Διαδικασία : 2009/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0102/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0102/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0059

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 93k
21.10.2009
PE428.710v01-00}
PE428.714v01-00}
PE428.718v01-00}
PE428.722v01-00}
PE428.731v01-00}
PE428.733v01-00} RC1
 
B7-0102/2009}
B7-0106/2009}
B7-0110/2009}
B7-0114/2009}
B7-0123/2009}
B7-0125/2009} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

S&D (B7‑0102/2009)

ALDE (B7‑0106/2009)

PPE (B7‑0110/2009)

GUE/NGL (B7‑0114/2009)

ECR (B7‑0123/2009)

Verts/ALE (B7‑0125/2009)


σχετικά με την κατάσταση στη Γουινέα


Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Γουινέα   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2009 από τη Διεθνή Ομάδα Επαφής για τη Γουινέα (GIC-G) στην Abuja (Νιγηρία),

–   έχοντας υπόψη την παρατεταμένη αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή του ποταμού Mano και πλήττει τον τοπικό πληθυσμό,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γουινέα-Κονακρί,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας για λογαριασμό της ΕΕ στις 29 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη την κατάληψη της εξουσίας από μια στρατιωτική χούντα με επικεφαλής τον Λοχαγό Dadis Camara στις 23 Δεκεμβρίου 2008, μετά το θάνατο του Προέδρου Lansana Conté,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή μιας ειρηνικής διαδήλωσης της αντιπολίτευσης, στις 28 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της επετείου του δημοψηφίσματος που έδωσε την ανεξαρτησία στη χώρα προκάλεσε, ανάλογα με τις πηγές, ανάμεσα σε 100 και 200 νεκρούς (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικοί απομάκρυναν πολλά πτώματα προκειμένου να εμποδίσουν την καταμέτρησή τους και δεν επέτρεψαν στις οικογένειες να τους πενθήσουν) και πάνω από 1000 τραυματίες, με σφαίρες ή με χτυπήματα ξιφολόγχης, ενώ παράλληλα καταγράφτηκαν πολλές περιπτώσεις βιασμών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης χτυπήθηκαν, τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν, ότι δημοσιογράφοι με κριτική στάση προς την εξουσία διώκονται και ότι η χούντα δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο εθνοτικής σύγκρουσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ανατριχιαστικές ειδήσεις για στρατιώτες που χρησιμοποιούσαν κοντάκια όπλων, ακόμα και ξιφολόγχες, για να βιάσουν γυναίκες, ενώ άλλες γυναίκες γυμνώθηκαν από τα ρούχα και την αξιοπρέπειά τους και στη συνέχεια ταπεινώθηκαν και βιάστηκαν δημόσια από τις δυνάμεις ασφαλείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας κατά γυναικών συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι όλοι οι δράστες τέτοιων πράξεων πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη ώστε να τερματισθεί η ατιμωρησία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 9 της Συμφωνίας του Κοτονού, την οποία έχει υπογράψει η Γουινέα, απαιτούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το χάρτη πορείας που εκπονήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να οργανωθεί η μετάβαση στη δημοκρατία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της χούντας, που προέρχονται από το κόμμα του Εθνικού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη, είχαν δεσμευτεί να οργανώσουν ελεύθερες εκλογές το ταχύτερο δυνατό και να μην υποβάλουν οι ίδιοι υποψηφιότητα στις εκλογές αυτές,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μόλις δρομολόγησε προκαταρτική εξέταση για την κατάσταση στη Γουινέα προκειμένου να προσδιορίσει αν διαπράχθηκαν εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεύθυνη χρήση των ενόπλων δυνάμεων για την καταστολή του πληθυσμού καθιστά την στρατιωτική χούντα ακατάλληλη να οργανώσει τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (CEDEAO) και της Αφρικανικής Ένωσης και τον ορισμό του κ. Blaise Compaoré, Προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο, ως "μεσολαβητή",

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η GIC-G, η οποία αποτελείται από διπλωμάτες από την CEDEAO, τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσώπους των διεθνών οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισκέφθηκε τη Γουινέα και έχει υποβάλει σχετική έκθεση,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γουινέα υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης στον αλιευτικό τομέα το Δεκέμβριο του 2008, λίγες μέρες πριν από το πραξικόπημα το οποίο έφερε τον Moussa Dadis Camara στην εξουσία και ότι η πρώτη πληρωμή προβλέπεται για τις 30 Νοεμβρίου 2009,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελεσίγραφο της Αφρικανικής Ένωσης προς το Λοχαγό Dadis Camara, με το οποίο του ζητείται επιτακτικά να ανανεώσει τη δέσμευσή του να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, εξέπνευσε,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση που απεύθυνε η CEDEAO στην "διεθνή κοινότητα", καλώντας την να αναπτύξει στη Γουινέα μια ουδέτερη δύναμη για την προστασία του πληθυσμού και της αντιπολίτευσης, καθώς και την έκκληση της "Ομάδας επαφής" για ολοκληρωτικό εμπάργκο στα όπλα που προορίζονται για τη Γουινέα,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό ανάπτυξης που συνδέεται με τους σημαντικούς ορυκτούς πόρους της Γουινέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουινέα χαρακτηρίζεται από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια ως μια από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Αφρική,

1.  καταδικάζει την αιματηρή και φονική καταστολή εναντίον άοπλων διαδηλωτών και απευθύνει τα συλλυπητήρια του στις πενθούσες οικογένειες·

2.  καταδικάζει κάθε ενέργεια σεξουαλικής βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών και ζητεί να δοθεί ιατρική και ψυχολογική βοήθεια στα θύματα βιασμών και καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει επειγόντως ειδικά προγράμματα για την αποκατάσταση των γυναικών θυμάτων βίας στην Γουινέα·

3.  χαιρετίζει το ανακοινωθέν της GIC-G ύστερα από τη συνεδρίασή της στις 13 Οκτωβρίου 2009 στην Abuja σχετικά με την κρίση στην Γουινέα, στην οποία καλείται η στρατιωτική χούντα "να απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολίτες που έχουν συλληφθεί αυθαίρετα και ιδίως όσους κρατούνται σε σχέση με τα γεγονότα της 28ης Σεπτεμβρίου" στο Κονακρί και της ζητείται να θεσπίσει έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009 τις διευθετήσεις που απαιτούνται προκειμένου να αποκλεισθεί η συμμετοχή της από τις προεδρικές εκλογές που πρόκειται να προγραμματισθούν για τον Ιανουάριο του 2010·

4.  χαιρετίζει τη συγκρότηση από τον ΟΗΕ ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τους υπεύθυνους της σφαγής και το άνοιγμα προκαταρκτικής εξέτασης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να μην υπάρξει ατιμωρησία·

5.  ζητεί να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των μαρτύρων και των οικογενειών των θυμάτων που θα προσέλθουν στην ακρόαση της διεθνούς εξεταστικής επιτροπής·

6.  καλεί τη στρατιωτική χούντα να σεβαστεί το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, όπως εκφράζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

7.  θεωρεί ότι μόνο μια κυβέρνηση που έχει προκύψει από δίκαιες και ελεύθερες εκλογές είναι νόμιμη και ικανή να εκφράσει μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα της χώρας·

8.  επιθυμεί τη δημιουργία μιας μεταβατικής κυβέρνησης στην οποία να συμμετέχουν τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία να επιφορτισθεί με την προπαρασκευή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών·

9.  ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει τα "κατάλληλα μέτρα" που προβλέπονται στο άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού και να εξετάσει τις δυνατότητες να ικανοποιηθεί το αίτημα της CEDEAO για οργάνωση αποστολής υποστήριξης σε μια αφρικανική δύναμη προστασίας του πληθυσμού, έτσι ώστε να τεθούν στη διάθεση αυτής της δύναμης τα απαραίτητα μέσα για να εκπληρώσει την αποστολή της, καθώς και μια μη στρατιωτική αποστολή με περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα η οποία θα συνεισφέρει στην οργάνωση των δυνάμεων ασφαλείας·

10. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναστείλουν την εφαρμογή του αλιευτικού πρωτοκόλλου με τη Γουινέα έως ότου συγκεκριμενοποιηθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού·

11. καλεί την Αφρικανική Ένωση, σε συνεργασία με τη CEDEAO, να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στο προσωπικό της στρατιωτικής χούντας και παράλληλα να διοργανώσει εθνικό διάλογο μέσω μιας επιτροπής για την αλήθεια και τη συμφιλίωση·

12. καλεί όλα τα κράτη να αναστείλουν τις διεθνείς προμήθειες στρατιωτικού και αστυνομικού οπλισμού, πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας της Γουινέας, σύμφωνα με την απόφαση της CEDEAO·

13. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις, τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές, οι οποίες επενδύουν στη Γουινέα, επιδεικνύουν απόλυτη αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της χώρας·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και της CEDEAO.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου