Διαδικασία : 2009/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0104/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0104/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0060

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 98k
21.10.2009
PE428.712v01-00}
PE428.715v01-00}
PE428.719v01-00}
PE428.723v01-00}
PE428.725v01-00}
PE428.732v01-00}
PE428.734v01-00} RC1
 
B7-0104/2009}
B7-0107/2009}
B7-0111/2009}
B7-0115/2009}
B7-0117/2009}
B7-0124/2009}
B7-0126/2009} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

S&D (B7‑0104/2009)

ALDE (B7‑0107/2009)

PPE (B7‑0111/2009)

GUE/NGL (B7‑0115/2009)

EFD (B7‑0117/2009)

ECR (B7‑0124/2009)

Verts/ALE (B7‑0126/2009)


σχετικά με το Ιράν


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes, Gianni Pittella εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Charles Goerens εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Struan Stevenson εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Miguel Portas, Helmut Scholz εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera εξ ονόματος Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράν  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν, και ιδίως εκείνα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας της ΕΕ, του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας G8, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων κατά την μετεκλογική αναστάτωση που επικράτησε στο Ιράν τον Ιούνιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 23ης Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2009 με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο και καταγγέλλεται η επιβολή της εσχάτης των ποινών για νεανικά αδικήματα και οι επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

 

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας σχετικά με την εκτέλεση του Behnoud Shojaee στο Ιράν στις 14 Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2009, η οποία καταδικάζει τις επανειλημμένες αρνήσεις του Ολοκαυτώματος και του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ εκ μέρους του Ιρανού προέδρου Mahmoud Ahmadinejad,

 

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Οκτωβρίου 2009, με την οποία καταδικάζεται η επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε το σαββατοκύριακο στην επαρχία Sistan-Baluchistan του Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 42 άτομα στο Ιράν,

 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 62/191 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την επιβολή μορατόριουμ στις εκτελέσεις της θανατικής ποινής,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις οποίες το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη οποίο ήδη η γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2009,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν είναι η χώρα στην οποία σημειώνεται τα μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων μετά την Κίνα, με τους αριθμούς να έχουν τετραπλασιαστεί από τότε που ανήλθε στην εξουσία ο πρόεδρος Ahmedinejad το 2005 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν κατέχει τη θλιβερή διάκριση να είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που εξακολουθεί να εκτελεί τους νεαρούς παραβάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία νομικών που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 140 παιδιά παραβάτες είναι καταδικασμένα σε θάνατο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Οκτωβρίου 2009, απαγχονίστηκε ο Behnoud Shojaee παρά τα έντονα διαβήματα που διατυπώθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη χορήγηση χάρης και ήταν ο τρίτος ανήλικος παραβάτης που εκτελέστηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από τις αρχές του 2009, μετά τους Delara Darabi και Molla Gol Hassan ενώ οι ανήλικοι παραβάτες Safar Angooti και Abbas Hosseini αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδομένες η πρακτική των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης των κρατουμένων, η στέρηση ύπνου, η απομόνωση, οι παράνομες κρατήσεις, η εφαρμογή κτηνώδους, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και η ατιμωρησία των κρατικών υπαλλήλων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η βίαιη καταπίεση αντιπολιτευόμενων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, μπλόγκερ του Διαδικτύου, δασκάλων, διανοουμένων, ομοφυλοφίλων, γυναικών, φοιτητών, συνδικαλιστών και ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές, εθνοτικές, γλωσσικές ή άλλες μειονότητες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 7 ηγέτες του θρησκευτικού δόγματος Μπαχάι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, κρατούμενοι σε απομόνωση λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Αυγούστου ο Πρόεδρος Mahmoud Ahmadinejad ανέλαβε επίσημα εντολή για δεύτερη θητεία του στο προεδρικό αξίωμα, μετά από την ανακήρυξή του ως νικητή των εκλογών της 12ης Ιουνίου, μολονότι οι αντίπαλοί του στις εκλογές Mir-Hossein Mousavi και Mehdi Karrubi, καθώς και άλλοι παρατηρητές κατηγόρησαν τις αρχές για ευρείας κλίμακας νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εβδομάδες και μήνες που ακολούθησαν, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών βγήκαν στους δρόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 150 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1000 διαδηλωτές συνελήφθησαν,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζονται οι μαζικές δίκες 140 υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σημαντικοί μεταρρυθμιστές και ακτιβιστές οι οποίοι κατηγορούνται για αδικήματα που ποικίλλουν από τη διατάραξη της έννομης τάξης μέχρι κατασκοπεία και προσπάθεια ανατροπής των κρατούντων στο Ιράν,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 4 άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο σχετικά με τις διαδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι ήσαν φυλακισμένα από τον Απρίλιο, πολύ πριν εκδηλωθούν οι μετεκλογικές διαδηλώσεις,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεκάδες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και μπλόγκερς εγκατέλειψαν ή προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χιλιάδες έχασαν την εργασία τους, οι αρχές έκλεισαν από τις αρχές της τελευταίας εβδομάδες πολλές εφημερίδες και 19 δημοσιογράφοι και 5 μπλόγκερς φέρονται να κρατούνται ακόμη και από τις ιρανικές αρχές,

1.     εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια του αποτελέσματος των εκλογών που είχε ως αποτέλεσμα την επιβεβαίωση της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ahmedinejad, παρά τις έντονες ενδείξεις για ευρείας κλίμακας εκλογική νοθεία και πιστεύει ότι έχει υπονομευτεί σοβαρά η αξιοπιστία του ιρανού προέδρου·

2.     αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος όλων των Ιρανών, ανδρών και γυναικών, που υπερασπίζονται τις βασικές ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές τους και εκφράζουν τη βούλησή τους να ζήσουν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από καταπίεση και τρόμο· ιδιαιτέρως, αποτίει φόρο τιμής στις γυναίκες του Ιράν που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές διαδηλώσεις του Ιουνίου· ιδιαίτερα, στη Neda Agha Soltan, που κατέστη σύμβολο της βίαιης καταπίεσης, καθώς και στην Shadi Sadr, υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συνελήφθη στις 15 Ιουλίου 2009 επειδή αναφέρθηκε δημοσίως στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στις φυλακές σε βάρος των κρατουμένων, μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές στο Ιράν·

3.     καταδικάζει την ευρείας κλίμακας και υπερβολική χρήση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τα καταγγελλόμενα βασανιστήρια κατά την καταστολή των διαδηλώσεων μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές στο Ιράν· ζητεί από την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και ζητεί την άνευ όρων απελευθέρωση των ειρηνικών διαδηλωτών και όσων συνελήφθησαν στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόσφατης αναταραχής - είτε πρόκειται περί φοιτητών, πανεπιστημιακών, διαδηλωτών, δημοσιογράφων ή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.     καλεί τις ιρανικές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού σε όλους ανεξαιρέτως τους κρατούμενους και να επιτρέψουν στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εποπτεύσουν την κατάσταση στη χώρα·

5.     καλεί τις ιρανικές αρχές να εξαλείψουν, δια νόμου αλλά και στην πράξη, όλες τις μορφές βασανιστηρίων και άλλης ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να υποστηρίξουν τα νόμιμα δικαιώματα και να τερματίσουν την ατιμωρησία σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.     καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Sistan-Baluchistan στις 17 Οκτωβρίου 2009, κατά την οποία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι η εν λόγω επίθεση αυτοκτονίας ενδέχεται να συνδέεται με την καταπίεση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν στην περιοχή· απορρίπτει τη χρήση της τρομοκρατίας ως μεθόδου επίλυσης πολιτικών διαφορών·

7.     επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ιρανικές αρχές να εκπληρώσουν την υποχρέωση της κυβέρνησης για σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων και να απελευθερώσουν αμέσως τους Baha'i ηγέτες Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli και Vahid Tizfahm·

8.     επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ιρανικές αρχές για πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής και, στο μεταξύ, την καλεί να προχωρήσει σε μορατόριουμ των εκτελέσεων, όπως έχει ζητήσει με τα ψηφίσματά της αριθ. 62/149 και 63/168 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

9.     καταδικάζει απερίφραστα την επιβολή θανατικών ποινών και τις εκτελέσεις στο Ιράν, ιδίως αυτές που επιβάλλονται ή εκτελούνται σε νεαρούς παραβάτες και ανήλικους και διαμαρτύρεται έντονα για την εκτέλεση του Behnood Shojaee στις 11 Οκτωβρίου στο Ιράν· σε καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες νομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τους ανήλικους, όπως αυτές του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και, κυρίως να μην προχωρήσουν στην εκτέλεση των Safar Angooti και Abbas Hosseini;

10.   προτείνει την αποστολή Ειδικού Απεσταλμένου του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για να εποπτεύσει την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και να διασφαλίσει ότι οι ιρανικές αρχές σέβονται τις προδιαγραφές των διεθνών διαδικασιών και τις νομικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.   εκφράζει τη λύπη του για τον συστηματικό περιορισμό της ελευθερίας της πληροφόρησης με το μπλοκάρισμα των ιστοθέσεων, την απαγόρευση κάλυψης μη εξουσιοδοτημένων διαδηλώσεων και την επιβολή νέων περιορισμών που απαιτούν από τους δημοσιογράφους να λαμβάνουν άδεια πριν προχωρήσουν στην κάλυψη ενός θέματος·

12.   καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν τις διώξεις δημοσιογράφων που εργάζονται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και ζητεί, ειδικότερα, την άμεση απελευθέρωση της Fariba Pajooh, νεαρής ιρανοκαναδής δημοσιογράφου και γνωστής μπλόγκερ, η οποία συνελήφθη στο σπίτι της στην Τεχεράνη στις 24 Αυγούστου 2009·

13.   καταδικάζει το γεγονός ότι στις 2 Οκτωβρίου 2009, απαγορεύτηκε στον υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Abdolfattah Soltani να ταξιδέψει από την Τεχεράνη στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας προκειμένου να παραλάβει το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ομώνυμης πόλης·

14.   καλεί την Επιτροπή να συστήσει αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τεχεράνη για την προώθηση και ενίσχυση του διαλόγου με τις αρχές και με την κοινωνία των πολιτών στο Ιράν και για την εντατικοποίηση της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου