Společný návrh usnesení - RC-B7-0102/2009Společný návrh usnesení
RC-B7-0102/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Guineji

21. 10. 2009

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0102/2009)
ALDE (B7‑0106/2009)
PPE (B7‑0110/2009)
GUE/NGL (B7‑0114/2009)
ECR (B7‑0123/2009)
Verts/ALE (B7‑0125/2009)

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir za skupinu S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens za skupinu ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL


Postup : 2009/2732(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0102/2009
Předložené texty :
RC-B7-0102/2009
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Guineji

Evropský parlament,

–   s ohledem na společné prohlášení uveřejněné Mezinárodní kontaktní skupinou pro Guineu dne 13. října 2009 v nigerijské Abuji,

 

–   s ohledem na trvající nestabilitu v oblasti řeky Mano, která traumatizuje místní obyvatelstvo,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Guineji -Conakry,

 

- s ohledem na prohlášení předsednictva jménem EU ze dne 29. září 2009,

 

- s ohledem na rozpravu Evropského parlamentu, která se konala dne 7. října 2009,

 

A. vzhledem k převzetí moci vojenskou juntou, vedenou kapitánem Dadisem Camarou dne 23. prosince 2008, po úmrtí prezidenta Lansany Contého;

B.  vzhledem k tomu, že potlačení mírové demonstrace opozičních stran dne 28. září v den výročí referenda, které umožnilo zemi nezávislost, mělo podle informací za následek přibližně 100 až 200 mrtvých (přičemž vojáci odstranili množství mrtvých těl, aby zabránili jejich sečtení a neumožnili rodinám truchlit za svými blízkými) a více než 1000 zraněných, kulkami, nebo rozpáráním břicha bajonety, a že bylo zaregistrováno mnoho případů znásilnění;

C. vzhledem k tomu, že došlo k bití, zranění a zatýkání představitelů opozice, novináři kritizující vládnoucí orgány jsou pronásledováni a že junta představuje reálné nebezpečí etnického konfliktu;

D.  vzhledem k hrůzným svědectvím o povstalcích používajících pažby pušek nebo bajonety ke znásilňování žen, zatímco jiné ženy byly zbaveny šatstva a připraveny o veškerou důstojnost a poté veřejně znásilněny, poníženy a zneuctěny bezpečnostními složkami;

 

E.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách se rovná válečným zločinům a zločinům proti lidskosti a že všichni pachatelé takových činů by měli být předvedeni před soud, aby se skoncovalo s jejich beztrestností;

 

F.  vzhledem ke článkům 8 a 9 Dohody z Cotonou o respektování lidských práv a demokracie, jejímž je Guinea signatářem;

G. vzhledem k „plánu postupu“ stanovenému dne 27. července 2009 v souladu s článkem 96 dohody z Cotonou k dosažení přechodu k demokracii;

H. vzhledem k tomu, že členové junty pocházející ze strany Národní rady pro demokracii a rozvoj se zavázali k uspořádání svobodných voleb co nejdříve, aniž by sami v těchto volbách kandidovali;

I.   vzhledem k tomu, že státní zástupce Mezinárodního trestního soudu zahájil předběžné posouzení situace v Guineji, aby zjistil, zda došlo ke zločinům spadajícím do kompetence Mezinárodního trestního soudu;

J.   vzhledem k tomu, že neodpovědné použití vojenské síly, která byla použita k represím vůči obyvatelstvu, diskredituje vojenskou juntu a její organizování přechodu země k demokracii prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb;

K. vzhledem ke stanovisku ECOWAS a Africké unie a jmenování prezidenta Burkinabé Blaise Compaorého „usnadňujícím činitelem“;

L.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní kontaktní skupina pro Guineu, složená z diplomatů ECOWAS, Organizace spojených národů, Africké unie a Evropské unie a také z představitelů mezinárodních organizací, které dohlížejí na dodržování lidských práv, navštívila Guineu a vypracovala o své cestě shrnující zprávu;

M. vzhledem k tomu, že Evropská unie a Guinea podepsaly smlouvu o partnerství v oblasti rybolovu v prosinci 2008, tedy několik málo dní před převratem, který umožnil Moussovi Dadisu Camaraovi dostat se k moci, první platba byla naplánována na 30. listopadu 2009;

 

N. vzhledem k tomu, že ultimatum, ve kterém Africká unie přikázala veliteli Dadisu Camaraovi obnovit svůj závazek nekandidovat v příštích prezidentských volbách, vypršelo;

O. vzhledem k výzvě, kterou adresoval ECOWAS mezinárodním společenstvím, aby rozmístilo v Guineji neutrální síly na ochranu obyvatelstva a opozice, a k výzvě „kontaktní skupiny“ k úplnému embargu zbraní určených Guineji;

P. vzhledem ke značnému nerostnému bohatství nacházejícímu se v oblasti Guineji, které představuje rozvojový potenciál; vzhledem k tomu, že organizace Transparency International zařadila Guineu mezi africké země s nejvyšší korupcí;

1.  odsuzuje krvavé a vražedné pronásledování neozbrojených demonstrantů a vyslovuje svou soustrast rodinám obětí držícím smutek;

2.   odsuzuje veškeré projevy sexuálního násilí proti ženám a dívkám, žádá vytvoření lékařské a psychologické pomoci pro oběti znásilnění a vyzývá Komisi, aby neodkladně zahájila speciální programy pro rehabilitaci žen, které se staly oběťmi násilí v Guineji;

 

3.  vítá komuniké Mezinárodní kontaktní skupiny pro Guineu po její schůzi ohledně guinejské krize, která se konala dne 13. října 2009 v Abuji, ve kterém žádá vojenskou juntu, aby „propustila všechny svévolně držené osoby, zejména ty, které drží v souvislosti s událostmi 28. září 2009“ v Conakry, a přikazuje, aby byly do pátku 16. října 2009 stanoveny nezbytné podmínky k jejímu vyloučení z prezidentských voleb naplánovaných na leden 2010;

4.  vítá, že OSN ustanovilo nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi, která má za úkol zjistit, kdo je odpovědný za masakr, a vítá zahájení předběžného šetření Mezinárodním trestním soudem, který by měl zajistit potrestání odpovědných osob;

5.  žádá, aby byla přijata veškerá opatření k zajištění bezpečnosti svědků a rodin obětí, které budou vyslyšeny mezinárodní vyšetřovací komisí;

6.  žádá juntu, která je u moci, aby dodržovala právo na svobodu myšlení, projevu a shromažďování, zejména právo pokojně se sdružovat tak, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

7.  domnívá se, že pouze vláda, která by vzešla ze svobodných a spravedlivých voleb, je legitimní a schopná hájit zájmy země z dlouhodobého hlediska;

8.  přeje si ustavení přechodné vlády, která by zahrnovala hlavní část opozice a měla by na starost přípravu prezidentských a legislativních voleb;

9.  vyzývá Radu, aby přijala „odpovídající opatření“ uvedená v článku 96 Dohody z Cotonou a zvážila možnosti, jak naložit s požadavkem Hospodářského společenství států západní Afriky o zajištění mise na podporu afrických sil při ochraně obyvatel, aby těmto silám byly poskytnuty nezbytné zdroje a mohly plnit své poslání, a o zajištění dlouhodobé civilní mise, jejímž cílem by bylo pomáhat s organizací těchto bezpečnostních složek;

10. vyzývá Radu a Komisi, aby upustily od uplatňování protokolu o rybolovu uzavřeného s Guineou do doby, než demokratizační proces začne nabírat konkrétní podobu;

11. vyzývá Africkou unii, aby ve spolupráci s Hospodářským společenstvím států západní Afriky uvalila přísné sankce proti členům vojenské junty a zároveň prostřednictvím komise pro zjištění pravdy a usmíření uspořádala dialog na celostátní úrovni;

12. vyzývá všechny státy, aby v souladu s rozhodnutím Hospodářského společenství států západní Afriky ukončily mezinárodní dodávky vojenských a policejních zbraní, munice a dalšího vybavení, které by guinejské bezpečnostní složky mohly použít k porušování lidských práv;

 

13. lituje, že jak státní, tak i soukromé čínské společnosti jsou z velké části lhostejné vůči lidským právům občanů Guineji, do níž investují peníze;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a orgánům Africké unie a společenství ECOWAS.