Процедура : 2009/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0104/2009

Внесени текстове :

RC-B7-0104/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2009)0060

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 158kWORD 89k
21.10.2009
PE 428.712 v01-00 }
PE 428.715 v01-00 }
PE 428.719 v01-00 }
PE 428.723 v01-00 }
PE 428.725 v01-00 }
PE 428.732 v01-00 }
PE 428.734 v01-00 } RC1
 
B7-0104/2009}
B7-0107/2009}
B7-0111/2009}
B7-0115/2009}
B7-0117/2009}
B7-0124/2009}
B7-0126/2009} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

S&D (B7‑0104/2009)

ALDE (B7‑0107/2009)

PPE (B7‑0111/2009)

GUE/NGL (B7‑0115/2009)

EFD (B7‑0117/2009)

ECR (B7‑0124/2009)

Verts/ALE (B7‑0126/2009)


относно Иран


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes, Gianni Pittella от името на групата S&D
Marietje Schaake, Метин Казак, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Charles Goerens от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Struan Stevenson от името на групата ECR
Miguel Portas, Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera от името на групата EFD

Резолюция на Европейския парламент относно Иран  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-конкретно тези относно правата на човека,

–   като взе предвид декларациите на председателството на ЕС, върховния представител за ОВППС, външните министри от ЕС, държавните и правителствени ръководители на Г-8, Европейския съвет и председателя на Европейския парламент относно репресиите срещу демонстрации по време на следизборните размирици в Иран през юни 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 23 септември 2009 г. относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 9 октомври 2009 г., потвърждаващо ангажимента на Парламента за премахване на смъртното наказание в световен мащаб и осъждащо по-конкретно смъртното наказание за малолетни и непълнолетни правонарушители и предстоящите екзекуции в Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателството относно екзекуцията на Behnoud Shojaee в Иран на 14 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателството на Европейския съюз от 20 септември 2009 г., осъждащо нееднократното отричане от страна на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад на Холокоста и правото на Държавата Израел да съществува,

–   като взе предвид изявлението на председателството на Съвета на Европейския съюз от 19 октомври 2009 г., осъждащо извършеното през почивните дни в края на седмицата самоубийствено нападение в провинция Систан-Балуджистан в Иран, което доведе до най-малко 42 жертви,

–   като взе предвид Резолюция 62/191 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2008 г. относно мораториум върху използването на смъртното наказание,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), Конвенцията за премахването на всички форми на расова дискриминация и Конвенцията за правата на детето, по които Иран е страна,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че общата обстановка във връзка с правата на човека в Иран продължава да се влошава, като този процес е дори по-остър след президентските избори през юни 2009 г.,

Б.  като има предвид, че Иран е държавата с най-висок брой екзекуции след Китай, като броят им се е увеличил четири пъти от идването на президента Ахмадинеджад на власт през 2005 г., и че Иран се отличава печално с това, че остава единствената страна в света, която все още екзекутира малолетни и непълнолетни правонарушители, като има предвид, че според данни на адвокати, защищаващи правата на човека, най-малко 140 деца правонарушители имат издадена смъртна присъда в Иран,

В.  като има предвид, че на 11 октомври 2009 г. Behnoud Shojaee беше обесен въпреки силните вътрешни и международни призиви да бъде пощаден животът му, като така стана третият непълнолетен или малолетен правонарушител, екзекутиран в Ислямска република Иран от началото на 2009 г. след Delara Darabi и Molla Gol Hassan и като има предвид, че за непълнолетните или малолетни правонарушители Safar Angooti и Abbas Hosseini съществува риск от предстояща екзекуция,

Г.  като има предвид, че изтезанията и малтретирането на затворници, лишаването от сън, строгият тъмничен затвор, незаконното задържане, прилагането на жестоки, нечовешки и унизителни наказания и липсата на наказателна отговорност за държавните служители продължават да са широко разпространени,

Д. като има предвид, че се увеличава насилственото репресиране на политически опоненти, активисти в сферата на правата на човека, журналисти, блогъри, учители, интелектуалци, учени, хомосексуални лица, жени, студенти, синдикалисти и членове на религиозни, етнически и езикови малцинства,

Е.  като има предвид, че седем ръководители на бахайската религия продължават да са държани в затвор само заради религиозните си убеждения,

Ж. като има предвид, че на 4 август 2009 г. президентът Махмуд Ахмадинеджад получи официално утвърждаване за втори мандат, след като беше обявен за победител в изборите на 12 юни, докато съперниците му в изборната надпревара Мир Хосейн Мусави и Мехди Каруби, както и многобройни наблюдатели, обвиниха органите на властта в мащабно фалшифициране на изборните резултати,

З.  като има предвид, че в следващите седмици и месеци десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците; като има предвид, че 150 души загинаха и над 1000 демонстранти бяха арестувани,

И. като има предвид, че продължават масови съдебни процеси, според сведенията срещу140 поддръжници на опозицията, включително видни реформатори и активисти, обвинени в нарушения, които варират от участие в размирици до шпионство и опит за сваляне от власт на управниците в Иран,

Й. като има предвид, че четирима души са осъдени на смърт във връзка с протестите, въпреки че са в затвора от април, много преди да започнат следизборните демонстрации,

К. като има предвид, че според доклади от организации за защита на правата на човека десетки репортери, фотографи и блогъри са напуснали Иран или се опитват да избягат от тази страна, хиляди са загубили работата си, многобройни вестници са затворени от органите на властта през последните седмици и 19 журналисти и пет блогъри според сведенията са все още задържани от иранските органи,

1.  изразява сериозни съмнения относно точността на изборните резултати, които доведоха до утвърждаването на втори мандат за президента Ахмадинеджад въпреки силните индикации за мащабни изборни измами и счита, че доверието в иранския президент е сериозно уронено;

2.  отдава почит на смелостта на всички ирански мъже и жени, които защищават основните си свободи и демократичните принципи и изразяват желанието си да живеят в общество без репресии и заплахи; отдава специална почит на иранските жени, които изиграха ключова роля в следизборните демонстрации през юни, и по-специално на Неда Ага Солтан, която се превърна в символ във връзка с насилственото репресиране, както и на Shadi Sadr, активист в областта на правата на човека, арестуван на 15 юли 2009 г. за публични изявления относно нарушения на правата на човека в затворите, извършени срещу задържани лица след оспорваните президентски избори в Иран;

3.  осъжда мащабната и прекомерна употреба на сила, произволните арести и предполагаемите изтезания при репресирането на протестите във връзка с оспорваните президентски избори в Иран; призовава иранското правителство да зачита основните граждански и политически права, и особено правото на свобода на изразяване и отправя искане всички мирни демонстранти и всички арестувани в по-широкия контекст на неотдавнашните размирици – независимо дали са студенти, учени, участници в кампании, журналисти или активисти в областта на правата на човека – да бъдат освободени безусловно;

4.  призовава иранските органи да дадат достъп на Международния комитет на Червения кръст до всички затворници без изключение и да позволят на международните правозащитни организации да наблюдават положението в страната;

5.  настоятелно призовава иранските органи да премахнат, както на законово равнище, така и на практика, всички форми на изтезание и друго жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, както и да прилагат принципа за справедлив съдебен процес и да прекратят безнаказаността за нарушения на правата на човека;

6.  осъжда самоубийственото бомбено нападение, извършено в провинция Систан-Балуджистан на 17 октомври 2009 г., при което бяха убити или ранени десетки хора; изразява загриженост, че това самоубийствено нападение може да е свързано с репресирането на етнически и религиозни малцинства в тази провинция; отхвърля употребата на терористични средства като метод за решаване на политически спорове;

7.  повтаря призива си към иранските органи да спазят задължението на правителството да зачита религиозните малцинства и незабавно да освободят бахайските ръководители Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli и Vahid Tizfahm;

8.  повтаря призива си към иранските органи да премахнат изцяло смъртното наказание и междувременно да въведат мораториум върху екзекуциите, съгласно отправения към тях призив в резолюции 62/149 и 63/168 на Общото събрание на ООН;

9.  решително осъжда смъртните присъди и екзекуциите в Иран, особено тези, произнесени или изпълнени срещу непълнолетни правонарушители и малолетни и протестира остро срещу екзекутирането на 11 октомври в Иран на Behnoud Shojaee; настоятелно призовава иранските органи да зачитат международно признатите стандарти за правна закрила по отношение на малолетните и непълнолетни лица, като МПГПП и Международната конвенция за правата на детето и по-специално да не екзекутират Safar Angooti и Abbas Hosseini;

10. препоръчва изпращането на специален пратеник от върховния комисар на ООН по правата на човека, който да наблюдава положението на политическите затворници и да осигури спазването от иранските органи на международни процесуални стандарти и на законовите им задължения в областта на правата на човека;

11. изразява съжаление за систематичното ограничаване на свободата на информация чрез блокирането на уебсайтове, забраната те да отразяват неразрешени демонстрации и въвеждането на нови ограничения, които изискват журналистите да получават разрешение преди да отразят каквото и да е събитие;

12. призовава иранските органи да спрат преследването на журналисти, работещи за международните медии, и призовава по-специално за незабавното освобождаване на Fariba Pajooh, млада иранско-канадска журналистка и известен блогър, арестувана в дома си в Техеран на 24 август 2009 г.;

13. осъжда факта, че на 2 октомври 2009 г. активистът в областта на правата на човека Abdolfattah Soltani е спрян да отпътува от Техеран за Нюрнберг, Германия, за да получи наградата в областта на правата на човека, присъждана от този град;

14. призовава Комисията да установи делегация на ЕС в Техеран, за да насърчава и укрепва диалога с органите на властта и с гражданското общество в Иран и да засили сътрудничеството, по-специално при помощта за бежанци и борбата срещу трафика на наркотици;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Ислямска република Иран.

 

Правна информация - Политика за поверителност