Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0095/2009Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0095/2009

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

21.10.2009

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7‑0095/2009)
ALDE (B7‑0096/2009)
S&D (B7‑0098/2009)
ECR (B7‑0109/2009)

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle, Werner Langen för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Adrian Severin för S&D-gruppen
Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen


Förfarande : 2009/2697(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0095/2009

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 8 maj 2008 om det transatlantiska ekonomiska rådet, av den 5 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Förenta staterna och av den 26 mars 2009 om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet,

–   med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Förenta staterna som hölls den 5 april 2009 i Prag,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet och framstegsrapporten som antogs vid det transatlantiska ekonomiska rådets tredje möte den 16 oktober 2008 och det gemensamma uttalande som antogs vid den transatlantiska lagstiftardialogens möte i april 2009 i Prag,

–   med beaktande av rapporten från FN:s informationsuppdrag om Gazakonflikten under ledning av domare Goldstone, utgiven den 15 september 2009,

–   med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism,

–   med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om G20-toppmötet i Pittsburgh den 24 och 25 september 2009,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen välkomnar den amerikanska regeringens samarbetsvilliga inställning på det internationella området och en förstärkning av förbindelserna mellan EU och Förenta staterna, vilka är en hörnsten i EU:s externa politik.

B.  EU och Förenta staterna spelar en strategisk roll när det gäller de globala ekonomiska utmaningarna eftersom deras bruttonationalprodukt utgör mer än hälften av den globala bruttonationalprodukten, och de två parterna har världens starkaste bilaterala handels- och investeringspartnerskap, som står för nästan 40 procent av världshandeln.

C. EU och Förenta staterna har också gemensamma politiska intressen och delar ansvaret på det globala politiska planet för att främja fred, respekten för mänskliga rättigheter och stabilitet samt för att ta itu med olika globala faror och utmaningar, såsom spridning av kärnvapen, terrorism, klimatförändringen, en tryggad energiförsörjning och utveckling av ekonomier med låga koldioxidutsläpp samt utrotning av fattigdom och uppfyllandet av andra millennieutvecklingsmål.

D. Arbetet inom det transatlantiska ekonomiska rådet måste fortsätta mot målet att uppnå en integrerad transatlantisk marknad senast 2015 genom att minska handelshinder, och vars uppnående kommer att vara avgörande för att få igång den ekonomiska tillväxten och inleda återhämtningen.

E.  Vidare behövs ett gemensamt ledarskap mellan EU och Förenta staterna för att man med framgång ska kunna slutföra Dohautvecklingsrundan.

F.  Det är viktigt att lagstiftarnas roll återspeglas korrekt i det transatlantiska ekonomiska rådets arbete, och att Europaparlamentets prioriteringar i tillräckligt hög grad tas i beaktande.

G. EU och Förenta staterna kommer att konfronteras med ökande global energikonsumtion och behovet av att genomföra de globala åtagandena för att bekämpa klimatförändringar som man ska komma överens om i Köpenhamn, och de nya standarderna och åtgärderna för att öka energieffektiviteten bör varken skapa nya hinder för den transatlantiska handeln eller minska säkerheten när det gäller klyvbara material.

H. De utrikespolitiska instrumenten i Lissabonfördraget kommer att möjliggöra för EU att kunna spela en starkare och mer sammanhängande roll på internationell nivå.

I.   Ekonomi- och finanskrisen har snabbt utvecklats till en sysselsättningskris med allvarliga sociala följder, och de transatlantiska parterna delar ansvaret för att ta itu med den sociala dimensionen av den ekonomiska krisen.

J.   Nyligen gjorda undersökningar, till exempel Transatlantic Trends 2009 av German Marshall Funds, visar att unionsmedborgarnas stöd till den amerikanska regeringen är starkare än någonsin, vilket ger en grund för förbättrade förbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

Toppmötet mellan EU och Förenta staterna

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att relationen mellan EU och Förenta staterna är det viktigaste strategiska partnerskapet för EU, och framhåller hur viktigt det är att EU och den amerikanska regeringen fördjupar sin strategiska dialog, sitt samarbete och sin samordning vid hanteringen av globala utmaningar och regionala konflikter. Parlamentet uppmanar kommissionen att efter toppmötet lägga fram ett meddelande om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Förenta staterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att, som en viktig del i deras politik, främja respekten för mänskliga rättigheter världen över. Parlamentet betonar behovet av intensiv samordning av diplomatiska insatser för att förebygga och bemöta kriser. Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att ratificera och ansluta sig till Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen. Parlamentet upprepar sitt krav på ett avskaffande av dödsstraffet, och uppmanar den amerikanska regeringen att helt följa de internationella normerna för ett rättssamhälle, och att upphöra med alla utomrättsliga åtgärder och få ett slut på straffriheten i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

3.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att båda parter vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna tar på sig en ledande roll när det gäller genomförandet av åtagandena från G20-mötet. Parlamentet efterlyser därför samordning mellan det amerikanska reformpaketet för finanssektorn och EU:s aktuella lagstiftningsreformer, inbegripet finanstillsynsstrukturen, och uppmanar båda partner att förstärka sitt samarbete för en modernisering av Internationella valutafonden.

4.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att EU och Förenta staterna samarbetar så att en internationell överenskommelse kan nås vid COP-15 i Köpenhamn i december 2009, baserad på vetenskapliga bevis och med tillräckligt internationellt stöd för att finansiera en motverkan av klimatförändringarna och en anpassning till dem i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap att vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna försöka få till stånd en ambitiös uppslutning från Förenta staternas sida kring internationella förpliktelser till följd av Kyoto-avtalet, och Förenta staternas samarbete när det gäller att främja kopplingar mellan EU:s system för handel med utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i Förenta staterna.

5.  Europaparlamentet betonar att när Lissabonfördraget väl träder ikraft bör de institutionella mekanismerna i förbindelserna mellan EU och Förenta staterna stärkas i linje med parlamentets resolution av den 26 mars 2009.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att nå en överenskommelse vid det kommande toppmötet om att stärka det transatlantiska partnerskapet för att ta itu med gemensamma globala utmaningar, särskilt när det gäller icke-spridning och nedrustning, terroristbekämpning, klimatförändringar, respekten för mänskliga rättigheter, bemötandet av pandemier och uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen. Parlamentet betonar att det inte var utvecklingsländerna som orsakade den globala finansiella och ekonomiska krisen, men att de drabbas av den i oproportionerligt stor omfattning.

7.  Europaparlamentet understryker att Nato måste utgöra hörnstenen i den transatlantiska säkerheten. De relevanta utvecklingslinjerna i denna bredare säkerhetsstruktur bör angripas i dialog med Ryssland och de OSSE-medlemsstater som inte är EU-medlemmar, i syfte att förnya det transatlantiska samförståndet i säkerhetsfrågor.

8.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang Ryska federationens och Förenta staternas beslut att inleda förhandlingar för att ingå ett nytt övergripande bindande avtal som ska ersätta fördraget om minskning av strategiska vapen (Start) som löper ut i december 2009, och Barack Obamas och Dmitri Medvedevs undertecknande i Moskva den 6 juli 2009 av en gemensam överenskommelse om ett nytt avtal som ersätter Start I-avtalet.

9.  Europaparlamentet välkomnar den amerikanske presidentens uttalande om att han kommer att driva arbetet med ratificeringen av fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Parlamentet uppmanar rådet att på ett positivt och aktivt sätt bidra till förberedelserna för nästa konferens om utvärdering av fördraget om icke-spridning av kärnvapen 2010, i nära samarbete med Förenta staterna och Ryssland.

10. Europaparlamentet understryker att osäkerheten kring Irans kärntekniska program äventyrar icke-spridningssystemet och stabiliteten i regionen och i världen. Parlamentet stöder målet att nå en framförhandlad lösning tillsammans med Iran med hjälp av den dubbla strategin med dialog och påföljder i samordning med andra medlemmar av FN:s säkerhetsråd och Internationella atomenergiorganet.

11. Europaparlamentet hyser oro över Nordkoreas senaste kärnsprängningar och landets förkastande av FN:s resolution 1887. Parlamentet stöder dock Förenta staternas strategi att föra en bilateral dialog, inom ramen för sexpartssamtalen, för att uppnå ett avskaffande av kärnvapen på Koreahalvön.

12. Europaparlamentet noterar att Förenta staterna har avstått från sina ursprungliga planer om ett antirobotsystem i Europa, och att nya planer har tagits fram. Parlamentet uppmanar till ett nytt globalt säkerhetssystem där framför allt EU, Förenta staterna, Ryssland och Kina ingår.

13. Europaparlamentet upprepar vikten av att båda parter i en anda av tillit och öppenhet främjar ett samordnat tillvägagångssätt i fråga om Iran, Irak, Afghanistan och Pakistan. Parlamentet uppmanar med kraft EU, Förenta staterna, Nato och FN att utarbeta ett nytt gemensamt strategikoncept som på ett detaljerat sätt integrerar de internationella åtagandena, och där samtliga grannländer uppmanas att delta i arbetet, i syfte att uppnå stabilitet i regionen.

14. Europaparlamentet anser inte att det första mötet mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska ledaren Mahmoud Abbas, som anordnades av president Obama den 23 september 2009, levde upp till förväntningarna. Parlamentet upprepar att framgång i fredsprocessen i Mellanöstern är en av de viktigaste prioriteringarna för EU och Förenta staterna, och uppmanar EU och Förenta staterna att gemensamt främja aktiva ingripanden från Mellanösternkvartetten i sökandet efter en gemensam grund för en fredlig uppgörelse i syfte att uppnå en tvåstatslösning med en självständig, livskraftig palestinsk stat. Parlamentet uppmanar toppmötet att undersöka hur man kan nå ut till Arabvärlden, och begär att den extremt svåra humanitära situationen i Gazaremsan får ett slut. Parlamentet beklagar Hamas delaktighet i att friheten begränsas och mänskliga rättigheter inte respekteras.

15. Europaparlamentet önskar att de båda parterna vid toppmötet kommer överens om att en framgångsrik avslutning på Doharundan bör innefatta åtgärder för att undvika instabila jordbrukspriser och livsmedelsbrist. Parlamentet uppmanar ledarna att inte glömma bort det slutliga utvecklingsmålet i denna runda och att leva upp till sitt åtagande att använda 0,7 procent av sin BNP för utvecklingssamarbete. Parlamentet betonar behovet av att ta hänsyn till de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och hoppas se liknande justeringar i Förenta staternas Farm Bill. Parlamentet påminner om utvecklingen i frågor där konflikt tidigare förekom, exempelvis fallet med hormoner i biffkött, kloridkycklingar och tillstånd för vissa genmodifierade produkter. Genom en fortlöpande dialog kan man ta itu med frågor som påverkar den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter innan frågorna hamnar vid Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan.

16. Europaparlamentet noterar tanken på att skapa ett transatlantiskt energiråd, men understryker med kraft att detta endast bör arbeta med de klart utrikes- och säkerhetspolitiska aspekterna av denna fråga och att det i framtiden bör integreras i det transatlantiska ekonomiska rådet, som bör hantera den övergripande energipolitiken.

17. Europaparlamentet välkomnar att programmet för viseringsundantag nyligen utökats till att omfatta ytterligare sju EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar emellertid med kraft Förenta staterna att upphäva viseringsreglerna för de återstående medlemsstaterna och att behandla alla unionsmedborgare lika och på grundval av fullständig ömsesidighet. Europaparlamentet kritiserar planerna på att införa administrativa avgifter för att ge unionsmedborgare Esta-tillstånd som ett steg i fel riktning, och uppmanar kommissionen att behandla denna fråga med prioritet i samtalen med den amerikanska regeringen, inbegripet möjligheten att införa ömsesidighet.

18. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna att tillåta att det första luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna och luftfartssäkerhetsavtalet mellan EU och Förenta staterna genomförs fullständigt och på ett effektivt sätt. Parlamentet påminner både Europeiska kommissionen och de amerikanska myndigheterna om att underlåtenhet att ingå ett andra avtal skulle kunna leda till att det första avtalet sägs upp av vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att undvika åtgärder som går emot ett förstärkt samarbete, exempelvis de om utländska reparationsverkstäder, antitrustundantag och medborgarskap för lufttrafikföretag som omnämns i resolution 915 från representanthuset.

Det transatlantiska ekonomiska rådets möte och en förstärkning av detta råd

19. Europaparlamentet understryker att ett närmare transatlantiskt partnerskap inför uppnåendet av en transatlantisk marknad senast 2015, på grundval av principen om social marknadsekonomi, är ett centralt verktyg för att utforma globaliseringen och hantera de världsomfattande ekonomiska och sociala kriserna. Parlamentet påpekar att många av de icke-tariffära handels- och investeringshinder som det transatlantiska ekonomiska rådet har till uppgift att avlägsna har sin grund i medveten verksamhet i lagstiftande organ, med syfte att gynna sociala, hälsoanknutna, kulturella eller miljömässiga mål och att de således inte får avlägsnas utan motsvarande lagstiftning.

20. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en detaljerad översikt över befintliga hinder för att detta mål ska kunna uppnås. Parlamentet påminner om den undersökning som parlamentet godkände och finansierade i sin budget för 2007. Parlamentet undrar varför inget av dessa dokument hittills har lagts fram av kommissionen trots upprepade uppmaningar från Europaparlamentet att göra detta. Parlamentet begär att ett slutligt datum för framläggandet av dessa dokument ska offentliggöras senast den 15 november 2009.

21. Europaparlamentet anser att transatlantiskt samarbete om energieffektivitet och energiteknik (även miljövänlig energi) och om energiregleringsområden kan hanteras i transatlantiska ekonomiska rådet. Parlamentet insisterar på att transatlantiskt samarbete om energiförsörjning ska vara en av de viktiga frågor som tas upp regelbundet inom ramen för det transatlantiska politiska råd vars inrättande Europaparlamentet föreslog i sin resolution av den 26 mars 2009.

22. Europaparlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska samarbetet måste präglas av ökad ansvarsskyldighet, öppenhet och förutsägbarhet, och att mötesscheman, dagordningar, färdplaner och framstegsrapporter regelbundet bör offentliggöras och genast läggas ut på en webbsida. Parlamentet föreslår en årlig debatt om framsteg som gjorts i frågor som diskuterats i transatlantiska ekonomiska rådet samt om rådets struktur.

23. Icke desto mindre anser Europaparlamentet att transatlantiska ekonomiska rådet inte bör bortse ifrån att kommersiell verksamhet påverkas av åtgärder som vidtas av regeringar i detta sammanhang i frågor som normer för skydd av privatliv och uppgifter, biometriska specifikationer, luftfartssäkerhet, resehandlingar och utbyte av uppgifter som rör passagerarinformation.

Den transatlantiska lagstiftardialogens roll inom det transatlantiska ekonomiska rådet

24. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att de styrande i EU och Förenta staterna samt medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet ska beakta den avgörande roll som lagstiftarna spelar för att detta råd ska lyckas i sitt arbete. De styrande uppmanas med kraft att se till att involvera företrädarna för den transatlantiska lagstiftningsdialogen till fullo i det transatlantiska ekonomiska rådet, eftersom lagstiftarna delar ansvaret med sina respektive verkställande organ för att anta och se över många av det transatlantiska ekonomiska rådets beslut.

25. Europaparlamentet anser att man måste se till att de lämpligaste ledamöterna av Förenta staternas kongress och Europaparlamentet deltar i lagstiftardialogen och det transatlantiska ekonomiska rådets arbete, för att se till att ingen lagstiftning antas som ger oavsiktliga konsekvenser för den transatlantiska handeln och transatlantiska investeringar. Parlamentet hoppas att man genom det nya avtalet omvandlar den nuvarande transatlantiska lagstiftningsdialogen till en transatlantisk interparlamentarisk församling, enligt Europaparlamentets rekommendationer i resolutionen av den 26 mars 2009.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och den ekonomiska och finansiella krisen

26. Europaparlamentet välkomnar att det transatlantiska ekonomiska rådet bistås av ett antal intressenter, medräknat företrädare för affärslivet, och uppmanar till att företrädare för fackföreningsrörelsen på båda sidor av Atlanten ska ges en jämförbar roll, så att den sociala dimensionen integreras fullt ut. Parlamentet uppmanar ledarna för den transatlantiska arbetsmarknadsdialogen och den framtida transatlantiska energidialogen att delta i den rådgivande gruppen, men anser att man bör göra en åtskillnad mellan deras rådgivande roll och den amerikanska kongressens och parlamentets lagstiftande roll.

27. Europaparlamentet betonar att det transatlantiska ekonomiska rådets roll är att främja och garantera en samordnad lagstiftningsåtgärd från Förenta staterna och EU för att bemöta krisen, i synnerhet när det gäller alternativa investeringsfonder, finansmarknadsinfrastrukturer (särskilt OTC-marknaderna för derivat), kapitalkrav, skatteparadis och gränsöverskridande lösningar när det gäller insolvens. Parlamentet uppmanar transatlantiska ekonomiska rådet att granska samordningen av och bästa praxis när det gäller ersättningspolitiken för finansiella institutioner och att se till att ersättning grundas på långsiktiga resultat, varigenom man minskar exponeringen för risker.

28. Europaparlamentet påminner om att risken för en kreditåtstramning inte är över. Parlamentet betonar i detta sammanhang att en samordnad makroekonomisk är avgörande när det gäller att uppnå en hållbar återhämtning av världsekonomin och hantera den ökande arbetslösheten.

29. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att insistera på att Förenta staternas myndigheter beaktar ändringarna i EU:s direktiv om kapitalkrav i samband med genomförandet av Basel II-regelverket. Parlamentet välkomnar förslaget från Förenta staternas regering att reglera alla OTC-derivat och arbetet med att inrätta en central clearingorganisation för komplexa strukturerade produkter, samt uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att undersöka hur man ska främja ett samordnat tillvägagångssätt i fråga om behandling av tillgångsslag och likvärdighet i fråga om såväl bolag som infrastruktur.

30. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter tar hänsyn till EU:s direktiv om alternativa fondförvaltare, så att regleringsarbitrage ska kunna undvikas.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att ta upp frågan om institutioner som är ”alltför stora för att få gå i konkurs” och stöder G20-förslagen om katastrofinsatsplaner för gränsöverskridande institutioner som är viktiga för hela systemet. Parlamentet anser att finansinstitutioner som är viktiga för hela systemet skulle kunna omfattas av striktare krav på vad de måste offentliggöra, till exempel i form av begränsningar för vad slags information som ska anses som affärshemligheter, på samma sätt som företag med en dominerande ställning kan komma att omfattas av EU:s konkurrenspolitik.

32. Europaparlamentet ställer sig bakom uppropet från G20 om att påskynda införandet av enhetliga redovisningsstandarder. Parlamentet begär att det transatlantiska ekonomiska rådet ska uppmana Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Board (IASB) att komma överens om en enhetlig uppsättning globala redovisningsstandarder av god kvalitet och slutföra sitt konvergensprojekt senast i juni 2011.

33. Europaparlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att insistera på att Förenta staternas myndigheter ska hålla fast vid sin färdplan med krav på att man inom Förenta staterna ska använda IFRS, och erinrar om sin begäran om att SEC, fram till dess att Förenta staterna antar IFRS, ska erkänna IFRS i den form de antagits av Europeiska unionen samt att IFRS ska erkännas som en giltig motsvarighet till Förenta staternas redovisningsstandarder GAAP, fram till dess att beslut fattats om att IFRS ska användas inom Förenta staterna. Parlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska ekonomiska rådet att främja utvecklingen mot att multinationella gruppers redovisning ska delas upp per land.

34. Europaparlamentet hoppas att det transatlantiska ekonomiska rådet ska påyrka ändringar i Förenta staternas försäkringstillsyn så att EU kan erkänna att tillsynen motsvarar de villkor som uppställts i direktivet Solvens II. Parlamentet anser att initiativet med att inrätta ett nationellt försäkringsverk skulle förbättra samarbetet mellan EU och Förenta staterna. Parlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att se till att Förenta staternas myndigheter går vidare med försäkringstillsynen på federal nivå, vid behov genom att åtskilja skattefrågor och andra frågor från sådant som sammanhänger med den rena tillsynen.

35. Europaparlamentet välkomnar att det globala forumet om transparens och utbyte av information (GFTEI) utvidgats, och ser det som ett lovande framsteg att alla 87 länder som deltar i GFTEI kommit överens om att anta OECD:s standard för delgivande av information i skattefrågor. Parlamentet uppmanar med kraft det transatlantiska rådet att se till att EU och Förenta staterna visar prov på globalt ledarskap genom att se till att de incitament som behövs, också sanktioner, införs senast i mars 2010, och genom att tillsammans med alla parter snabbt genomföra ett program för inbördes övervakning (”peer review”) för att bedöma vilka framsteg som gjorts, men anser att denna ram måste förstärkas för att skatteflykt och undvikande av skatt ska kunna förhindras. Parlamentet betonar att normen bör vara att information automatiskt bör ges i alla internationella skattefrågor.

36. Europaparlamentet anser att utbyte av bästa metoder när det gäller företagens sociala ansvar mellan Förenta staterna och EU kommer att ha en betydande inverkan på företagens inställning till deras sociala ansvar och för deras positiva engagemang i sociala och miljömässiga frågor. Parlamentet anser att regelsamarbetet bör beakta förstärkningen av EU:s regelverk avseende direktivet om kapitalkrav, i synnerhet ersättningarna inom finanstjänstesektorn.

37. Europaparlamentet välkomnar G20-ledarnas överenskommelse om att arbeta fram ett internationellt ramverk för en skatt på finansiella transaktioner.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och immateriella rättigheter

38. Europaparlamentet uppmanar till att man vid nästa sammanträde inom det transatlantiska ekonomiska rådet ska främja ett strategiskt transatlantiskt samarbete kring skyddet av immateriella rättigheter, varvid full hänsyn ska tas till medborgarnas grundläggande och medborgerliga rättigheter. Parlamentet understryker att spridningen av teknik inte får förvränga systemet för skydd av immateriella rättigheter, som gör det möjligt att ta ekonomiska risker och företagsrisker under innovationsprocessen.

39. Europaparlamentet erinrar det transatlantiska ekonomiska rådet om att informationssamhället är en viktig stöttepelare i det transatlantiska ekonomiska området som bygger på tillträde till kunskap och på en ny modell för skydd och delgivning av digitalt innehåll, i överensstämmelse med proportionaliteten.

Det transatlantiska ekonomiska rådet och konsumentskydd

40. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att främja gemensamma åtgärder för att se till att tredjeländer, i synnerhet Kina, förbättrar sina produktionsstandarder så att de möter EU:s och Förenta staternas säkerhetskrav, särskilt för leksaker och se till att säkerhetslagstiftningen för produkter, särskilt leksaker, strikt efterlevs på bägge sidor om Atlanten samt att de nationella inspektionerna förstärks.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med det transatlantiska ekonomiska rådet utarbeta kraftfullare och effektivare samarbetsmekanismer för gränsöverskridande verkställighet, i syfte att koppla samman EU:s Rapex-system för snabbt informationsutbyte om konsumentprodukter som utgör ett allvarligt hot mot konsumenterna, med Förenta staternas ”Consumer Product Safety Commission alert system”, och för att koppla samman verksamheten inom nätverket för konsumentskyddssamarbete med den inom de amerikanska myndigheterna.

42. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att stödja antagandet av ett bindande samarbetsinstrument, som skulle strukturera och underlätta informationsutbytet om produktsäkerhet, och utvecklingen av ett gemensamt samarbetsprogram.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför det kommande mötet för det transatlantiska ekonomiska rådet och toppmötet mellan EU och Förenta staterna, påskynda sitt arbete med ett mycket försenat bilateralt samarbetsavtal om verkställighet, enligt vilket även Förenta staterna ska omfattas av dess tillämpningsåtgärder inom ramen för EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete och Förenta staternas lag för ett säkert Internet (Safe Web Act).

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med sina motparter i Förenta staterna för att det transatlantiska ekonomiska rådet ska kunna undersöka hur konsumentskyddet skulle kunna förstärkas, samtidigt som hänsyn tas till konsumenternas digitala rättigheter, samt att arbeta tillsammans i fråga om regler för felaktiga varor.

Bilateral handel tullfrågor, marknadsövervakning och handelssäkerhet

45. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att verka för ett stärkt samarbete mellan EU:s och Förenta staternas tull- och marknadsövervakningsmyndigheter för att förebygga att farliga produkter, däribland farliga leksaker, når kunderna.

46. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att framföra de betänkligheter som EU har i fråga om den unilaterala lagstiftningsåtgärd som den amerikanska kongressen antagit om att granska 100 procent av containrarna i sjögodstransporter till Förenta staterna. Parlamentet anser att det transatlantiska ekonomiska rådet lämpligen skulle kunna anordna seminarier om frågan om den 100-procentiga granskningen i Bryssel och i Washington för att främja en djupare förståelse mellan EU:s och Förenta staternas lagstiftare och för att nå en snar och ömsesidigt godtagbar lösning på problemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inför det transatlantiska ekonomiska rådets kommande möte utvärdera hur stora kostnader denna åtgärd medför för företagen och för EU:s ekonomi, samt hur den potentiellt kan påverka tullens arbete.

47. Europaparlamentet är fast beslutet att fortsätta uppmana Förenta staternas lagstiftare, och uppmanar kommissionen att göra likadant inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet, att se över beslutet om att granska hundra procent av alla containrar, och att utveckla ett samarbete med Förenta staterna, baserat på riskhantering, inbegripet ett ömsesidigt erkännande av EU:s och USA:s program för handelspartnerskap, i enlighet med Världstullorganisationens ramverk för säkerhet och globala förenklingar för handeln, SAFE.

Ömsesidigt samarbete och standardisering

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av det kommande transatlantiska ekonomiska rådets möte fullfölja arbetet med att formellt anta förfaranden för ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse för produkter som ska testas av utomstående, särskilt informations- och kommunikationsteknik samt elektrisk utrusning. Parlamentet framhåller även behovet av ett ömsesidigt erkännande av användningen av måttenheter, särskilt ett godkännande av angivelser enbart enligt metersystemet på EU‑tillverkade produkter i Förenta staterna. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att tillsammans med de amerikanska myndigheterna undersöka möjliga standardiseringar, införa runda bords-konferenser om standarder med inriktning på innovativa lösningar samt samordna detta internationellt.

Miljö- och folkhälsofrågor

49. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att föra en dialog med det transatlantiska ekonomiska rådet om nya livsmedel och om användningen av ny teknik i samband med livsmedelsproduktion.

50. Europaparlamentet välkomnar att Förenta staternas regering insett att landets lag om kontroll av giftiga ämnen (Toxic Substances Control Act) måste reformeras och uppmanar EU och Förenta staterna att samarbete för att få till stånd ett regleringssystem i Förenta staterna, vilket skulle erbjuda en skyddsnivå som går ihop med den som erbjuds av Reach.

Energi, industri och vetenskap

51. Europaparlamentet efterlyser samarbete inom det transatlantiska ekonomiska rådet i alla frågor som påverkar regleringsramen för industrier när man överväger lagstiftning med transatlantiska konsekvenser, utifrån tillvägagångssättet i EU:s rättsakt för småföretag – att tänka småskaligt först.

52. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska rådet att utveckla samarbete i riktning mot en gemensam energistrategi till stöd för diversifiering och för en miljöeffektiv ekonomi, i syfte att öka försörjningstryggheten, samt uppmanar det transatlantiska rådet att bistå i arbetet med att nå fram till enhetliga hållbarhetskriterier för biobränslen.

53. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska rådet att främja samarbete på forskningsområdet för att bättre utnyttja möjligheterna med det utökade avtalet om forskning och teknik mellan EU och Förenta staterna.

Internationell handel

54. Europaparlamentet anser att tillgången till tredjeländers marknader är en gemensam angelägenhet för både EU och Förenta staterna. Parlamentet är övertygat om att det transatlantiska ekonomiska rådet kan spela en viktig roll med tanke på framväxten av ett gemensamt tillvägagångssätt mellan EU och Förenta staterna i deras handelsförbindelser med tredjeländer och uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att arbeta mot att Förenta staterna och EU ska ta ett mera gemensamt grepp på nya frihandelsavtal, med en harmonisering av dessa avtal i sikte, inbegripet sociala och miljömässiga standarder.

55. Europaparlamentet uppmanar det transatlantiska ekonomiska rådet att ta upp den rättsliga ramen och de tekniska standarderna, för att avhjälpa oklara juridiska villkor, och i detta sammanhang överväga frågorna om avtal, skyldigheter och rättssäkerhet i Förenta staterna.

Straffrättsligt samarbete och polissamarbete, viseringsfrågor

56. Europaparlamentet förväntar sig att det möte på ministernivå mellan EU och USA som planeras äga rum den 28 oktober 2009 i Washington ska utmynna i en gemensam förklaring om rättsligt och polisiärt samarbete som särskilt nämner Internetsäkerhet.

57. Europaparlamentet påminner om sin beslutsamhet att bekämpa terrorism och om sin fasta övertygelse om behovet av att finna rätt balans mellan, å ena sidan, säkerhetsåtgärder och, å andra sidan, skyddet av medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, samtidigt som man ser till att privatlivet och uppgiftsskyddet åtnjuter största möjliga respekt. Parlamentet upprepar att nödvändighet och proportionalitet är grundläggande principer och att kampen mot terrorismen blir helt verkningslös om de inte respekteras.

58. Europaparlamentet anser att det behövs en sund rättslig och politisk ram för ett starkt samarbete mellan EU och Förenta staterna i frågor som rör rättvisa, frihet och säkerhet och att ett starkare partnerskap med en parlamentarisk och demokratisk dimension är nödvändigt för att gemensamma utmaningar som kampen mot terrorismen och den organiserade brottsligheten ska kunna bemötas effektivt utan att detta medför nackdelar för de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen, straffrättsligt samarbete och polissamarbete, hantering av migration och skyddet av rätten att söka asyl samt främjandet av fri rörlighet utan viseringar mellan de båda områdena för alla medborgare med ärligt uppsåt.

59. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att EU bygger på rättsstatsprincipen och att alla överföringar av personuppgifter från EU till tredjeländer som görs för säkerhetsändamål bör respektera förfarandegarantierna och rätten till försvar och vara förenlig med den lagstiftning för uppgiftsskydd som gäller på nationell nivå och EU‑nivå.

60. Europaparlamentet påminner om att inom den transatlantiska ramen för avtalet mellan EU och Förenta staterna om ömsesidig rättslig hjälp, som träder i kraft den 1 januari 2010, föreskrivs i artikel 4 i avtalet att man på begäran ska bevilja tillgång till specifika finansiella uppgifter, genom nationella statliga myndigheter. Parlamentet anser att detta skulle kunna utgöra en sundare rättslig grund för överföring av Swift-uppgifter än det föreslagna interimsavtalet.

61. Europaparlamentet konstaterar att ett interimsavtal för överföring av sådana uppgifter, gällande för en övergångsperiod med en bortre tidsgräns som inte överstiger tolv månader, är föremål för förhandlingar mellan EU och Förenta staterna, och att Europaparlamentet och de nationella parlamenten till fullo måste medverka i ett nytt avtal, som förhandlas fram utan att det påverkar det förfarande som ska tillämpas enligt Lissabonfördraget, samt att de villkor som anges i punkt 3 i parlamentets resolution av den 17 september 2009 måste följas.

****

62. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlamentet, Förenta staternas kongress, medordförandena för den transatlantiska lagstiftardialogen, medordförandena för det transatlantiska ekonomiska rådet och dess sekretariat.