Menettely : 2009/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0100/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0100/2009

Keskustelut :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0061

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 70k
21.10.2009
PE428.708v01-00}
PE428.709v01-00}
PE428.713v01-00}
PE428.721v01-00}
PE428.724v01-00}
PE428.735v01-00} RC1
 
B7-0100/2009}
B7-0101/2009}
B7-0105/2009}
B7-0113/2009}
B7-0116/2009}
B7-0127/2009} RC1

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti

joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B7‑0100/2009)

ALDE (B7‑0101/2009)

S&D (B7‑0105/2009)

PPE (B7‑0113/2009)

GUE/NGL (B7‑0116/2009)

Verts/ALE (B7‑0127/2009)


Sri Lankasta


Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankasta  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2000, 14. maaliskuuta 2002, 20. marraskuuta 2003 ja 18. toukokuuta 2006 Sri Lankasta sekä 13. tammikuuta 2005 Euroopan unionin avusta hyökyaaltokatastrofin uhreille ja 5. helmikuuta 2009 Sri Lankan tilanteesta antamansa aiemmat päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon ulkosuhteista vastaavan Euroopan komission jäsenen 16. kesäkuuta 2009 ja 21. syyskuuta 2009 päivätyt avoimet kirjeet Sri Lankan tilanteesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion 4. syyskuuta 2009 antaman julkilausuman sri lankalaisen toimittajan J. S. Tissainayagamin saamasta tuomiosta,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Sri Lankasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikki alueet Sri Lankan pohjoisosassa, jotka aikaisemmin olivat Tamil Eelamin vapautuksen tiikereiden (LTTE) hallinnassa, on vallattu takaisin,

B.  ottaa huomioon, että 25 vuotta kestänyt konflikti, joka päättyi LTTE:n tappioon vuonna 2009, on vaatinut yli 90 000 kuolonuhria,

C. ottaa huomioon, että konfliktin päättymisen jälkeen yli 250 000:ta tamilisiviiliä on pidetty leireillä seulontaa ja uudelleenasuttamista varten ja että leireillä esiintyy vakavia liikakansoitusta sekä puhtaan veden, saniteettitilojen ja sairaanhoitopalvelujen riittävyyttä koskevia ongelmia eivätkä niiden asukkaat voi liikkua vapaasti,

D. ottaa huomioon, että Sri Lankan hallitus epää humanitaarisilta järjestöiltä ja ihmisoikeusjärjestöiltä mahdollisuuden päästä riittävässä määrin leireihin,

E.  katsoo, että kansainvälisen yhteisön on jatkossakin toimitettava humanitaarista apua, joka käsittää myös koulutetun henkilöstön,

F.  katsoo, että Sri Lankan hallituksen on oltava suopea ja ennakoiva käsitellessään tamilikansalaistensa huolenaiheita ja intressejä ja pantava Sri Lankan perustuslain 13. lisäys nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön sekä toteutettava entisten lisäksi uusia ja merkittäviä vallan hajauttamistoimia, jotta myös tamilikansat kokevat LTTE:n tappion vapautuksena,

G. katsoo, että ihmisoikeustilanne tuskin paranee ilman pysyvien kansainvälisten tarkkailijoiden osallistumista, jotka tulevat erityisesti sellaisista järjestöistä kuin Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC),

H. ottaa huomioon, että lukuisat toimittajat, jotka ovat raportoineet konfliktista ja konfliktin jälkeisestä tilanteesta Sri Lankassa, ovat joutuneet väkivallan ja uhkailun kohteiksi,

I.   ottaa huomioon, että Sri Lankan talouden elpyminen tulee olemaan suuressa määrin riippuvainen ulkomaisista suorista sijoituksista ja myös EU:n tuen jatkumisesta,

J.   ottaa huomioon, että laajat alueet aikaisemmilla konfliktivyöhykkeillä ovat jalkaväkimiinojen ja muiden sodan jäljiltä jääneiden räjähdejätteiden pilaamia,

1.  pitää erittäin valitettavana sitä, että yli 250 000:ta ihmistä pidetään edelleen vangittuina leireillä, ja kehottaa Sri Lankan hallitusta – kaikkia sen lainkäyttövaltaan kuuluvia kansoja koskevan suojeluvelvoitteensa mukaisesti – toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet järjestääkseen leireillä pidettävien henkilöiden nopean kotiinpaluun sekä humanitaarisen avun toimittamisen heille kiireellisesti; korostaa, että on tarpeen antaa ICRC:lle keskeinen rooli tässä prosessissa;

2.  kehottaa Sri Lankan viranomaisia myöntämään humanitaarisille järjestöille vapaan pääsyn leireille, jotta niillä pidätettyinä oleville voidaan toimittaa tarvittava humanitaarinen apu, erityisesti kun otetaan huomioon maan pohjoisosassa pian alkava monsuunisateiden kausi;

3.  kehottaa maailmanlaajuista yhteisöä jatkamaan humanitaarisen tuen toimittamista kestävän rauhan edistämiseksi ja kehottaa kansainvälisiä avunantajia kytkemään leirien rahoittamisen uudelleenasuttamista koskevien sitoumusten noudattamiseen ja panemaan täytäntöön ajallisesti rajoitetun leirien avustusohjelman;

4.  kehottaa kaikkia tamilijohtajia sitoutumaan poliittiseen ratkaisuun ja luopumaan lopullisesti terrorismista ja väkivallasta,

5.  katsoo ehdottomasti, että Sri Lankan hallitus on velvollinen soveltamaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja LTTE:n jäseniä vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä;

6.  antaa tunnustusta Sri Lankan kehittämälle ihmisoikeuksien edistämisen kansalliselle toimintasuunnitelmalle (NHRAP);

7.  kehottaa Sri Lankan hallitusta jouduttamaan sovintoa ja vallan alueellista hajautusta koskevia suunnitelmia sellaisina kuin ne on kirjattu maan perustuslakiin;

8.  kehottaa Sri Lankan hallitusta lopettamaan terrorismin vastaisen lainsäädännön mukaisen tiedotusvälineiden toiminnan rajoittamisen ja sallimaan lehdistönvapauden, kehottaa sitä konfliktin päätyttyä tarkastelemaan uudelleen terrorismin vastaista lainsäädäntöä ja kehottaa sitä varmistamaan, että kaikki väitetyt lehdistönvapauden rikkomistapaukset tutkitaan perinpohjaisella ja avoimella tavalla;

9.  kehottaa Sri Lankan hallitusta kiinnittämään edelleen ja enemmän huomiota miinanraivaukseen, sillä jalkaväkimiinat muodostavat vakavan esteen ennalleen palauttamiselle ja taloudelliselle elpymiselle, kehottaa sitä ottamaan tässä yhteydessä hyvin myönteisen askeleen liittymällä Ottawan sopimukseen (jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, valmistuksen ja kuljetuksen kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus) ja kehottaa komissiota erityisesti rahoittamaan lisäapua kiireelliseen miinanraivaustyöhön Sri Lankassa;

10. pitää myönteisenä uhreille ja todistajille annettavaa apua ja suojelua koskevaa lakiesitystä, joka on parhaillaan toisessa käsittelyssä Sri Lankan parlamentissa;

11. panee tyytyväisenä merkille Sri Lankan pohjoisosan paikallisvaalien sujumisen rauhallisissa merkeissä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n pääsihteerille, Brittiläisen kansainyhteisön pääsihteerille, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, Human Rights Watch ‑järjestölle, maamiinojen kieltämiseen tähtäävälle kansainväliselle kampanjalle, Sri Lankan hallitukselle ja kaikille muille Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestön (SAARC) jäsenvaltioille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö