Procedure : 2009/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0104/2009

Indgivne tekster :

RC-B7-0104/2009

Forhandlinger :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0060

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 131kWORD 75k
21.10.2009
PE428.712v01-00}
PE428.715v01-00}
PE428.719v01-00}
PE428.723v01-00}
PE428.725v01-00}
PE428.732v01-00}
PE428.734v01-00} RC1
 
B7-0104/2009}
B7-0107/2009}
B7-0111/2009}
B7-0115/2009}
B7-0117/2009}
B7-0124/2009}
B7-0126/2009} RC1

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

S&D (B7‑0104/2009)

ALDE (B7‑0107/2009)

PPE (B7‑0111/2009)

GUE/NGL (B7‑0115/2009)

EFD (B7‑0117/2009)

ECR (B7‑0124/2009)

Verts/ALE (B7‑0126/2009)


om Iran


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes, Gianni Pittella for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Charles Goerens for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Struan Stevenson for ECR-Gruppen
Miguel Portas, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen
Fiorello Provera for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Iran  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, særlig beslutningerne om menneskerettigheder,

–   der henviser til erklæringerne fra EU-formandskabet, EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU's udenrigsministre, G8-landenes stats- og regeringschefer, Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Parlamentet om undertrykkelsen af demonstrationer under urolighederne efter valget i Iran i juni 2009,

–   der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 23. september 2009 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–   der henviser til erklæringen af 9. oktober 2009 fra formanden for Europa-Parlamentet, som gentager Parlamentets engagement i en global afskaffelse af dødsstraffen, og som særligt fordømmer dødsstraf for forbrydelser begået af mindreårige og de nært forestående henrettelser i Iran,

–   der henviser til Rådets formandskabs erklæring af 14. oktober 2009 om henrettelsen af Behnoud Shojaee i Iran,

–   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 20. september 2009, der fordømmer Irans præsident Mahmoud Ahmadinejads gentagne benægtelser af holocaust og af Israels ret til at eksistere,

–   der henviser til Rådets formandskabs erklæring af 19. oktober 2009, som fordømmer weekendens selvmordsangreb i den iranske provins Sistan og Baluchistan, hvorunder mindst 42 mennesker blev dræbt,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 62/191 af den 18. december 2008 om et moratorium for dødsstraf,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination og konventionen om barnets rettigheder, som Iran har tilsluttet sig,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. der henviser til, at den generelle situation på menneskerettighedsområdet i Iran er blevet konstant forværret og det i endnu højere grad siden præsidentvalget i juni 2009,

B.  der henviser til, at Iran, næst efter Kina, er det land i verden med flest henrettelser, at antallet er firedoblet, siden præsident Ahmedinejad kom til magten i 2005, og endvidere henviser til, at Iran har den tvivlsomme ære at være det eneste land i verden, der stadig henretter mindreårige lovovertrædere; der henviser til, at mindst 140 mindreårige lovovertrædere sidder på dødsgangene i Iran ifølge rapporter fra menneskerettighedsadvokater,

C. der henviser til, at Behnoud Shojaee blev hængt den 11. oktober 2009 på trods af indtrængende nationale og internationale opfordringer til at lade ham leve og dermed blev den tredje mindreårige lovovertræder, efter Delara Darabi og Molla Gol Hassan, som er blevet henrettet i Iran siden begyndelsen af 2009, og henviser til, at de to mindreårige lovovertrædere Safar Angooti og Abbas Hosseini er i overhængende fare for at blive henrettet,

D. der henviser til, at tortur og mishandling af fanger, isolationsarrest, hemmelig tilbageholdelse, grusomme, umenneskelige og nedværdigende straffe og straffrihed for statslige funktionærer fortsat er udbredt,

E.  der henviser til, at den voldelige undertrykkelse af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister, journalister, bloggere, lærere, intellektuelle, akademikere, homoseksuelle, kvinder, studerende, fagforeningsledere og medlemmer af religiøse, etniske eller sproglige mindretal er taget til,

F.  der henviser til, at syv ledere af Baha'i trossamfundet fortsat er fængslet udelukkende på grund af deres religiøse overbevisning,

G. der henviser til, at præsident Mahmoud Ahmadinejad den 4. august blev formelt godkendt til sin anden præsidentperiode efter at være blevet udråbt til vinder af valget den 12. juni, skønt hans rivaler til præsidentposten Mir-Hossein Mousavi og Mehdi Karrubi og adskillige observatører anklagede myndighederne for storstilet forfalskning af valgresultatet,

H. der henviser til, at titusindvis af demonstranter gik på gaderne i de følgende uger og måneder; der henviser til, at omkring 150 mennesker omkom, og mere end tusind demonstranter blev arresteret,

I.   der henviser til, at der angiveligt fortsat er masseretssager i gang mod 140 oppositionsstøtter, herunder fremtrædende reformfortalere, og aktivister, som er anklaget for lovovertrædelser spændende fra urostiftelse til spionage og forsøg på at styrte Irans ledere,

J.   der henviser til, at fire personer er blevet dømt til døden i forbindelse med protesterne på trods af, at de har siddet fængslet siden april, længe før demonstrationerne i forbindelse med valget,

K. der henviser til, at snesevis af journalister, fotografer og bloggere ifølge rapporter fra menneskerettighedsorganisationer har forladt Iran eller forsøger at flygte fra landet, tusinder har mistet deres arbejde, adskillige aviser er blevet lukket af myndighederne i de seneste uger, og at 19 journalister og fem bloggere angiveligt stadig tilbageholdes af de iranske myndigheder,

1.  udtrykker alvorlig tvivl om troværdigheden af valgresultatet, som har ført til, at præsident Ahmadinejad er blevet formelt godkendt til sin anden præsidentperiode på trods af stærke indikationer på storstilet valgsvindel, og mener, at den iranske præsidents troværdighed er blevet alvorligt undermineret;

2.  hylder modet hos alle de iranske mænd og kvinder, som forsvarer deres grundlæggende frihedsrettigheder og de demokratiske principper og giver udtryk for deres ønske om at leve i et samfund uden undertrykkelse og trusler; hylder især de iranske kvinder, som spillede en afgørende rolle i demonstrationerne efter valget i juni, og navnlig Neda Agha Soltan, som er blevet et symbol på den voldelige undertrykkelse, og menneskerettighedsforkæmperen Shadi Sadr, som blev arresteret den 15. juli 2009 for at have talt offentligt om menneskerettighedsovertrædelser i fængslerne, som er blevet begået mod mennesker, der blev tilbageholdt efter Irans kritiserede præsidentvalg;

3.  fordømmer den udbredte og overdrevne brug af magt, de vilkårlige anholdelser og den påståede tortur i forbindelse med undertrykkelsen af protester over det omstridte iranske præsidentvalg; opfordrer den iranske regering til at respektere de grundlæggende civile og politiske rettigheder og navnlig ytringsfriheden, og kræver, at alle fredelige demonstranter og alle dem, der blev arresteret i bredere sammenhæng med de nylige uroligheder – hvad enten de er studerende, akademikere, aktivister, journalister eller menneskerettighedsaktivister – løslades uden betingelser;

4.  opfordrer de iranske myndigheder til at give Den Internationale Røde Kors Komité adgang til alle fanger uden undtagelse og til at give de internationale menneskerettighedsorganisationer tilladelse til at overvåge situationen i landet;

5.  opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til i lovgivning og praksis at afskaffe alle former for tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende straf eller behandling, til at sikre retfærdig sagsbehandling og til at sætte en stopper for straffrihed for overtrædelser af menneskerettighederne;

6.  fordømmer selvmordsbombeangrebet i den iranske provins Sistan og Baluchistan den 17. oktober, hvorunder snesevis af mennesker blev dræbt eller såret; er bekymret over, at dette selvmordsangreb kan være forbundet med undertrykkelsen af etniske og religiøse mindretal i denne provins; anerkender ikke anvendelsen af terrorisme som middel til at løse politiske uoverensstemmelser;

7.  gentager sin appel til de iranske myndigheder om at leve op til regeringens forpligtelse til at respektere religiøse mindretal og omgående løslade Baha'i-lederne Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli og Vahid Tizfahm;

8.  opfordrer fortsat de iranske myndigheder til at afskaffe dødsstraffen fuldstændigt og til i mellemtiden at indføre et moratorium for henrettelser som krævet i FN's Generalforsamlings resolution 62/149 og 63/168;

9.  fordømmer på det kraftigste dødsdommene og henrettelserne i Iran, navnlig dem der tildeles eller gennemføres over for unge eller mindreårige lovovertrædere, og protesterer voldsomt mod henrettelsen af Behnood Shojaee i Iran den 11. oktober; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at respektere de internationalt anerkendte retlige garantier, der gælder for mindreårige, såsom den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om barnets rettigheder, og i særdeleshed til ikke at henrette Safar Angooti og Abbas Hosseini;

10. anbefaler, at FN's højkommissær for menneskerettigheder udsender en særlig udsending for at overvåge de politiske fangers situation og sikre, at de iranske myndigheder overholder de internationale standarder for retssager og lever op til deres retlige forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

11. beklager dybt den systematiske begrænsning af informationsfriheden gennem lukning af hjemmesider, forbud mod at dække ulovlige demonstrationer og indførelse af nye restriktioner, der påbyder, at journalister skal indhente tilladelse til at dække en hvilken som helst historie;

12. opfordrer de iranske myndigheder til at standse den særlige forfølgelse af journalister, der arbejder for internationale medier, og opfordrer navnlig til omgående løsladelse af Fariba Pajooh, en ung iransk-canadisk journalist og kendt blogger, som blev arresteret i sit hjem i Teheran den 24. august 2009;

13. fordømmer, at menneskerettighedsaktivisten Abdolfattah Soltani den 2. oktober 2009 blev forhindret i at rejse fra Teheran til Nürnberg i Tyskland for at modtage denne bys menneskerettighedspris;

14. opfordrer Kommissionen til at oprette en EU-delegation i Teheran for at fremme og forstærke dialogen med myndighederne og med civilsamfundet i Iran og at intensivere samarbejdet, især om bistand til flygtninge og bekæmpelse af narkotikasmugling;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Islamiske Republik Irans regering og parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik