Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0082/2009Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0082/2009

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009

6.10.2009

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
S&D (B7‑0082/2009)
ALDE (B7‑0083/2009)
PPE (B7‑0086/2009)

Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen
Martin Schulz, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Udo Bullmann för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen


Förfarande : 2009/2608(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0082/2009
Ingivna texter :
RC-B7-0082/2009
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24–25 september 2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av ledarnas uttalande vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 25 september 2009,

–   med beaktande av slutsatserna från G20-toppmötet i London, vilka offentliggjordes den 2 april 2009, och dess resolution av den 24 april 2009 om G20-toppmötet i London den 2 april 2009[1],

–   med beaktande av uttalandet från G20-gruppen den 15 november 2008 i Washington,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 april 2009 om att hjälpa utvecklingsländerna att hantera krisen (KOM(2009)0160),

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändringar, särskilt resolutionen av den 4 februari 2009 om ”2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan”[2] och av den 11 mars 2009 om en EU-strategi för ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn och tillräckliga medel för finansieringen av klimatförändringspolitiken”[3],

–   med beaktande av ILO:s globala sysselsättningspakt (Global Jobs Pact) från juni 2009,

–   med beaktande av FN:s millennieutvecklingsmål och EU-medlemsstaternas biståndsåtaganden att bekämpa hunger och fattigdom,

–   med beaktande av det överenskomna språket för G20-toppmötet i Pittsburgh, vilket fastställts av EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel den 17 september 2009,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den ekonomiska återhämtningen är fortfarande inte säkerställd. Det är synnerligen viktigt att snabbt bekämpa den växande arbetslösheten. Arbetslösheten i Europa uppgick till 9,5 procent i juli 2009, vilket är den högsta nivån på tio år, och arbetslösheten förväntas stiga ytterligare.

B.  Den största utmaningen när det gäller att garantera en återgång till ekonomisk tillväxt är att åstadkomma ett skifte från offentlig till privat efterfrågan. Reformerna måste leda till väsentliga framsteg för att åstadkomma en stark ekonomisk tillväxt som är balanserad och hållbar.

C. Dagens ekonomiska problem bör ses som ett tillfälle att främja Lissabon- och Göteborgsmålen, att upprepa löftet om att bekämpa arbetslösheten och klimatförändringen samt att minska energiförbrukningen och skapa en europeisk strategi som innebär en övergång från akut krishantering till mera långsiktig och hållbar ekonomisk återhämtning.

D. En i stor utsträckning bristande reglering och övervakning, i kombination med vårdslöst och oansvarigt risktagande från vissa finansinstituts sida, samt överutbud av likviditet på grund av en slapp penningpolitik på vissa håll i världen, har allvarligt bidragit till den nuvarande krisen.

E.  En bättre internationell samordning är viktig för ekonomin, omfattande multilateralt samarbete behövs för att undvika protektionistiska tendenser och politisk passivitet kan medföra att finansinstitutioner frestas att bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare.

F.  G20-länderna har ett gemensamt ansvar att dämpa krisens sociala följder, särskilt i utvecklingsländerna, som har drabbats hårt av krisens sidoeffekter.

G. Off-shore centrum har undergrävt den finansiella regleringen och utgör ett hinder mot uppnåendet av millenniemålen.

Allmänna kommentarer: Att återställa sysselsättningen

1.  Europaparlamentet välkomnar de överenskommelser som nåddes vid G20-mötet, däribland löftet att undvika ett för tidigt tillbakadragande av stimulanser. Parlamentet noterar dock med oro den snabba ökningen av statsskuld och budgetunderskott. Parlamentet betonar vikten av att man upprättar sunda statliga finanser och säkerställer en långsiktig finanspolitisk stabilitet för att undvika att lägga alltför stora bördor på kommande generationer. Parlamentet kräver att arbetet med att utarbeta effektiva ”exitstrategier” påbörjas omgående för att så snart återhämtningen tillåter snabbt kunna genomföra dem.

2.  Europaparlamentet betonar att de omedelbara prioriteringarna måste vara att garantera en stark och hållbar ekonomisk tillväxt i den reala ekonomin, se till att kapitalmarknader och utlåning fungerar, bevara och främja sysselsättningen och skydda människor från krisens negativa effekter, med särskilt beaktande av de fattigaste och mest sårbara.

3.  Europaparlamentet välkomnar att de globala obalanser som är roten till finanskrisen togs upp på G20-mötet. Parlamentet påminner om att man för att förhindra framtida finanskriser måste ta itu med de bakomliggande orsakerna (inbegripet alltför stora handelsunderskott och handelöverskott), vilket har återverkningar långt utöver regleringen av bank- och finanssektorn och institutionella mekanismer. Parlamentet anser att en effektiv multilateral lösning på krisen kräver en multilateral hantering av orsakerna till obalansen i valutakurserna och svängningarna när det gäller råvarupriserna.

4.  Parlamentet beklagar dock att det inte gjorts någon utvärdering av de stora misstag inom reglering och övervakning som orsakade den finansiella krisen, så att en upprepning av samma reglerings- och övervakningsmisstag och därmed en ny kris av detta slag ska kunna undvikas. Parlamentet beklagar att inga framsteg har nåtts i fråga om finansieringen av den globala kampen mot klimatförändringar.

5.  Europaparlamentet välkomnar det förnyade åtagandet att uppnå millennieutvecklingsmålen och utfästelserna om offentligt utvecklingsbistånd, inbegripet åtagandena om Aid for Trade (stöd till handel) och skuldlättnader samt åtagandena från toppmötet i Gleneagles.

6.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas överenskommelse om att arbeta fram internationella ramar för en skatt på finansiella transaktioner, för att säkerställa att finanssektorn på ett rättvist sätt bidrar till den ekonomiska återhämtningen och tillväxten, med tanke på att kostnaderna för krisen hittills uppbärs av skattebetalarna, den offentliga sektorn och medborgarna.

Arbetstillfällen, arbetstillfällen, arbetstillfällen

7.  Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas beslut att inom ramen för återhämtningen och reformerna betona anständiga arbetstillfällen, och välkomnar särskilt den roll man kommit överens om att ge ILO.

8.  Europaparlamentet välkomnar G20-gruppens åtagande att tackla arbetslöshetskrisen på internationell nivå och stärka stödet till de mest utsatta, eftersom denna grupp har drabbats allra hårdast av krisen och är i störst behov av gemensamma åtgärder. Parlamentet välkomnar i detta avseende inrättandet av ett globalt system som varnar i de fall där utsatta grupper kan komma att drabbas.

9.  Europaparlamentet kräver att det internationella samfundets åtagande omsätts i konkreta handlingar och att det genomförs, genom att man särskilt stöder en kraftfull och miljöinriktad sysselsättningsagenda.

10. Europaparlamentet är enigt om vikten av att skapa en sysselsättningsinriktad ram för framtida ekonomisk tillväxt och om att göra främjandet av anständiga arbetstillfällen till en central del av återhämtningsplanen.

11. Europaparlamentet välkomnar ILO:s sysselsättningspakt och begär att den genomförs omedelbart, särskilt inrättandet av en sysselsättningsfond för utjämning av konjunktursvängningar på internationell nivå och ambitiösa finanspolitiska stimulanspaket som skapar och bevarar arbetstillfällen genom effektiva sysselsättningsåtgärder, samt en stark socialpolitik till stöd för sårbara grupper och som säkerställer minimilönernas köpkraft.

12. Europaparlamentet framhåller därför att det är oerhört viktigt att ILO:s konventioner ratificeras och genomförs, och kräver att de införlivas i WTO:s handelsavtal. Parlamentet begär vidare att samarbetet mellan de viktigaste internationella organisationerna ska stärkas ytterligare.

13. Europaparlamentet stöder initiativen rörande nya former av finansiella tjänster, såsom mikrofinansiering, som syftar till att erbjuda de fattigaste befolkningsgrupperna en bättre tillgång till finansiella tjänster.

14. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att stödja den sociala dialogen på alla nivåer för att förhindra lönesänkningar och för att se till att löneökningarna ligger i linje med produktionstillväxten.

Förstärkning av finansiell tillsyn och reglering

15. Europaparlamentet välkomnar G20-mötets uppmaning till finansministrarna och centralbankscheferna att nå en överenskommelse om en internationell ram för reformer av följande kritiska områden inom finanssektorn:

–   Uppbyggnad av kapital av hög kvalitet och undvikande av en konjunkturförstärkande politik.

–   Reform av ersättningssystem för att främja finansiell stabilitet.

–   Förbättring av OTC-derivatmarknaden.

–   Fokus på gränsöverskridande konstruktioner och finansinstitut som är viktiga för systemet.

–   Reform av tillsynen inom finanssektorn, vilken måste vara förenlig med den övergripande ramen.

16. Europaparlamentet berömmer viljan att förändra det internationella systemet för reglering av finansmarknaderna och instämmer i att stora framsteg har gjorts, men anser att många av de förändringar som man kommit överens om ännu inte har genomförts fullt ut och att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

17. Europaparlamentet noterar G20-gruppens löfte om fullständig översyn av alla institutioner och finansiella instrument som är viktiga för systemet. Parlamentet anser att det krävs en mer centraliserad strategi för övervakningen av finansmarknaden om nya kriser ska kunna undvikas, och menar att det behövs en starkare finansiell tillsynsstruktur på EU-nivå, och att målet ska vara en gemensam tillsynsmyndighet.

18. Europaparlamentet anser att internationell samordning måste leda till en gradvis uppgradering av tillsynsregler på det globala planet så att regleringsarbitrage undviks. Parlamentet betonar att framsteg som gjorts inom ramen för ett bredare G20-sammanhang omfattar ”minimal harmonisering”, vilket inte får hindra EU att tillämpa strängare normer. Parlamentet gläder sig över att EU nu har högre ambitioner när det gäller omfattningen och kraven på reglering och tillsyn, vilket framgår av dess lagstiftning, antingen den nyligen antagits eller fortfarande diskuteras.

19. Europaparlamentet välkomnar den bekräftade utfästelsen om att finansinstituten ska ha striktare regler för risktagande, förvaltningar där ersättningar kopplas till långsiktiga resultat och en större transparens i allmänhet. Parlamentet ser mycket positivt på åtagandet att anta Basel II-regelverket senast 2011 och att införa ett internationellt harmoniserat förhållande mellan eget och främmande kapital (leverage ratio). Parlamentet anser att dessa breda principer och mål bör iakttas av alla marknadsaktörer i alla situationer där det behövs skydd för investerare, skattebetalare och konsumenter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt införliva de åtaganden avseende bonusar som gjordes vid G20-mötet i bindande EU-lagstiftning. Parlamentet uppmanar därför G20-ledarna att se till att deras förslag är mer effektiva i fråga om kapitaluppbyggnad och reformer av ersättningssystemen och att tillsynsmyndigheterna över hela världen är konsekventa i sin tillämpning av sanktioner.

21. Europaparlamentet anser att principerna för ett gränsöverskridande samarbete inom krishantering måste genomföras omgående. Parlamentet uppmanar styrelsen för finansiell stabilitet (Financial Stability Board) att rådfråga parlamentet innan man godkänner de förslag som ska antas i slutet av oktober 2010 i fråga om finansinstitut som är avgörande för hela systemet.

22. Europaparlamentet anser att betydande resultat har uppnåtts för att bekämpa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner (skatteparadis), men att de ändå inte är tillräckliga. Parlamentet uppmuntrar Globalt forum om transparens och utbyte av information att förbättra skattetransparensen och informationsutbytet så att länder kan genomföra sin skattelagstiftning fullt ut och försvara sin skattebas. Parlamentet stödjer G20-gruppen när det gäller att använda motåtgärder mot skatteparadis från mars 2010 om de inte vill samarbeta.

23. Europaparlamentet välkomnar framstegen i fråga om banksekretessen, det vill säga utvidgningen av OECD:s globala forum om transparens och utbyte av information. Parlamentet konstaterar emellertid att flera jurisdiktioner som lovat att genomföra standarderna ännu inte vidtagit konkreta åtgärder. Parlamentet efterlyser ett effektivt system för att förhindra skattesmitning, upptäcka skattesmitare och vidta åtgärder mot dem. Parlamentet betonar vikten av att skapa ett standardiserat system för rapportering.

24. Europaparlamentet beklagar att problemet med moraliska risker inte har tagits upp och att frågan om en koppling mellan stabilitetsnormerna för institutioner med betydelse för det finansiella systemet och kostnaderna i samband med sådana institutioners konkurser har skjutits fram till oktober 2010. Parlamentet efterlyser förslag om hur man ska ta itu med frågan om omstruktureringar och översyn av affärsmodeller inom finanssektorn för att hantera problemet med verksamheter som är alltför stora för att tillåtas gå omkull.

Förstärkning av våra globala finansinstitut

25. Europaparlamentet ser mycket positivt på G20-gruppens plan att reformera de internationella finansinstituten och begär att dessa reformer ska inledas så snart som möjligt. Parlamentet förväntar sig en långtgående reform av den globala ekonomiska och finansiella styrningen. Parlamentet stödjer moderniseringen av Internationella valutafonden och Världsbanken som ett av de viktigaste inslagen för att förbättra dessa institutioners trovärdighet, legitimitet och effektivitet. Parlamentet väntar sig att utvecklingsländernas representation i internationella finansinstitut förbättras. Parlamentet är positivt till en förändring som innebär kvoter till dynamiska tillväxtmarknader och utvecklingsländer. Parlamentet erinrar om hur viktigt det är att undvika konjunkturförstärkande åtgärder som ett medel när man vill åstadkomma återhämtning.

26. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att ta tillfället i akt att skapa en mekanism för att överföra en del av de nya särskilda dragningsrätter (SDR) som de tilldelats av Internationella valutafonden till låginkomstländerna, vilket skulle kunna fördubbla Internationella valutafondens möjlighet att på medellång sikt ge förmånliga lån.

27. Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som har gjorts om en öppen global ekonomi. Parlamentet anser att världshandeln måste återupplivas om den globala tillväxten ska kunna återupprättas. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sin ståndpunkt mot godtyckliga former av protektionism och fortsätter att utöva påtryckningar för att garantera marknadstillträde genom att avlägsna godtyckliga tullavgifter och icke-tariffära handelshinder, och för att reglerna för en fri och rättvis handel ska respekteras. Parlamentet kommer även fortsättningsvis att försöka uppnå en global, ambitiös och balanserad lösning av utvecklingsrundan i Doha, i linje med dess mandat, och uppmanar ledarna att inte glömma bort det slutliga utvecklingsmålet för denna runda.

28. Europaparlamentet välkomnar G20-gruppens erkännande av betydelsen av en mer hållbar global ekonomi. Parlamentet betonar vikten av ett bindande avtal om klimatförändringen under den kommande Köpenhamnskonferensen. Parlamentet understryker dock att G20‑gruppens ledare bör erkänna att det finns många olika utmaningar i fråga om den globala hållbarheten. Europaparlamentet uppmanar G20-ländernas finansministrar att uppbåda resurser till stöd för omedelbara klimatåtgärder i utvecklingsländer som en av de huvudsakliga beståndsdelarna i de gemensamma insatserna mot den globala ekonomiska krisen.

29. Europaparlamentet betonar att samtliga åtaganden som gjorts måste respekteras fullt ut, verkställas utan dröjsmål och byggas ut på både nationell och internationell nivå för att man ska kunna återskapa förtroende och åstadkomma en så uthållig ekonomisk återhämtning som möjligt.

30. Europaparlamentet anser att EU:s representation på G20-mötena måste diskuteras ingående mellan de tre största institutionerna och medlemsstaterna. Parlamentet är övertygat om att Europeiska unionen måste enas om en gemensam ståndpunkt i internationella forum, särskilt vid G20-möten, och vidhåller att EU måste ha en gemensam och samstämmig representation i internationella förhandlingar.

31. Europarlamentet betonar vikten av en överenskommelse om medel vid UNFCCC-mötet i Köpenhamn för att hjälpa fattiga länder att anpassa sig till klimatförändringarna, och vikten av starka och förutsägbara finansieringsmekanismer som kompletterar det offentliga utvecklingsbiståndet. Europaparlamentet beklagar att denna fråga skjutits upp till UNFCCC‑förhandlingarna i Köpenhamn, och upprepar att EU bör lämna ett rimligt bidrag till finansiering för begränsning av och anpassning till effekterna av klimatförändringarna, som baseras på forskningsresultaten om allvaret i klimatförändringarna och kostnadernas omfattning.

32. Europaparlamentet fäster uppmärksamhet på den varaktiga livsmedelskrisen och välkomnar beslutet att stödja Världsbankens livsmedelsinitiativ. Parlamentet uppmanar givarländerna att garantera transparens och ansvarsutkrävande i samband med tilldelningen av livsmedelsbiståndet.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken, medlemsstaternas regeringar och parlament och till G20-ländernas regeringar och parlament samt till Internationella valutafonden.