Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0259/2009Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0259/2009

      FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Uganda: forslag til anti-homoseksuel lovgivning

  16.12.2009

  jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  S&D (B7‑0259/2009)
  ALDE (B7‑0260/2009)
  ECR (B7‑0261/2009)
  Verts/ALE (B7‑0262/2009)
  GUE/NGL (B7‑0263/2009)
  PPE (B7‑0265/2009)

  Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga for PPE-Gruppen
  Michael Cashman for S&D-Gruppen
  Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel for ALDE-Gruppen
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen
  Charles Tannock for ECR-Gruppen
  Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen

  Procedure : 2009/2129(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0259/2009
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0259/2009
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om Uganda: forslag til anti-homoseksuel lovgivning

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til de internationale menneskerettighedsforpligtelser og –instrumenter, herunder dem, som indgår i FN-konventionerne om menneskerettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der garanterer menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og forbyder forskelsbehandling,

  –  der henviser til Cotonouaftalen og de menneskerettighedsklausuler, der indgår heri, navnlig i artikel 9,

  –  der henviser til EU-traktatens artikel 6 og 7 og EF-traktatens artikel 19, der forpligter såvel EU som medlemsstaterne til at holde menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i hævd og danner grundlag for bekæmpelsen af forskelsbehandling og menneskerettighedskrænkelser på europæisk plan,

  –  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, der forbyder forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering,

  –  der henviser til alle EU’s aktiviteter til bekæmpelse af homofobi og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, beskyttelse af mindretal og antidiskriminationspolitikker, navnlig beslutningerne af 18. januar 2006 om homofobi i Europa og af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa samt af 26. april 2007 om homofobi i Europa,

    der henviser til mødet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's udvalg om politiske spørgsmål den 28. november 2009 i Luanda,

  –  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU’s beslutning af 3. december 2009 om unges sociale og kulturelle integration og deltagelse,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

  A. der henviser til, at MP David Bahati den 25. september 2009 fremlagde det såkaldte ”antihomoseksualitetslovforslag 2009” for Ugandas parlament,

      

  B. der henviser til, at lovforslaget foreslår indførelsen af hårdere straffe for at kriminalisere homoseksualitet og straffe dem, som formodes at være lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transseksuelle, med fængsling for livstid eller dødsstraf,

   

  C. der henviser til, at lovforslaget omfatter en bestemmelse, der vil kunne give tre års fængsel for enhver, inklusive heteroseksuelle, som undlader inden for 24 timer at indberette identiteten på alle de personer, de kender, som er lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transseksuelle, eller som støtter sådanne personers menneskerettigheder,

   

  D. der henviser til, at lovforslaget pålægger Uganda at ophæve landets internationale eller regionale forpligtelser, som måtte være i modstrid med bestemmelserne i den foreslåede lovgivning,

   

  E. der henviser til, at kommissær De Gucht, de britiske, franske og svenske regeringer, præsident Obama samt formanden og næstformanden for udenrigsudvalget i Repræsentanternes hus i USA allerede har fordømt lovforslaget,

   

  F. der henviser til, at ikke-statslige organisationer (ngo’er) verden over og i selve Uganda har erklæret lovforslaget for at udgøre en afgørende hindring i kampen mod HIV/AIDS inden for den homoseksuelle befolkningsgruppe,

   

  G. der henviser til, at homoseksualitet i Afrika kun er lovligt i 13 lande, mens der pålægges straf i 38 lande, hvor der i Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria kan gives helt op til dødsstraf for homoseksualitet, og at vedtagelsen af en sådan lov i Uganda kunne have afsmittende virkninger på andre afrikanske lande, hvor personer forfølges eller ville kunne forfølges på grundlag af deres seksuelle orientering,

   

  1. understreger, at seksuel orientering falder inden for rammerne af den enkeltes ret til privatlivets fred, som garanteres af international menneskerettighedslovgivning, i henhold til hvilken ligestilling og ikke-diskrimination skal fremmes og ytringsfriheden garanteres; fordømmer i denne sammenhæng ”antihomoseksualitetslovforslaget 2009”;

   

  2. opfordrer derfor Ugandas myndigheder til ikke at vedtage lovforslaget og til at gennemgå deres lovgivning med henblik på at afkriminalisere homoseksualitet;

   

  3. erindrer Ugandas regering om dens forpligtelser i henhold til international lov og i henhold til Cotonouaftalen, som kræver overholdelse af de universelle menneskerettigheder;

   

  4. henviser til udtalelser fra Den Afrikanske Kommission for Menneskerettigheder og Befolkningers Rettigheder om, at en stat ikke kan lade national lovgivning stride mod dets internationale menneskerettighedsforpligtelser;

   

  5. udtrykker dyb bekymring over, at internationale donorer, ikke-statslige organisationer og humanitære organisationer kunne blive tvunget til at genoverveje eller indstille deres aktiviteter på visse områder, såfremt lovforslaget vedtages;

   

  6. tager klart afstand fra ethvert forsøg på at indføre dødsstraffen;

   

  7. opfordrer Rådet og Kommissionen til snarest muligt at rette henvendelse til Ugandas myndigheder og til, såfremt lovforslaget vedtages, og der sker krænkelse af international menneskerettighedslovgivning, at tage sine forbindelser til Uganda op til fornyet overvejelse, herunder stille forslag om, at der findes et andet mødested for den planlagte konference til gennemgang af Rom-statutten den 31. maj 2010;

   

  8. opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at analysere situationen i tredjelande for så vidt angår henrettelser, kriminalisering eller forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering og samlet at gribe internationalt ind for at fremme overholdelsen af menneskerettighederne i de pågældende lande med passende midler, inklusive i samarbejde med lokale ngo’er;

   

  9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, præsidenten for Republikken Uganda og formanden for Ugandas parlament.