Společný návrh usnesení - RC-B7-0259/2009Společný návrh usnesení
RC-B7-0259/2009

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Ugandě: návrhy právních předpisů zaměřených proti homosexuálům

  16. 12. 2009

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  S&D (B7‑0259/2009)
  ALDE (B7‑0260/2009)
  ECR (B7‑0261/2009)
  Verts/ALE (B7‑0262/2009)
  GUE/NGL (B7‑0263/2009)
  PPE (B7‑0265/2009)

  Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga za skupinu PPE
  Michael Cashman za skupinu S&D
  Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel za skupinu ALDE
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly za skupinu Verts/ALE
  Charles Tannock za skupinu ECR
  Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2009/2129(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0259/2009
  Předložené texty :
  RC-B7-0259/2009
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Ugandě: návrhy právních předpisů zaměřených proti homosexuálům

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na práva a nástroje v oblasti mezinárodních lidských práv, včetně těch, které jsou obsaženy v úmluvách OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a které zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod a zakazují diskriminaci,

  –  s ohledem na Dohodu z Cotonou a v ní obsažené doložky o lidských právech, zejména na článek 9,

  –  s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o EU a článek 19 Smlouvy o ES, které EU a její členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a poskytují prostředky na evropské úrovni k boji proti diskriminaci a porušování lidských práv,

  –  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 21, který zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace,

  –  s ohledem na veškerou činnost EU zaměřenou na boj proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o homofobii, ochraně menšin a antidiskriminačních postupech, a zejména s ohledem na usnesení ze dne 18. ledna 2006 o homofobii v Evropě, a dále na usnesení ze dne 15. června 2006 o nárůstu rasisticky motivovaného a homofobního násilí v Evropě a na usnesení ze dne 26. dubna 2007 o homofobii v Evropě,

    s ohledem na schůzi výboru pro politické záležitosti Společného parlamentního shromáždění, které se konalo v Luandě dne 28. listopadu 2009,

  –  s ohledem na usnesení Společného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 3. prosince 2009 o sociální a kulturní integraci a účasti mládeže,

  –  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že dne 25. září 2009 poslanec Davin Bahati přeložil v ugandském parlamentu návrh zákona proti homosexualitě z roku 2009,

      

  B. vzhledem k tomu, že návrh tohoto zákona počítá se zavedením přísnějších trestů k trestněprávnímu stíhání údajně homosexuálních, bisexuálních nebo transsexuálních osob a s uvalením doživotního vězení či trestu smrti,

   

  C. vzhledem k tomu, že tento návrh zákona obsahuje ustanovení, podle něhož by mohl být každý (i heterosexuál), kdo do 24 hodin nenahlásí všechny homosexuální, bisexuální či transsexuální osoby, které zná, či kdo podporuje lidská práva těchto osob, uvězněn až na tři roky,

   

  D. vzhledem k tomu, že tento návrh zákona dává Ugandě možnost zrušit veškeré své mezinárodní a regionální závazky, které jsou podle tohoto státu v rozporu s ustanoveními návrhu zákona,

   

  E. vzhledem k tomu, že tento návrh zákona již odsoudil evropský komisař De Gucht, britská, francouzská a švédská vláda, prezident Obama a předseda i místopředseda výboru pro zahraniční záležitosti Sněmovny reprezentantů Amerického kongresu,

   

  F. vhledem k tomu, že navrhovaný zákon odsoudily nevládní organizace na celém světě i v samotné Ugandě jakožto hlavní překážku v boji proti HIV-AIDS mezi homosexuály,

   

  G. vzhledem k tomu, že v Africe je homosexualita legální pouze ve 13 zemích a ve 38 zemích ji lze stíhat, přičemž v Mauritánii, Súdánu a v severní Nigérii lze za homosexualitu uvalit trest smrti, a vzhledem k tomu, že přijetí tohoto zákona v Ugandě by mohlo následně ovlivnit i další africké země, kde dochází nebo by mohlo docházet k pronásledování na základě sexuální orientace těchto osob,

   

  1.  poukazuje na to, že sexuální orientace je záležitost, která spadá do oblasti individuálního práva na soukromí zaručené mezinárodním právem v oblasti lidských práv, podle něhož je nutné podporovat rovnost a zákaz diskriminace a zároveň zaručit svobodu projevu; v této souvislosti odsuzuje návrh zákona proti homosexualitě z roku 2009;

   

  2.  vyzývá proto ugandské orgány, aby zákon neschválily a aby provedly revizi svých právních předpisů a cílem přestat stíhat homosexualitu;

   

  3.  připomíná ugandské vládě její povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a z Dohody z Cotonou, která požaduje dodržování všeobecných lidských práv;

   

  4.  připomíná prohlášení Africké komise pro lidská práva a práva národů a Komise OSN pro lidská práva, podle něhož stát nemůže na základě svých právních předpisů zrušit své povinnosti ohledně lidských práv vyplývající z mezinárodních závazků;

   

  5.  je velmi znepokojen tím, že v případě schválení návrhu zákona by mezinárodní dárci, nevládní a humanitární organizace musely přehodnotit či ukončit svou činnost v určitých oblastech;

   

  6.  rozhodně odsuzuje jakoukoli snahu o zavedení trestu smrti;

   

  7.  vyzývá Radu a Komisi, aby urychleně předložily ugandským orgánům svůj protest v případě, že návrh zákona bude schválen a dojde k porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv, přehodnotily své vztahy s Ugandou a případně navrhly jiné místo konání konference k přehodnocení římského statutu, která je plánována na 31. května 2010;

   

  8.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby situaci v třetích zemích analyzovaly s ohledem na vykonávání trestu smrti, kriminalizaci či diskriminaci z důvodu sexuální orientace a aby se vhodným způsobem, mj. na základě partnerské spolupráce s místními nevládními organizacemi, zapojily do mezinárodní koordinované činnosti na podporu dodržování lidských práv v těchto zemích;

   

  9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, prezidentovi Ugandské republiky a předsedovi ugandského parlamentu.