Предложение за обща резолюция - RC-B7-0259/2009Предложение за обща резолюция
RC-B7-0259/2009

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Уганда: проектозакон за борба с хомосексуализма

  16.12.2009

  внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  S&D (B7‑0259/2009)
  ALDE (B7‑0260/2009)
  ECR (B7‑0261/2009)
  Verts/ALE (B7‑0262/2009)
  GUE/NGL (B7‑0263/2009)
  PPE (B7‑0265/2009)

  Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga от името на групата PPE
  Michael Cashman от името на групата S&D
  Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel от името на групата ALDE
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly от името на групата Verts/ALE
  Charles Tannock от името на групата ECR
  Eva-Britt Svensson от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2009/2129(DEC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0259/2009
  Внесени текстове :
  RC-B7-0259/2009
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно Уганда: проектозакон за борба с хомосексуализма

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид международните задължения и инструменти по отношение на правата на човека, включително онези, съдържащи се в конвенциите на ООН относно правата на човека и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, които гарантират правата на човека и основните свободи и забраняват дискриминацията,

  –  като взе предвид Споразумението от Котону и съдържащите се в него клаузи относно правата на човека, и по-специално член 9,

  –  като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 19 от Договора за ЕО, които ангажират ЕС и държавите–членки да насърчават правата на човека и основните свободи и предвиждат средства за борба с дискриминацията и нарушенията на правата на човека на европейско равнище,

  –  като взе предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, забранява дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация,

  –  като взе предвид всички дейности на ЕС, насочени срещу хомофобията и дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно хомофобията, защитата на малцинствата и политиката на недискриминация, в частност тази от 18 януари 2006 г. относно хомофобията в Европа, тази от 15 юни 2006 г. относно нарастването на насилието на расистка и хомофобска основа в Европа, както и резолюцията от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа,

    като взе предвид срещата на комисията по политически въпроси на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, проведена в Луанда на 28 ноември 2009 г.,

  –  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС от 3 декември 2009 г. относно социалната и културната интеграция и участие на младежите,

  –  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

  А. като има предвид, че на 25 септември 2009 г. David Bahati, член на Парламента, е внесъл „Проектозакон за борба с хомосексуализма – 2009 г.“ пред Парламента на Уганда,

      

  Б. като има предвид, че проектозаконът предлага въвеждането на по-строги наказания за криминализиране на хомосексуалността и налагане на наказания на лицата, за които се предполага, че са лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални или транссексуални с доживотен затвор или смъртно наказание,

   

  В. като има предвид, че проектозаконът съдържа разпоредба, която би могла да доведе до лишаване от свобода до три години за всички лица, включително за хетеросексуални лица, които не предоставят информация в рамките на 24 часа относно самоличността на всички лица, които познават, които са лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални или транссексуални, или които подкрепят правата на човека на такива лица,

   

  Г. като има предвид, че проектозаконът предвижда Уганда да отмени всички свои международни или регионални ангажименти, за които тя счете, че противоречат на разпоредбите на проектозакона,

   

  Д. като има предвид, че проектозаконът вече е бил осъден от члена на Европейската комисия Карел де Гухт, от британското, френското и шведското правителство, от президента Обама, както и от председателя и заместник-председателя на комисията по международни въпроси на Камарата на представителите на САЩ,

   

  Е. като има предвид, че неправителствени организации в целия свят и в самата Уганда осъждат проектозакона като сериозно препятствие пред борбата с ХИВ/СПИН в хомосексуалната общност,

   

  Ж. като има предвид, че в Африка хомосексуалността е законна само в 13 страни и е наказуемо правонарушение в 38 страни, като в Мавритания, Судан и северна Нигерия също така се предвижда смъртно наказание за хомосексуалността, и като има предвид, че приемането на такъв закон в Уганда би послужило за пример в други африкански страни, където лицата биха могли да бъдат или са подложени на преследване поради тяхната сексуална ориентация,

   

   

  1.  подчертава, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в областта на индивидуалното право на неприкосновеност на личния живот, както е гарантирано от международното право в областта на правата на човека, съгласно което равенството и недискриминацията следва да се насърчават, като свободата на изразяване следва да се гарантира; в този контекст осъжда „Проектозакона за борба с хомосексуализма – 2009 г. “;

   

  2.  поради тази причина призовава органите на Уганда да не одобрят проектозакона и да преразгледат своите закони, за да декриминализират хомосексуалността;

   

  3.  припомня на правителството на Уганда неговите задължения съгласно нормите на международното право и съгласно Споразумението от Котону, което призовава за зачитане на всеобщите права на човека;

   

  4.  припомня изявления на Африканската комисия по правата на човека и народите и на Комитета на ООН по правата на човека, че една държава не може, чрез националното си законодателство, да отхвърля международните си задължения в областта на правата на човека;

   

  5.  изразява изключителна загриженост във връзка с факта, че на международни донори, неправителствени организации и хуманитарни организации би се наложило да преразгледат или прекратят своите дейности в определени области, в случай че проектозаконът се превърне в закон;

   

  6.  решително отхвърля всякакви действия за въвеждане на смъртното наказание;

   

  7.  призовава Съвета и Комисията да направят незабавни постъпки пред органите на Уганда и, в случай че проектозаконът се превърне в закон и възникнат нарушения на международното право в областта на правата на човека, да преразгледат своя ангажимент към Уганда, включително да предложат друго място за провеждане на конференцията за преразглеждане на Римския статут, насрочена за 31 май 2010 г.;

   

  8.  призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да анализират положението в трети държави във връзка с екзекуции, криминализиране или дискриминация, основаваща се на сексуалната ориентация, и да предприемат съгласувани международни действия, за да се насърчава зачитането на правата на човека в тези държави чрез подходящи средства, включително чрез работа в партньорство с местните неправителствени организации;

   

  9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, президента на Република Уганда и на председателя на Парламента на Уганда.