Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0102/2009Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0102/2009

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Gvinejā

21.10.2009

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7‑0102/2009)
ALDE (B7‑0106/2009)
PPE (B7‑0110/2009)
GUE/NGL (B7‑0114/2009)
ECR (B7‑0123/2009)
Verts/ALE (B7‑0125/2009)

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik PPE-DE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Harlem Désir S&D grupas vārdā,
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,


Procedūra : 2009/2732(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0102/2009
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0102/2009
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Gvinejā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Starptautiskās kontaktgrupas Gvinejas jautājumā (GIC-G) 2009. gada 13. oktobrī Abudžā (Nigērija) sniegto paziņojumu,

 

–   ņemot vērā ieilgušo nestabilitāti, kas valda Mano upes reģionā un no kuras cieš vietējie iedzīvotāji,

- ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Gvineju,

 

- ņemot vērā prezidentvalsts 2009. gada 29. septembra deklarāciju Eiropas Savienības vārdā,

 

- ņemot vērā 2009. gada 7. oktobra debates Eiropas Parlamentā,

A. tā kā 2008. gada 23. decembrī militārā hunta kapteiņa Dadis Camara vadībā sagrāba varu pēc prezidenta Lansana Conté nāves;

B.  tā kā, apspiežot nevardarbīgu opozīcijas manifestāciju, kas notika 28. septembra referenduma gadadienā, pēc kura valsts kļuvusi neatkarīga, pēc dažiem ziņu avotiem, bojā gāja no 100 līdz 200 cilvēkiem (lai apgrūtinātu upuru apzināšanu, militārpersonas aizveda daudzu cilvēku mirstīgās atliekas, liedzot ģimenēm iespēju atvadīties no mirušajiem), turklāt ir vairāk nekā 1 000 ievainoto ar šautām vai durkļu radītām brūcēm, kā arī ziņots par daudziem izvarošanas gadījumiem;

C. tā kā opozīcijas vadītāji tikuši nogalināti, ievainoti un apcietināti, pret varu kritiski noskaņotie žurnālisti tiek vajāti un hunta faktiski rada etniskā konflikta draudus;

D.  tā kā ir saņemtas šausminošas liecības par karavīriem, kas likuši lietā šauteņu laides un pat durkļus, lai izvarotu sievietes, tikmēr citas sievietes tikušas izģērbtas un pazemotas, un vēlāk viņas atklātībā pazemoja un izvaroja drošības spēku pārstāvji;

 

E.  tā kā vardarbība pret sievietēm ir pielīdzināma kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un visi vainīgie ir saucami pie atbildības, lai saņemtu pelnīto sodu;

 

F.  tā kā Gvineja ir parakstījusi Kotonū nolīgumu, kura 8. un 9. pantā ietverta prasība ievērot cilvēktiesības un demokrātijas principus;

G. tā kā „darba plāns”, kas sagatavots 2009. gada 27. jūlijā saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu, paredz pāreju uz demokrātiju;

H. tā kā huntas pārstāvji no Valsts padomes demokrātijai un attīstībai (Conseil National pour la Démocratie et le Développement) apņēmās, tiklīdz iespējams, sarīkot brīvas vēlēšanas, pašiem kā kandidātiem tajās nepiedaloties;

I.   tā kā Starptautiskās Krimināltiesas prokurors nesen uzsāka sākotnēju izmeklēšanu saistībā ar stāvokli Gvinejā, lai noteiktu attiecīgos noziegumus, kas būtu tās piekritībā;

J.   tā kā militārā spēka bezatbildīgas lietošanas dēļ, apspiežot iedzīvotājus, hunta zaudē tiesības organizēt valsts pāreju uz demokrātiju, sarīkojot brīvas un taisnīgas vēlēšanas;

K. tā kā Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienība un Āfrikas Savienība paudusi savu nostāju un prezidents Burkinabé Blaise Compaoré ir izraudzīts par „vidutāju”;

L.  tā kā GIC-G, ko veido Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienības diplomāti, ANO, Āfrikas Savienība un Eiropas Savienība, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvji, kas uzrauga cilvēktiesību ievērošanu, ir sagatavojuši ziņojumu par Gvinejas apmeklējumu;

M. tā kā Eiropas Savienība un Gvineja 2008. gada decembrī parakstīja partnerības nolīgumu zivsaimniecības jomā, proti, tikai dažas dienas pirms valsts apvērsuma, kura rezultātā Moussa Dadis Camara nāca pie varas, un pirmo maksājumu bija paredzēts veikt 2009. gada 30. novembrī;

 

N. tā kā beidzies termiņš ultimātam, ko Āfrikas Savienība nosūtīja kapteinim Dadis Camara, kurā viņam pieprasīts vēlreiz apliecināt, ka viņš nekandidēs nākamajās prezidenta vēlēšanās;

O. tā kā Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienība nosūtīja aicinājumu starptautiskai sabiedrībai izvietot Gvinejā neitrālus spēkus, lai aizsargātu iedzīvotājus un opozicionārus, un „kontaktgrupas” aicinājumu noteikt vispārēju embargo ieroču piegādēm Gvinejā;

P. tā kā Gvinejas teritorijā atrodas ievērojami izrakteņu krājumi un pastāv to izmantošanas iespējas ; tā kā pēc Transparency International novērtējuma Gvineja, šķiet, ir viena no viskorumpētākajām Āfrikas valstīm,

1.  asi nosoda asiņainās un nežēlīgās represijas pret neapbruņotiem manifestantiem un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.   asi nosoda jebkādas seksuālās vardarbības izpausmes attiecībā pret sievietēm un meitenēm, pieprasa nodrošināt medicīnisku un psiholoģisku palīdzību visiem izvarošanas upuriem un aicina Komisiju steidzami uzsākt īpašu rehabilitācijas programmu Gvinejas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības;

 

3.  atzinīgi vērtē paziņojumu, ko GIC-G sagatavoja pēc Gvinejas krīzei veltītās 2009. gada 13. oktobra sanāksmes Abudžā, kurā tā pieprasa militārajai huntai „atbrīvot visas patvaļīgi aizturētās personas, jo īpaši tās, kuras aizturētas saistībā ar 2009. gada 28. septembra notikumiem Konakri”, un pieprasa līdz piektdienai, 2009. gada 16. oktobrim, noteikt vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu huntas līdzdalību 2010. gada janvārī paredzētajās prezidenta vēlēšanās ;

4.  atzinīgi vērtē ANO neatkarīgas starptautiskas izmeklēšanas komisijas izveidošanu, kurai jānoskaidro slepkavību organizētāji, un Starptautiskās Krimināltiesas sākto sākotnējo izmeklēšanu, lai noskaidrotu vainīgos un lai vainīgie saņemtu pelnīto sodu;

5.  pieprasa veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu liecinieku un cietušo ģimeņu drošību, kurus uzklausīs starptautiskā izmeklēšanas komisija;

6.  prasa pie varas esošajai huntai ievērot tiesības uz uzskatu un vārda brīvību, proti, tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, kas garantētas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā;

7.  uzskata, ka tikai likumīga valdība, kas izveidota pēc brīvām un taisnīgām vēlēšanām, spēj ilgtermiņā pārstāvēt šīs valsts intereses;

8.  aicina izveidot pārejas valdību, iekļaujot tajā visas galvenās opozīcijas partijas, kurai uzticēs sagatavot prezidenta un parlamenta vēlēšanas;

9.  prasa Padomei veikt „attiecīgos pasākumus”, kas paredzēti Kotonū nolīguma 96. pantā, un apsvērt iespēju apmierināt Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienības lūgumu organizēt misiju Āfrikas spēku atbalstam, lai aizsargātu iedzīvotājus, nodrošinot šiem spēkiem vajadzīgos līdzekļus uzdevumu veikšanai, kā arī vēlākā laikposmā organizēt civilo misiju, kas palīdzēs izveidot drošības spēkus;

10. prasa Padomei un Komisijai apturēt Zivsaimniecības protokola piemērošanu, kas noslēgts ar Gvineju, kamēr konkrēti netiks noskaidrota demokratizācijas procesa gaita;

11. aicina Āfrikas Savienību sadarbībā ar Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienību noteikt stingras sankcijas militārās huntas personālam un līdztekus organizēt valstī dialogu, izmantojot „patiesības noskaidrošanas un samierināšanas" komisiju;

12. aicina — saskaņā ar Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienības pieņemto lēmumu — visas valstis pārtraukt ieroču un munīcijas piegādi armijai un policijas struktūrām, kā arī nepiegādāt citu aprīkojumu, ko varētu izmantot Gvinejas drošības spēki, lai turpinātu cilvēktiesību pārkāpumus;

 

13. pauž nožēlu, ka Ķīnas uzņēmumiem — gan valsts, gan privātiem — , kam ir investīcijas Gvinejā, ir pilnīgi vienaldzīga attieksme pret pilsoņu pamattiesībām šajā valstī;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Eiropas Komisijai, kā arī Āfrikas Savienības un Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienības struktūrām.