Предложение за обща резолюция - RC-B7-0118/2009Предложение за обща резолюция
RC-B7-0118/2009

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

  21.10.2009

  внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  Verts/ALE (B7‑0118/2009)
  ECR (B7‑0119/2009)
  S&D (B7‑0120/2009)
  PPE (B7‑0121/2009)
  ALDE (B7‑0122/2009)

  Filip Kaczmarek, László Tőkés, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra от името на групата PPE
  Véronique De Keyser, Richard Howitt, Thijs Berman от името на групата S&D
  Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff от името на групата ALDE
  Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek от името на групата Verts/ALE
  Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR


  Процедура : 2009/2718(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0118/2009
  Внесени текстове :
  RC-B7-0118/2009
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права,

   

  –  като взе предвид член 3, член 6, член 11 и член 19 от Договора за Европейския съюз и член 177, член 300 и член 310 от Договора за ЕО,

   

  –  като взе предвид всички споразумения между ЕС и трети държави и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

   

  –   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

   

  –  като взе предвид резолюция A/RES/55/2 на Общото събрание на ООН от 8 септември 2000 г., озаглавена „Декларация на хилядолетието на ООН”,

   

  –  като взе предвид резолюция A/RES/55/96 на Общото събрание на ООН от 4 декември 2000 г., озаглавена „Насърчаване и укрепване на демокрацията”,

   

  –  като взе предвид резолюция A/RES/60/1 на Общото събрание на ООН от 15 септември 2005 г, озаглавена „Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г.”,

   

  –  като взе предвид резолюция A/RES/59/201 на Общото събрание на ООН от 23 март 2005 г, озаглавена „Засилване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и спогодби при насърчаването и укрепването на демокрацията”,

   

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Помощ и наблюдение на избори от ЕС” (COM(2001)191),

   

  –  като взе предвид резолюцията си от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията относно „Помощ и наблюдение на избори от ЕС”,

   

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави” (COM(2001)0252),

   

  –  като взе предвид резолюцията си от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията относно „Ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави”,

   

  –  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета на 12 декември 2003 г.,

   

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Управление и развитие” (COM(2003)0615),

   

  –  като взе предвид своя доклад относно съобщението на Комисията относно „Управление и развитие” (A5-0219/2004),

   

  –  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 2005 г.,

   

  –  като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощта от 2005 г. и Програмата за действие от Акра от 2008 г.,

   

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Управлението в европейския консенсус за развитие – към хармонизиран подход в Европейския съюз” (COM(2006)0421),

   

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света,

   

  –  като взе предвид решението на Бюрото от 18 юни 2007 г. относно създаване на Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация,

   

  –  като взе предвид резолюцията си от 8 май 2008 г., озаглавена „Мисиите на ЕС за наблюдение на изборите: цели, практики и бъдещи предизвикателства”,

   

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от май 2009 г. относно „Подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС”,

   

  –   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор от 30 септември 2009 г. към Комисията относно изграждането на демокрацията във външните отношения (O-0093/2009 – B7-0213/2009),

  –   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

  А. като има предвид, че демокрацията и правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и неговите държави-членки и са неделима част от процеса на европейска интеграция от самото начало,

  Б.  като има предвид, че в учредителните договори на Европейския съюз се изтъква твърда ангажираност към демокрацията и правата на човека, и че политическите критерии от Копенхаген за „стабилност на институциите, които гарантират демокрация, върховенство на закона, правата на човека, зачитане и защита на малцинствата” винаги са били ключов елемент от процеса на разширяване,

  В.  като има предвид, че позицията на ЕС за изграждане и подкрепа на демокрацията досега не е изложена в единен документ,

   

  Г.  като има предвид, че успешното включване на политическите, социалните и икономическите права в широко разбиране за демокрация в рамките на ЕС изигра ключова роля за създаване на стабилност и благоденствие по начин, невиждан в световната история,

  Д. като има предвид, че член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) гласи, че една от основните цели на Общата външна политика и политика за сигурност е „да развива и укрепва демокрацията и законността и зачитането на човешките права и основните свободи”,

  Е.  като има предвид, че член 21 от Договора от Лисабон гласи, че „дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване” и че „Съюзът следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност, както и между тези области и другите си политики”,

  Ж. като има предвид, че насърчаването и зачитането на всички права на човека е основна предпоставка за съществуването на демократично общество, както това се потвърждава в Резолюция 59/201 на Общото събрание на ООН, и като има предвид, че демократичните системи могат да се различават по форма и вид, както това се случва в рамките на ЕС, но демокрацията е универсална ценност и основните й принципи или елементи са залегнали в редица международни декларации и конвенции. като има предвид, че тези елементи, определени в две резолюции на Общото събрание на ООН от 2000 г. и 2005 г. (A/RES/55/96 и A/RES/59/201), включват:

  •     зачитане на правата на човека и основните свободи, наред с другото, свободата на сдружаване и на мирни събрания, свободата на словото и свободата на изразяване на мнение

  •     правото на участие в ръководене на обществени дейности, пряко или чрез свободно избрани представители, активното и пасивното избирателно право при периодични и действителни избори, при всеобщо, равно и тайно гласуване, което гарантира свободното изразяване на волята на народа

  •     плуралистична система от политически партии и организации

  •     зачитане на принципите на правовата държава

  •     разделение на властите и независимост на съдебната система

  •     прозрачност и отчетност в публичната администрация

  •     свободни, независими и плуралистични медии,

   

  З.  като има предвид, че както е посочено в „Декларацията на хилядолетието”, демократичното и представително управление, основано на волята на народа, може най-добре да гарантира правото на мъжете и жените да живеят живота си и да отглеждат децата си достойно, без глад и страх от насилие, потискане или несправедливост,

  И. като има предвид, че възможността мъжете и жените да участват наравно в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предварително условие за действителна демокрация,

  Й. като има предвид, че демокрацията, развитието и зачитането на всички права на човека, включително икономическите, социалните и културните права, са взаимно зависими и взаимно подкрепящи се,

  К. като има предвид, че демокрацията е също така ясно свързана със сигурността, както се признава от Европейската стратегия за сигурност, която гласи, че „разпространяването на доброто управление, подкрепата за социалните и политическите реформи, справянето с корупцията и злоупотребите с властта, установяването на правов ред и защитата на правата на човека са най-добрите средства за укрепване на международния ред”,

  Л. като има предвид, че Европейският съюз разполага с широк набор от инструменти – от политически диалог и дипломатически инициативи до специфични инструменти за финансово и техническо сътрудничество за подпомагане на демокрацията по целия свят,

  М. като има предвид, че външните финансови инструменти на Европейския съюз, като например Инструментът за сътрудничество за развитие, Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструментът за стабилност, предоставят значителни възможности за демократично управление и подкрепа за институционалното изграждане и изграждането на капацитет,

  Н. като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ) е основен инструмент за финансова помощ в областта на правата на човека и демокрацията, като обхватът му е световен, може да работи без съгласието на приемащата държава и пряко подпомага организации на гражданското общество; като има предвид, че мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, финансирани от EИДПЧ, са основен елемент от приноса на ЕС към изграждането на демократични институции, което включва по-конкретно изпълнението на препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите,

  О. като има предвид, че гражданското общество играе важна роля във външните усилия на Съюза за изграждане на демокрация, както показва приносът на доброволците в програмите за изграждане на мир и демокрация,

  П. като има предвид, че е необходим по-добър преглед на подкрепата за демокрацията, предоставена понастоящем от ЕС, както и на начина, по който големият набор от инструменти на ЕС за подкрепа на демокрацията по света се предоставя на държавите партньори, и на начина, по който посочените различни инструменти и участници действат, подпомагат се и се свързват помежду си,

  Р.  като има предвид, че докладът на ЕП от 2004 г. относно съобщението на Комисията относно управление и развитие подчертава „значението от продължаване на избирателните и парламентарните реформи освен установяването на многопартийни избирателни системи за гарантиране на по-обширна и ефективна политическа дейност сред населението”[1],

  1.  споделя мнението, че съществува необходимост от по-съгласувана и единна рамка с цел повишаване на ефективността на подкрепата от страна на ЕС за изграждането на демокрацията в световен мащаб и преди всичко за насърчаването на демократични ценности и зачитане на правата на човека;

  2.  приветства усилията на предишните и настоящите председателства на ЕС да прилагат инициатива, обхващаща трите стълба, относно изграждането на демокрацията във външната дейност на ЕС, с цел да се определи по-ясно политическата линия на ЕС и да се укрепи дейността му и координирането на усилията му, и подчертава необходимостта от непрестанни действия в тази област като част от заключенията на Съвета, които предстои да бъдат приети през ноември 2009 г.; в тази връзка подчертава, че някои основни принципи, като например прозрачност, достъп до документи, консултация и отчетност, трябва подобаващо да бъдат взети предвид от Съвета при разглеждането на този въпрос;

  3.  препоръчва заключенията на Съвета да включват конкретни и практически предложения за подобряване на координирането на мерките за изграждане на демокрацията в инструментите на политика на Европейския съюз в областта на външната политика, правата на човека и развитието; потвърждава, че приемането на стратегия относно правата на човека и демокрацията в отделните държави, която се разглежда като референтен документ за установяване на приоритети, специфични за различните държави в тази област, и се включва във всички съответни външни политики и инструменти на ЕС със съответни трети държави, би могло съществено да засили съгласуваността, координацията и ефективността на външната дейност на ЕС;

  4.  отново подчертава, че демократизацията и доброто управление не са самоцел, а играят решаваща роля за намаляването на бедността, устойчивото развитие, мира и стабилността; посочва, че демокрацията, както ясно показа процесът на вътрешна интеграция на ЕС, спомага за предоставянето не само на политически и граждански права, но също така и на икономически, културни и социални права, включително солидарност;

  5.  призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да осигурят при създаване на новата служба за външна дейност ефективно включване на правата на човека и изграждането на демокрацията във всички политически области и да извлекат поука от текущите процеси и опит с оглед на превръщането им в напредък в реални условия при насърчаване на демократичните ценности;

  6.  счита, че внедряването на демокрацията и на демократичните процеси в трети държави чрез помощта за развитие предлага най-добрите възможности за разработване на ефективни политики относно глобални въпроси, които също така засягат гражданите на ЕС; посочва, че демократичните системи са в състояние, например, да водят по-ефективна борба срещу транснационалната престъпност, нелегалната имиграция и нелегалния трафик, да опазват околната среда, да поддържат открита световна търговска система, както и да гарантират устойчиви и конкурентни доставки на енергия;

  7.  настоятелно призовава ЕС, с цел засилване на целенасочените действия в световен мащаб за насърчаване на демокрацията, да подкрепи публично определението за демокрация, дадено от Общото събрание на ООН през 2005 г., като отправна точка за своята собствена дейност в областта на демократизацията;

  8.  подчертава, че демокрацията не може да бъде изнасяна или налагана отвън и че успешната стратегия за насърчаване на демокрацията трябва да се основава върху диалога и да предполага всеобхватни усилия за засилване на гражданското общество и за повишаване на демократичната осведоменост в развиващите се страни; подчертава продължаващата обвързаност на ЕС с принципите на ангажираност на държавите партньори със стратегиите и програмите за развитие; въпреки това посочва, че тези процеси могат да бъдат подпомагани от различните инструменти на ЕС, приспособени към специфичната ситуация във всяка държава;

  9.  подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии за подпомагане на развитието на гражданското общество и демократичните структури и че политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции играят важна роля в този контекст и следва да бъдат подкрепяни;

  10. предлага Съветът и Комисията да пристъпят към разработване на всеобхватен и подробен анализ на всички форми на подкрепата на ЕС за демокрацията в представителна извадка от държавите партньори с оглед представяне на практически препоръки;

  11. препоръчва на Съвета и на Комисията да прилагат в своята дейност за подпомагане на демокрацията Парижката декларация и Програмата от Акра за ефикасност на помощта и предлага по-конкретно въвеждането на съвместни оценки на ЕС за демокрацията, съвместно програмиране на равнище ЕС, както и поделяне на тежестите, с оглед засилване на въздействието и видимостта на дейността на ЕС в подкрепа на демокрацията;

  12. подчертава значението на клаузите за защита на правата на човека, които вече са включени в споразуменията на ЕС; в този контекст потвърждава, че посочените клаузи следва по-скоро последователно да се прилагат в съответствие със съществуващите споразумения, отколкото да се създават нови споразумения, съдържащи допълнителни условия;

  13. предлага Комисията да включва систематично раздел за състоянието на демокрацията и правата на човека в стратегическите документи по държави, препоръки от съответните мисии на ЕС за наблюдение на избори, както и по целесъобразност подкрепата за демокрацията в програмите с държавите партньори;

  14. подчертава необходимостта от по-добро координиране на дейностите, извършвани в съответствие с различните външни финансови инструменти, и от взаимно допълване на географските и тематичните инструменти;

  15. настоятелно призовава Съвета и Комисията да провеждат широки и всеобхватни консултации с всички заинтересовани лица от ЕС и от трети държави, включително с институционални, регионални и местни участници, защитници на правата на човека и независими организации на гражданското общество, преди да се пуснат в ход нови инициативи за изграждане на демокрацията;

  16. насърчава Комисията да включва по-систематично демократичните институции от всички равнища, особено парламентите и органите на регионално и местно управление, в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по държави;

  17. изисква Комисията да разгледа въпроса за създаването на доброволен Европейски корпус на мира, като вземе под внимание положителния опит на Европейската доброволческа служба (ЕДС);

  18. подчертава, че е необходимо подкрепата на ЕС за демокрацията да бъде всеобхватна, като разглежда всички въпроси, обхванати от резолюцията на Общото събрание на ООН от 2005 г., както и да прилага дългосрочен подход по отношение на своето осъществяване; възприема Европейския инструмент за демокрация и права на човека като ключов инструмент за финансова подкрепа в това отношение и призовава подкрепата да бъде запазена и увеличена;

  19. приветства положителния принос на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите за засилване на демократичните процеси, за повишаване на спазването на правата на човека, на основните свободи, на доброто управление и на принципите на правовата държава, и по-конкретно за засилване на избирателните процеси по света, но подчертава, че е необходимо да бъде гарантирана последователна следизборна политика, която да обръща особено внимание на взаимодействието между техническия и политическия контрол и принос от гражданското общество, с цел подкрепата за развитието да бъде в съответствие с демократичните принципи и с ценностите на демократичното управление;

  20. призовава Комисията да продължава изграждането на успешното си сътрудничество с ООН във връзка с мисиите за наблюдение на изборите и да укрепва създаването на обща стратегия и разработването на проекти с ООН и други, регионални организации, като например ОССЕ и Африканския съюз, във връзка с насърчаване на демокрацията и правата на човека;

  21. подчертава, че усилията на ЕС за изграждане на демокрация следва да се съсредоточават по-систематично върху ролята на избраните представители и политически партии, независимата съдебна система и медиите, както и върху укрепване на ролята на жените в политическия и обществен живот; подчертава също така значението на подкрепата за политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции;

  22. препоръчва въвеждането на специална стратегия за оказване на подкрепа на нови, демократично избрани парламенти с оглед трайно укрепване на демокрацията, на правовата държава и на доброто управление; призовава освен това за развитие на партньорски инструменти, включващи парламентаристи от различни националности, с оглед определяне на същността на ефикасното и ефективно представителство на интересите на избирателите, на ефикасния и ефективен контрол върху изпълнителната власт и на начините и средствата за поддържане на информационния поток между всички участници в системата на управление;

  23. потвърждава своята решимост да подпомага укрепването на демократичните процеси, като повишава своето участие в наблюдението на изборите, в действията след приключване на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, както и в дейността по изграждането на парламентарен капацитет; призовава в тази връзка своето Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация (OPPD) да представи на съответните парламентарни комисии всеобхватен план за действие, който следва непременно да включва ясен механизъм за сътрудничество с междупарламентарни делегации и съвместни парламентарни комисии; подчертава също така значението на включването на парламентарни асамблеи, като например Асамблеята АТКБ-ЕС, ЕВРОЛАТ, ЕВРОМЕД и ЕВРОНЕСТ;

  24. насърчава делегациите на Комисията да си сътрудничат с Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация (OPPD), когато разглеждат или пускат в ход програми за парламентарна помощ;

  25. препоръчва да се включи план за действие в заключенията на Съвета през ноември 2009 г. и да се извърши преглед на досегашния напредък до края на 2010 г.; изисква от настоящето и следващите председателства на ЕС да представят на компетентната комисия на Парламента резултатите от заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения;

  26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и държавите-членки.