Procedure : 2009/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0095/2009

Indgivne tekster :

RC-B7-0095/2009

Forhandlinger :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0058

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 179kWORD 98k
21.10.2009
PE428.703v01-00}
PE428.704v01-00}
PE428.706v01-00}
PE428.717v01-00} RC1
 
B7-0095/2009}
B7-0096/2009}
B7-0098/2009}
B7-0109/2009} RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

til erstatning af beslutningsforslag af:

PPE (B7‑0095/2009)

ALDE (B7‑0096/2009)

S&D (B7‑0098/2009)

ECR (B7‑0109/2009)


om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd


Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Adrian Severin for S&D-Gruppen
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd, 5. juni 2008 om topmødet mellem EU og USA og 26. marts 2009 om de transatlantiske forbindelser efter valget i USA,

–   der henviser til resultaterne af topmødet mellem EU og USA i Prag den 5. april 2009,

–   der henviser til den fælleserklæring og den statusrapport, der blev vedtaget under det tredje møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd den 16. oktober 2008, og til fælleserklæringen, der blev vedtaget under den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Prag i april 2009,

–   der henviser til rapporten fra FN’s undersøgelsesmission om Gaza-konflikten under ledelse af dommer Goldstone, der blev offentliggjort den 15. september 2009,

–   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf,

–   der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. september 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union bifalder, at den nye amerikanske regering er indstillet på at samarbejde på internationalt plan, og at der vil ske en styrkelse af forbindelserne mellem EU og USA, der er en hjørnesten i EU's eksterne politikker,

B.  der henviser til, at EU og USA har en strategisk rolle, hvad angår de globale økonomiske udfordringer, eftersom deres bruttonationalprodukt (BNP) udgør mere end halvdelen af det globale BNP, og de to partnere har verdens største bilaterale handels- og investeringspartnerskab, der udgør næsten 40 % af verdenshandelen,

C. der henviser til, at EU og USA endvidere har fælles politiske interesser og et fælles ansvar på den internationale politiske scene for at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og stabilitet og for at imødegå de forskellige globale farer og udfordringer såsom spredning af atomvåben, terrorisme, klimaændringer, energisikkerhed, udvikling af kulstoffattige økonomier, udryddelse af fattigdom og opfyldelse af andre 2015-mål,

D. der henviser til, at arbejdet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) nødvendigvis må videreføres for at nå målet om et reelt integreret transatlantisk marked i 2015 ved at mindske handelsbarrierer, et mål, som det er af afgørende betydning at nå for at sætte fornyet skub i den økonomiske vækst og skabe et opsving,

E.  der henviser til, at en vellykket afslutning på Doha-udviklingsrunden nødvendigvis kræver fælles europæisk-amerikansk lederskab,

F.  der henviser til, at det er vigtigt, at de lovgivende myndigheders rolle på behørig vis afspejles i TEC-processen, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til Europa-Parlamentets prioriteter,

G. der henviser til, at EU og USA kommer til at opleve en stigning i det globale energiforbrug og krav om at gennemføre globale forpligtelser – der skal vedtages i København – med henblik på at bekæmpe klimaændringer; der henviser til, at de nye standarder og foranstaltninger til forøgelse af energieffektiviteten hverken bør skabe nye hindringer for den transatlantiske handel eller forringe sikkerheden af fissilt materiale,

H. der henviser til, at Lissabontraktatens udenrigspolitiske instrumenter vil gøre det muligt for EU at spille en langt større og mere kohærent rolle i international sammenhæng,

I.   der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise hurtigt har udviklet sig til en jobkrise med alvorlige sociale konsekvenser; der henviser til, at de transatlantiske partnere har et fælles ansvar for at løse problemerne forbundet med den sociale dimension af den økonomiske krise,

J.   der henviser til, at de seneste undersøgelser, såsom Transatlantic Trends 2009 udarbejdet af the German Marshall Funds, viser, at der er en hidtil uset støtte blandt EU-borgere til den amerikanske regering, hvilket giver grundlag for en genoplivning af forbindelserne mellem EU og USA,

Topmødet mellem EU og USA

1.  bekræfter, at forbindelserne mellem EU og USA er det vigtigste strategiske partnerskab for EU, og understreger betydningen af, at EU og USA’s regering intensiverer deres strategiske dialog, samarbejde og koordination, når de tager fat på globale udfordringer og regionale konflikter; opfordrer Kommissionen til efter topmødet at forelægge en meddelelse om et strategisk partnerskab mellem EU og USA;

2.  opfordrer begge partnere til at fremme respekt for menneskerettighederne i verden som en central del af deres politik; understreger behovet for en omfattende koordinering af et forebyggende krisediplomati; opfordrer den amerikanske regering til at ratificere og tiltræde Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; gentager sin opfordring til at afskaffe dødsstraffen; opfordrer USA's regering til igen i fuldt omfang at overholde internationale retsstatsprincipper, standse alle udenretlige foranstaltninger og sætte en stopper for straffrihed for menneskerettighedskrænkelser;

3.  mener, at det er nødvendigt, at begge parter under topmødet mellem EU og USA bør påtage sig en førende rolle i gennemførelsen af G20-forpligtelserne; opfordrer derfor til samordning af den amerikanske reformpakke for den finansielle sektor og EU's aktuelle lovgivningsmæssige reformer, herunder strukturen for finansielt tilsyn, og opfordrer begge parter til at styrke deres samarbejde om modernisering af IMF;

4.  understreger betydningen af, at EU og USA samarbejder om indgåelsen af en international aftale på COP 15-mødet i København i december 2009 på grundlag af videnskabelige beviser og med passende international støtte inkluderet i finansieringen af imødegåelse af og tilpasning til klimaændringer i udviklingslande; opfordrer indtrængende EU-formandskabet til på topmødet mellem EU og USA at tilstræbe et ambitiøst tilsagn fra USA's side om at overholde internationale forpligtelser efter Kyoto og et samarbejde fra USA’s side om at fremme forbindelser mellem EU’s emissionshandelssystem og regionale eller føderale handelsordninger i USA;

5.  understreger, at Lissabontraktaten vil kræve en styrkelse af de institutionelle mekanismer i forbindelserne mellem EU og USA i tråd med Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2009;

6.  opfordrer EU og USA til på det kommende topmøde at enes om et styrket transatlantisk partnerskab, der skal tage de fælles globale udfordringer op, især hvad angår ikkespredning og nedrustning, terrorbekæmpelse, klimaændringer, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af pandemier og opnåelse af 2015-målene; understreger, at udviklingslandene ikke har forårsaget den internationale finansielle og økonomiske krise, men at de er uforholdsmæssigt hårdt ramt heraf;

7.  understreger NATO's betydning som fundamentet for den transatlantiske sikkerhed; mener, at den relevante udvikling inden for denne bredere sikkerhedsstruktur bør behandles i dialog med Rusland og de OSCE-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, for at forny den transatlantiske konsensus om sikkerhed;

8.  bifalder i den forbindelse Den Russiske Føderations og USA's beslutning om at føre forhandlinger om en ny, omfattende, juridisk bindende aftale til erstatning af traktaten om reduktion af strategiske våben (START), der udløber i december 2009, og præsident Obamas og præsident Medvedevs undertegnelse af et fælles aftalememorandum vedrørende en opfølgningsaftale til START-1 i Moskva den 6. juli 2009;

9.  glæder sig over den amerikanske præsidents bekendtgørelse af, at han vil fremme ratificeringen af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT); opfordrer Rådet til at bidrage positivt og proaktivt til forberedelserne til den næste NPT-gennemgangskonference i 2010 i tæt samarbejde med USA og Rusland;

10. understreger, at uvished omkring arten af det iranske atomprogram bringer ikke-spredningssystemet og stabiliteten i regionen og verden i fare; tilslutter sig målsætningen om at nå frem til en forhandlingsløsning sammen med Iran ud fra den tosidede strategi med dialog og sanktioner koordineret med andre medlemmer af Sikkerhedsrådet og Det Internationale Atomenergiagentur;

11. er foruroliget over den seneste atomprøvesprængning foretaget af Den Demokratiske Folkerepublik Kina og dennes forkastelse af FN’s resolution 1887; støtter ikke desto mindre USA's bilaterale tilgang inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne med henblik på fjernelse af kernevåben fra Den Koreanske Halvø;

12. noterer sig, at USA har opgivet sine oprindelige planer om et missilforsvarsskjold i Europa, og noterer sig USA’s nye planer; kræver en ny, global sikkerhedsorden omfattende navnlig EU, USA, Rusland og Kina;

13. gentager, at det er vigtigt, at begge parter i en ånd præget af tillid og åbenhed fremmer koordinerede strategier vedrørende deres politikker over for Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan; opfordrer indtrængende EU, USA, NATO og FN til at udtænke et nyt fælles strategisk koncept, som omfatter alle komponenterne i et internationalt engagement, idet de samtidig opfordrer alle nabolandene til at deltage i disse bestræbelser for at opnå regional stabilitet;

14. mener ikke, at det første møde, som præsident Obama var vært for den 23. september 2009 mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske regeringschef Mahmoud Abbas, levede op til de forventede målsætninger; bekræfter, at en vellykket fredsproces for Mellemøsten er en af de væsentligste prioriteter for EU og USA, og opfordrer EU og USA til i fællesskab at fremme aktiv intervention fra Kvartettens side i en søgen efter et fælles grundlag som basis for en fredelig løsning med det mål at nå frem til en tostatsløsning med en uafhængig, levedygtig palæstinensisk stat; opfordrer til, at man på topmødet undersøger mulige måder at række den arabiske verden en udstrakt hånd på; kræver en afslutning på den yderst vanskelige humanitære situation i Gazastriben; beklager Hamas' rolle, for så vidt angår begrænsning af den personlige frihed og menneskerettigheder;

15. ønsker, at de to parter på topmødet enes om, at en vellykket afslutning på Doha-runden bør omfatte foranstaltninger til at undgå ustabilitet i landbrugspriserne og fødevaremangel; opfordrer lederne til ikke at glemme de endelige udviklingsmål for denne runde og til at opfylde deres forpligtelse om at bruge 0,7 % af deres BNP på udviklingssamarbejde; betoner behovet for at tage hensyn til de ændringer, der allerede er gennemført med de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, og håber, at der vil blive gennemført tilsvarende ændringer af den amerikanske landbrugslovgivning; minder om udviklingen i sager, hvori der tidligere har hersket konflikt, som f.eks. sagerne om hormonoksekød, klorkyllinger og godkendelse af nogle genmodificerede produkter; er overbevist om, at de spørgsmål, som berører samhandelen med landbrugsvarer, gennem en vedvarende dialog kan håndteres effektivt, før de forelægges tvistbilæggelsesorganerne i WTO;

16. noterer sig tanken om at etablere et transatlantisk energiråd; understreger på det kraftigste, at det kun bør beskæftige sig med entydigt udenrigs– eller sikkerhedspolitiske aspekter af dette område, og at det fremover bør integreres i Det Transatlantiske Politiske Råd, samt at Det Transatlantiske Økonomiske Råd bør tage sig af den generelle energipolitik;

17. glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for hele EU og behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; kritiserer den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give ESTA-tilladelser til EU-borgere som et tilbageskridt og anmoder Kommissionen om at behandle dette spørgsmål, herunder også muligheden for at indføre gensidighed, som en prioriteret sag over for de amerikanske myndigheder;

18. opfordrer USA til at muliggøre fuldstændig og effektiv gennemførelse af første fase af luftfartsaftalen mellem EU og USA og aftalen mellem EU og USA om luftfartssikkerhed; minder både Kommissionen og de amerikanske myndigheder om, at manglende indgåelse af en aftale om anden fase kan medføre, at aftalen om første fase opsiges af nogle medlemsstater; opfordrer USA til at afholde sig fra enhver foranstaltning, der modvirker et styrket samarbejde, f.eks. foranstaltningerne vedrørende udenlandske reparationsværksteder, antitrust-fritagelser og luftfartsselskabers nationalitet, som er nævnt i beslutning 915 vedtaget af Repræsentanternes Hus;

Mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og styrkelse af dette råd

19. understreger, at et tættere transatlantisk partnerskab med henblik på etableringen af et transatlantisk marked baseret på princippet om en social markedsøkonomi inden 2015 er et afgørende instrument i forbindelse med udformningen af globaliseringen og håndteringen af den globale økonomiske og sociale krise; påpeger, at flere af de såkaldte ikke-toldmæssige handels- og investeringsbarrierer, som Det Transatlantiske Økonomiske Råd opfordres til at fjerne, udspringer af bevidste aktiviteter fra lovgivningsorganers side og har til formål at fremme sociale, sundhedsrelaterede, kulturelle eller miljømæssige mål og derfor ikke må fjernes, uden at der vedtages en tilsvarende retsakt;

20. anmoder Kommissionen om at udarbejde en detaljeret køreplan over eksisterende hindringer for opnåelsen af dette mål; minder om den undersøgelse, som Europa-Parlamentet godkendte og finansierede i sit budget for 2007; under sig over, hvorfor Kommissionen indtil videre ikke har offentliggjort nogen af disse dokumenter på trods af Europa-Parlamentets gentagne anmodninger herom; fastsætter den 15. november 2009 som sidste frist for at indgive dem til offentliggørelse;

21. mener, at transatlantisk samarbejde om energieffektivitet og -teknologi (herunder ’grøn energi’) og om områder inden for energiregulering kan behandles i Det Transatlantiske Økonomiske Råd; insisterer på, at transatlantisk samarbejde om energisikkerhed bør være et af de centrale spørgsmål, der skal behandles regelmæssigt i Det Transatlantiske Politiske Råd, hvis oprettelse blev foreslået af Europa-Parlamentet i dets beslutning af 26. marts 2009;

22. mener, at det transatlantiske økonomiske samarbejde skal gøres mere ansvarligt, gennemsigtigt og forudsigeligt, og at mødeplaner, dagsordener, køreplaner og statusrapporter bør offentliggøres regelmæssigt og omgående gøres tilgængelige på et websted; foreslår, at der afholdes en årlig drøftelse om opnåede fremskridt i forbindelse med emner, der diskuteres i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, samt om dets struktur;

23. mener ikke desto mindre, at indvirkningen på kommercielle aktiviteter af foranstaltninger, der er truffet af regeringer i denne forbindelse på områder såsom standarder for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, biometriske specifikationer, luftfartssikkerhed, rejsedokumentation og udveksling af passageroplysninger, ikke bør forsømmes af Det Transatlantiske Økonomiske Råd;

Betydningen af den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råd

24. opfordrer på ny EU's og USA's ledere og TEC’s medformænd til at tage hensyn til den altafgørende rolle, som lovgiverne spiller for TEC’s succes; opfordrer dem indtrængende til fuldt ud og direkte at inddrage repræsentanter for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, eftersom de lovgivende forsamlinger deler ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med mange af Det Transatlantiske Økonomiske Råds beslutninger med deres respektive udøvende magt;

25. mener, at det er vigtigt at sikre, at de mest relevante medlemmer af Kongressen og Europa-Parlamentet inddrages i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger og Det Transatlantiske Økonomiske Råds proces med henblik på at forhindre lovgivning med en utilsigtet indvirkning på transatlantisk handel og investering; håber, at den nye aftale kan opgradere den nuværende transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger til en transatlantisk interparlamentarisk forsamling i henhold til Europa-Parlamentets anbefalinger i dets beslutning af 26. marts 2009;

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og den økonomiske og finansielle krise

26. glæder sig over, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd rådgives af en række interessenter, herunder repræsentanter for erhvervslivet, og anmoder om, at repræsentanter for fagforeningsbevægelsen på begge sider af Atlanten får en lignende rolle, således at den sociale dimension integreres fuldt ud; opfordrer til, at formændene for den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog og den kommende transatlantiske energidialog optages i gruppen af rådgivere; mener imidlertid, at deres rådgivende rolle skal adskilles fra den amerikanske Kongres og Parlaments lovgivende rolle;

27. Understreger Det Transatlantiske Økonomiske Råds rolle med hensyn til at fremme og sikre koordinerede lovgivningsmæssige initiativer fra USA's og EU's side til bekæmpelse af krisen, navnlig hvad angår alternative investeringsfonde, finansmarkedsinfrastruktur (især hvad angår markeder for over-the-counter-derivater (OTC)), kapitalkrav, skattely og grænseoverskridende insolvensbehandling; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at undersøge koordinationen af og bedste praksis for aflønningspolitik for finansielle institutioner, således at det sikres, at aflønning baseres på langsigtede resultater, og at risici således reduceres;

28. understreger, at risikoen for en ny finanskrise ikke er overstået; understreger i denne forbindelse, at samordnede makroøkonomiske politikker er af afgørende betydning for et bæredygtigt globalt økonomisk genopsving og for bekæmpelsen af den stigende arbejdsløshed;

29. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fastholde kravet om, at de amerikanske myndigheder tager hensyn til ændringerne i EU's direktiver om kapitalkrav ved gennemførelsen af Basel II-rammeaftalen; bifalder den amerikanske regerings forslag om at regulere alle over-the-counter-derivater og dens arbejde for at skabe et centralt clearingkontor for komplekse produkter og opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at undersøge mulighederne for at fremme en koordineret tilgang hvad angår behandling af de forskellige typer aktiver og selskaber samt ækvivalens mellem infrastrukturer;

30. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at de amerikanske myndigheder agerer i samklang med EU's lovgivning om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet) for at undgå regelarbitrage;

31. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at behandle spørgsmålet vedrørende institutioner, der er "for store til at krakke", og støtter G-20's forslag om "livstestamente"-nødplaner for systemisk vigtige grænseoverskridende institutioner; mener, at systemisk vigtige finansielle institutioner kunne være underlagt strengere oplysningskrav såsom begrænsninger af kommerciel fortrolighed, på samme måde som dominerende selskaber kan være det under EU’s konkurrencepolitik;

32. støtter G-20's krav om at fremskynde samordningen af regnskabsstandarder; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at tilskynde Financial Accounting Standards Board (FASB) og International Accounting Standards Board (IASB) til at nå til enighed om et samlet sæt af globale regnskabsstandarder af høj kvalitet og afslutte deres konvergensprojekt inden juni 2011; understreger, at IASB bør fortsætte sine forvaltningsreformer;

33. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at insistere på, at de amerikanske myndigheder overholder deres køreplan for krav om at anvende International Financial Reporting Standards (IFRS) inden for USA; minder om sin anmodning om, at SEC – indtil USA har vedtaget IFRS – anerkender IFRS, som EU har vedtaget, indtil der er truffet afgørelse om, at amerikanske brugere skal anvende IFRS som værende sidestillet med US GAAP; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme udvikling af en rapportering for multinationale grupper for de enkelte lande;

34. håber, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vil fremskynde ændringer i det amerikanske forsikringstilsyn, der vil gøre det muligt for EU at anerkende den amerikanske forsikringstilsynsordning som ækvivalent i forhold til betingelserne fastlagt i Solvens II-direktivet; er af den opfattelse, at initiativet til at etablere et forbundskontor for forsikring ville forbedre samarbejdet mellem EU og USA; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at de amerikanske myndigheder gør fremskridt inden for forsikringstilsyn på føderalt niveau ved om nødvendigt at adskille beskatning og andre spørgsmål fra det blotte tilsynsaspekt;

35. glæder sig over udvidelsen af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling (GFTEI) og ser det som et lovende skridt, at alle 87 lande i GFTEI er blevet enige om at vedtage OECD's standarder for udveksling af skatteoplysninger; opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at sikre, at EU og USA viser deres fælles globale lederskab ved at sikre, at de nødvendige incitamenter, herunder sanktioner, er på plads i marts 2010, og til hurtigt sammen med alle parter at gennemføre et peer review-program for at vurdere fremskridt, men mener, at denne ramme må styrkes med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse og svig; understreger, at automatisk information bør være standard i alle transnationale skattespørgsmål;

36. mener, at udvekslingen af bedste praksis vedrørende virksomhedernes sociale ansvar mellem USA og EU vil få betydelig indvirkning på virksomhedernes holdning til deres sociale ansvar og deres positive engagement i sociale og miljømæssige spørgsmål; mener, at der i forbindelse med lovgivningssamarbejde bør tages hensyn til skærpelsen af EU's lovgivning vedrørende kapitalkravsdirektivet, især aflønningspolitikken i den finansielle sektor;

37. glæder sig over, at G20-landenes stats- og regeringschefer enedes om at arbejde hen imod en international ramme for en afgift på finansielle transaktioner;

 

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og intellektuel ejendomsret

38. opfordrer det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme strategisk transatlantisk samarbejde om beskyttelse af intellektuel ejendom med fuld respekt for borgernes grundlæggende og civile rettigheder; understreger, at udbredelsen af teknologier ikke må forvride systemet til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, der garanterer muligheden for at tage finansielle og forretningsmæssige risici, som innovationsprocessen indebærer;

39. minder Det Transatlantiske Økonomiske Råd om, at informationssamfundet er en afgørende søjle i det transatlantiske økonomiske område, der bygger på adgang til viden og en ny model for beskyttelse og udveksling af digitalt indhold i overensstemmelse med proportionalitet;

Det Transatlantiske Økonomiske Råd og forbrugerbeskyttelse

40. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme en fælles indsats for at sikre, at tredjelande, navnlig Kina, skærper deres produktionsstandarder, så de opfylder EU's og USA's sikkerhedskrav, især for legetøj, og for at sikre en effektiv håndhævelse på begge sider af Atlanten af lovgivningen omkring produktsikkerhed, især legetøj, samt en udbygning af de nationale inspektioner;

41. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe mere omfattende og effektive internationale samarbejdsordninger om håndhævelse inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd for at knytte EU's RAPEX-varslingssystem om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder sammen med det det tilsvarende system, der anvendes af det amerikanske udvalg om forbrugerbeskyttelse, og at skabe sammenhæng mellem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og de amerikanske myndigheders netværk;

42. foreslår, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd vedtager indførelsen af et bindende samarbejdsinstrument med henblik på at strukturere og gøre det lettere at udveksle informationer om produktsikkerhed og at udarbejde et fælles program for samarbejdsforanstaltninger;

43. opfordrer Kommissionen til, med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmødet mellem EU og USA, at intensivere sit arbejde med den stærkt forsinkede bilaterale samarbejdsaftale om håndhævelse, hvorved håndhævelsen udvides til også at omfatte USA inden for rammerne af EU's forordning om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og den amerikanske lov Safe Web Act;

44. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med sine amerikanske modparter om at give Det Transatlantiske Økonomiske Råd mulighed for at undersøge muligheder for at styrke forbrugerbeskyttelsen under behørig hensyntagen til forbrugernes digitale rettigheder samt for at samarbejde om regler for defekte varer;

Bilateral handel - toldområdet, markedsovervågning og handelssikkerhed

45. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme styrkelsen af samarbejdet mellem EU's og USA’s toldvæsener og markedstilsynsmyndigheder for at forhindre farlige produkter, især farligt legetøj, i at nå ud til forbrugerne;

46. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at give udtryk for EU’s bekymring over USA’s unilaterale lovgivningsmæssige foranstaltning om 100 % scanning af alle skibscontainere, der skal ind i USA, som blev vedtaget af den amerikanske kongres; mener, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd med fordel kunne organisere seminarer i Bruxelles og Washington om spørgsmålet om 100 % scanning, så der kan skabes dybere forståelse mellem de lovgivende myndigheder i EU og USA og lettere nås frem til en tidlig og gensidigt acceptabel løsning på dette problem; opfordrer Kommissionen til med henblik på det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at vurdere, hvor store de potentielle omkostninger ved denne foranstaltning vil være for virksomhederne og EU’s økonomi samt den potentielle indvirkning på toldoperationerne;

47. er fast besluttet på fortsat at opfordre de amerikanske lovgivende myndigheder – og opfordrer Kommissionen til at gøre det samme i Det Transatlantiske Økonomiske Råd – til at genoverveje forpligtelsen til 100 % scanning af containere og til at udvikle et samarbejde med USA baseret på risikoforvaltning, herunder gensidig anerkendelse af EU’s og USA’s handelspartnerskabsprogrammer, i overensstemmelse med Verdenstoldorganisationens ramme for standarder (SAFE);

Gensidig anerkendelse og standardisering

48. opfordrer Kommissionen til i lyset af det kommende møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd at arbejde på vedtagelsen af procedurer for gensidig anerkendelse af overensstemmelseserklæringer for produkter, der underlægges obligatorisk tredjepartskontrol, navnlig for så vidt angår informations- og kommunikationsteknologi og elektrisk udstyr, at insistere på gensidig anerkendelse af lovfæstede måleenheder, især accept af udelukkende metriske angivelser på varer fra EU i USA, at undersøge standardiseringsmuligheder sammen med de amerikanske myndigheder, at etablere rundbordsdrøftelser om standarder med fokus på innovative løsninger og at foretage international koordinering;

Miljø- og folkesundhedsspørgsmål

49. finder det yderst vigtigt at indlede en dialog inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd om nye fødevarer og anvendelsen af nye teknologier i fødevareproduktionen; understreger bekymringerne omkring kloning inden for dyreavl;

50. glæder sig over, at den amerikanske regering har erkendt behovet for at ændre sin lovgivning om kontrol med giftige stoffer; opfordrer EU og USA til at samarbejde om at etablere en reguleringsordning i USA, som vil medføre et beskyttelsesniveau svarende til REACH;

Energi, industri og videnskab

51. slår til lyd for, at der inden for Det Transatlantiske Økonomiske Råd samarbejdes om alle spørgsmål, der vedrører de lovgivningsmæssige rammer for industrier i overensstemmelse med fremgangsmåden i EU's "Small Business Act" - tænk småt først – når det overvejes at indføre lovgivning med transatlantiske virkninger;

52. tilskynder Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at etablere et samarbejde med henblik på at nå frem til en fælles energistrategi, der støtter diversificering og fremmer en miljøeffektiv økonomi, for at øge forsyningssikkerheden og opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at medvirke til at finde konvergerende bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer;

53. opfordrer indtrængende Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at fremme samarbejdet inden for forskning, så potentialet i den udvidede aftale mellem EU og USA om videnskab og teknologi kan udnyttes fuldt ud;

International handel

54. mener, at adgang til tredjelandes markeder er et fælles anliggende og en fælles interesse for både EU og USA; er overbevist om, at Det Transatlantiske Økonomiske Råd kan spille en væsentlig rolle ved at stimulere EU og USA til at finde frem til en fælles indfaldsvinkel for deres respektive handelsforbindelser med tredjelande; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at arbejde på at sikre, at USA og EU i højere grad vælger en fælles indfaldsvinkel til nye frihandelsaftaler, således der kan ske en harmonisering af sådanne aftaler, herunder af sociale standarder og miljøstandarder;

55. opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at tage lovgivningsrammen og de tekniske standarder op til behandling for at rette op på uklare juridiske forhold og i denne forbindelse overveje spørgsmål om kontrakter, forpligtelser og juridisk sikkerhed i USA;

Retligt samarbejde og politisamarbejde samt visumsamarbejde

56. håber, at der på det ministermøde mellem EU og USA, der er fastsat til den 28. oktober 2009 i Washington DC, vil blive vedtaget en fælles erklæring om politisamarbejde og retligt samarbejde, som navnlig omfatter internetsikkerhed,

57. erindrer om, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme, og på, at det er overbevist om nødvendigheden af at finde den rette balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder samtidig med, at der sikres den største respekt for privatlivets fred og databeskyttelse; understreger, at nødvendighed og proportionalitet er centrale principper, uden hvilke kampen mod terrorisme aldrig vil blive effektiv;

58. mener, at en sund retlig og politisk ramme er nødvendig for et solidt samarbejde mellem EU og USA i spørgsmål om retfærdighed, frihed og sikkerhed, og at et stærkere partnerskab med en parlamentarisk og demokratisk dimension er afgørende for en effektiv imødegåelse af fælles udfordringer som f.eks. terrorisme og organiseret kriminalitet, uden at dette berører de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde, håndtering af migrationsstrømme, beskyttelse af retten til at søge asyl og fremme af fri bevægelighed uden visumpligt for alle bona fide-borgere mellem de to områder;

59. minder i denne forbindelse om, at Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, og at alle overførsler af personoplysninger fra EU til tredjelande i sikkerhedsøjemed bør ske med respekt for proceduremæssige garantier og retten til et forsvar og under overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt plan og EU-plan;

60. erindrer om, at artikel 4 i den transatlantiske aftale mellem EU og USA om retshjælp, som træder i kraft den 1. januar 2010, indeholder bestemmelser om nationale myndigheders adgang til bestemte finansielle oplysninger efter anmodning og kan udgøre et mere velegnet retsgrundlag for overførsel af SWIFT-data end den foreslåede midlertidige aftale;

61. bemærker, at der er forhandlinger i gang om indgåelse af en midlertidig aftale om overførsel af sådanne data mellem EU og USA, at denne aftale i kraft af en ophørsklausul ville gælde for en overgangsperiode på højst tolv måneder, og at udformningen af en ny aftale, forhandlet på plads med forbehold for den procedure, der skal følges i henhold til Lissabontraktaten, må ske under fuld inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og sikre opfyldelse af betingelserne i punkt 3 i Parlamentets beslutning af 17. september 2009;

                                                      ****

62. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA’s kongres, formændene for den transatlantiske dialog mellem de lovgivende forsamlinger samt Det Transatlantiske Økonomiske Råds formænd og dets sekretariat.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik