και βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη κοινής δράσης· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Συστήματος Ειδοποίησης για τον Αντίκτυπο στους Ευάλωτους·

9.  ζητεί η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να μετουσιωθεί σε απτές ενέργειες και να υλοποιηθεί ιδίως με τη στήριξη ενός ισχυρού προγράμματος δημιουργίας οικολογικών θέσεων απασχόλησης·

10. συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα προσανατολισμένο στην απασχόληση πλαίσιο δράσης για την μελλοντική οικονομική μεγέθυνση και να προσλάβει η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας κεντρική θέση στα προγράμματα ανάκαμψης·

11. χαιρετίζει το Σύμφωνο Απασχόλησης της ΔΟΕ και ζητεί την επείγουσα υλοποίησή του, ιδίως δε τη δημιουργία ενός αντικυκλικού ταμείου απασχόλησης σε διεθνές επίπεδο και την εκπόνηση φιλόδοξων δεσμών φορολογικών κινήτρων, που να υποστηρίζουν τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με αποτελεσματικές υπηρεσίες απασχόλησης και ισχυρές κοινωνικές πολιτικές για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης των ελάχιστων μισθών·

12. επιμένει ότι η κύρωση και υλοποίηση των συμβάσεων της ΔΟΕ έχει καίρια σημασία από την άποψη αυτή και απαιτεί να ενσωματώνονται στις εμπορικές συμφωνίες του ΠΟΕ· ζητεί επίσης την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών διεθνών οργανισμών·

13. υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για προώθηση νέων μορφών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι μικροχρηματοδοτήσεις, που αποβλέπουν στη βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στρωμάτων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

14. επιμένει στη σημασία της στήριξης του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποφευχθεί ο μισθολογικός αποπληθωρισμός και να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των μισθών θα συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας·

Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ρύθμισης

15. χαιρετίζει την έκκληση προς τους υπουργούς Οικονομικών και τους προέδρους των Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20 για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα διεθνές μεταρρυθμιστικό πλαίσιο στα εξής κρίσιμα πεδία του χρηματοπιστωτικού τομέα:

- δημιουργία κεφαλαίων υψηλής ποιότητας και μετριασμός των φιλοκυκλικών αντικτύπων,

- μεταρρύθμιση των πρακτικών των αμοιβών για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

- βελτίωση των εξωχρηματιστηριακών αγορών παραγώγων,

- αντιμετώπιση του θέματος των διασυνοριακών ρυθμίσεων και των σημαντικών από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

- μεταρρύθμιση της προληπτικής εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κατά τρόπο συμβατό προς το διεθνές πλαίσιο·

16. επιδοκιμάζει την προθυμία μετασχηματισμού του συστήματος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και συμφωνεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, πιστεύει όμως ότι πολλές από τις αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως και ότι πάρα πολλά απομένουν ακόμη να γίνουν·

17. σημειώνει τη δέσμευση της G 20 όσον αφορά την πλήρη επίβλεψη όλων των σημαντικών για το σύστημα οργανισμών και χρηματοπιστωτικών μέσων· πιστεύει ότι είναι αναγκαία μια πιο συγκεντρωτική προσέγγιση σε σχέση με την επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών αγορών, για να αποφευχθούν τέτοιες κρίσεις στο μέλλον, και κρίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να εργασθεί στην κατεύθυνση μιας ισχυρότερης αρχιτεκτονικής της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, με στόχο την ενιαία αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας·  

18. είναι της γνώμης ότι ο διεθνής συντονισμός πρέπει απαραιτήτως να οδηγήσει στην προοδευτική αναβάθμιση των εποπτικών κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που συντελείται στο ευρύτερο πλαίσιο της G20 βασίζεται στη λογική μιας «μίνιμουμ εναρμόνισης», που δεν πρέπει να αποτρέψει την ΕΕ από την εφαρμογή ενισχυμένων κανόνων· επιδοκιμάζει εν προκειμένω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά την εμβέλεια και τις απαιτήσεις της ρύθμισης και της εποπτείας, όπως καταδεικνύει η νομοθεσία της που είτε εγκρίθηκε πρόσφατα είτε τελεί υπό συζήτηση·

19. χαιρετίζει την επαναβεβαίωση της δέσμευσης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τη διακινδύνευση, με διακυβέρνηση που να εναρμονίζει τις απολαβές με τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις και με συνολικά μεγαλύτερη διαφάνεια· χαιρετίζει θερμά τη δέσμευση για έγκριση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ έως το 2011 και θέσπιση λόγου μόχλευσης εναρμονισμένου σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι αυτές οι ευρείες αρχές και στόχοι πρέπει να τηρούνται από όλους τους παράγοντες της αγοράς οποτεδήποτε διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών, των φορολογουμένων και των καταναλωτών·

20. καλεί την Επιτροπή να μετουσιώσει ταχέως σε δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας G20 όσον αφορά τα πριμ· καλεί τους ηγέτες της G-20 να καταστήσουν περισσότερο ουσιαστικές τις προτάσεις τους όσον αφορά τη συγκρότηση κεφαλαίου και τη μεταρρύθμιση των πρακτικών σχετικά με τις αμοιβές, και να εξασφαλίσουν συνεκτική προσέγγιση των εποπτικών αρχών παγκοσμίως όσον αφορά τις κυρώσεις·

21. πιστεύει ότι πρέπει επειγόντως να εφαρμοστούν οι αρχές της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαχείριση των κρίσεων· ζητεί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού εγκρίνει τις προτάσεις, που προβλέπεται να υιοθετηθούν έως τα τέλη του Οκτωβρίου 2010, για τα σημαντικά από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

