Menetlus : 2009/2129(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0259/2009

Esitatud tekstid :

RC-B7-0259/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2009 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0119

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 121kWORD 69k
16.12.2009
PE432.843v01-00}
PE432.844v01-00}
PE432.845v01-00}
PE432.846v01-00}
PE432.847v01-00}
PE432.849v01-00} RC1
 
B7-0259/2009}
B7-0260/2009}
B7-0261/2009}
B7-0262/2009}
B7-0263/2009}
B7-0265/2009} RC1

Esitatud vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

S&D (B7‑0259/2009)

ALDE (B7‑0260/2009)

ECR (B7‑0261/2009)

Verts/ALE (B7‑0262/2009)

GUE/NGL (B7‑0263/2009)

PPE (B7‑0265/2009)


Uganda homoseksuaalsuse vastane seaduseelnõu


Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga fraktsiooni PPE nimel
Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel fraktsioon ALDE nimel
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Uganda homoseksuaalsuse vastase seaduseelnõu kohta  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse inimõigustega seotud rahvusvahelisi kohustusi ja vahendeid, sealhulgas neid, mis sisalduvad ÜRO inimõiguste konventsioonides ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, millega tagatakse inimõigused ja põhivabadused ning keelatakse diskrimineerimine;

–  võttes arvesse Cotonou lepingut ja selles sisalduvaid sätteid inimõiguste kohta, eriti artiklit 9;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 7 ning EÜ asutamislepingu artiklit 19, milles kohustatakse ELi ja liikmesriike austama inimõigusi ja põhivabadusi ning nähakse ette Euroopa tasandi vahendid, et võidelda diskrimineerimisega ja inimõiguste rikkumisega;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 21, milles keelatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel;

–  võttes arvesse kõiki ELi tegevusi homofoobia ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimisega võitlemiseks;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone homofoobia, vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta, eriti 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni homofoobia kohta Euroopas, 15. juuni 2006. aasta resolutsiooni rassistliku ja homofoobilise vägivalla sagenemise kohta Euroopas ning 26. aprilli 2007. aasta resolutsiooni homofoobia kohta Euroopas;

  võttes arvesse 28. novembril 2009 Luandas toimunud AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee poliitikaküsimuste komisjoni istungit;

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 3. detsembri 2009. aasta resolutsiooni sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooni ja noorte osaluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A. arvestades, et 25. septembril 2009 esitas parlamendiliige David Bahati Uganda parlamendile homoseksuaalsuse vastase seaduseelnõu;

    

B.        arvestades, et asjaomase eelnõuga soovitakse kehtestada homoseksuaalsuse kriminaliseerimiseks karmimad karistused ning karistada väidetavaid lesbilisi, geisid, biseksuaale ja transseksuaale eluaegse vangistuse või surmanuhtlusega;

 

C.       arvestades, et eelnõu sisaldab sätet, mille alusel võiks vangistada kuni kolmeks aastaks igaühe, sealhulgas heteroseksuaalseid inimesi, kes ei anna 24 tunni jooksul teada kõigist neile teadaolevatest isikutest, kes on lesbilised, geid, biseksuaalid või transseksuaalid, või kes toetavad selliste inimeste inimõigusi;

 

D. arvestades, et asjaomase seaduseelnõuga nähakse ette, et Uganda tühistab kõik oma rahvusvahelised ja piirkondlikud kohustused, mida ta loeb selle eelnõuga vastuolus olevateks;

 

E.  arvestades, et eelnõu on juba hukka mõistnud Euroopa Komisjoni volinik De Gucht, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Rootsi valitsused, president Obama ning USA esindajatekoja väliskomisjoni esimees ja aseesimees;

 

F.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid kogu maailmas ja Ugandas kohapeal on asjaomase seaduseelnõu hukka mõistnud, pidades seda suureks takistuseks homoseksuaalide hulgas HIV/AIDSi vastu võitlemisel;

 

G. arvestades, et homoseksuaalsus on Aafrikas legaalne ainult 13 riigis ja karistatav kuritegu 38 riigis, kusjuures Mauritaania, Sudaan ja Põhja-Nigeeria näevad selle eest ette ka surmanuhtluse, ning sellise seaduse vastuvõtmine Ugandas võiks avaldada mõju teistele Aafrika riikidele, kus inimesi nende seksuaalse sättumuse alusel taga kiusatakse või võidakse hakata taga kiusama,

 

 

1.  rõhutab, et seksuaalne sättumus on küsimus, mis on seotud isiku õigusega eraelule ja see on tagatud inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega, mille kohaselt tuleks edendada võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist, samal ajal tagades sõnavabaduse; eeltoodut arvesse võttes mõistab homoseksuaalsuse vastase seaduseelnõu hukka;

 

2.  kutsub seetõttu Uganda ametivõime üles asjaomast eelnõud mitte heaks kiitma ja vaatama läbi oma riigi seadused homoseksuaalsuse legaliseerimiseks;

 

3.  tuletab Uganda valitsusele meelde tema kohustusi rahvusvahelise õiguse ja Cotonou lepingu kohaselt, millega nõutakse üldiste inimõiguste austamist;

 

4.  tuletab meelde inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni ja ÜRO inimõiguste komitee avaldusi, et riik ei saa siseriikliku õiguse kaudu tühistada oma inimõigustega seotud rahvusvahelisi kohustusi;

 

5.  on väga mures, et rahvusvahelised abiandjad, valitsusvälised organisatsioonid ja humanitaarorganisatsioonid on sunnitud läbi vaatama või lõpetama oma tegevuse teatavates valdkondades, kui asjaomane eelnõu peaks seaduseks saama;

 

6.  on kategooriliselt vastu mis tahes sammudele surmanuhtluse kehtestamiseks;

 

7.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles tegema viivitamatult avaldusi Uganda ametivõimudele ning juhul, kui asjaomane eelnõu peaks seaduseks saama ja leiavad aset inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse rikkumised, vaatama läbi oma kokkulepped Ugandaga, sealhulgas esitama ettepaneku 31. maiks 2010 kavandatud Rooma statuudi läbivaatamise konverentsi pidamiseks mujal;

 

8.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles analüüsima olukorda kolmandates riikides seoses hukkamiste, kriminaliseerimise ja diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel ning võtma kooskõlastatult rahvusvahelisi meetmeid, et edendada inimõiguste austamist sellistes riikides sobivate vahendite kaudu, sealhulgas tehes koostööd kohalike valitsusväliste organisatsioonidega;

 

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Uganda Vabariigi presidendile ja Uganda parlamendi spiikrile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika