Предложение за обща резолюция - RC-B7-0090/2009Предложение за обща резолюция
RC-B7-0090/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно свободата на информация в Италия и Европейския съюз

19.10.2009

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
Verts/ALE (B7‑0090/2009)
GUE/NGL (B7‑0092/2009)
S&D (B7‑0093/2009)
ALDE (B7‑0094/2009)

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli, от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi, от името на групата ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Denis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2009/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0090/2009
Внесени текстове :
RC-B7-0090/2009
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на информация в Италия и Европейския съюз

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално членовете от него, свързани със зачитането, утвърждаването и защитата на основните права, както и членове 6, 22, 43, 49, 83, 87, 95 и 151 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека относно свободата на изразяване и информация и правото на плурализъм в медиите;

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност,

–   като взе предвид работния документ на Европейската комисия относно плурализма в медиите в държавите-членки на ЕС (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид тристепенния подход за плурализъм в медиите, определен от Европейската комисия, както и независимото проучване, осъществено от името на Комисията от Католическия университет в Льовен − ICRI, Централноевропейския университет − CMCS и Международното висше бизнес училище в Йонкьопинг − MMTC, съвместно с консултантската фирма Ernst & Young – Белгия, което беше финализирано през 2009 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз,

–   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно риска от нарушаване на свободата на изразяване и информация в Европейския съюз и особено в Италия,

–   като взе предвид изявленията на Комисията и разискванията, проведени в Европейския Парламент на 8 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид член 110 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският съюз гарантира и насърчава свободата на изразяване и информация, така както е заложено в член 11 от Хартата на основните права и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, за което свободата и плурализмът на медиите са основна предпоставка, и като има предвид, че тези права обхващат свободата на изразяване на мнения и свободата на получаване и разпространяване на информация без намеса или натиск от страна на публичните органи,

Б.  като има предвид, че въпреки че Европейският парламент многократно призова Европейската комисия да изработи директива относно плурализма на информацията и концентрацията на медиите, тя не включи тези въпроси в обхвата на преразглеждане на Директивата "Телевизия без граници", но се ангажира да определи специфична тристепенна пътна карта по този въпрос, съставена от изготвянето на работен документ (издаден през 2007 г.), определянето на показатели за равнището на плурализъм (съдържащи се в независимо проучване, публикувано през юли 2009 г.) и от предложение за съобщение относно тези показатели (предвидено едва за 2010 г.);

В.  като има предвид, че Европейският парламент многократно прикани Комисията, чрез редица резолюции, да насърчава действия за гарантиране на плурализъм и за разглеждане на проблема с концентрацията на медиите, да публикува спешно съобщение относно защитата на плурализма в медиите и концентрацията на медиите в държавите-членки и незабавно да допълни регулаторната рамка с предложение за директива относно същите въпроси, въз основа на правното основание, предоставено недвусмислено от Договорите;

Г.  като има предвид, че съществуват сигнали, че в някои държави-членки плурализмът в медиите е под заплаха и като има предвид, че Freedom House постави Италия на 73-то място и също така спомена Румъния и България във връзка с критичното им положение в своя годишен доклад относно свободата на пресата; като има предвид, че върховният представител на ОССЕ за свобода на медиите също изрази загриженост относно положението в Италия в писмо, изпратено на 20 септември 2009 г. до италианските власти, както и до Националната федерация на италианската преса,

Д. като има предвид, че през последните месеци безпокойството в Италия нарасна поради продължителния конфликт на интереси във връзка със собствеността на медиите и политическия контрол както на частните, така и на публичните медии, от страна на министър-председателя, включително контрола върху начина на разпределяне на ресурси, свързани с рекламата; като има предвид, че правителството силно се намесва в услугите на обществената телевизия, по-специално във връзка с определянето на програми, назначаването на директори на продукция, редактори и журналисти, което оказва въздействие върху плурализма в медиите, както съобщава основният институт за медиен надзор в Италия − Центърът за медиен надзор в Павия; като има предвид, че италианският министър-председател заведе съдебни дела срещу италиански и европейски вестници и наскоро поиска говорителите на Европейската комисия да се въздържат от даване на каквато и да е информация;

1.  изразява убеждението си, че свободата на получаване и съобщаване на информация без намеса от страна на обществените органи е основен принцип, върху който се основава Европейският съюз и съществен елемент на демокрацията, както и плурализма в медиите, залегнали в член 11 на Хартата на основните права и потвърждава, че Съюзът има политическо и правно задължение да гарантира на гражданите си в областта на своята компетентност, спазването на тези права;

2.  счита, че е необходимо да се разгледа всяка аномалия, изразяваща се в конфликтите на интереси между политическа, икономическа и медийна власт и в концентрацията на пряк или непряк контрол над държавните и частните медии, като също така подчертава необходимостта от гарантиране на независимост за държавните субекти във всички държави-членки и липсата на вмешателство в тяхната дейност от страна на правителствените органи;

3.  изразява особена загриженост във връзка с положението в Италия и счита, че то би могло да има последици за Европа като цяло и че липсата на действия от страна на ЕС би отслабило доверието към него при определянето на критерии за основните права във външните отношения, както и в процеса на присъединяване;

4.  изразява съжаление във връзка с натиска и заплахите, насочени към италианските и европейските вестници от страна на италианските правителствени органи, подкрепя исканията на представителя на ОССЕ към италианските органи да прекратят незабавно този натиск и счита за неправомерно всяко вмешателство на публичните органи в свободата на информацията, с цел контрол на услугите на обществената телевизия;

5.  в тази връзка потвърждава, че законодателната рамка на ЕС относно плурализма в медиите и концентрацията на медиите все още е незадоволителна и че следователно е наложително Съюзът да използва компетенциите си, посочени в политики в областта на вътрешния пазар, аудиовизуалната политика, конкуренцията, телекомуникациите, държавните субсидии, задълженията за извършване на обществени услуги, основните права на гражданите с оглед определяне поне на минималните съществени условия, които всички държави-членки са длъжни да спазват с цел осигуряване, гарантиране и насърчаване на свободата на информация и задоволително равнище на плурализъм в медиите; в този контекст изисква Комисията да проучи опасността от медийни тръстове и концентрации в ЕС;

6.  настоятелно призовава Комисията да изготви без отлагане предложение за директива относно концентрацията на медиите и защитата на плурализма, с активното участие на бъдещия член на Комисията, отговарящ за основните права, като преди това в съобщение определи набор от подходящи показатели за установяване на равнищата на плурализъм на информацията и независимост на обществените медии – за което ЕП вече многократно е отправял искане и което самата Комисия е обявила;

7.  възлага на своите компетентни комисии и на Агенцията за основните права да следят отблизо този въпрос и да докладват на пленарно заседание относно свободата на информация, концентрацията на медиите и плурализма в медиите в ЕС;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Съвета на Европа, правителствата и националните парламенти на държавите-членки, Агенцията за основните права и ОССЕ.