Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0102/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0102/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Guinean tilanteesta

21.10.2009

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0102/2009)
ALDE (B7‑0106/2009)
PPE (B7‑0110/2009)
GUE/NGL (B7‑0114/2009)
ECR (B7‑0123/2009)
Verts/ALE (B7‑0125/2009)

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2732(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0102/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0102/2009
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guinean tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kansainvälisen Guinea-kontaktiryhmän (ICGG) Nigerian Abujassa 13. lokakuuta 2009 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon Manojoen alueella pitkään jatkuneen epävakauden, joka aiheuttaa traumoja paikalliselle väestölle,

–    ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Guineasta,

–    ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 29. syyskuuta 2009 antaman julkilausuman,

–    ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 7. lokakuuta 2009 käydyn keskustelun,

A. ottaa huomioon, että sotilasjuntta kaappasi vallan Guineassa 23. joulukuuta 2008 kapteeni Dadis Camaran johdolla presidentti Lansana Contén kuoleman jälkeen,

B.  ottaa huomioon, että maalle itsenäisyyden antaneen kansanäänestyksen vuosipäivänä 28. syyskuuta 2009 järjestettyä opposition rauhanomaista mielenosoitusta tukahdutettaessa kuoli eri lähteiden mukaan 100–200 henkilöä (sotilaat olivat keränneet ruumiita niiden laskemisen estämiseksi, minkä vuoksi perheet eivät voineet surra omaisiaan) ja yli 1 000 haavoittui luodeista tai pistinten iskuista ja että muistiin on kirjattu useita raiskaustapauksia,

C. ottaa huomioon, että oppositiojohtajia on hakattu, heille on aiheutettu vammoja ja heitä on pidätetty, että vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvia toimittajia vainotaan ja että juntan toiminnan vuoksi on olemassa etnisen konfliktin vaara,

D.  ottaa huomioon kauhistuttavat raportit, joiden mukaan sotilaat ovat raiskanneet naisia kiväärinperillä ja jopa pistimillä ja naisilta on myös riisuttu vaatteet ja riistetty ihmisarvo, minkä jälkeen turvallisuusjoukot ovat häpäisseet, nöyryyttäneet ja raiskanneet heitä julkisesti,

E.  ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta on sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan ja kaikki siihen syyllistyneet olisi tuotava oikeuden eteen, jotta he eivät välttyisi rangaistukselta,

F.  ottaa huomioon, että Guinean allekirjoittaman Cotonoun sopimuksen 8 ja 9 artiklassa edellytetään ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamista,

G. ottaa huomioon, että 27. heinäkuuta 2009 laadittiin Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti demokratiaan siirtymisen järjestelyjä koskeva etenemissuunnitelma,

H. ottaa huomioon, että demokratian ja kehityksen kansalliseen neuvostoon kuuluvat juntan jäsenet ovat sitoutuneet järjestämään mahdollisimman pian vapaat vaalit, joissa he eivät itse asetu ehdokkaiksi,

I.   ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on äskettäin aloittanut alustavan tutkinnan Guinean tilanteesta selvittääkseen, onko siellä syyllistytty rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin rikoksiin,

J.   katsoo, että sotilasjuntta ei ole pätevä organisoimaan maan siirtymistä demokratiaan vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla, koska se on käyttänyt vastuuttomasti asevoimia väestön alistamiseksi,

K. ottaa huomioon, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Afrikan unioni ovat esittäneet kannanottoja ja presidentti Burkinabé Blaise Compaoré on nimetty välittäjäksi,

L.  ottaa huomioon, että kansainvälinen Guinea-kontaktiryhmä, joka koostuu ECOWASin, Yhdistyneiden Kansakuntien, Afrikan unionin ja Euroopan unionin diplomaateista sekä maailman ihmisoikeuksia valvovien järjestöjen edustajista, on vieraillut Guineassa ja laatinut vierailusta raportin,

M. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Guinea allekirjoittivat kalastuskumppanuussopimuksen joulukuussa 2008, muutama päivä ennen Moussa Dadis Camaran valtaan nostanutta vallankaappausta, ja ensimmäinen maksu pitäisi suorittaa 30. marraskuuta 2009,

N. ottaa huomioon, että Afrikan unionin kapteeni Dadis Camaralle osoittaman uhkavaatimuksen, jossa tätä vaaditaan toistamaan lupauksensa olla asettumatta ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa, aikaraja on mennyt umpeen,

O. ottaa huomioon, että ECOWAS vedonnut kansainväliseen yhteisöön, jotta se lähettäisi Guineaan puolueettomia joukkoja suojelemaan väestöä ja opposition edustajia, ja kontaktiryhmä on esittänyt vetoomuksen Guinean asettamisesta täydelliseen asevientikieltoon,

P. ottaa huomioon Guinean merkittäviin malmivaroihin liittyvät kehitysmahdollisuudet; ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön mukaan Guinea on yksi Afrikan korruptoituneimmista maista,

1.  tuomitsee aseettomiin mielenosoittajiin kohdistuneet veriset ja tappavat tukahduttamistoimet ja esittää osanottonsa sureville perheille;

2.   tuomitsee kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ja vaatii raiskauksen uhreille lääketieteellistä ja psykologista apua; kehottaa komissiota käynnistämään pikaisesti erityisohjelmia Guineassa väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten kuntouttamiseksi;

3.  pitää myönteisenä julkilausumaa, jonka ICGG antoi Guinean kriisistä Abujassa 13. lokakuuta 2009 pitämänsä kokouksen jälkeen ja jossa se kehotti sotilasjunttaa vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt ja varsinkin Conakryssa 28. syyskuuta 2009 sattuneen välikohtauksen yhteydessä pidätetyt sekä vaati sitä vahvistamaan perjantaihin 16. lokakuuta 2009 mennessä virallisesti järjestelyt, joilla estetään juntan jäsenten osallistuminen tammikuuksi 2010 suunniteltuihin presidentinvaaleihin;

4.  pitää myönteisenä, että YK on asettanut riippumattoman kansainvälisen tutkintalautakunnan selvittämään verilöylystä vastuussa olevia tahoja ja että Kansainvälinen rikostuomioistuin on aloittanut alustavan tutkinnan, jotta syylliset eivät jäisi rankaisematta;

5.  vaatii takaamaan kaikin keinoin kansainvälisen tutkintalautakunnan kuulemien todistajien ja uhrien perheiden turvallisuuden;

6.  kehottaa sotilasjunttaa kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistua oikeutta mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapauteen, oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen mukaan luettuna;

7.  katsoo, että vain vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien pohjalta koottu hallitus on oikeutettu ja kelvollinen ajamaan maan pitkän aikavälin etuja;

8.  toivoo, että perustetaan siirtymäkauden hallitus, johon otetaan mukaan tärkeimmät oppositiopuolueet ja jonka tehtäväksi annetaan presidentin- ja parlamenttivaalien valmistelu;

9.  pyytää neuvostoa toteuttamaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa määrättyjä "aiheellisia toimenpiteitä" ja tarkastelemaan mahdollisuuksia vastata ECOWASin pyyntöön lähettää joukkoja afrikkalaisjoukkojen tueksi väestöä suojelemaan, jotta afrikkalaisjoukot pystyisivät hoitamaan tehtävänsä, sekä lähettää siviilijoukkoja osallistumaan pidemmän aikavälin operaatioon turvallisuusjoukkojen organisoimiseksi;

10. pyytää neuvostoa ja komissiota keskeyttämään Guinean kanssa tehdyn kalastuspöytäkirjan soveltamisen, kunnes maan demokratiakehitys on lähtenyt konkreettisesti käyntiin;

11. kehottaa Afrikan unionia asettamaan yhteistyössä ECOWASin kanssa ankarat pakotteet sotilasjuntan henkilöstöä vastaan sekä järjestämään samaan aikaan kansallisen vuoropuhelun totuus- ja sovintokomission välityksellä;

12. kehottaa kaikkia valtioita keskeyttämään ECOWASin päätöksen mukaisesti sotilas- ja poliisikäyttöön tarkoitettujen aseiden, ammusten ja muiden sellaisten laitteiden toimitukset, joita Guinean turvallisuusjoukot voisivat käyttää ihmisoikeusloukkauksiin;

13. pahoittelee, että sekä kiinalaiset valtionyhtiöt että yksityiset yritykset, jotka investoivat Guineaan, suhtautuvat enimmäkseen välinpitämättömästi Guinean kansalaisten ihmisoikeuksiin;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Afrikan unionin ja ECOWASin elimille.