Предложение за обща резолюция - RC-B7-0088/2009Предложение за обща резолюция
RC-B7-0088/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на информация в Италия и в други държави-членки на ЕС

19.10.2009

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7‑0088/2009)
ECR (B7‑0089/2009)
EDF (B7‑0091/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini от името на групата PPE
Timothy Kirkhope от името на групата ECR
Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni от името на групата EFD

Процедура : 2009/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0088/2009
Внесени текстове :
RC-B7-0088/2009
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на информация в Италия и в други държави-членки на ЕС

Европейският парламент,

–   като взе предвид международните и европейските задължения по отношение на правата на човека, като например онези, съдържащи се в конвенциите на ООН относно правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид член 10 от Европейската конвенция за правата на човека относно свободата на изразяване и информация и правото на плурализъм в медиите,

–   като взе предвид член 21 от Конституцията на Република Италия,

–   като взе предвид изявленията на Комисията и разискванията, проведени в Европейския Парламент на 8 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид неуместността на твърденията, че свободата на информация в Италия се потъпква, при положение че нейните граждани, в това число журналисти, историци, философи, учени, писатели и учители, упражняват свободата си на изразяване в своето ежедневие,

Б.  като има предвид, че липсата на свобода на информацията е типична за диктатурите и тоталитарните режими, които отричаха и продължават да отричат на гражданите техните основни права и свободи,

В.  като има предвид, че в Италия свободата на печата се гарантира от Конституцията, която постановява пълна свобода на мисълта и на изразяване,

Г.  като има предвид, че Италия разполага с широк набор от свободни и независими средства за масова информация, в това число вестници, радио и телевизия, действащи на национално, регионално и местно равнище, които се ползват с пълна свобода на информация и на изразяване,

Д. като има предвид, че според данни на независимата обсерватория в Павия за средствата за масова информация през май и юни 2009 г. - период, съвпадащ с кампанията за изборите за Европейски парламент - ефирното време предоставено на представители на опозиционни партии е било 60% в информационните емисии на Rai-Tv и 49% - в информационните емисии на групата Mediaset,

Е.  като има предвид, че само преди няколко дни, президентът на Италианската република, Джорджо Наполитано, заяви, по случай на специална среща с членовете на ЕП, избрани в Италия, че Европейският парламент „не може да бъде един вид апелативна инстанция по отношение на решенията на националните парламенти и на действията на националните правителства“, и че за тези цели съществуват подходящи форуми,

Ж. като има предвид, че както заяви членът на Комисията г-жа Рединг на 8 октомври 2009 г. по време на разискването относно свободата на информация в Италия, членовете на Европейския парламент следва да не „си служат с институциите на ЕС за разрешаване на проблеми, които съгласно Договорите, следва да се разрешават на национално равнище“,

З.  като има предвид, че всяко лице може да предприеме съдебни действия в случай на предполагаема клевета, тъй като това е законно право, с което се ползват всички лица и че в миналото горепосоченото право е упражнявано от политически лидери с всякаква политическа ориентация; като има предвид, че упражняването на право не може по никакъв начин да се разглежда като акт на заплаха,

1.  заявява, че свободата на печата и на информацията е вече утвърдена ценност във всекидневния живот на всеки италиански гражданин и че по никакъв начин тя не е застрашена;

2.  подчертава ролята, която местните и регионални средства за масова информация в Италия играят за насърчаване на плурализма на източниците на информация и за съхраняване на разнообразието от регионални езици и култури;

3.  подчертава освен това, че плурализмът на информация в Италия се гарантира допълнително от широкия, свободен достъп до най-модерните сектори в областта на комуникациите, като интернет, цифрови услуги, сателити и кабел;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.