22. αναγνωρίζει ότι οι επιτυχίες που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την καταπολέμηση των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας («φορολογικών παραδείσων») ήταν σημαντικές, πιστεύει όμως ότι δεν είναι ακόμη επαρκείς· ενθαρρύνει το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών να βελτιώσει τη φορολογική διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, ούτως ώστε οι χώρες να μπορούν να θέτουν σε πλήρη ισχύ τη φορολογική νομοθεσία τους για να προστατεύσουν τη φορολογική τους βάση· υποστηρίζει την G-20 όσον αφορά την εφαρμογή, αρχίζοντας από τον Μάρτιο του 2010, αντιμέτρων κατά των φορολογικών παραδείσων σε περίπτωση μη συνεργασίας·

23. χαιρετίζει τα βήματα προόδου στο θέμα του τραπεζικού απορρήτου: την επέκταση του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών· επισημαίνει ωστόσο ότι αρκετές περιοχές δικαιοδοσίας οι οποίες υποσχέθηκαν να εφαρμόσουν πρότυπα δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αποτελέσματα· ζητεί να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη, ανίχνευση και δίωξη της φοροδιαφυγής· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο σύστημα γνωστοποίησης·

24. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ηθικού κινδύνου και διότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της σχέσης μεταξύ των εποπτικών προτύπων για συστημικά ιδρύματα και του ενδεχόμενου κόστους της χρεοκοπίας τέτοιων ιδρυμάτων αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2010· ζητεί προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αναδιαρθρώσεων και την επανεξέταση των επιχειρηματικών μοντέλων στον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των "πολύ μεγάλων για να χρεοκοπήσουν" ιδρυμάτων·

Ενίσχυση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μας

25. χαιρετίζει θερμά το σχέδιο της G20 περί μεταρρύθμισης των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ζητεί να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές το ταχύτερο· αναμένει μια μεγάλης εμβέλειας μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης· υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ως κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας για βελτίωση της αξιοπιστίας, της νομιμότητας και τις αποτελεσματικότητας αυτών των ιδρυμάτων· αναμένει βελτίωση της εκπροσώπησης των αναπτυσσόμενων χωρών στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· χαιρετίζει τη δέσμευση για ενίσχυση των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν τις δυναμικές αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγονται οι φιλοκυκλικές πολιτικές, έτσι ώστε να βρεθεί ο δρόμος προς την ανάκαμψη·

26. ζητεί να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ώστε ένα μέρος των νέων προβλέψεων ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) που έχουν παραχωρηθεί στα κράτη μέλη από το ΔΝΤ να μεταβιβασθεί σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, πράγμα που θα μπορούσε να διπλασιάσει τη μεσοπρόθεσμη δυναμικότητα δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους από το ΔΝΤ·

27. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις για επίτευξη ανοικτής παγκόσμιας οικονομίας· φρονεί ότι η αναβίωση του παγκόσμιου εμπορίου είναι ουσιώδης για την αποκατάσταση της παγκόσμιας ανάπτυξης· εν προκειμένω, επαναλαμβάνει την εναντίωσή του σε οιασδήποτε μορφής προστατευτισμό και εξακολουθεί να ασκεί πίεση για επίτευξη προόδου όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά κατά τρόπο όχι δυσμενή για τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της εξάλειψης των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που επιβάλλονται αδιακρίτως, καθώς και την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου· παραμένει αποφασισμένο να επιδιώξει παγκόσμια, φιλόδοξη και ισόρροπη ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, συμβατή με την εντολή του· καλεί τους ηγέτες να μη λησμονήσουν τον τελικό αναπτυξιακό στόχο αυτού του γύρου διαπραγματεύσεων·

28. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ομάδα G20 αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα μιας πιο βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας· επισημαίνει ότι η επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή κατά την επόμενη διάσκεψη της Κοπεγχάγης έχει κρίσιμη σημασία· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ηγέτες της Ομάδας G20 πρέπει να αναγνωρίσουν την ευρύτητα των παγκόσμιων προκλήσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα· ζητεί από τους υπουργούς Οικονομικών της G20 να διαθέσουν πόρους ώστε να υποστηρίξουν τη βραχυπρόθεσμη δράση για το περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες ως βασικό στοιχείο της συλλογικής αντίδρασης στην παγκόσμια οικονομική κρίση·

29. τονίζει το γεγονός ότι όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο, να υλοποιηθούν ταχέως και να συμπληρωθούν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική ανάκαμψη·

30. φρονεί ότι η εκπροσώπηση της ΕΕ στις συνεδριάσεις της Ομάδας G20 πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης μεταξύ των τριών μειζόνων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών· είναι πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνεί σε μια κοινή θέση στα διεθνή βήματα, ιδίως δε στις συναντήσεις της G20, και επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να προσέρχεται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις με συνεκτικότερη εκπροσώπηση·

31. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί συμφωνία, κατά τις διαπραγματεύσεις της UNFCCC στην Κοπεγχάγη, για το καίριο ζήτημα των χρηματοδοτικών πόρων που θα βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, καθώς και να υπάρξουν ισχυροί και προβλέψιμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης πέραν της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό αναβλήθηκε για τις διαπραγματεύσεις της UNFCCC στην Κοπεγχάγη και επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στη χρηματοδότηση για μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, σε αντιστοιχία με τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και το μέγεθος του κόστους της·

32. εφιστά την προσοχή στην έμμονη επισιτιστική κρίση και χαιρετίζει την απόφαση να υποστηριχθεί μια επισιτιστική πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας· καλεί τις δωρήτριες χώρες να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά τη διανομή της επισιτιστικής βοήθειας·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών της Ομάδας G20 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.