Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0102/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0102/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Guinea

21.10.2009

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7‑0102/2009)
ALDE (B7‑0106/2009)
PPE (B7‑0110/2009)
GUE/NGL (B7‑0114/2009)
ECR (B7‑0123/2009)
Verts/ALE (B7‑0125/2009)

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir for S&D-Gruppen
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens for ALDE-Gruppen
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2009/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0102/2009
Indgivne tekster :
RC-B7-0102/2009
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Guinea

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til pressemeddelelse udsendt af Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Guinea (ICGG) i Abuja (Nigeria) den 13. oktober 2009,

–   der henviser til den ustabile situation, der i længere tid har hersket i Manoflodsregionen og traumatiseret lokalbefolkningen,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Guinea-Conakry,

–   der henviser til formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne af 29. september 2009,

–   der henviser til Europa-Parlamentets debat den 7. oktober 2009,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at en militærjunta under ledelse af kaptajn Dadis Camara tog magten den 23. december 2008 efter præsident Lansana Contés død,

B.  der henviser til, at militæret i forbindelse med undertrykkelsen af en fredelig demonstration, som oppositionen havde arrangeret på uafhængighedsdagen den 28. september, ifølge forskellige kilder dræbte mellem 100 og 200 demonstranter (soldater skal have indsamlet talrige lig for at gøre det umuligt at optælle dem, hvorved deres familier samtidig blev frarøvet muligheden for at sørge over dem) og sårede over 1000 med skud eller bajonetangreb, ligesom der blev rapporteret om talrige tilfælde af voldtægt,

C.  der henviser til, at oppositionsledere er blevet udsat for fysiske overgreb og anholdelser, at regeringskritiske journalister udsættes for forfølgelse, og at juntaens fremfærd indebærer en reel risiko for at udløse en etnisk konflikt,

D.  der henviser til horrible forlydender om, at soldater har anvendt geværkolber og endog bajonetter til voldtægt af kvinder, medens andre kvinder først er blevet frataget deres tøj og værdighed og efterfølgende krænket, ydmyget og voldtaget i fuld offentlighed af sikkerhedsstyrkerne,

E.  der henviser til, at sådanne voldshandlinger mod kvinder udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, og at straffriheden for gerningsmændene skal bringes til ophør ved at stille dem alle for en dommer,

F.  der henviser til artikel 8 og 9 om menneskerettigheder og demokrati i Cotonouaftalen, som Guinea har underskrevet,

G.  der henviser til den "køreplan" for overgangen til demokrati, som blev fastlagt den 27. juli 2009 i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen,

H.  der henviser til, at de juntamedlemmer, der stammer fra partiet CNDD (Conseil National pour la Démocratie et le Développement), havde lovet, at de ville afholde frie valg hurtigst muligt, og at de ikke selv ville stille op hertil,

I.  der henviser til, at anklagemyndigheden under Den Internationale Straffedomstol (ICC) netop har iværksat en indledende undersøgelse af situationen i Guinea med henblik på at vurdere, og der er begået forbrydelser, som henhører under ICC's kompetence,

J.  der påpeger, at militærjuntaens uansvarlige anvendelse af væbnet magt til at undertrykke befolkningen viser, at den ikke er kvalificeret til at lede landets overgang til demokrati gennem frie og fair valg,

K.  der henviser til udtalelser fra Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) og Den Afrikanske Union (AU) og til udnævnelsen af Burkina Fasos præsident, Blaise Compaoré, som mægler,

L.  der henviser til, at ICGG, der består af diplomater fra Ecowas, AU, EU og repræsentanter for internationale organisationer for menneskerettighedsovervågning, har besøgt Guinea og aflagt rapport herom,

M.  der henviser til, at EU og Guinea indgik en fiskeriaftale i december 2008, få dage før det kup, der bragte Moussa Dadis Camara til magten, og at den første betaling under denne aftale forfalder den 30. november 2009,

N.  der henviser til, at Den Afrikanske Unions ultimatum til kaptajn Dadis Camara, hvori han pålægges at bekræfte sit løfte om ikke at stille op til det næste præsidentvalg, er udløbet,

O.  der henviser til, at Ecowas har appelleret til "det internationale samfund" om at udsende en neutral styrke til Guinea med henblik på at beskytte befolkningen og oppositionen, og at ICGG har opfordret til en fuldstændig våbenembargo mod Guinea,

P.  der henviser til, at der er et væsentligt udviklingspotentiale i Guineas betydelige mineralressourcer, der bemærker, at Guinea af "Transparency International" er klassificeret som et af de mest korrupte lande i Afrika,

1.  fordømmer den blodige og morderiske undertrykkelse af ubevæbnede demonstranter og udtrykker sin medfølelse med de sørgende familier;

2.  fordømmer alle former for seksuel vold mod kvinder og piger og anmoder om, at der ydes læge- og psykologhjælp til voldtægtsofrene; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at iværksætte programmer for rehabilitering af kvindelige voldsofre i Guinea;

3.  konstaterer med tilfredshed, at ICGG i den pressemeddelelse, det udsendte efter sit møde i Abuja den 13. oktober 2009 om krisen i Guinea, opfordrede militærjuntaen til straks at løslade alle vilkårligt arresterede, herunder især dem, der tilbageholdtes i forbindelse med begivenhederne i Conakry den 28. september, og krævede, at den senest fredag den 16. oktober 2009 traf formelle foranstaltninger, som ville udelukke, at juntaens medlemmer kunne stille op til præsidentvalget, der efter planen skal afholdes i januar 2010;

4.  bifalder FN's oprettelse af en uafhængig international undersøgelseskomité, der skal udrede ansvaret for massakren, samt ICC's iværksættelse af en indledende undersøgelse med henblik på at sikre, at dette ikke går ustraffet hen;

5.  anmoder om, at der træffes enhver mulig foranstaltning til at garantere sikkerheden for vidnerne og ofrenes familier, når de afgiver forklaring til den internationale undersøgelseskomité;

6.  anmoder militærjuntaen om at respektere menings-, ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder retten til at deltage i fredelige forsamlinger, som udtrykt i verdenserklæringen om menneskerettigheder;

7.  mener, at kun en regering dannet på grundlag af frie og fair valg vil kunne repræsentere landets langsigtede interesser;

8.  ønsker, at der dannes en overgangsregering, der skal have deltagelse af de største oppositionspartier og have til formål at forberede præsident- og parlamentsvalget;

9.  opfordrer Rådet til at træffe de "relevante foranstaltninger", der omtales i Cotonouaftalens artikel 96, og se nærmere på de muligheder, det har for at efterkomme Ecowas' anmodning om organisering af en mission til støtte for en afrikansk styrke, der skal beskytte befolkningen, således at en sådan styrke kan få de nødvendige midler stillet til rådighed for opfyldelsen af sin opgave, samt en mere langsigtet civil mission, der skal bidrage til organiseringen af sikkerhedsstyrkerne;

10.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at suspendere anvendelsen af fiskeriprotokollen med Guinea, indtil demokratiseringsprocessen har taget form;

11.  opfordrer Den Afrikanske Union til i samarbejde med ECOWAS at indføre stærke sanktioner mod militærjuntaens medlemmer og samtidig arrangere en national dialog via en sandheds- og forsoningskommission;

12.  opfordrer alle stater til at indstille internationale leverancer af våben, ammunition og andet udstyr til militær eller politimæssig brug, som kan anvendes af Guineas sikkerhedsstyrker til at begå menneskerettighedskrænkelser, jf. Ecowas' beslutning;

13.  beklager, at såvel de statslige som de private kinesiske firmaer, der investerer i Guinea, generelt ignorerer menneskerettighedssituationen for landets borgere;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den Afrikanske Unions og Ecowas' myndigheder.