Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0021/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0021/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

8.2.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
EFD (B7‑0021/2010)
S&D (B7‑0023/2010)
PPE (B7‑0024/2010)
ALDE (B7‑0026/2010)
ECR (B7‑0027/2010)
Verts/ALE (B7‑0028/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza S&D frakcijos vardu
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber ALDE frakcijos vardu
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu


Procedūra : 2009/2813(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0021/2010
Pateikti tekstai :
RC-B7-0021/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 27 d. aukšto lygio susitikimo Jemeno klausimu pirmininko pareiškimą,

 

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. ir 2010 m. sausio 25 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Jemeno,

 

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 27 d. Europos Sąjungos vardu pateiktą ES pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimą dėl blogėjančios saugumo padėties Jemene,

 

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos parengtą Jemeno strategijos dokumentą 2007–2013 m. laikotarpiui,

 

–   atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 22–25 d. vykusio Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną, vizito rezultatus,

 

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 26 d. Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi jau kurį laiką bendra politinė, ekonominė ir socialinė padėtis Jemene blogėja ir tarptautinei bendruomenei kelia didelį susirūpinimą,

 

B.  kadangi Al Qaedos grupuotė paskelbė prisiimanti atsakomybę už nepavykusį Nigerijos teroristo Umaro Farouko Abdulmuttabo, pareiškusio, kad jis buvo apmokytas ir aprūpintas ginklais Al Qaedos stovykloje Jemene, pasikėsinimą susprogdinti lėktuvą virš Detroito 2009 m. gruodį; kadangi, jei saugumo padėtis Jemene ir toliau blogės, regiono teroristų ir sukilėlių grupuotės, ypač Al-Qaeda, gali jame rasti saugų prieglobstį, kuriame jos gali planuoti, organizuoti ir remti tolesnes teroristines operacijas,

 

C. kadangi saugumo padėtį dar labiau apsunkina vyriausybės karinių pajėgų ir šiitų zaiditų, siekiančių atkurti Zaidi imamatą, grupuočių pilietinis karas Sados (Sa'dah) mieste Jemeno šiaurėje ir separatistų judėjimo sukeltas smurto protrūkis šalies pietuose,

 

D. kadangi terorizmas Jemene buvo labai paplitęs daugelį metų dar prieš 2001 m. rugsėjo 11 d. išpuolį, kaip rodo 2000 m. spalio 12 d. Al Qaedos išpuolis prieš JAV karo laivą „Cole“, ir kadangi nuo 2007 m. Jemene terorizmas suaktyvėjo – įvykdyta daug išpuolių, kurių taikiniai buvo naftotiekiai, naftos įrenginiai, vyriausybės pastatai, ambasados (įskaitant Italijos ir JAV), laivai ir turistai,

 

E.  kadangi vietos susirėmimai Sados regione įgavo regioninį pobūdį po to, kai, sukilėliams surengus ataką Jemeno ir Saudo Arabijos pasienyje, pastarosios karinės pajėgos su jais susirėmė ir pradėjo pulti sukilėlių pozicijas; kadangi Jemeno vyriausybė apkaltino užsienio šiitų struktūras sukilėlių judėjimo šalies šiaurėje rėmimu,

 

F.  kadangi dėl šiaurinėje Sados miesto provincijoje vykstančių Jemeno kariuomenės ir šiitų sukilėlių kovų, prasidėjusių 2004 m., šalies viduje perkelta daugiau kaip 175 000 asmenų ir regione kilo humanitarinė krizė,

 

G. kadangi Jemenas – viena vargingiausių pasaulių šalių; kadangi nuo 2008 m. maisto krizės labai nukentėjo skurdžiausios Jemeno gyventojų grupės, o visuotinė finansų krizė, ypač pajamų iš naftos verslo sumažėjimas, prisidėjo prie to, kad valstybės finansams tenkanti našta tapo nepakeliama, be to, šią naštą dar labiau apsunkino vangus vėluojančių ekonomikos ir mokesčių reformų įgyvendinimas,

 

H. kadangi Jemeno naftos atsargos, iš kurių Jemenas gauna daugiau nei 75 proc. savo pajamų, greitai baigsis, o pasibaigus naftai perspektyvių tvarios ekonomikos galimybių nedaug,

I.   kadangi kita rimta problema, su kuria susiduria Jemenas, yra didžiulis vandens stygius, kurį lemia keletas veiksnių, įskaitant didėjantį vandens vidaus suvartojimą, prastą vandentvarką, korupciją, išteklių valdymo nebuvimą ir netausius drėkinimo būdus; kadangi, remiantis vyriausybės skaičiavimais, 99 proc. visos vandens gavybos vykdoma neturint leidimų,

J.   kadangi Jemeno maisto ir vandens stygių dar labiau apsunkina gyventojų priklausomybė nuo arabinio dusūno, greitą pelną užtikrinančios kultūros, kuri gerai dera tik gausiai drėkinama ir kuri auginama tokiu mastu, kad apie 40 proc. Jemeno vandens išteklių išnaudojama jai auginti; kadangi šalis tapo grynąja maisto importuotoja,

K. kadangi suintensyvėjusi piratų veikla Adeno įlankoje ir nuolatinis migracijos srautų iš Afrikos Kyšulio daromas spaudimas yra papildomi veiksniai, darantys įtaką šalies stabilumui,

L.  kadangi 18 mylių pločio Bab el Mandebo sąsiauris tarp Jemeno ir Džibučio, kuriuo kasdien pervežama 3,3 milijonų barelių naftos (4 proc. pasaulio kasdienės gavybos), yra strategiškai labai svarbus,

M. kadangi nuo 2004 m. ES Jemenui suteikė daugiau nei 144 mln. EUR vertės paramą, kurios didžiausia dalis skirta ekonomikos vystymui, ir įgyvendino programas, skirtas Jemeno policijai ir pakrančių apsaugos tarnyboms padėti,

N. kadangi po nepavykusio pasikėsinimo susprogdinti lėktuvą Detroite JK ir JAV vyriausybės paskelbė, kad jos ketina žymiai padidinti karinę ir humanitarinę pagalbą Jemenui ir bendrai ėmėsi finansuoti specialų Jemeno policijos antiteroristinį padalinį ir padėti Jemeno pakrančių apsaugos tarnybai,

O. kadangi 2009 m. balandžio mėn. turėję įvykti rinkimai į parlamentą atidėti iki 2011 m. siekiant suteikti valdžios institucijoms galimybę įgyvendinti esmines rinkimų sistemos reformas; kadangi iki šiol nesiimta jokių konkrečių veiksmų šiam tikslui pasiekti,

P.  kadangi Jemene vykstantys pokyčiai, susiję su demokratija, žmogaus teisėmis ir teismų nepriklausomumu, vis dar kelia didelį susirūpinimą; kadangi esama žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimo atvejų, kadangi moterų padėtis ypač sunki, blogėja moterų galimybės gauti išsilavinimą, o jų dalyvavimas aktyviame politiniame gyvenime itin menkas,

Q. kadangi šeši 2009 m. birželio mėn. pagrobti Europos piliečiai – penki vokiečiai ir vienas britas – vis dar laikomi įkaitais, o kiti trys tos pačios grupės asmenys rasti negyvi netrukus po jų pagrobimo,

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl užsitęsusių ir vis gilėjančių saugumo, politinės ir ekonominės problemų Jemene; ragina tarptautinę bendruomenę dėti ypač daug pastangų, kad būtų išvengta dabartinės krizės paaštrėjimo, taip pat siekiant suvienyto, stabilaus ir demokratiško Jemeno;

2.  palankiai vertina 2010 m. sausio 27 d. Londone vykusio tarptautinio susitikimo Jemeno klausimu rezultatus, įskaitant Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generalinio sekretoriaus pareiškimą, kad jis surengs Persijos įlankos šalių ir kitų Jemeno partnerių susitikimą Rijade 2010 m. vasario 22–23 d., ir Jemeno vyriausybės įsipareigojimą tęsti reformų programą ir pradėti svarstyti TVF programą; taip pat palankiai vertina tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą remti Jemeno vyriausybę kovoje su Al Qaeda ir kitomis terorizmo formomis ir dar kartą patvirtina remiantis suvienytą Jemeną ir gerbiantis šalies suverenumą ir nepriklausomumą;

3.  yra įsitikinęs, kad stabilumą Jemene galima pasiekti tik vykdant politines bei ekonomines reformas; todėl ragina Jemeno vyriausybę vykdyti tarptautinei bendruomenei duotus įsipareigojimus ir paspartinti nacionalinių politinių ir ekonominių reformų procesą siekiant plėtoti demokratiją ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas;

4.  remia aktyvų Komisijos, Tarybos ir Jemeno vyriausybės bendradarbiavimą, ypač susijusį su vystymosi, policijos, teisingumo, sienų kontrolės, kovos su neteisėta prekyba, jūrų saugumo, kovos su terorizmu ir institucijų stiprinimo klausimais; ragina Tarybą ir Komisiją toliau stiprinti dvišalius santykius su Jemenu ir išnagrinėti pačius veiksmingiausius būdus, kaip ES gali prisidėti prie saugumo bei politinės ir ekonominės padėties šalyje gerinimo;

 

5.  dar kartą ragina nedelsiant paskelbti paliaubas Sados mieste ir pietų Jemene, taip pat išreiškia nuomonę, kad ilgalaikė taika bus įmanoma tik tada, kai bus rastas visapusiškas politinis sprendimas; reiškia gilų susirūpinimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties šiaurės Jemene; ragina visas šalis pagal tarptautinę humanitarinę teisę vykdyti pareigas ir įsipareigojimus siekiant apsaugoti šių sričių civilius gyventojus ir taip pat sudaryti sąlygas, kad humanitarinė pagalba ir parama pasiektų atitinkamas teritorijas;

6.  ragina Jemeno vyriausybę šalyje nediskriminuoti nė vienos etninės ar religinės grupės ir vykdant politiką atsižvelgti į bendrus visų piliečių interesus; pabrėžia, kad kovos su terorizmu veiksmais ir priemonėmis neturi būti piktnaudžiaujama politiniais tikslais, ypač nukreipiant juos prieš politinius oponentus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus;

7.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Al-Qaeda jau ilgą laiką įsitvirtinusi Jemene ir užima vis tvirtesnę padėtį, ir pabrėžia, kad, jei nebus imtasi konkrečių veiksmų, gali susilpnėti centrinė vyriausybinė valdžios institucija, o Jemeno ir aplinkinių regionų padėties stabilumas gali sumažėti iki Somalio lygio; dėl to gali atsirasti naujų galimybių Al-Qaedos vadovaujamiems ar įkvėptiems ekstremistams vėl burtis, organizuoti, vykdyti apmokymus ir teroristinius veiksmus Jemeno teritorijoje ir už jos ribų;

8.  ragina Jemeno valdžios institucijas įgyvendinti būtinas reformas siekiant pagerinti žmogaus teisių padėtį šalyje, ypač užtikrinti žiniasklaidos laisvę, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, vienodą požiūrį į vyrus ir moteris;

9.  ragina visas Jemeno politines jėgas rasti išeitį iš susidariusios derybų dėl esminių politinių reformų aklavietės; pabrėžia, kad itin svarbu surengti rinkimus 2011 m., ir ragina visas politines partijas įgyvendinti susitarimus, kuriuose nustatytos rinkimų sistemos gerinimo ir demokratijos įtvirtinimo priemonės, ypač atsižvelgiant į ES rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, pateiktas po demokratinių 2006 m. prezidento ir vietos valdžios institucijų rinkimų; ragina Komisiją ir Tarybą, glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu, stebėti konstitucijos ir rinkimų įstatymo reformą, dėl kurios nukelti parlamento rinkimai;

10. ragina Tarybą, Komisiją ir, kai bus įsteigta, Europos išorės veiksmų tarnybą nedelsiant pradėti taikyti koordinuotą ir išsamią ES strategiją Jemeno atžvilgiu, kad būtų išvengta valstybių narių pagalbos ir paramos vystymuisi kartojimosi ir sutapimo; atkreipia dėmesį, kad ES koordinavimas labai svarbus norint pasiekti, kad pagalbos Jemenui teikėjų veiksmai būtų bendrai koordinuojami, o to ypač trūksta;

11. ragina Tarybą ir Komisiją, bendradarbiaujant su kitais tarptautiniais subjektais, Jemenui teikti didesnę vystymosi paramą, siekiant stabilizuoti politinę padėtį ir pagerinti šalies ekonominę padėtį bei žmonių gyvenimo sąlygas; ypač ragina apsvarstyti galimybę taikyti pagal stabilumo priemonę numatytas išimtines pagalbos priemones ir įgyvendinti specialią programą, skirtą švietimui pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę skatinti; palankiai vertina Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos pasirengimą toliau stiprinti ryšius su Jemenu; ragina Jemeno vyriausybę, glaudžiai bendradarbiaujant su pagalbos teikėjais, taikyti tinkamas koordinavimo, skirstymo ir įgyvendinimo priemones ir taip užtikrinti didesnį pagalbos veiksmingumą;

12. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad tarptautinės bendruomenės, ypač iš Europos Sąjungos biudžeto, teikiama parama būtų naudojama tiems projektams, kurie duotų tiesioginės naudos kuo daugiau žmonių ir kurių veiksmingumas būtų vertinamas vietoje, finansuoti; palankiai vertina tai, kad Sanoje įsteigta visus įgaliojimus turinti ES delegacija;

13. ragina Komisiją ir Tarybą įgyvendinti specialią pagalbos Jemenui programą, į kurią būtų įtrauktas Jemeno valstybės tarnautojų mokymas, pagrįstas EUJUST LEX misijos patirtimi, ir instruktorių skyrimas dirbti Jemeno centrinėje ir vietinėje administracijoje, tokiu būdu, kad būtų gerinami tarptautiniai pagalbos veiksmai arba jie būtų papildyti;

14. ragina Jemeno valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad būtų išlaisvinti šios šalies teritorijoje laikomi šeši įkaitai iš Europos;

15. prašo Tarybą ir Komisiją išsamiai ir nedelsiant informuoti Europos Parlamentą visais procedūros etapais apie bet kokius pokyčius ir derybas, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui ir Jemeno Respublikos vyriausybei ir parlamentui.