Společný návrh usnesení - RC-B7-0118/2009Společný návrh usnesení
RC-B7-0118/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o budování demokracie v rámci vnějších vztahů EU

21. 10. 2009

předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0118/2009)
ECR (B7‑0119/2009)
S&D (B7‑0120/2009)
PPE (B7‑0121/2009)
ALDE (B7‑0122/2009)

Filip Kaczmarek, László Tőkés, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Thijs Berman za skupinu S&D
Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE
Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR


Postup : 2009/2718(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0118/2009
Předložené texty :
RC-B7-0118/2009
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o budování demokracie v rámci vnějších vztahů

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, zejména na článek 21 této deklarace, a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 

–  s ohledem na články 3, 6, 11 a 19 Smlouvy o Evropské unii a články 177, 300 a 310 Smlouvy o ES,

 

–  s ohledem na veškeré dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a doložky o lidských právech a demokracii obsažené v těchto dohodách,

 

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie vyhlášenou ve Štrasburku dne 12. prosince 2007,

 

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. září 2000 nazvanou „Deklarace tisíciletí OSN“ (A/RES/55/2),

 

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 4. prosince 2000 nazvanou „Prosazování a upevňování demokracie“ (A/RES/55/96),

 

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 15. září 2005 o výsledku světového summitu z roku 2005 (A/RES/60/1),

 

–  ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN nazvanou „Posilování úlohy regionálních, subregionálních a jiných organizací a opatření na podporu a upevnění demokracie“ ze dne 23. března 2005, A/RES/59/201,

 

–  s ohledem na sdělení Komise o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (KOM(2001)0191),

 

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2001 o sdělení Komise o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU,

 

–  s ohledem na sdělení Komise o úloze EU při prosazování lidských práv a demokratizace ve třetích zemích (KOM(2001)0252),

 

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2002 o sdělení Komise o úloze EU při prosazování lidských práv a demokratizace ve třetích zemích,

 

–  s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii přijatou dne 12. prosince 2003,

 

–  s ohledem na sdělení Komise „Správa věcí veřejných a rozvoj“ (KOM(2003)615),

 

–  s ohledem na svou zprávu ke sdělení Komise o správě a rozvoji (A5–0219/2004),

 

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji z roku 2005,

 

–  s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci z roku 2005 a na akční program z Akkry z roku 2008,

 

–  s ohledem na sdělení Komise „Správa věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice – Na cestě k harmonizovanému přístupu uvnitř Evropské unie“ (KOM(2006)0421),

 

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva – EIDHR),

 

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva Parlamentu ze dne 18. června 2007, kterým se zřizuje Úřad pro podporu parlamentní demokracie,

 

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o volebních pozorovatelských misích EU: cíle, postupy a budoucí výzvy,

 

–  s ohledem na závěry Rady z května 2009 o „Podpoře demokratické státní správy: směrem k posílenému rámci EU“,

 

–   ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení o budování demokracie v rámci vnějších vztahů (O-0093/2009 - B7‑0213/2009), kterou dne 30. září 2009 položil Komisi,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že demokracie a lidská práva jsou základními hodnotami Evropské unie a jejích členských států a již od počátku byly zahrnuty do procesu evropské integrace,

B.  vzhledem k tomu, že v základních smlouvách o Evropské unii je zdůrazněn pevný závazek k uplatňování zásad demokracie a dodržování lidských práv a že plnění kodaňských politických kritérií „institucionální stability, která zaručuje demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin“ bylo rozhodujícím klíčovým prvkem procesu rozšíření,

C. vzhledem k tomu, že vize EU týkající se budování a podpory demokracie dosud nebyla předložena v jednotném dokumentu,

 

D. vzhledem k tomu, že chápání demokracie v jejím širším pojetí úspěšně integrovalo politická, sociální a ekonomická práva do rámce EU a významně se zasloužilo o nastolení stability a prosperity způsobem, který ve světových dějinách nemá obdoby,

E.  vzhledem k tomu, že podle článku 11 Smlouvy o Evropské unii je jedním z hlavních cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jakož i dodržovat lidská práva a základní svobody,

F.  vzhledem k tomu, že článek 21 Lisabonské smlouvy deklaruje, že „činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování“ a že „Unie dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními politikami“,

G. vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana všech lidských práv je základním předpokladem existence demokratické společnosti, jak znovu potvrdila rezoluce Valného shromáždění OSN č. 59/201, vzhledem k tomu, že se formy a podoby demokratických systémů mohou lišit, jak je tomu v případě EU, ale demokracie je univerzální hodnotou a její základní zásady či prvky jsou zakotveny v mnoha mezinárodních deklaracích a úmluvách; vzhledem k tomu, že tyto prvky, které jsou definovány ve dvou rezolucích Valného shromáždění OSN z roku 2000 a 2005 (A/RES/55/96 a A/RES/59/201), zahrnují:

•     úctu k lidským právům a základním svobodám, mj. k svobodě sdružování a shromažďování, svobodě projevu a přesvědčení;

•     právo podílet se na vedení veřejných záležitostí buď přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců, právo volit a být volen v řádných, pravidelných a svobodných volbách, a to všeobecným a rovným hlasováním a tajným hlasováním, které zaručuje svobodný projev vůle lidu;

•     pluralitní systém politických stran a organizací,

•     dodržování zásad právního státu,

•     oddělení pravomocí a nezávislost soudnictví,

•     transparentnost a odpovědnost ve veřejné správě,

•     svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky,

 

H. vzhledem k tomu, že podle Deklarace tisíciletí může demokratická a reprezentativní správa věcí veřejných založená na vůli lidu může nejlépe zajistit právo mužů a žen důstojně prožívat svůj život a vychovávat děti, aniž by byly ohroženy hladem a obavami z násilí, útlaku nebo nespravedlnosti,

I.   vzhledem k tomu, že schopnost mužů a žen rovnoprávně se účastnit politického života a rozhodování je předpokladem skutečné demokracie,

J.   vzhledem k tomu, že demokracie, rozvoj a úcta ke všem lidským právům, včetně ekonomických, sociálních a kulturních práv, spolu vzájemně souvisejí a vzájemně se posilují,

K. vzhledem k tomu, že demokracie je také jasně spojena s bezpečností, jak uznává evropská bezpečnostní strategie, která stanoví, že „nejlepšími způsoby posílení mezinárodního řádu jsou šíření řádné správy věcí veřejných, podpora sociálních a politických reforem, řešení korupce a zneužívání pravomoci, zavádění právního státu a ochrana lidských práv“,

L. vzhledem k tomu, že Evropská unie disonuje širokou škálu nástrojů a prostředků na podporu demokracie v celosvětovém měřítku, počínaje politickým dialogem a diplomatickými iniciativami a konče specifickými nástroji pro finanční a technickou spolupráci,

M. vzhledem k tomu, že soubor nástrojů EU pro financování vnější pomoci, jakými jsou nástroj pro rozvojovou spolupráci (NRS), evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP) a nástroj stability, poskytují významné možnosti pro podporu demokratické veřejné správy i budování orgánů a kapacit,

N. vzhledem k tomu, že evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) je díky svému globálnímu zaměření klíčovým nástrojem finanční pomoci v oblasti lidských práv a demokracie, který lze používat bez souhlasu přijímající země a který umožňuje přímou podporu organizací občanské společnosti; vzhledem k tomu, že vysíláním misí ke sledování průběhu voleb, které jsou financovány z EIDHR, EU významně přispívá k budování demokratických orgánů, a to zejména tím, že tyto orgány v návaznosti na doporučení těchto misí přijímají příslušná opatření,

O. vzhledem k tomu, že občanská společnost může hrát důležitou úlohu při úsilí Unie o budování demokracie v rámci vnějších vztahů, jak ukazuje účast dobrovolníků na programech zaměřených na budování míru a demokracie;

P.  vzhledem k tomu, že je třeba získat lepší přehled o podpoře demokracie poskytované EU, o tom, jak je v partnerských zemích využíván obsáhlý soubor nástrojů EU na podporu demokracie ve světě, a o tom, jak tyto nástroje a tito činitelé působí, vzájemně se doplňují a spojují,

Q. vzhledem k tomu, že EP ve své zprávě z roku 2004 o sdělení Komise nazvaném Správa věcí veřejných a rozvoj zdůrazňuje „význam dalších volebních a parlamentních reforem, které se neomezují pouze na vytvoření pluralitního volebního systému, s cílem zajistit rozsáhlejší a účinnější politickou aktivitu obyvatelstva“[1],

1.  sdílí názor, že pro zvýšení účinnosti podpory, kterou EU poskytuje budování demokracie ve světě, a to především podpoře demokratických hodnot a dodržování lidských práv, je třeba vytvořit pevnější a jednotnější rámec;

2.  vítá úsilí minulých předsednictví EU i předsednictví současného vyvíjené v souvislosti s iniciativou zaměřenou na budování demokracie v rámci vnějších činností EU, která zahrnuje všechny pilíře, s cílem zlepšit politiku EU a posílit její činnost a koordinaci; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba v této oblasti vyvíjet soustavnou činnost, která by měla být zahrnuta do závěrů zasedání, které Rada přijme v listopadu 2009; v této souvislosti zdůrazňuje, že Rada při projednávání této problematiky musí náležitě přihlédnout k některým klíčovým zásadám, jako je transparentnost, přístup k dokumentům, konzultace a veřejná odpovědnost;

3.  doporučuje, aby závěry zasedání Rady obsahovaly konkrétní a praktické návrhy na zlepšení koordinace podpory demokracie v rámci nástrojů zahraniční politiky EU, politiky v oblasti lidských práv a rozvojové politiky; znovu zdůrazňuje, že přijetím strategií v oblasti lidských práv a demokracie pro jednotlivé země, které by byly chápány jako referenční dokumenty stanovující pro každou zemi zvláštní priority v této oblasti a které by byly zahrnuty do všech relevantních vnějších politik a nástrojů EU vypracovaných pro dotčenou třetí zemi, by mohla být významným způsobem posílena soudržnost, koordinace a účinnost vnější činnosti EU;

4.  připomíná, že demokratizace a řádná veřejná správa nejsou samoúčelné, nýbrž mají rovněž zásadní význam pro snižování chudoby, udržitelný rozvoj, mír a stabilitu; poukazuje na to, že demokracie, jak ukázal proces vnitřní integrace EU, napomáhá nejen při uplatňování práv politických a občanských, ale i práv hospodářských, kulturních a sociálních, včetně solidarity;

5.  vyzývá Komisi a členské státy EU, aby při vytváření nového útvaru pro vnější činnost zajistily účinné začlenění lidských práv a budování demokracie do všech oblastí politik a aby se poučily ze současného procesu a zkušeností, mají-li být při propagaci demokratických hodnot zúročeny v praxi;

6.  domnívá se, že zavedení demokracie a demokratických postupů prostřednictvím rozvojové pomoci do systémů třetích zemí nabízí nejlepší vyhlídky pro rozvoj účinných politik týkajících se celosvětových otázek, jež rovněž znepokojují obyvatele EU; poukazuje na to, že demokratické systémy mohou například účinněji bojovat proti mezinárodní trestné činnosti, nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi, chránit životní prostředí, zachovat otevřený celosvětový obchodní systém a zajistit udržitelné a konkurenceschopné dodávky energie;

7.  doporučuje, aby EU s cílem posílit harmonizovanou činnost k podpoře demokracie ve světě veřejně prohlásila definici demokracie Valného shromáždění OSN z roku 2005 za výchozí bod své vlastní činnosti zaměřené na demokracii;

8.  zdůrazňuje, že demokracii nelze vyvážet nebo vnucovat zvenčí a že úspěšná strategie na podporu demokracie musí být založena na dialogu a musí ve velké míře usilovat o posílení občanské společnosti a zvyšování demokratického uvědomění v rozvojových zemích; dále zdůrazňuje, že EU je i do budoucna odhodlána podílet se na rozvojových strategiích a programech připravených partnerskými zeměmi; poukazuje nicméně na to, že tyto postupy mohou být podporovány všemi různými nástroji EU v závislosti na zvláštní situaci každé země;

9.  zdůrazňuje, že EU musí vytvořit strategie, které budou podporovat rozvoj občanské společnosti a demokratických struktur a že politické nadace, nevládní organizace a akademické instituce hrají v této souvislosti významnou úlohu a je třeba je podporovat;

10. navrhuje, aby Rada a Komise provedly v několika partnerských zemích komplexní a podrobnou analýzu všech způsobů podpory demokracie ze strany EU, na jejímž základě budou předložena praktická doporučení;

11. doporučuje, aby Rada a Komise ve svých činnostech zaměřených na podporu demokracie uplatňovaly Pařížskou deklaraci a akční program z Akkry o účinnosti pomoci, a navrhuje zejména zavést na úrovni EU společné hodnocení demokracie, společné plánování a rozdělení zátěže s cílem zlepšit výsledky činnosti EU na podporu demokracie a více ji zviditelnit;

12. zdůrazňuje význam doložek o lidských právech, které jsou již obsaženy v dohodách EU; v této souvislosti opakuje, že by spíše bylo vhodné tyto doložky systematicky uplatňovat u stávajících dohod, než připravovat nové dohody obsahující dodatečné podmínky;

13. navrhuje, aby Komise do strategických dokumentů pro jednotlivé země soustavně začleňovala část věnovanou stavu demokracie a lidských práv, zahrnovala doporučení příslušných volebních pozorovatelských misí EU a, pokud je to vhodné, podporu demokracie v programech s partnerskými zeměmi;

14. zdůrazňuje, že za účelem lepší koordinace činností prováděných v rámci jednotlivých vnějších finančních nástrojů je třeba plně využívat doplňkovost mezi zeměpisnými a tematickými nástroji;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby před zahájením nových iniciativ zaměřených na budování demokracie přistoupily k širokým a komplexním konzultacím se všemi zúčastněnými subjekty v EU i třetích zemích, včetně orgánů, regionálních a místních činitelů, obhájců lidských práv a nezávislých skupin občanské společnosti;

16. vyzývá Komisi, aby do přípravy a zavádění zvláštních nástrojů pro jednotlivé země, jakými jsou dohody mezi EU a příslušnou zemí a strategické dokumenty pro konkrétní země, sytematičtěji zapojovala demokratické instituce na všech úrovních, zejména pokud jde o parlamenty a regionální i místní orgány;

17. žádá, aby Komise zvážila zřízení evropských dobrovolných mírových sborů a vzala přitom v úvahu pozitivní zkušenosti s Evropskou dobrovolnou službou (EDS);

18. zdůrazňuje, že podpora demokracie ze strany EU musí být komplexní, musí zahrnovat všechny otázky zmíněné v rezoluci Valného shromáždění OSN z roku 2005 a musí být připravena z dlouhodobého hlediska; považuje v tomto ohledu EIDHR za klíčový nástroj finanční pomoci a žádá, aby odpovídající podpora byla zachována a posílena;

19. vítá pozitivní příspěvek volebních pozorovatelských misí EU k upevňování demokratických procesů, zlepšení dodržování lidských práv, základních svobod, řádné veřejné správy a právního státu a zejména k podpoře volebních procesů ve světě; zdůrazňuje však, že je třeba zajistit důslednou povolební politiku, v rámci níž by byla zvláštní pozornost věnována souladu mezi technickým a politickým dohledem a příspěvky občanské společnosti tak, aby rozvojová podpora odpovídala demokratickým zásadám a hodnotám demokratického zřízení;

20. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úspěšné spolupráci s OSN v oblasti pozorovatelských volebních misí a aby s OSN a s dalšími regionálními organizacemi, jako je OBSE a Africká unie, posílila kontakty při vytváření společné strategie a projektů na podporu demokracie a lidských práv;

21. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost věnovaná úloze volených zástupců a politických stran, nezávislému soudnictví a sdělovacím prostředkům a zvyšování účasti žen na politickém a veřejném životě by měla být systematičtěji zahrnuta do úsilí EU o budování demokracie; zdůrazňuje dále nutnost podporovat politické nadace, nevládní organizace a akademické instituce;

22. Doporučuje, aby v zájmu stálého upevňování demokracie, právního státu a řádné veřejné správy byla zavedena konkrétní strategie podpory parlamentů, které byly nově zvoleny demokratickou cestou; vyzývá dále k dalšímu rozvoji nástroje, který by členům parlamentů různých států umožňoval sdílet názory týkající se podstaty účinného a efektivního zastupování zájmů voličů, účinné a efektivní kontroly výkonné moci a způsobů a, jak předávat informace jednotlivým stranám vládního systému;

23. potvrzuje své odhodlání přispívat k posílení demokratických procesů posílením svého zapojení do pozorování voleb, opatření navazujících na VPM EU a vytvářením parlamentních kapacit; v této souvislosti vyzývá Úřad pro podporu parlamentní demokracie (OPPD), aby příslušným parlamentním výborům předložil komplexní akční plán, který by měl nutně obsahovat jasně definovaný mechanizmus spolupráce s meziparlamentními delegacemi a smíšenými parlamentními výbory; zdůrazňuje dále, že je do tohoto procesu důležité zapojit parlamentní shromáždění, jakými jsou AKT-EU, Eurolat, Euromed a Euronest;

24. vybízí delegace Komise, aby při posuzování či zahajování podpůrných programů Parlamentu spolupracovaly s OPPD;

25. doporučuje, aby součástí závěrů listopadového zasedání Rady byl akční plán a aby do konce roku 2010 bylo vypracováno hodnocení dosaženého pokroku; vyzývá současné a nadcházející předsednictví EU, aby příslušným výborům Parlamentu předložily výsledky zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.