Společný návrh usnesení - RC-B7-0088/2009Společný návrh usnesení
RC-B7-0088/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o svobodě informací v Itálii a v dalších členských státech EU

19. 10. 2009

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0088/2009)
ECR (B7‑0089/2009)
EFD (B7‑0091/2009)

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella, Elisabetta Gardini za skupinu PPE
Timothy Kirkhope za skupinu ECR
Fiorello Provera, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD

Postup : 2009/2688(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0088/2009
Předložené texty :
RC-B7-0088/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o svobodě informací v Itálii a v dalších členských státech EU

Evropský parlament,

–   s ohledem na mezinárodní a evropské závazky v oblasti lidských práv, např. závazky obsažené v úmluvách OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách,

–   s ohledem na článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech, který se týká svobody projevu a informací a práva na pluralitu sdělovacích prostředků,

–   s ohledem na článek 21 Ústavy Italské republiky,

–   s ohledem na prohlášení Komise a rozpravu, která dne 8. října 2009 proběhla v Evropském parlamentu,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nelze tvrdit, že je v Itálii potlačována svoboda informací, neboť její občané, včetně novinářů, historiků, filozofů, vědců, spisovatelů a učitelů, využívají svobodu projevu ve svém každodenním životě,

B.  vzhledem k tomu, že nedostatečná svoboda informací je typická pro život v zemích, v nichž vládne diktatura a totalitní režimy, které lidem upřely nebo jim nadále upírají jejich základní práva a svobody,

C. vzhledem k tomu, že v Itálii je svoboda tisku zaručena ústavou, v níž je zakotveno právo na úplnou svobodu smýšlení a projevu,

D. vzhledem k tomu, že v Itálii existuje celá škála svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků, včetně novin, rozhlasových a televizních stanic, které působí na celostátní, regionální i místní úrovni a požívají úplné svobody informací a projevu,

E.  vzhledem k tomu, že podle údajů nezávislého monitorovacího střediska se sídlem v Pavii, jež se týkají sdělovacích prostředků v květnu a červnu 2009, tedy období, které se kryje s kampaní k evropským volbám, bylo v odvysílaných zpravodajských pořadech stanice Rai-Tv vyhrazeno zástupcům opozičních stran 60 % vysílacího času a v odvysílaných zpravodajských pořadech společnosti Mediaset Group to bylo 49 %,

F.  vzhledem k tomu, že v posledních několika dnech se prezident Italské republiky pan Giorgio Napolitano v průběhu rozprav o této věci s poslanci Evropského parlamentu zvolenými v Itálii vyjádřil v tom smyslu, že Evropský parlament nemůže, pokud jde o rozhodnutí národních parlamentů a politiky národních vlád, fungovat jako odvolací soud a že k tomuto účelu slouží řada vhodných fór,

G. vzhledem k tomu, že komisařka Redingová dne 8. října 2009 v rozpravě o svobodě informací v Itálii prohlásila, že poslanci Evropského parlamentu by neměli „orgánů EU využívat k řešení problémů, které by podle Smluv měly být řešeny na vnitrostátní úrovni“,

H. vzhledem k tomu, že v Itálii se může každý jedinec v případě údajné pomluvy domáhat nápravy u soudu, což je zákonné právo každého jedince, které také v minulosti využívali političtí činitelé z celého politického spektra; vzhledem k tomu, že uplatnění práva nelze v žádném případě považovat za akt zastrašování,

1.  prohlašuje, že svoboda tisku a informací představuje hodnotu, která je pevně zakotvena v každodenním životě všech italských občanů, a že v žádném případě není ohrožena;

2.  zdůrazňuje, že místní a regionální sdělovací prostředky v Itálii významně podporují pluralitu informačních zdrojů a napomáhají zachování rozmanitosti regionálních jazyků a kultur;

3.  dále zdůrazňuje, že pluralita informací v Itálii je navíc zaručena tím, že jsou široce a svobodně přístupna nejmodernější odvětví telekomunikací, jako je internet, digitální služby, satelitní a kabelové přenosy;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.