Eljárás : 2009/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0090/2009

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0090/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 21/10/2009 - 3.1
CRE 21/10/2009 - 3.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 134kWORD 79k
19.10.2009
PE428.696v01-00}
PE428.700v01-00}
PE428.701v01-00}
PE428.702v01-00} RC1
 
B7-0090/2009}
B7-0092/2009}
B7-0093/2009}
B7-0094/2009} RC1

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B7‑0090/2009)

GUE/NGL (B7‑0092/2009)

S&D (B7‑0093/2009)

ALDE (B7‑0094/2009)


az információszabadság olaszországi és európai unióbeli helyzetéről


Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, David-Maria Sassoli, az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine, Pino Arlacchi, az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az információszabadság olaszországi és európai unióbeli helyzetéről  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak az alapvető jogok tiszteletben tartásáról és előmozdításáról szóló cikkeire, valamint az EK-Szerződés 6, 22., 43., 49., 83., 87., 95. és 151. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikkére és az Emberi jogok európai egyezményének 10. cikkére, melyek a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságáról, valamint a médiapluralizmushoz való jogról szólnak,

–   tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel az uniós tagállamokban való médiapluralizmusról szóló bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)0032),

–   tekintettel a Bizottság által meghatározott, a médiapluralizmushoz vezető három lépcsős megközelítésre és a Leuveni Katolikus Egyetem – ICRI, a Közép-európai Egyetem – CMCS és a Jönköping International Business School – MMTC által az Ernst & Young Belgium konzultációs céggel együtt, a Bizottság megrendelésére készített és 2009-ben véglegesített független tanulmányra,

–   tekintettel „A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban” című, 2008. szeptember 25-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel a szólásszabadság és az információ szabadságának Európai Unión belüli, és különösen Olaszországban való megsértésének kockázatairól szóló, 2004. április 22-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a Bizottság nyilatkozataira és az Európai Parlamentben 2009. október 8-án tartott vitára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel az Európai Parlament garantálja és előmozdítja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát az Európai Unió alapjogi chartája 11. cikkének és az Emberi jogok európai egyezménye 10. cikkének megfelelően, aminek alapvető előfeltétele a média szabadsága és pluralizmusa, és mivel e jogok közé tartozik a véleménynyilvánítás szabadsága és annak szabadsága, hogy a hatóságok beavatkozása vagy nyomása nélkül szerezzünk vagy tegyünk közzé információkat,

B.  mivel bár a Parlament többször is felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a médiapluralizmusról és a médiakoncentrációról szóló irányelvre, a Bizottság a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv felülvizsgálatakor a kérdéskört figyelembe sem vette, és helyette egy egyedi, háromlépcsős útiterv kidolgozása mellett kötelezte el magát, amelynek értelmében először munkadokumentumot állít össze (ezt 2007-ben tette közzé), majd indikátorokat határoz meg a pluralizmus szintjének jellemzésére (ezt egy 2009 júliusában elkészült független tanulmány valósította meg), végül pedig közleménytervezetet ad ki ezen indikátorokról (ez csak 2010-re várható),

C.  mivel a Parlament állásfoglalásaiban többször is felhívta a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a pluralizmus biztosítására irányuló fellépéseket és próbáljon megoldást találni a médiakoncentráció problémájára, valamint hogy mielőbb adjon ki közleményt a médián belüli pluralizmus védelméről és a tagállamokban tapasztalható médiakoncentrációról, továbbá hogy késlekedés nélkül egészítse ki a szabályozási keretet a kérdéskörről szóló, a Szerződésekben egyértelműen fellelhető jogalapon nyugvó irányelvre irányuló javaslat benyújtásával,

D. mivel vannak arra utaló jelek, hogy több tagállamban is veszélybe került a médiapluralizmus; mivel a Freedom House a sajtószabadságról kiadott jelentésében Olaszországot a 73. helyre sorolta, és a helyzet kritikusságára hívta fel a figyelmet Romániában és Bulgáriában is; mivel az olasz hatóságokhoz, és az olasz országos sajtószövetséghez intézett szeptember 20-i levelében az EBESZ médiaszabadságért felelős főképviselője is aggodalmát fejezte ki az Olaszországban kialakult helyzet miatt,

E. mivel az elmúlt néhány hónapban egyre aggasztóbbá vált az olasz miniszterelnök médiatulajdona, illetve a jelentősebb közszolgálati és magán tömegtájékoztatási eszközök feletti politikai ellenőrzése, valamint a hirdetési források elosztása felett általa gyakorolt ellenőrzés miatt kialakult tartós összeférhetetlenség, mivel a kormány súlyos mértékben beavatkozik a köztelevízió működésébe, különösen a műsortervezésbe, valamint az igazgatók, szerkesztők és újságírók kinevezésébe, ezáltal negatív hatást gyakorolva a médiapluralizmusra, ahogyan azt a legnagyobb olasz médiafigyelő intézet, a paviai Médiafigyelő Központ megállapította; mivel az olasz miniszterelnök bírósági keresetet nyújtott be több olasz és európai sajtótermék ellen, és a közelmúltban felkérte az Európai Bizottság szóvivőit, hogy ne adjanak tájékoztatást,

1.  meg van győződve arról, hogy annak szabadsága, hogy a hatóságok beavatkozása vagy nyomása nélkül szerezzünk vagy tegyünk közzé információkat, az Európai Unió egyik alapvető elve és a demokrácia alapeleme, csakúgy, mint a médiapluralizmus, ahogyan azt az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikke is kimondja; ismételten rámutat, hogy az Európai Unió politikai és jogi szempontból is tartozik állampolgárainak azzal, hogy hatáskörén belül biztosítja ezen jogok tiszteletben tartását;

2.  úgy véli, hogy a politikai, gazdasági és médiahatalom összeférhetetlensége és az állami és magánmédia fölött gyakorolt közvetlen vagy közvetett ellenőrzés jelentette anomáliát orvosolni kell, és hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban biztosítani kell az állami üzemeltetők függetlenségét és beavatkozástól mentes működését;

3.  különösen aggódik az olaszországi helyzet miatt, és úgy véli, hogy ez egész Európára hatással lehet, és amennyiben az EU válasz nélkül hagyja a történteket, az kikezdi az általa külkapcsolatokban és a csatlakozási folyamatokban képviselt, emberi jogi követelményekkel kapcsolatos álláspont hitelességét;

4.  sajnálatát fejezi ki az olasz kormányhatóságok által olasz és európai lapokra irányuló nyomásgyakorlás és megfélemlítés miatt; támogatja az EBESZ képviselőjének az olasz hatóságokhoz intézett felhívását, hogy hagyjanak fel a nyomásgyakorlással, és indokolatlannak ítél minden, a közszolgálati televíziós műsorszolgáltatás ellenőrzését célzó, a tájékozódás szabadságába történő hatósági beavatkozást;

5.  ebben az összefüggésben megerősíti, hogy a médiapluralizmusról és médiakoncentrációról szóló uniós szabályozási keret még mindig nem kielégítő, és ezért az Európai Uniónak sürgősen érvényesítenie kellene a belső piac, az audiovizuális politika, a piaci verseny, a hírközlés, az állami támogatások, a közszolgálati kötelezettségek és az alapvető jogok terén a vonatkozó politikák kapcsán rá ruházott hatásköröket azért, hogy a tagállamok számára a tájékozódás szabadsága és a megfelelő szintű médiapluralizmus biztosítása és előmozdítása érdekében legalább minimumkövetelményeket határozzon meg; ennek kapcsán arra kéri a Bizottságot, hogy mérje fel a médiatrösztök által Olaszországban, illetve a médiakoncentráció által az Európai Unióban jelentett veszélyt;

6.  arra ösztönzi a Bizottságot, hogy – miután egy közleményben a tájékoztatás pluralizmusa és a közszolgálati média függetlensége mértékének megállapítására alkalmas megfelelő mutatókat határozott meg – sürgősen készítse el egy, a médiakoncentrációról és a pluralizmus védelméről szóló irányelv tervezetét, amit a Parlament már többször kért, és amit maga a Bizottság már bejelentett;

7.  megbízza illetékes bizottságait és az Alapjogi Ügynökséget, hogy kövessék nyomon az ügyet, és tegyenek jelentést a plenáris ülésnek az információszabadság, a médiakoncentráció és a médiapluralizmus európai unióbeli helyzetéről;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek, valamint az Alapjogi Ügynökségnek és az EBESZ-nek.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0459.

(2)

HL C 104. E, 2004.4.30., 1026. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat