Procedūra : 2009/2129(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0259/2009

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0259/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2009 - 13.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0119

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 135kWORD 78k
16.12.2009
PE432.843v01-00}
PE432.844v01-00}
PE432.845v01-00}
PE432.846v01-00}
PE432.847v01-00}
PE432.849v01-00} RC1
 
B7-0259/2009}
B7-0260/2009}
B7-0261/2009}
B7-0262/2009}
B7-0263/2009}
B7-0265/2009} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B7‑0259/2009)

ALDE (B7‑0260/2009)

ECR (B7‑0261/2009)

Verts/ALE (B7‑0262/2009)

GUE/NGL (B7‑0263/2009)

PPE (B7‑0265/2009)


par Uguandu: pret homoseksualitāti vērsts likumprojekts


Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga PPE grupas vārdā
Michael Cashman S&D grupas vārdā
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel ALDE grupas vārdā
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock ECR grupas vārdā
Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ugandu: pret homoseksualitāti vērsts likumprojekts  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā starptautiskās saistības un tiesību aktus cilvēktiesību jomā, tostarp tos, kas ietverti ANO konvencijās par cilvēktiesībām un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un kas garantē cilvēktiesības un pamatbrīvības un aizliedz diskrimināciju,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu un tā cilvēktiesību klauzulas, īpaši 9. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. un 7. pantu, saskaņā ar kuriem ES un tās dalībvalstīm ir pienākums atbalstīt cilvēktiesības un pamatbrīvības un kuri Eiropas līmenī nodrošina līdzekli cīņai pret diskrimināciju un cilvēktiesību pārkāpumiem,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, īpaši tās 21. pantu, kas aizliedz diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ,

–  ņemot vērā visus ES pasākumus cīņai pret homofobiju un diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par homofobiju, minoritāšu aizsardzību un pretdiskriminācijas politiku, īpaši 2006. gada 18. janvāra rezolūciju par homofobiju Eiropā, 2006. gada 15. jūnija rezolūciju par rasistiskās un homofobiskās vardarbības pastiprināšanos Eiropā un 2007. gada 26. aprīļa rezolūciju par homofobiju Eiropā,

  ņemot vērā ĀKK un ES apvienotās parlamentārās asamblejas politikas lietu komitejas sanāksmi Luandā 2009. gada 28. novembrī,

–  ņemot vērā ĀKK un ES apvienotās parlamentārās asamblejas 2009. gada 3. decembra rezolūciju par jauniešu sociālo un kultūras integrāciju un iesaistīšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā 2009. gada 25. septembrī Ugandas parlamenta deputāts David Bahati iesniedza parlamentā „Prethomoseksualitātes likumprojektu 2009”;

    

B. tā kā likumprojektā ierosināts ieviest bargākus kriminālsodus par homoseksualitāti un par lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem vai transseksuāļiem (LGBT) uzskatītām personām piespriest mūža ieslodzījumu vai nāvessodu;

 

C. tā kā likumprojektā ir noteikums, kura dēļ cietumsodu līdz trim gadiem var piespriest ikvienam, tostarp heteroseksuāliem cilvēkiem, kuri 24 stundu laikā neziņo par paziņu lokā esošām lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem vai transseksuāļiem vai kuri atbalsta šādu personu cilvēktiesības;

 

D. tā kā likumprojekts paredz, ka Ugandai jāanulē jebkādas starptautiskas vai reģionālas saistības, kas ir pretrunā šī likumprojekta noteikumiem;

 

E.  tā kā šo likumprojektu jau ir nosodījis Eiropas Komisijas komisārs K. de Gucht, Lielbritānijas, Francijas un Zviedrijas valdības, prezidents Baraks Obama un ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks;

 

F.  tā kā šo likumprojektu ir nosodījušas daudzas nevalstiskās organizācijas gan pasaulē, gan pašā Ugandā, uzskatot to par nopietnu šķērsli cīņai pret HIV un AIDS homoseksuāļu kopienās;

 

G. tā kā Āfrikā homoseksualitāte ir legāla tikai 13 valstīs, 38 valstīs tā ir sodāma, un arī Mauritānija, Sudāna un Ziemeļnigērija apsver iespēju ieviest nāvessodu par homoseksualitāti un tā kā šāda likuma pieņemšana Ugandā varētu mudināt rīkoties līdzīgi arī citas Āfrikas valstis, kurās personas tiek vai var tikt vajātas dzimumorientācijas dēļ,

 

 

1.  uzsver, ka dzimumorientācija ir daļa no indivīda tiesībām uz privāto dzīvi, ko garantē starptautiskās cilvēktiesības, kuras paredz līdztiesības un nediskriminācijas veicināšanu un vārda brīvības garantijas; tādēļ nosoda „Prethomoseksualitātes likumprojektu 2009”;

 

2.  šī iemesla dēļ aicina Ugandas varas iestādes nepieņemt likumprojektu un pārskatīt savus tiesību aktus, lai homoseksualitāte vairs nebūtu krimināli sodāma;

 

3.  atgādina Ugandas valdībai par tās saistībām ievērot starptautiskās cilvēktiesības, ko paredz starptautiskie tiesību akti un Kotonū nolīgums;

 

4.  atgādina par Āfrikas Cilvēktiesību un iedzīvotāju tiesību komisijas un ANO Cilvēktiesību komitejas paziņojumiem, ka valsts ar saviem tiesību aktiem nevar anulēt saistības, ko tai uzliek starptautiskie tiesību akti cilvēktiesību jomā;

 

5.  pauž ļoti nopietnas bažas par to, ka starptautiskajiem ziedotājiem, nevalstiskajām organizācijām un humānās palīdzības organizācijām vajadzēs pārskatīt vai pārtraukt savu darbību atsevišķās jomās, ja likumprojekts tiks pieņemts;

 

6.  asi nosoda jebkādus mēģinājumus ieviest nāvessodu;

 

7.  aicina Padomi un Komisiju nekavējoties sazināties ar Ugandas varas iestādēm un, ja likumprojekts tiks pieņemts un līdz ar to tiks pārkāptas starptautiskās tiesības cilvēktiesību jomā, pārskatīt savas saistības pret Ugandu, tostarp ierosinot 2010. gada 31. maijā paredzēto Romas statūtu pārskatīšanas konferenci rīkot citur;

 

8.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis analizēt situāciju trešās valstīs saistībā ar sodiem, kriminālvajāšanu vai diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ un veikt saskaņotus starptautiskus pasākumus, lai ar piemērotiem līdzekļiem, tostarp sadarbību ar vietējām NVO, veicinātu cilvēktiesību ievērošanu šajās valstīs;

 

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Ugandas Republikas prezidentam un Ugandas parlamenta priekšsēdētājam.

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika