Společný návrh usnesení - RC-B7-0104/2009Společný návrh usnesení
RC-B7-0104/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Íránu

21. 10. 2009

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0104/2009)
ALDE (B7‑0107/2009)
PPE (B7‑0111/2009)
GUE/NGL (B7‑0115/2009)
EFD (B7‑0117/2009)
ECR (B7‑0124/2009)
Verts/ALE (B7‑0126/2009)

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes, Gianni Pittella za skupinu S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Charles Goerens za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Struan Stevenson za skupinu ECR
Miguel Portas, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera za skupinu EFD

Postup : 2009/2733(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0104/2009
Předložené texty :
RC-B7-0104/2009
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU, vysokého zástupce pro SZBP, ministry zahraničí EU, hlavy států a vlád skupiny G8, Evropské rady a předsedy Evropského parlamentu týkající se potlačení demonstrací v průběhu povolebních nepokojů v Íránu v červnu 2009,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 23. září 2009 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 9. října 2009, v němž zopakoval závazek Parlamentu zrušit trest smrti na celém světě a zejména odsoudil vykonávání trestu smrti za trestné činy mladistvých a hrozící popravy v Íránu,

–   s ohledem na prohlášení předsednictva o popravě Behnúda Šodžaího, která byla vykonána v Íránu dne 14. října 2009,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví Evropské unie ze dne 20. září 2009 odsuzující opakované popírání holocaustu a práva Izraelského státu na existenci ze strany íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda,

–   s ohledem na prohlášení předsednictva Rady Evropské unie ze dne 19. října 2009 odsuzující sebevražedný útok v íránské provincii Sistan-Balúčistán, při němž tento víkend zahynulo přinejmenším 42 lidí,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/191 ze dne 18. prosince 2008 o moratoriu na výkon trestu smrti,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že situace v oblasti všeobecných lidských práv v Íránu se zejména od prezidentských voleb konaných v červenci 2009 neustále zhoršuje,

B.  vzhledem k tomu, že Írán je po Číně zemí s nejvyšším počtem poprav, přičemž tento počet vzrostl od nástupu prezidenta Ahmadínežáda do funkce v roce 2005 čtyřnásobně, a vzhledem k tomu, že Írán nechvalně proslul tím, že je poslední zemí na světě, kde se stále ještě provádějí popravy mladistvých pachatelů; vzhledem k tomu, že podle zpráv právníků v oblasti lidských práv na popravu čeká v Íránu minimálně 140 mladistvých pachatelů,

C. vzhledem k tomu, že nehledě na množství žádostí o omilostnění Behnúda Šodžaího v samotném Íránu i za jeho hranicemi byl tento mladý muž dne 11. října 2009 oběšen, a stal se tak po Delaře Darabíové a Mollu Golovi třetím mladistvým pachatelem popraveným v Íránské islámské republice od začátku roku 2009, a vzhledem k tomu, že popravě čelí i další dva mladiství pachatelé – Safar Angútí a Abbás Husseiní,

D. vzhledem k tomu, že mučení a špatné zacházení s vězni, nedostatek spánku, držení v izolaci, nezákonné věznění, používání krutých, nelidských a ponižujících trestů a beztrestnost státních orgánů jsou nadále velice rozšířeny,

E.  vzhledem k tomu, že vzrostly násilné represe vůči politickým oponentům, aktivistům v oblasti lidských práv, novinářům, autorům internetových blogů, učitelům, intelektuálům, vysokoškolským profesorům, homosexuálům, ženám, studentům, odborářům a osobám příslušejícím k náboženským, etnickým či jazykovým menšinám,

F.  vzhledem k tomu, že sedm vedoucích představitelů víry Bahá´í je stále ve vězení, a to pouze na základě svého náboženského přesvědčení,

G. vzhledem k tomu, že prezident Mahmúd Ahmadínežád byl dne 4. srpna 2009 formálně potvrzen do své funkce na druhé funkční období poté, co byl prohlášen za vítěze voleb konaných dne 12. června, zatímco jeho protikandidáti Mír-Hussein Músáví a Mehdí Karrúbí a řada dalších pozorovatelů obvinila úřady z rozsáhlého falšování volebních výsledků,

H. vzhledem k tomu, že v následujících týdnech a měsících se do ulic vydaly tisíce protestujících, vzhledem k tomu, že došlo k úmrtí asi 150 lidí a zatčení více než tisíce demonstrantů,

I.   vzhledem k tomu, že údajně probíhají masové procesy se 140 stoupenci opozice, mezi niž patří i významní reformátoři a aktivisté, kteří jsou obviněni z nejrůznějších zločinů od výtržnictví, přes špionáž až po snahu o svržení íránského vedení,

J.   vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito protesty byly odsouzeny k smrti čtyři osoby nehledě na to, že jsou od dubna ve vězení, tj. dávno před vypuknutím povolebních demonstrací,

K. vzhledem k tomu, že podle zpráv organizací vystupujících na ochranu lidských práv desítky zpravodajů, fotografů a autorů internetových blogů opustilo Írán či se snaží ze země uprchnout, tisíce lidí ztratilo svou práci, řadu novin v posledních týdnech úřady uzavřely a 19 novinářů a pět autorů internetových blogů íránské orgány údajně stále zadržují,

1.  vyjadřuje vážné pochybnosti ohledně výsledků voleb, které vedly k potvrzení prezidenta Ahmadínežáda ve funkci na druhé funkční období navzdory jasným signálům, že došlo k rozsáhlým volebním podvodům, a domnívá se, že důvěryhodnost íránského prezidenta je vážně narušena;

2.  skládá hold statečnosti íránských mužů a žen, kteří brání své základní svobody a demokratické principy a vyjadřují svou touhu žít ve společnosti, kde by neexistovala represe a zastrašování; vzdává čest především íránským ženám, které v červnových povolebních demonstracích zastávaly velmi významnou úlohu, a zejména Nedě Agha-Soltanové, která se stala symbolem krutých represí, a Šádí Sadrové, ochránkyni lidských práv, jež byla dne 15. července 2009 zatčena za to, že se veřejně vyjadřovala o případech porušování lidských práv vězňů ve věznicích, ke kterým došlo po sporných prezidentských volbách;

3.  odsuzuje rozsáhlé a nepřiměřené porušování síly, svévolného zatýkání a údajné mučení při potlačování protestů proti sporným íránským prezidentským volbám; vyzývá íránskou vládu, aby dodržovala základní občanská a politická práva, zejména právo na svobodu vyjadřování, a žádá bezpodmínečné propuštění všech nenásilných účastníků demonstrací a osob uvězněných v širším kontextu nedávných nepokojů, ať už se jedná o studenty, vysokoškolské profesory, agitátory, novináře nebo ochránce lidských práv;

4.  vyzývá íránské orgány, aby umožnily Mezinárodnímu červenému kříži přístup ke všem zatčeným bez výjimky a povolily organizacím na ochranu lidských práv monitorovat situaci v zemi;

5.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby prostřednictvím zákonů a v běžném životě zabránily všem formám mučení a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestů a aby umožňovaly řádná soudní řízení a ukončily beztrestnost za porušování lidských práv;

6.  odsuzuje sebevražedný bombový útok, k němuž došlo dne 17. října 2009 v provincii Sistan-Balúčistán a při němž zahynuly či byly zraněny desítky lidí; má obavy, že tento bombový útok by mohl mít spojitost s represemi vůči etnickým a náboženským menšinám v této provincii; odmítá využívání terorizmu jako prostředku k řešení politických sporů;

7.  opakuje svou výzvu adresovanou íránským orgánům, aby dodržovaly závazek vlády respektovat práva náboženských menšin a okamžitě propustily vedoucí představitele víry Bahá´í – Faríbu Kamalabadíovou, Džamaluddína Chanžáního, Afífa Naeimího, Saída Rasaího, Mahvaš Sabetovou, Behrúze Tavakkolího a Vahída Tizfahma;

8.  opětovně vyzývá íránské orgány, aby v plném rozsahu zrušily trest smrti a aby do doby, než bude zrušen, vyhlásily moratorium na popravy, jak je k tomu naléhavě vyzývají rezoluce Valného shromáždění OSN 62/149 a 63/168;

9.  důrazně odsuzuje udělování trestu smrti a popravy v Íránu, zejména v případě mladistvých pachatelů a neplnoletých osob, a vehementně protestuje proti popravě Behnúda Šodžaího, která byla v Íránu vykonána dne 11. října; vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní záruky, pokud jde o mladistvé, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní úmluva o právech dítěte a aby zejména zrušily popravu Safara Angútího a Abbáse Husseiního;

10. doporučuje, aby vysoký komisař OSN pro lidská práva vyslal zvláštního vyslance, který by monitoroval situaci politických vězňů a zajistil, aby íránské orgány dodržovaly mezinárodní procesní standardy a své závazky v oblasti lidských práv;

11. lituje, že blokováním internetových stránek, které tak nemohou poskytovat zpravodajství z nepovolených demonstrací, dochází k systematickému omezování svobody informací a že jsou zaváděna nová omezení, podle nichž musejí novináři před každou reportáží žádat o povolení;

12. vyzývá íránské orgány, aby ukončily pronásledování novinářů pracujících pro mezinárodní média, a požaduje zejména okamžité propuštění Faríby Pažúhové, mladé íránsko-kanadské novinářky a známé přispěvatelky do internetových blogů, která byla dne 24. srpna 2009 zatčena v Teheránu u sebe doma;

13. odsuzuje, že ochránce lidských práv Abdulfattáh Soltání nemohl dne 2. října 2009 vycestovat z Teheránu do Norimberka, aby tam převzal cenu za ochranu lidských práv, kterou toto město uděluje;

14. žádá Komisi, aby ustanovila delegaci v Íránu, a propagovala a prohloubila tak dialog s orgány a občanskou společností, a aby intenzivněji spolupracovala především v oblastech, jako je pomoc uprchlíkům a boj proti pašování drog;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.