Procedūra : 2009/2129(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0259/2009

Pateikti tekstai :

RC-B7-0259/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2009 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0119

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 134kWORD 79k
16.12.2009
PE432.843v01-00}
PE432.844v01-00}
PE432.845v01-00}
PE432.846v01-00}
PE432.847v01-00}
PE432.849v01-00} RC1
 
B7-0259/2009}
B7-0260/2009}
B7-0261/2009}
B7-0262/2009}
B7-0263/2009}
B7-0265/2009} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B7‑0259/2009)

ALDE (B7‑0260/2009)

ECR (B7‑0261/2009)

Verts/ALE (B7‑0262/2009)

GUE/NGL (B7‑0263/2009)

PPE (B7‑0265/2009)


dėl Ugandos. Prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas


Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga PPE frakcijos vardu
Michael Cashman PPE frakcijos vardu
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel ALDE frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ugandos. Prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus ir priemones, įskaitant tuos, kurie įtraukti į JT žmogaus teisių konvencijas ir į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pagal kurias užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir draudžiama diskriminacija,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą ir į jame, ypač jo 9 straipsnyje, numatytas žmogaus teisių nuostatas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius ir į EB sutarties 19 straipsnį, pagal kuriuos ES ir valstybės narės įpareigotos puoselėti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir pagal kuriuos nustatytos priemonės, skirtos Europos lygmeniu kovoti su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį, pagal kurį draudžiama diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu,

–  atsižvelgdamas į visus ES kovos su homofobija ir diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu veiksmus,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos, ypač į 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl homofobijos Europoje, į 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje ir į 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl homofobijos Europoje,

  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 28 d. Luandoje įvykusį AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) Politinių reikalų komiteto posėdį,

–   atsižvelgdamas į AKR ir ES JPA 2009 m. gruodžio 3 d. rezoliuciją dėl jaunuolių socialinės ir kultūrinės įtraukties bei aktyvumo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi 2009 m. rugsėjo 25 d. Ugandos Parlamento narys David Bahati pateikė Ugandos Parlamentui prieš homoseksualius asmenis nukreiptą teisės akto projektą – vadinamąjį Antihomoseksualumo aktą 2009,

    

B. kadangi remiantis šiuo teisės akto projektu siūloma pradėti taikyti itin griežtas bausmes, kriminalizuoti homoseksualumą ir bausti tariamai homoseksualius, biseksualius ar transseksualius asmenis įkalinant juos iki gyvos galvos ar skiriant jiems mirties bausmę,

 

C. kadangi į teisės akto projektą įtraukta nuostata, pagal kurią kiekvienam asmeniui, įskaitant heteroseksualus, gali būti skirta įkalinimo iki trejų metų bausmė, jeigu minėtieji asmenys per 24 valandas nepraneša apie visų pažįstamų homoseksualių, biseksualių ar transseksualių asmenų arba homoseksualių asmenų žmogaus teises remiančių asmenų tapatybę,

 

D. kadangi pagal šį teisės akto projektą Uganda turėtų anuliuoti bet kuriuos siūlomo įstatymo nuostatoms prieštaraujančius tarptautinius ar regioninius įsipareigojimus,

 

E. kadangi įstatymo projektą jau pasmerkė Europos Komisijos narys K. De Gucht, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Švedijos vyriausybės, Prezidentas B. Obama ir JAV Atstovų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir vicepirmininkas,

 

F. kadangi siūlomą teisės aktą pasmerkė įvairios pasaulio ir pačios Ugandos nevyriausybinės organizacijos, kadangi tai didžiulė kliūtis kovoti su ŽIV ir AIDS plitimu homoseksualų bendruomenėje,

 

G. kadangi homoseksualumas teisėtas tik 13-oje Afrikos šalių, 38-iose šalyse tai nusikaltimas, už kurį baudžiama, o Mauritanijoje, Sudane ir Šiaurės Nigerijoje už homoseksualumą gali būti siūloma mirties bausmė, ir kadangi priėmus šį teisės aktą Ugandoje jos pavyzdžiu galėtų pasekti ir kitos Afrikos šalys, kur asmenys būtų ar galėtų būti persekiojami dėl savo lytinės orientacijos,

1.  pabrėžia, kad lytinė orientacija – tai tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatomis, kuriomis remiantis turėtų būti skatinama lygybė ir kova su diskirminacija bei saviraiškos laisvė, užtikrinamos asmeninės teisės į privatumą klausimas; atsižvelgdamas į tai smerkia „Antihomoseksualumo aktą 2009“;

 

2.  savo ruožtu ragina Ugandos valdžios institucijas nepritarti teisės akto projektui, persvarstyti savo įstatymus ir dekriminalizuoti homoseksualumą;

 

3.  primena Ugandos Vyriausybei jos įsipareigojimus, prisiimtus tarptautinės teisės ir Kotonu susitarimo, kuriame raginama gerbti visuotines žmogaus teises, pagrindu;

 

4.  primena Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos ir JT Žmogaus teisių komiteto pareiškimus, kuriuose pažymima, kad valstybė, vadovaudamasi nacionalinės teisės nuostatomis, negali neigti savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje;

 

5.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl to, kad tuo atveju, jeigu teisės akto projektas teisiškai įsigaliotų, tarptautiniai donorai, nevyriausybinės ir humanitarinės organizacijos turėtų iš naujo svarstyti, ar nutraukti savo veiklą konkrečiose srityse;

 

6.  griežtai smerkia bet kokius veiksmus, vykdomus siekiant taikyti mirties bausmę;

 

7.  ragina Tarybą ir Komisiją nedelsiant pateikti protesto skundus Ugandos valdžios institucijoms ir tuo atveju, jeigu teisės akto projektas teisiškai įsigaliotų ir prasidėtų tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatų pažeidimai, persvarstyti savo įsipareigojimus Ugandai, įskaitant tai, kad turėtų būti pasiūlyta kita vieta 2010 m. gegužės 31 d. planuojamai Romos statuto persvarstymo konferencijai rengti;

 

8.  ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares analizuoti trečiosiose šalyse padėtį, susijusią su egzekucijų vykdymu, kriminalizacija ar diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu, ir imtis suderintų tarptautinių veiksmų siekiant šiose šalyse skatinti pagarbą žmogaus teisėms taikant tinkamas priemones, įskaitant bendradarbiavimą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ugandos Respublikos Prezidentui ir Ugandos Parlamento Pirmininkui.

Teisinė informacija - Privatumo politika