Procedūra : 2009/2732(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0102/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0102/2009

Debatai :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Balsavimas :

PV 22/10/2009 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0059

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 80k
21.10.2009
PE428.710v01-00}
PE428.714v01-00}
PE428.718v01-00}
PE428.722v01-00}
PE428.731v01-00}
PE428.733v01-00} RC1
 
B7-0102/2009}
B7-0106/2009}
B7-0110/2009}
B7-0114/2009}
B7-0123/2009}
B7-0125/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B7‑0102/2009)

ALDE (B7‑0106/2009)

PPE (B7‑0110/2009)

GUE/NGL (B7‑0114/2009)

ECR (B7‑0123/2009)

Verts/ALE (B7‑0125/2009)


dėl padėties Gvinėjoje


Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gvinėjoje  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 13 d. Abudžoje (Nigerija) paskelbtą Tarptautinės ryšių palaikymo su Gvinėja grupės pranešimą,

–   atsižvelgdamas į Mano upės regione užsitęsusius neramumus, neigiamai veikiančius vietos gyventojus,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gvinėjos (Konakrio),

–   atsižvelgdamas į pareiškimą, kurį 2009 m. rugsėjo 29 d. Europos Sąjungos vardu paskelbė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 7 d. vykusią Europos Parlamento diskusiją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi 2008 m. gruodžio 23 d., t. y. mirus Prezidentui Lansanai Conté, valdžią užgrobė kapitono Dadiso Camaros vadovaujama karinė chunta,

B.  kadangi išvaikant taikią demonstraciją, kurią 2009 m. rugsėjo 28 d. surengė opozicija siekdama paminėti refrendumo, po kurio šalis tapo nepriklausoma, metines, žuvo 100–200 žmonių (šie duomenys skiriasi priklausomai nuo jų pateikimo šaltinio: kad nebūtų nustatytas tikslus kūnu skaičius, karinių grupuočių smogikai kai kuriuos iš jų pasisavino, taigi šeimoms net nebuvo leista atsisveikinti su savo mirusiaisiais), daugiau negu 1 000 sužeista (žaizdos šautinės arba durtinės), be to, pranešta apie daugybę išprievartavimo atvejų,

C. kadangi mušami, žalojami ir suimami opozicijai vadovaujantys asmenys, persekiojami valdžią kritikuojantys žurnalistai, o chunta kelia realią etninio konflikto grėsmę,

D. kadangi turima šokiruojamų pranešimų apie tai, kad prievartaudami moteris kareiviai naudoja šautuvų buožes, netgi durtuvus; kitais atvejais saugumo pajėgų kariškiai moteris išrengia pamindami jų orumą, prieš jas smurtauja, viešai jas žemina ir prievartauja,

E.  kadangi smurtas prieš moteris prilyginamas karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui, taigi visi nusikaltėliai turi atsakyti prieš įstatymą ir turi būti užkirstas kelias jų nebaudžiamumui,

F.  kadangi Kotonu susitarimo, kurį pasirašiusi Gvinėja, 8 ir 9 straipsniuose išdėstytos su pagarba žmogaus teisėms ir demokratija susijusios nuostatos,

G. kadangi 2009 m. liepos 27 d. parengtas Kotonu susitarimo 96 straipsnio nuostatomis pagrįstas planas, skirtas užtikrinti perėjimą prie demokratinės santvarkos,

H. kadangi chuntos nariai – buvę Nacionalinės demokratijos ir vystymosi tarybos atstovai – įsipareigojo kaip galima greičiau surengti laisvus rinkimus ir patys nekandidatuoti šiuose rinkimuose,

I.   kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras ką tik pradėjo preliminarų padėties Gvinėjoje tyrimą siekdamas išsiaiškinti, ar įvykdyta nusikaltimų, kurie galėtų būti priskirti Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai,

J.   kadangi dėl neatsakingo ginkluotųjų pajėgų naudojimo siekiant kontroliuoti gyventojus karinė chunta negali būti laikoma sugebančia pasirūpinti šalies perėjimu prie demokratinės santvarkos surengiant laisvus ir sąžiningus rinkimus,

K. kadangi savo poziciją pareiškė Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (angl. ECOWAS) ir Afrikos Sąjunga, o Prezidentas Burkinabé Blaise Compaoré paskirtas tarpininku,

L.  kadangi Gvinėjoje lankėsi Tarptautinės ryšių palaikymo su Gvinėja grupės nariai, t. y. ECOWAS, Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos diplomatai ir pasaulinių žmogaus teisių apsaugos organizacijų atstovai, kurie parengė atitinkamą ataskaitą,

M. kadangi 2008 m. gruodžio mėn., t. y. likus kelioms dienoms iki įvykių, atvedusių į valdžią Moussą Dadisą Camarą, Europos Sąjunga ir Gvinėja pasirašė žuvininkystės partnerystės susitarimą, o pirmoji įmoka turi būti pervesta 2009 m. lapkričio 30 d.,

N. kadangi Afrikos Sąjungos ultimatumo kapitonui Dasisui Camarai, kuriame jis raginamas įsipareigoti nekelti savo kandidatūros būsimuose prezidento rinkimuose, galiojimo laikas baigėsi,

O. kadangi Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (ECOWAS) kreipėsi į tarptautinę bendruomenę dėl neutralių pajėgų dislokavimo Gvinėjoje, siekiant apsaugoti gyventojus ir opozicijos atstovus, ir ryšių palaikymo su Gvinėja grupė paragino įvesti visišką ginklų, skirtų Gvinėjai, embargą;

P.  kadangi Gvinėja, kurioje yra daug mineralinių išteklių, turi didelį vystymo potencialą; kadangi organizacija „Transparency International“ Gvinėją priskiria labiausiai korumpuotoms Afrikos šalims,

1.  smerkia kruvinas ir žudikiškas represijas neginkluotų demonstrantų atžvilgiu ir reiškia užuojautą gedinčioms šeimoms;

2.  smerkia visus seksualinės prievartos prieš moteris ir mergaites veiksmus ir ragina išžaginimo aukoms teikti medicinos ir psichologinę pagalbą; ragina Komisiją skubiai pradėti vykdyti specialias moterų, kurios tapo smurto aukomis Gvinėjoje, reabilitacijos programas;

3.  teigiamai vertina Tarptautinės ryšių palaikymo su Gvinėja grupės po 2009 m. spalio 13 d. Abudžoje vykusio posėdžio dėl Gvinėjos krizės paskelbtą pranešimą, kuriame karinė chunta raginama nedelsiant išlaisvinti visus savavališkai suimtus asmenis, visų pirma tuos, kurių įkalinimas susijęs su rugsėjo 28 d. Konakrio incidentu, ir nurodoma iki 2009 m. spalio 16 d., penktadienio, imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias karinės chuntos dalyvavimui prezidento rinkimuose 2010 m. sausio mėn.;

4.  teigiamai vertina tai, kad JT įsteigė nepriklausomą tarptautinį atsakomybės dėl žudynių tyrimo komitetą ir kad Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo preliminarų tyrimą, siekiant užtikrinti, kad atsakingi už šias žudynes neliktų nenubausti;

5.  ragina imtis visų įmanomų veiksmų siekiant užtikrinti liudytojų ir aukų šeimų saugumą jiems pasisakant tarptautiniame tyrimo komitete;

6.  prašo karinės chuntos gerbti teises į nuomonės, žodžio ir susirinkimų, ypač taikių, laisvę, kaip ji skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

7.  mano, kad tik laisvų ir teisingų rinkimų metu išrinkta vyriausybė sugebės atstovauti ilgalaikiams šalies interesams;

8.  tikisi, kad bus sukurta laikinoji vyriausybė, į kurią bus įtrauktos pagrindinės opozicinės partijos ir kurios užduotis bus pasirengti prezidento ir įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimams;

9.  ragina Tarybą imtis tinkamų priemonių, nurodytų Kotonu susitarimo 96 straipsnyje, ir ieškoti galimybių patenkinti ECOWAS prašymą surengti misiją, skirtą remti Afrikos gyventojų apsaugos pajėgas, teikiant šioms pajėgoms jų misijoms vykdyti reikalingus išteklius, ir suorganizuoti ilgesnės trukmės civilinę misiją, siekiant prisidėti prie saugumo pajėgų kūrimo;

10. ragina Tarybą ir Komisiją sustabdyti ES ir Gvinėjos protokolo dėl žuvininkystės taikymą, kol taps pastebimas demokratizacijos procesas;

11. ragina Afrikos Sąjungą bendradarbiaujant su ECOWAS numatyti griežtas sankcijas karinės chuntos narių atžvilgiu ir pasinaudojant tiesos ir taikinimo komisijos parama suorganizuoti nacionalinį dialogą;

12. ragina visas valstybes vadovaujantis ECOWAS sprendimu sustabdyti tarptautinį karinės ir policijos ginkluotės, amunicijos ir kitos įrangos, kurią Gvinėjos saugumo pajėgos galėtų panaudoti pažeisdamos žmogaus teises, tiekimą;

13. apgailestauja dėl to, kad valstybinės ir privačios Kinijos įmonės visiškai abejingos Gvinėjos, kurioje jos investuoja, piliečių žmogaus teisėms;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir atitinkamoms Afrikos Sąjungos bei ECOWAS institucijoms.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika