Förfarande : 2009/2129(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0259/2009

Ingivna texter :

RC-B7-0259/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2009 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0119

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 70k
16.12.2009
PE432.843v01-00}
PE432.844v01-00}
PE432.845v01-00}
PE432.846v01-00}
PE432.847v01-00}
PE432.849v01-00} RC1
 
B7-0259/2009}
B7-0260/2009}
B7-0261/2009}
B7-0262/2009}
B7-0263/2009}
B7-0265/2009} RC1

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

S&D (B7‑0259/2009)

ALDE (B7‑0260/2009)

ECR (B7‑0261/2009)

Verts/ALE (B7‑0262/2009)

GUE/NGL (B7‑0263/2009)

PPE (B7‑0265/2009)


om Uganda: förslag till lag mot homosexualitet


Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija‑Riitta Korhola, Maurice Ponga för PPE-gruppen
Michael Cashman för S&D-gruppen
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Louis Michel för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om om Uganda: förslag till lag mot homosexualitet  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av internationella förpliktelser och instrument på människorättsområdet, däribland dem som fastställs i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka garanterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och förbjuder diskriminering,

–   med beaktande av Cotonouavtalet och klausulerna om mänskliga rättigheter i detta, särskilt artikel 9,

–   med beaktande av artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen samt artikel 19 i EG‑fördraget, enligt vilka såväl EU som dess medlemsstater är förpliktade att värna mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som ger EU möjlighet att bekämpa diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21, som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning,

–   med beaktande av EU:s alla insatser i kampen mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om homofobi, skydd av minoriteter och antidiskrimineringspolitik, särskilt resolutionerna av den 18 januari 2006 om homofobi i Europa, av den 15 juni 2006 om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa samt av den 26 april 2007 om homofobi i Europa,

   med beaktande av sammanträdet i Luanda den 28 november 2009 i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens utskott för politiska frågor,

–   med beaktande av AVS–EU-resolutionen av den 3 december 2009 om social och kulturell integration och unga människors deltagande,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 25 september 2009 lade parlamentsledamoten David Bahati fram ett förslag till en ”lag mot homosexualitet” för det ugandiska parlamentet.

B.  I lagförslaget föreslås hårdare straff för homosexualitet, och de som anklagas för att vara homo- eller bisexuella ska kunna dömas till livstids fängelse eller till döden.

C. Lagförslaget innehåller en bestämmelse som innebär att vem som helst, även heterosexuella personer, som inte inom 24 timmar anmäler alla som de vet är homo- eller bisexuella eller transpersoner, eller som stödjer mänskliga rättigheter för dem som är det, kan dömas till upp till tre års fängelse.

D. Enligt lagförslaget ska Uganda återkalla alla sina internationella eller regionala åtaganden som landet bedömer stå i motsättning till bestämmelserna i lagförslaget.

E.  Lagförslaget har redan fördömts av kommissionsledamoten De Gucht och av de brittiska, franska och svenska regeringarna, liksom av USA:s president Obama samt ordföranden och viceordföranden i det amerikanska representanthusets utrikesutskott.

F.  Lagförslaget har kritiserats av ideella organisationer runt hela världen, även i själva Uganda, som ett stort hinder i kampen mot HIV och aids bland de homosexuella.

G. I Afrika är homosexualitet inte lagligt i mer än 13 länder, medan det är straffbart i 38, och i vissa länder även belagt med dödsstraff. Om denna lag antas i Uganda skulle det kunna få återverkningar i andra afrikanska länder där människor förföljs eller riskerar att förföljas på grund av sin sexuella läggning.

1.  Europaparlamentet understryker att den sexuella läggningen är en fråga som omfattas av individens rätt till personlig integritet, garanterad av internationell människorättslagstiftning, enligt vilken jämlikhet och icke-diskriminering bör främjas och yttrandefriheten tryggas. Därför fördömer parlamentet förslaget till ”lag mot homosexualitet 2009”.

2.  Följaktligen uppmanar Europaparlamentet de ugandiska myndigheterna att inte anta lagförslaget och att se över landets lagar i syfte att avkriminalisera homosexualitet.

3.  Europaparlamentet påminner Ugandas regering om dess förpliktelser enligt internationell rätt och enligt Cotonouavtalet, där respekt krävs för de allmänna mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet erinrar om yttrandena från Afrikanska kommissionen och från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna om att en stat inte har rätt att genom inhemska lagar åsidosätta sina internationella skyldigheter på människorättsområdet.

5.  Europaparlamentet är djupt oroat över att internationella givare samt icke-statliga och humanitära organisationer skulle bli tvungna att ompröva eller upphöra med sin verksamhet på vissa områden om lagförslaget skulle antas.

6.  Europaparlamentet avvisar med kraft varje ansats att börja tillämpa dödstraffet.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att snarast uppvakta de ugandiska myndigheterna och – om lagförslaget skulle antas och brott mot internationell människorättslagstiftning skulle ske – att ompröva sitt engagemang i Uganda och även föreslå att konferensen för översyn av Romstadgan, som planeras till den 31 maj 2010, förläggs till annan ort.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att analysera situationen i tredjeländer i fråga om avrättningar, kriminalisering eller diskriminering på grund av sexuell läggning och att göra gemensamma internationella insatser för att med lämpliga medel, däribland samarbete med lokala ideella organisationer, främja respekten för mänskliga rättigheter i dessa länder.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till Republiken Ugandas president och till talmannen i det ugandiska parlamentet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy