Postup : 2009/2129(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0259/2009

Predkladané texty :

RC-B7-0259/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0119

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 77k
16.12.2009
PE432.843v01-00}
PE432.844v01-00}
PE432.845v01-00}
PE432.846v01-00}
PE432.847v01-00}
PE432.849v01-00} RC1
 
B7-0259/2009}
B7-0260/2009}
B7-0261/2009}
B7-0262/2009}
B7-0263/2009}
B7-0265/2009} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0259/2009)

ALDE (B7‑0260/2009)

ECR (B7‑0261/2009)

Verts/ALE (B7‑0262/2009)

GUE/NGL (B7‑0263/2009)

PPE (B7‑0265/2009)


o Ugande: návrhy právnych predpisov zameraných proti homosexuálom


Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Maurice Ponga v mene poslaneckého klubu PPE
Michael Cashman v mene skupiny S&D
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR
Eva-Britt Svensson v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ugande: návrhy právnych predpisov zameraných proti homosexuálom  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na záväzky a nástroje v oblasti medzinárodných ľudských práv vrátane záväzkov a nástrojov obsiahnutých v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zaručujú ľudské práva a základné slobody a zakazujú diskrimináciu,

–  so zreteľom na dohodu z Cotonou a jej doložky o ľudských právach, najmä článok 9,

–  so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 19 Zmluvy o ES, ktoré zaväzujú EÚ, ako aj členské štáty k presadzovaniu ľudských práv a základných slobôd a ktoré poskytujú prostriedky na boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv na európskej úrovni,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 21, ktorý zakazuje diskriminácia na základe sexuálnej orientácie,

–  so zreteľom na všetky opatrenia EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o homofóbii, ochrane menšín a politikách proti diskriminácii, a najmä na uznesenia z 18. januára 2006 o homofóbii v Európe, z 15. júna 2006 o náraste rasovo motivovaného a homofóbneho násilia v Európe a z 26. apríla 2007 o homofóbii v Európe,

  so zreteľom na schôdzu Výboru pre politické otázky Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorá sa konala 28. novembra 2009 v Luande,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 3. decembra 2009 o sociálnej a kultúrnej integrácii a zapojení mladých ľudí,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže poslanec David Bahati predložil 25. septembra 2009 ugandskému parlamentu návrh zákona proti homosexualite 2009,

    

B.        keďže navrhovaný zákon plánuje zaviesť prísnejšie tresty s cieľom kriminalizovať homosexualitu a trestať osoby označené za lesbičky, homosexuálov, bisexuálov alebo transsexuálov doživotným väzením alebo smrťou,

 

C.       keďže návrh zákona zahŕňa ustanovenie, ktoré by mohlo viesť až k trojročnému väzeniu pre kohokoľvek vrátane heterosexuálov, kto do 24 hodín neoznámi totožnosť každej osoby, o ktorej vie, že je lesbička, homosexuál, bisexuál alebo transsexuál, alebo kto podporuje ľudské práva takýchto ľudí,

 

D. keďže návrh zákona umožňuje Ugande zrušiť každý jej medzinárodný alebo regionálny záväzok, ktorý je podľa nej v rozpore s ustanoveniami navrhovaného zákona,

 

E.  keďže návrh zákona už odsúdili európsky komisár De Gucht, britská, francúzska a švédska vláda, prezident Obama a predseda a podpredseda Výboru pre zahraničné veci americkej Snemovne reprezentantov,

 

F.  keďže navrhovaný zákon kritizovali mimovládne organizácie na celom svete i v samotnej Ugande ako hlavnú prekážku boja proti HIV-AIDS v komunite homosexuálov,

 

G. keďže v Afrike je homosexualita legálna len v 13 krajinách, zatiaľ čo v 38 krajinách je trestným činom, pričom v Mauritánii, Sudáne a severnej Nigérii možno za homosexualitu odsúdiť na trest smrti, a keďže prijatie tohto zákona v Ugande by mohlo spustiť rovnaký proces v ostatných afrických krajinách, kde ľudia sú alebo by mohli byť prenasledovaní kvôli svojej sexuálnej orientácii,

 

 

1.  zdôrazňuje, že sexuálna orientácia je otázka, ktorá je súčasťou individuálneho práva na súkromie zaručeného medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, podľa ktorého by sa mala podporovať rovnosť a nediskriminácia a zaručiť sloboda prejavu; v tejto súvislosti odsudzuje návrh zákona proti homosexualite 2009;

 

2.  vyzýva preto ugandské orgány, aby návrh zákona neschválili a aby preskúmali svoje právne predpisy s cieľom prestať stíhať homosexualitu;

 

3.  pripomína ugandskej vláde jej záväzky v rámci medzinárodného práva a dohody z Cotonou, ktoré požadujú dodržiavanie všeobecných ľudských práv;

 

4.  pripomína vyhlásenia Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov a Výboru OSN pre ľudské práva, podľa ktorých štát nemôže prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov zrušiť svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv;

 

5.  je mimoriadne znepokojený tým, že medzinárodní darcovia, mimovládne organizácie a humanitárne organizácie by museli v prípade schválenia tohto zákona prehodnotiť alebo ukončiť svoje aktivity v určitých oblastiach;

 

6.  rozhodne odmieta všetky kroky na zavedenie trestu smrti;

 

7.  vyzýva Radu a Komisiu, aby ugandským orgánom urýchlene predložili protest a aby v prípade, že návrh zákona bude schválený a dôjde k porušeniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, prehodnotili svoje angažovanie sa v Ugande vrátane navrhnutia nového miesta konania konferencie o preskúmaní Rímskeho štatútu naplánovanej na 31. mája 2010;

 

8.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby zanalyzovali situáciu v tretích krajinách, pokiaľ ide o popravy, kriminalizáciu alebo diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, a aby podnikli koordinované medzinárodné kroky na podporu dodržiavania ľudských práv v týchto krajinách pomocou primeraných prostriedkov vrátane spolupráce s miestnymi mimovládnymi organizáciami;

 

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, prezidentovi Ugandskej republiky a predsedovi ugandského parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia