Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0259/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0259/2009

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ugandassa tehdystä homoseksuaalisuuden vastaisesta lakiesityksestä

  16.12.2009

  työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
  joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  S&D (B7‑0259/2009)
  ALDE (B7‑0260/2009)
  ECR (B7‑0261/2009)
  Verts/ALE (B7‑0262/2009)
  GUE/NGL (B7‑0263/2009)
  PPE (B7‑0265/2009)

  Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta
  Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta
  Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
  Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2009/2129(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0259/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0259/2009
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Ugandassa tehdystä homoseksuaalisuuden vastaisesta lakiesityksestä

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja -välineet, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskeviin YK:n yleissopimuksiin ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen sisältyvät velvoitteet, jotka takaavat ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä syrjinnän kieltämisen,

  –   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen ja erityisesti sen 9 artiklaan sisältyvät ihmisoikeuslausekkeet,

  –   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan, jotka velvoittavat Euroopan unionin ja jäsenvaltiot vaalimaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja joissa vahvistetaan keinot syrjinnän ja ihmisoikeusloukkausten torjumiseksi Euroopan tasolla,

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan, jossa kielletään sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä,

  –   ottaa huomioon kaikki EU:n toimet homofobian ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa homofobiasta, vähemmistöjen suojelusta ja syrjinnän vastaisista toimista ja erityisesti 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa, 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman rasistisen ja homofobisen väkivallan noususta Euroopassa sekä 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa,

  –   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen poliittisten asioiden komitean Luandassa 28. marraskuuta 2009 pitämän kokouksen,

  –   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 3. joulukuuta 2009 antaman päätöslauselman nuorten sosiaalisesta ja kulttuurisesta sopeutumisesta ja osallistumisesta,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että parlamentin jäsen David Bahati jätti Ugandan parlamentille 25. syyskuuta 2009 homoseksuaalisuuden vastaisen lakiesityksen,

  B.  ottaa huomioon, että lakiesityksessä ehdotetaan ankarampien rangaistusten käyttöönottoa homoseksuaalisuuden kriminalisoimiseksi sekä lesboiksi, homoiksi, biseksuaaleiksi tai transseksuaaleiksi väitettyjen henkilöiden rankaisemiseksi elinkautisella vankeudella tai kuolemantuomiolla,

  C. ottaa huomioon, että lakiesitykseen sisältyy säännös, jonka perusteella kuka tahansa, heteroseksuaalit mukaan lukien, joka ei ilmoita 24 tunnin kuluessa sellaisen henkilön henkilötietoja, jonka tietää olevan lesbo, homo, biseksuaali tai transseksuaali, tai puolustaa tällaisten henkilöiden ihmisoikeuksia, voidaan tuomita jopa kolmen vuoden vankeusrangaistukseen,

  D. ottaa huomioon, että lakiesitys edellyttää Ugandan mitätöivän kaikki sellaiset kansainväliset tai alueelliset sitoumuksensa, joiden se katsoo olevan ristiriidassa lakiesityksen säännösten kanssa,

  E.  ottaa huomioon, että komission jäsen De Gucht sekä Ison-Britannian, Ranskan ja Ruotsin hallitukset, presidentti Obama ja Yhdysvaltojen edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jo tuominneet lakiesityksen,

  F.  ottaa huomioon, että hallituksista riippumattomat järjestöt eri puolilla maailmaa ja Ugandassa ovat arvostelleet ankarasti lakiesitystä ja katsovat sen estävän merkittävästi HI-viruksen/aidsin torjuntaa homoseksuaalien keskuudessa,

  G. ottaa huomioon, että homoseksuaalisuus on sallittu Afrikassa vain 13 maassa ja rangaistava teko 38 maassa, ja että Mauritaniassa, Sudanissa ja Pohjois-Nigeriassa homoseksuaalisuudesta langetetaan kuolemantuomio; toteaa, että tällaisen lain hyväksymisellä Ugandassa voisi olla vaikutuksia muihin Afrikan maihin, joissa henkilöitä vainotaan tai voitaisiin ryhtyä vainoamaan heidän sukupuolisen suuntautumisensa perusteella,

  1.  korostaa, että sukupuolinen suuntautuminen on osa kansainvälisten ihmisoikeuslakien takaamaa yksilön oikeutta yksityiselämään; toteaa, että näiden lakien mukaan olisi edistettävä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja taattava sananvapaus; tuomitsee tässä yhteydessä kyseisen homoseksuaalisuuden vastaisen lakiesityksen;

  2.  kehottaa siksi Ugandan viranomaisia olemaan hyväksymättä tätä lakiesitystä sekä tarkistamaan lakejaan, jotta homoseksuaalisuus voidaan dekriminalisoida;

  3.  muistuttaa Ugandan hallitusta sen kansainvälisten lakien ja Cotonoun sopimuksen mukaisista velvoitteista, joiden mukaan universaaleja ihmisoikeuksia on kunnioitettava;

  4.  palauttaa mieliin Afrikan ihmisoikeus- ja kansalaisoikeustoimikunnan ja YK:n ihmisoikeuskomitean lausunnot, joiden mukaisesti mikään valtio ei voi kansallisella lainsäädännöllään kumota kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan;

  5.  on erittäin huolissaan siitä, että kansainvälisten lahjoittajien, hallituksista riippumattomien järjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen olisi harkittava uudelleen toimintamahdollisuuksiaan tai lopetettava toimintansa tietyillä aloilla, jos lakiesitys hyväksyttäisiin;

  6.  tuomitsee ehdottomasti kaikki pyrkimykset kuolemanrangaistuksen käyttöön ottamiseksi;

  7.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan tämän kysymyksen kiireellisesti esille Ugandan viranomaisten kanssa ja, mikäli lakiesitys hyväksytään ja kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja rikotaan, harkitsemaan uudelleen Ugandaan sitoutumista ja mahdollisesti ehdottamaan toista kokouspaikkaa Rooman perussäännön tarkistamiseksi 31. toukokuuta 2010 pidettävälle konferenssille;

  8.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita analysoimaan kolmansien maiden tilannetta, kun on kyse sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvista teloituksista, kriminalisoinnista ja syrjinnästä, sekä ryhtymään yhdessä kansainvälisiin toimiin ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi näissä maissa asianmukaisin keinoin, paikallisten kansallisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö mukaan lukien;

  9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Ugandan tasavallan presidentille ja Ugandan parlamentin puhemiehelle.